LUXURY TOUR ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

     ทัวร์มหานครเซี่ยงไฮ้ พิชิตเขาหวงซาน ชมวิวสุดอลังการ แช่น้ำแร่หวงซาน เที่ยวเมือง เมืองโบราณหงชุน ล่องเรือชมวิวแสงสีมหานครเซี่ยงไฮ้ ยามค่ำคืน รับประทานอาหาร ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือคลองขุดต้ายฺวิ่นเหอ คลองขุดยาวที่สุดในโลก มรดกโลก UNESCO ชมสุดยอดโชว์สายน้ำ Impression West Lake show เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศสมัยราชวงศ์หมิง ณ ถนนโบราณเหล่าเจีย เมืองโบราณถุนซี ชมความงามของเขาหวงซาน พักบนเขาหวงซาน แช่น้ำแร่หวงซาน ณ โรงแรมในอุทยานหวงซานเยือนหมู่บ้านเมืองโบราณหงชุน มรดกโลก UNESCO สัมผัสเมืองโบราณริมน้ำซีถัง เมืองโบราณเก่แก่กว่าพันปี 1 ใน 7 เมืองโบราณเจียงหนาน เคยได้รับเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ Mission: Impossible III

ทัวร์แนะนำ โปรโมชั่น


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ มหานครเซี่ยงไฮ้ นั่งเรือชมวิวแสงสีมหานครเซี่ยงไฮ้


08:00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D สายการบินไทย TG10.45 น.ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG66416.00 น.ถึงมหานครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี ระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร อยู่ในมณฑลเจ้อเจียง การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในประเทศจีน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้รับการขนานนามว่าเป็น"นครปารีสแห่งตะวันออก" ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีสทัวร์หวงซาน


ค่ำรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำ ชมแสงสีตระการตาของมหานครเซี่ยงไฮ้ทัวร์หวงซาน


** กรณีฝนตก คลื่นลมแรง ไม่สามารถล่องเรือได้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนพาไปเที่ยวชมร้านกาแฟสตาร์บัค Starbucks Reserve Roastery เซี่ยงไฮ้ ขาสาใหญ่ที่สุดในโลก แทน **โรงแรมที่พัก Howard Johnson Hongqiao Airport Hotel หรือเทียบเท่าโรงแรม ระดับ 5 ดาววันที่สอง เมืองหังโจว ล่องเรือคลองขุดต้ายุวิ่นเหอ (UNESCO) เมืองโบราณริมคลองขุดต้ายฺวิ่นเหอ วัดเซียงจี่ซี โชว์สายน้ำ Hangzhou “Impression West Lake show”


07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้าคณะเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) หางโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง เป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน ปัจจุบันหางโจว ถือเป็นเมืองที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดแล้ว ดังนั้นหางโจวจึงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนานกว่า และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของประเทศจีน รวมทั้งมั่งคั่งไปด้วยเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะมากมาย เมืองหางโจวถือว่าเมืองดิจิตอลไร้สายได้ครอบคลุมถึงทางหลวงและตรอกเล็กซอยน้อยต่างๆในเมือง หังโจวประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2,100 ปี สมัยราชวงศ์สุย (ค.ศ. 581-618) จากคำสั่งขุด คลองต้ายุ่นเหอ (Grand Canal) ขององค์ฮ่องเต้สุยหยางตี้ รัชกาลที่ 2 ของราชวงศ์สุย เพื่อเชื่อมดินแดนทางเหนือกับทางใต้ จากปักกิ่งมายังหางโจว ได้ผลักดันให้เมืองหางโจวเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ในหน้าประวัติศาสตร์จีน หางโจว เจริญถึงขีดสุดเมื่อ ราชวงศ์ซ่งได้ตัดสินใจย้ายเมืองหลวงจากเมืองไคเฟิง ที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเหลือง ลงมายัง หางโจว ที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง เพื่อความปลอดภัยจากการกรุกรานของชนเผ่าจิน และได้ตั้งราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ขึ้น การย้ายเมืองหลวงดังกล่าวได้ผลักดันให้ชื่อของ 'หางโจว' ติดอยู่ในทำเนียบ 1 ใน 7 เมืองหลวงเก่าของจีน ร่วมกับ อันหยาง, ซีอาน, ลั่วหยาง, ไคเฟิง, หนานจิง และ ปักกิ่งเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายจากนั้นนำท่านล่องเรือคลองขุดยาวที่สุดในโลก ด้วยฝีมือมนุษย์ คลองขุดต้ายฺวิ่นเหอ The Grand Canal Hangzhou ขุดในสมัยราชวงศ์สุย เริ่มขุดตั้งแต่ปี ค.ศ. 587 และใช้เวลาขุดกว่า 30 ปี ใช้แรงงานมนุษย์กว่า 6 ล้านคน จุดประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้า เพื่อเชื่อมต่อดินแดนภาคเหนือและใต้เข้าด้วยกัน โดยให้ลั่วหยางเป็นศูนย์กลาง เริ่มจากอำเภอจั๋วจวิน (ปักกิ่งปัจจุบัน) จนถึงเมืองอู๋หาง (หางโจวปัจจุบัน) เชื่อมต่อกับแม่น้ำใหญ่ ๆ 5 สายในจีน อันได้แก่ แม่น้ำไห่เหอ แม่น้ำฮวงโห แม่น้ำหวยเหอ แม่น้ำแยงซี และแม่น้ำเฉียนถังเจียง มีความยาวกว่า 2,500 กิโลเมตร นับเป็นคลองขุดแรงงานมนุษย์ที่มีความยาวที่สุด คลองขุดต้ายฺวิ่นเหอ ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO ในปี พ.ศ. 2557 ที่กรุงโดฮา จากนั้นบรรยากาศรอบๆ เมืองโบราณริมคลองขุดต้ายฺวิ่นเหอนำท่านเที่ยวชม วัดเซียงจี่ซี เพื่อกราบไหว้เทพเจ้าเตาไฟ หรือ จ้าวฮุ่นก้อง ตามความเชื่อชาวจีนที่นับถือ นับถือแล้วจะทำให้รวยเหลือกินเหลือใช้ทัวร์หวงซาน


เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ชมโชว์ตระการตา โชว์สายน้ำ Hangzhou “Impression West Lake show” การแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการบนทะเลสาบซีหู ด้วยนักแสดงมืออาชีพหลายร้อยชีวิตบอกเล่าเรื่องราว ถึงวิถีชีวิตชาวหังโจวในสมัยโบราณ กับเรื่องราวนิยาย นางพญางูขาว นิยายอันลือชื่อ เป็นที่รู้จักของชาวจีนเป็นอย่างดี ประกอบด้วยการแสดงที่มีศิลปะ และด้วยแสงสีเสียง และด้วยฉากธรรมชาติที่สวยงามของทะเลสาบซีหู ทำให้โชว์นี้น่าสนใจยิ่งนักทัวร์หวงซาน


** หากโชว์ไม่แสดงในวันเดินทางดังกล่าว บริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไม่คืนค่าชมโชว์ ** โรงแรมที่พัก Landison Plaza Hotel หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว *คืนนี้กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อเตรียมพักบนเขาหวงซานและที่เชิงเขารวม 2 คืนกรุณาจัดใบเล็กที่สุด เนื่องจากโรงแรมไม่มีการขนกระเป๋าให้ ควรเป็นเป็นหิ้วหรือสะพาย เท่านั้น หากต้องการคนขนกระเป๋าจะมีบริการ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของกระเป๋า ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ (กระเป๋าใบใหญ่ฝากในรถบัส)*วันที่สามหวงซาน เมืองโบราณถุนซี - เขาหวงซาน(นั่งกระเช้าด่านไท่ผิง) – จุดชมวิวเขาหวงซานด้านซีไห่


07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้าคณะเดินทางสู่เขาหวงซาน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม.) ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้าแยงซีในมณฑลอันฮุย ภูเขาหวงซานมีภูมิประเทศสวยงาม ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขาหวงซานมียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ถึงเมืองหวงซาน นำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณถุนซี เมืองโบราณถุนซีตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ด้านล่างเขาหวงซาน นำท่านสู่ถนนโบราณเหล่าเจียเป็นถนนคนเดินมีความยาวเกือบ1200 เมตร อยู่กลางเมืองถุนสี จุดเด่นของถนนแห่งนี้คืออาคารสองฝั่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยหมิง-ชิงและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีร้านขายของข้างถนนเป็นร้านค้าเก่าแก่โบราณ ขายเครื่องประดับ เครื่องเรือน ฯลฯทัวร์หวงซาน


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายนำท่านขึ้นสู่เขาหวงซานโดยกระเช้าด่านไท่ผิง เที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหินและมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามต้นสนที่มีอายุตั้งแต่ 800ปีขึ้นไป มีรูปลักษณ์ที่แปลกตาแผ่กิ่งก้านเขียวชะอุ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีถึงเขาหวงซานอย่างอบอุ่นทัวร์หวงซาน


นำท่านชมความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็นหวงซาน ตามจุดชมวิวต่างๆ ด้านซีไห่ ประกอบด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้าพุร้อนสมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไป หวงซาน กลับมาไม่มองภู” ของนักเดินทางจีน “สีวีเสี่ยเค่อ” สมัยราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัสทัวร์หวงซาน


ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก Huangshan Xihai Hotel หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว ** มีเฉพาะห้องเตียงทวิน**วันที่สี่ จุดชมวิวยอดเขากวงหมิงติ่ง จุดชมวิวด้านเป่ยไห่ แช่น้ำพุร้อนหวงซาน


เช้าตรู่ นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นบนหวงซาน ชมบรรยากาศบนยอดเขาที่หาดูได้ยาก **(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ ว่าสามารถเห็นพระอาทิตย์มากน้อยเพียงใด บริษัทฯ ไม่สามารถการันตีได้)ทัวร์หวงซาน


07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์เช้านำท่านขึ้นจุดชมวิวที่สวย ณ ยอดเขากวงหมิงติ่ง สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,800 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของเขาหวงซาน ชมทะเลหมอกและต้นสนรูปร่างแปลกตาที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนชมหินบินมาซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่หน้าผา เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นว่าหินก้อนนี้ทำไมถึงตั้งอยู่ได้ ท่านจะได้เห็นขุนเขาเป็นรูปร่างต่างๆบ้างเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานคล้ายวานรคล้ายเจ้าแม่กวนอิม จากนั้นนำท่านชมวิวจุดต่างๆ ด้านเป่ยไห่ ได้เวลานำท่านลงเขาจากเขาหวงซานโดยกระเช้าของอุทยานทัวร์หวงซาน


 


ทัวร์หวงซาน


 


ทัวร์หวงซาน


 


ทัวร์หวงซาน


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายนำท่านเดินทางลงสู่เขาหวงซาน..จากนั่นเช็คอินท์เข้าสู่โรงแรมเชิงเขาหวงซานที่มีน้ำพุร้อน.... อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ภายในโรงแรมกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ...หมวกอาบน้ำ (*ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ เสื้อผ้า เสื้อคลุม สำหรับแช่น้ำแร่)ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก Huangshan Hotspring Resort หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับดาววันที่ห้า หมู่บ้านโบราณหงชุน (UNESCO) เมืองริมน้ำโบราณน้ำซีถัง


07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารเช้าท่านเดินทางต่อสู่เมืองโบราณหงชุน หมู่บ้านที่ท่านจะได้สัมผัสและซึมซับถึงความเป็นอยู่ของชาวจีนโบราณที่ยังคงรักษาบ้านเรือน และวิถีชีวิตอันงดงาม หมู่บ้านโบราณหงชุนหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2000 หมู่บ้าน"หงชุน" มีประวัติศาสตร์กว่า 800 ปี เมื่ออดีตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกหลานคนใน "สกุลวัง" ปัจจุบันหมู่บ้านหงชุนมีบ้านเรือนจำนวนกว่า 100 หลังคาเรือน ที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงไว้อย่างสมบูรณ์ ได้รับการขนานนามว่า "หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน บ้านเรือนเหล่านี้ปลูกสร้างได้อย่างกลมกลืน และผสมผสานด้วย รูปแบบการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ก่อสร้างตัวบ้านด้วยโครงไม้ ล้อมด้วยกําแพงอิฐ ดูแข็งแรงทนทาน และที่สะดุดตาเป็นพิเศษก็คือ บ้านเรือนแต่ละหลัง จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยประติมากรรมไม้แกะสลัก อิฐแกะสลัก และรูปสลักหินต่างๆ ที่งดงาม และมีสีสันแบบเรียบๆ ไม่ฉูดฉาดตา แต่กลับมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลน่ายลเป็นอย่างยิ่งทัวร์หวงซาน


 


ทัวร์หวงซาน


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายนำท่านเดินทางไปเมืองริมน้ำโบราณซีถัง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองริมน้ำโบราณซีถัง มีอายุเก่าแก่นับพันปี มีแม่น้ำ 9 สาย ล้อมรอบ เป็น 1 -7 หมู่บ้านโบราณริมน้ำ แห่งเจียงหนาน สิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมภายในเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911)ส่วนใหญ่ยังได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี โดยในปัจจุบันมีการสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในบางแห่ง เพื่อเสริมความแข็งแรง อาทิ สะพาน เป็นต้น แต่ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม เมืองโบราณซีถัง เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Mission: Impossible III ในปี 2006 นำท่านล่องเรือชมเมืองโบราณซีถังทัวร์หวงซาน


 


ทัวร์หวงซาน


ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Xitang Yanyu Jiangnan Jinglan Hotel หรือโรงแรมเทียบเท่า *อิสระเดินเล่นยามค่ำคืน ชมเมืองโบราณริมน้ำซีถังวันที่หก เซี่ยงไฮ้ – รับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ ณ INTERCONTINENTAL SHANGHAI WONDERLAND – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


06.30 น.รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารเช้าคณะเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโรงแรม INTERCONTINENTAL SHANGHAI WONDERLAND INTERCONTINENTAL SHANGHAI WONDERLAND โรงแรมที่มีเอกลักษณ์แปลกใหม่ สุดอลังการการออกแบบของสถาปนิกชาวอังกฤษ Martin Jochman ร่วมกับสถาปนิกชาวจีน ผลงานการออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับรางวัลที่เทศกาลสถาปัตยกรรมโลกในปี 2009 เมกะโปรเจคนี้ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2018 โดยแนวคิดจากการออกแบบจากหลุมแร่หินร้างขนาดใหญ่ ซึ่งไม่มีใครเห็นคุณค่า แต่กลับแนวคิดเมกะโปรเจค ด้วยเงินลงทุนกว่า 555 ล้านดอลล่า หรือประมาณ 9.5 พันล้านบาท ชุบชีวิตให้เหมืองหินเก่าแห่งนี้มีชีวิตอีกครั้งทัวร์หวงซาน


14.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ17.25 น.เครื่องบินออกจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG66521.00 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
8. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
6.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
7.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
8.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน

- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ

-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้ รับผิดชอบส่วนนี้ได้

- ปัจจุบันหลายเมืองของประเทศจีน มีกฎระเบียบชัดเจนในการกำหนดเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศ บ้างโรงแรมที่เข้าพักอาจไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา ซึ่งเป็นกฎระเบียบของเมืองนั้นๆ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการและ รับผิดชอบในส่วนนี้ได้

 

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามLUXURY TOUR ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์อู่เจิ้น ทัวร์หังโจว ทัวร์จีนไม่เข้าร้านรัฐบาล
TOP