เมืองเก่าเมดนิน สถานที่ถ่ายภาพยนต์ Star Wars: Episode I

เมืองเมดนิน อดีตเมืองโบราณ ก่อนยุคล่าอณานิคม เมดนินเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ดึงดูดพ่อค้าจากแอฟริกาเหนือ ไปทางตอนใต้ของซาฮารา

เมืองเก่าเมดนิน สถานที่ถ่ายภาพยนต์ Star Wars: Episode I

เมืองเก่าเมดนิน อดีตเมืองศูนย์การค้าขายก่อนยุคล่าอณานิคม สถานที่ถ่ายภาพยนต์ Star Wars: Episode I

เมดนินเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค ดึงดูดพ่อค้าจากแอฟริกาเหนือ ไปทางตอนใต้ของซาฮารา ปัจจุบันเมืองเมดนินเป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศตูนิเซีย

ย่านเมืองเก่า เป็นสถานที่น่าสนใจศึกษา เดิมได้มึการสร้างกำแพงล้อมรอบ แต่ถูกรื้อ ทำลายลงในศตวรรษที่ 9 และถูกแทนที่ด้วยตลาด มัสยิด ย่านเมืองเก่าเมดนินได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งกองกำลังจากเยอรมัน และมาเป็นที่อยู่ของชาวเบอร์เบอร์ต่อมาคำว่าเมดินีน ในภาษาเบอร์เบอร์สร้างแบบห้องๆ ด้วยดินเหนียว เรียกห้องๆแบบนี้ว่า กอร์ฟา Ghorfas ปัจจุบันยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเบอร์เบอร์ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ Star Wars Episode I