เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส โมรอคโค ชมร่องรอยอารยธรรมโบราณแห่งจักรวรรดิโรมัน

เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่ในยุคศตวรรษที่ 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษที่ 11 ซากปรักหักพังที่เหลืออยู่ของเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส คือแหล่งร่องรอยอารยธรรมที่สมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงวิทยาการอันเจริญก้าวหน้าของชาวโรมันเมื่อ 25 ปีก่อนคริสตกาล

เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส โมรอคโค ชมร่องรอยอารยธรรมโบราณแห่งจักรวรรดิโรมัน
เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส โมรอคโค

เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส โมรอคโค ตั้งอยู่บนตีนเขาเซอร์ฮูน เมืองเมคเนส ประเทศโมรอคโค เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่ในยุคศตวรรษที่ 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษที่ 11 ซากปรักหักพังที่เหลืออยู่ของเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส คือแหล่งร่องรอยอารยธรรมที่สมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงวิทยาการอันเจริญก้าวหน้าของชาวโรมันเมื่อ 25 ปีก่อนคริสตกาลร่องรอยความเจริญนี้ เห็นได้จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมจากอารามต่างๆ อ่างเก็บน้ำ มหาวิหาร ศาลากลาง และประตูชัยอันสง่างามที่ยังคงภาพความยิ่งใหญ่ของเมืองโวลูบิลิสไว้ได้ในปัจจุบัน

ในปี ค.ศ. 1755 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงทำให้เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิสได้รับความเสียหายอย่างหนัก ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพัง แต่ยังคงเห็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันนี้มีความสำคัญในยุคศตวรรษที่ 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษที่ 11 เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ท่องเที่ยวโมรอคโค ยอดนิยม