มัสยิดกรือเซะ มัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานี

มัสยิดกรือเซะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีการบูรณะในปี พ.ศ.2500 และปี พ.ศ.2525

มัสยิดกรือเซะ มัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานี

มัสยิดกรือเซะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์  เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ลักษณะการก่อสร้างมัสยิดกรือเซะ เป็นแบบเสากลมก่ออิฐถือปูนแบบศิลปะทางตะวันออกกลาง ช่องประตูหน้าต่างมีทั้งแบบโค้งแหลมและโค้งมน ในปี พ.ศ.2478

มัสยิดกรือเซ๊ะ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีการบูรณะในปี พ.ศ.2500 และปี พ.ศ.2525 เพื่อให้มัสยิดกรือแซะ เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานี