แกรนด์แคนยอนแห่งน้ำโขง สามพันโบกเมืองอุบล

สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย แก่งหินที่ถูกกัดเซาะของน้ำในแม่น้ำโขง

แกรนด์แคนยอนแห่งน้ำโขง สามพันโบกเมืองอุบล

สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ "สามพันโบก" ตั้งอยู่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
แก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ในหน้าแล้งจะมีความงดงามมากๆ มีความสวยงามทั้งในยามเช้าและยามเย็น 

ในฤดูน้ำหลากแก่งหินจะจมอยู่ใต้น้ำเมื่อถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่งจะมองเห็นเป็นรูปต่างๆ 
ใหญ่บ้างเล็กบ้างตามจินตนาการ มีจำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง จึงได้ชื่อว่า "แกรนด์แคนยอนเมืองไทย"