ธรรมชาติอันมหัศจรรย์ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก อุบลราชธานี

ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของสามพันโบก หินแต่ละก้อนที่ถูกกัดเซาะเว้าแหว่ง บางแห่งเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ โพรงขนาดเล็ก หลุมแอ่งต่างๆ มองดูแล้วเหมือนภาพศิลปะเป็นรูปต่างๆแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน เป็นประติมากรรมธรรมชาติที่งดงามแปลกตา จึงได้ชื่อว่า แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

ธรรมชาติอันมหัศจรรย์ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก อุบลราชธานี

สามพันโบก ตั้งอยู่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สามพันโบก เป็นกลุ่มหินทรายที่ทอดตัวยาวริมฝั่งโขงไทย และลาว 
เรียงตัวทอดยาวเป็นสันดอนขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่กว่า 10 ตารางกิโลเมตร

จุดเด่นของสามพันโบก จะได้พบเห็นหลุมเล็กใหญ่จำนวนมากมาย ที่เกิดจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ซึ่งแก่งหินสามพันโบกจะอยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลาก (กรกฎาคม-ตุลาคม) เมื่อถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่งจะมองเห็นเป็นรูปต่างๆ
ใหญ่บ้างเล็กบ้างตามจินตนาการ มีจำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง และจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-มิถุนายน)  จึงเป็นที่มาของชื่อ สามพันโบก

ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของสามพันโบก หินแต่ละก้อนที่ถูกกัดเซาะเว้าแหว่ง บางแห่งเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ โพรงขนาดเล็ก หลุมแอ่งต่างๆ มองดูแล้วเหมือนภาพศิลปะเป็นรูปต่างๆแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน เป็นประติมากรรมธรรมชาติที่งดงามแปลกตา จึงได้ชื่อว่า แกรนด์แคนยอนเมืองไทย