แท็ก: เจดีย์ชินพิวเม

เที่ยวเอเชีย
เจดีย์ชินพิวเม ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี ประเทศพม่า

เจดีย์ชินพิวเม ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี ประเทศพม่า

เจดีย์ชินพิวเม hsinbyume pagoda หรือ เจดีย์เมียะเต็งดาน mya thein dan ตั้งอยู่ที่เมืองมิงกุน...