ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ญาจาง พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน

     ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ซิตี้ มุยเน่ ดาลัท ญาจาง 5 วัน โดยสายการบินไทย และ บางกอกแอร์เวย์ (บินตรงเข้าโฮจิมินห์ TG – บินออกญาจาง PG) เที่ยวสุดคุ้ม เน้นเที่ยวชม ไม่พลาดไฮไลท์วินเพริล์ วิลเลจ เมืองพักผ่อนชื่อดัง ณ เมือง ญาจาง พิเศษ!พักเมืองดาลัด 2 คืน *ราคารวมค่าทิปไกด์เวียดนาม และคนขับรถแล้ว *โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน เมืองดาลัด พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองมุยเน่ และญาจาง


1.วันแรก กรงเทพฯ - โฮจิมินห์ ซิตี้ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบนถัน – มุยเน่


05.00 น.ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 สายการบินไทย TG แถว.. พบเจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก07.45 น.เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG55009.15 น.เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ นครโฮจิมินห์ซิตี้ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามทัวร์เวียดนามใต้


ชมด้านนอกโบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศสทัวร์เวียดนามใต้


ชมไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาไปรษณีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เวียดนามยังอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ออกแบบโดย Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลก ด้วยศิลปะแบบโกธิค ปัจจุบันไปรษณีย์แห่งนี้เป็นสถานที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากทัวร์เวียดนามใต้


นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ที่ด้านหน้าได้สร้างอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ไว้ให้ชาวเวียดนามได้รำลึกถึงชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกทัวร์เวียดนามใต้


ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกันทัวร์เวียดนามใต้


กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายจากนั้นพาคณะเดินทางไปช้อบปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ศูนย์รวมสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด พื้นเมือง เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิดทัวร์เวียดนามใต้


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมุยเน่ จังหวัดฟานเทียด ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)เย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเข้าสู่โรงแรมที่พัก Oriental Pearl Beach Resort & Spa ณ เมืองมุยเน่ หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว2.วันที่สอง มุยเน่ - หมู่บ้านชาวประมง - ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัท – สถานีรถไฟเก่าเมืองดาลัท - ตลาดค่ำเมืองดาลัท


07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเช้าแวะเที่ยวชม ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมง เมืองมุยเน่ทัวร์เวียดนามใต้


จากนั้นนำท่านไปทะเลทรายขาว ทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป มีรถจี๊บและรถ ATV ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องเราสองสามคนทัวร์เวียดนามใต้


 


ทัวร์เวียดนามใต้


 


ทัวร์เวียดนามใต้


กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายคณะออกเดินทางสู่เมืองดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆ ซึ่งท่านจะเห็น ไร่แก้วมังกร ไร่กาแฟ นำท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางโอบล้อมของขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียดถัดจากแม่น้ำกามลี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตรอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 17 องศาเซลเซียล นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดของเวียดนาม และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์ชมเมืองดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น ถึงดาลัท นำท่านชมสถานีรถไฟเก่าเมืองดาลัททัวร์เวียดนามใต้


ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารหลังจากอาหารค่ำ พาคณะเที่ยวชมตลาดค่ำดาลัด เลือกซื้อของใช้ต่างๆ และสินค้าพื้นเมืองทัวร์เวียดนามใต้


เข้าสู่โรงแรมที่พัก .......... ณ เมืองดาลัท หรือโรงแรมระดับ เทียบเท่า 5 ดาว3.วันที่สาม น้ำตกดาลัท – พระราชวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ – ชมหุบเขาแห่งความรัก – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย


07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเช้าเที่ยวชมน้ำตกดาลัท น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัท โดยท่านจะได้สนุกกับการนั่งรถราง ลงไปดูน้ำตก ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นทัวร์เวียดนามใต้


จากนั้นนำท่านชมวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ ภายในจะประกอบไปด้วยห้องนอนของพระองค์พระมเหสีหลายองค์ พระโอรส พระธิดา ห้องทำงาน และห้องนั่งเล่นทัวร์เวียดนามใต้


กลางวันรับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายจากนั้นนำชมหุบเขาแห่งความรัก (Love valley) สถานที่สวยงามยอดฮิตสำหรับการมาเยือนเมืองดาลัทแห่งนี้ เป็นการจัดสวนดอกไม้ นานาพันธ์ต่างๆ มุมถ่ายภาพสวยๆ ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติของภูเขา และทะเลสาบเมืองดาลัด ท่านจะได้รับอากาศที่สดชื่น และบริสุทธิ์ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนทัวร์เวียดนามใต้


 


ทัวร์เวียดนามใต้


 


ทัวร์เวียดนามใต้


จากนั้นนำท่านชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย เป็นทุ่งดอกไฮเดรนเยียขนาดใหญ่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันไดทัวร์เวียดนามใต้


ค่ำบริการ อาหารเย็น ณ ภัตตาคารเข้าสู่โรงแรมที่ Swiss-Belresort Tuyen Lam Dalat ณ เมืองดาลัท หรือโรงแรมระดับ เทียบเท่า 5 ดาว (โรงแรมเดิม)4.วันที่สี่ เมืองดาลัท - เมืองญาจาง – นั่งกระเช้าข้ามเกาะสู่วินเพิร์ลแลนด์ – พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ – อิสระเครื่องเล่น – นั่งกระช้ากลับฝั่ง – ตลาดค่ำเมืองญาจาง


07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเช้านำท่านเดินทางสู่เมืองญาจาง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ญาจาง เมืองท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีชื่อเสียง อยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนามกลางวันรับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่ายนำท่านนั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ทัวร์เวียดนามใต้


ถึงเกาะนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ ชมสัตว์น้ำ นานาชนิด พร้อมชมการแสดงให้อาหารปลา หลังจากนั้น อิสระเที่ยวชมสวนสนุก เล่นเครื่องเล่นต่างๆ เช่น ชมการแสดงปลาโลมา (หากต้องการเล่นกิจกรรมทางน้ำ กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) หรือท่านอาจเดินเล่น ชมวิวตามจุดต่างๆ อาคารแฟนตาซี หรือเดินช๊อปปิ้ง รับประทานอาหาร ดื่มกาแฟได้ทัวร์เวียดนามใต้


 


ทัวร์เวียดนามใต้


ได้เวลาพอสมควร นำท่านนั่งกระเช้า กลับสู่เมืองญาจางค่ำบริการ อาหารเย็น ณ ภัตตาคารหลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินชมบรรยาการตลาดท้องถิ่นเมืองญาจางเข้าสู่โรงแรม Queen Ann Nha Trang Hotel หรือโรงแรมระดับ เทียบเท่า 5 ดาว5.วันที่ห้า ญาจาง –สนามบิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม08.00 น.นำท่านชมปราสาทจามโพนคร เมืองญาจางในอดีตเคยเป็นส่วนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ปราสาทจามโพนคร เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปของพระภควตี ภาคหนึ่งของพระอุมา เป็นเทพีประจำอาณาจักรจามปาภาคใต้ โดยมีประวัติมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 อดีตเป็นที่ไหว้เทพเจ้าของศาสนาฮินดูทัวร์เวียดนามใต้


10.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร11.45 น.พาคณะออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกามซัญ (Cam Ranh)12.55 น.เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินบากกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG94414.40 น.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเกิดจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
6.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
7.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
8.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงวัดหยุดยาว (สงกรานต์-วันปิยะ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ –ปีใหม่) ยกเว้นกรณีบริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ หลังจากออกตั๋วแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ญาจาง พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์โฮจิมินห์ ทัวร์มุยเน่ ทัวร์ดาลัด ทัวร์ดาลัท ทัวร์เวียดนามการบินไทย ทัวร์ญาจาง ทัวร์เอเชีย ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
TOP