ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

1.ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้มีผลบังคับกับผู้ที่เข้ามาใช้งาน (“ผู้ใช้บริการ”) เว็บไซต์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Toursdd.com แพลตฟอร์ม  และแอปพลิเคชันของ Toursdd.com ผู้ใช้บริการโปรดอ่านข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์ หมายถึงการที่ท่านยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

2.การบริการข้อมูล

Toursdd.com เป็นเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชั่น ที่นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (“ข้อมูล”) โดย Toursdd.com ได้รับสิทธิจากหน่วยงาน หรือบุคลล ("ผู้เผยแพร่") ในการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ได้ แต่ผู้ใช้บริการไม่ได้มีสถานะเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถใช้ข้อมูลฯ รวมทั้งเผยแพร่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการและไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์

สมาชิกประเภทผู้เผยแพร่ (หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล) ฝากประสัมพันธ์ ลงบทความ ผู้เผยแพร่ต้องเผยแพร่ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ คลิปเสียง และข้อมูลอื่นใด (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ที่ได้จัดส่งให้ Toursdd.com เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ แพลตฟอร์ม แอปพริเคชั่น โดยเนื้อหาต่างๆ ต้องไม่ผิดกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ละเมิดสิทธ์ของบุคลลอื่นๆ หาก Toursdd.com พบเนื้อหาไม่เหมาะสม Okasde.com สามารถหยุดเผยแพร่เนื้อหาได้ตามสมควร

สมาชิกประเภทผู้เผยแพร่ ยินยอมให้ Toursdd.com เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ และอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย โดยสมาชิกประเภทผู้เผยแพร่อนุญาตให้ Toursdd.com ใช้สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาได้ เพื่อประสิทธิภาพในการนำเสนอ และสอดคล้องกับเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือแอปพริเคชั่นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.ความรับผิดชอบ

Toursdd.comไม่มีความรับผิดต่อท่านและบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บไซต์หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว

Toursdd.comไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือที่ได้จากการที่ท่านเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเทอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงก์จากเว็บไซต์เหล่านั้น ถึงแม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม 

Toursdd.comไม่รับผิดชอบเนื้อหาจากสมาชิกประเภทผู้เผยแพร่ ที่เป็นเนื้อหากระทำผิดข้อกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดสิทธ์ของบุคลลอื่นๆ เนื่องจากเป็นส่วนของความรับผิดชอบของผู้เผยแพร่ตามเงื่อนไข โดยผู้ร้องทุกข์ สามารถแจ้งปัญหา ข้อพิพาทผ่านทางช่องทางการติดต่อ เพื่อระงับการเผยแพร่ได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของกฎหมายประเทศไทย