LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์

     LUXURY TOUR - CENTRAL VIETNAM 5 DAYS พาคุณเที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ อย่างเต็มอิ่ม โรงแรมคัดสรรอย่างดี โปรแกรมจัดลงตัวไม่เร่งรีบ พักโรงแรมที่บาน่าฮิลล์ ให้ท่านเที่ยวชมบรรยากาศเก็บภาพสวยๆยามเย็น และยามเช้า ชมสวนดอกไม้บนบาน่าฮิลล์ นำท่านเที่ยวเมืองโบราณฮอยอันยามบ่าย พักโรงแรมใกล้เมืองโบราณฮอยอัน ท่านสามารถเดินเที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน ชมสีสันยามค่ำคืนได้ โดยไกด์เชี่ยวชาญ เอาใจใส่บริการท่านอย่างดี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 1.บานาฮิลล์ พิเศษพัก รร.ที่ บาน่าฮิลล์ (รวมค่ากระเช้า รถราง) เที่ยวสวนสนุกบานาฮิลล์ ชมสวนดอกไม้ สักการะ พระศากยมุนี พักโรงแรมสุดหรู ณ บานาฮิลล์ 2.หมู่โบราณสถาณเมืองเว้ ชมพระราชวังเก่า มรดกโลก ทางวัฒนธรรม จาก UNESCO 3.ปราสาทจามหมี่เซิน โบราณสถานสถานที่สำคัญประวัติศาตร์ มรดกโลก UNESCO 4.พระราชสุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ ชมสถาบัตกรรม ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้าด้วยกัน 5.ตลาดดองบา ช๊อปปิ้งตลาดพื้นเมือง สินค้าราคาถูก 6.วัดเทียนมู่ พุทธสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นวัดสำคัญของเมืองเว้ 7.เมืองโบราณฮอยอัน เที่ยวสถานที่สำคัญ พิเศษ! พักเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก ทางวัฒนธรรม UNESCO พักโรงแรมใกล้เมืองโบราณ ทำให้ท่านได้สัมผัส สีสันเมืองโบราณที่สวยงามยามค่ำคืน 8.วัดภูเขาหินอ่อน เมืองดานัง 9. ทัวร์เน้นเที่ยวชม ไม่เร่งรีบ โดยไกด์เชี่ยวชาญ บริการทุกท่านอย่างดี


วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ดานัง – เมืองโบราณฮอยอัน (UNESCO)


08.00นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว G เคาเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับ เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน (บริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได้บริเวณชั้น 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ)11.00เดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 947 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ใช้เวลาเดินทาง 1.35 ชั่วโมง)12.35เดินทางถึงท่าสนามบินดานัง หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองฮอยอัน ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงฮอยอัน นำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน เมืองฮอยอัน ในสมัยของอาณาจักรจามปา บริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบนซึ่งมีชื่อว่า ไฮโฟ โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้า ในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่16-17 มีชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และอินเดีย เดิมทีเมืองนี้ ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองสายหนึ่งคั่นอยู่กลางเมืองมีสะพานญี่ปุ่นทอดข้ามคลอง เพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลองตัวสะพาน สร้างโดยชาวญี่ปุ่นมีลักษณะสถาปัตยกรรม เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทุกวันนี้ฮอยอันยังคงเป็นเมืองขนาดเล็กเช่นเดิม แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเป็นจำนวนมาก ผู้มาเยือนมักมาเยี่ยมชมร้านค้าขายผลงานทางศิลปะและหัตถกรรม เมืองฮอยอันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) เมื่อปี พ.ศ. 2542 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก นำท่าน เที่ยวชมเมืองเก่าบริเวณหัวถนนตรันฝูถนนสายวัฒนธรรม "ถนนตรันฝู"ถนนที่ตัดผ่านเมืองฮอยอันถือเป็นศูนย์กลาง ของเมืองโบราณแห่งนี้สองฟากฝั่งถนนเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์โบราณมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของคหบดีชาวจีน ที่อพยพมาตั้งรกรากตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ.2388-2488ทัวร์เวียดนามกลาง


นำท่านเยี่ยมชมของถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ เช่น จั่วฟุกเกี๋ยน หรือสมาคมชาวจีน ซึ่งเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ที่สุดของถนนสายนี้ มีอายุเกือบ 200 ปี ภายในคฤหาสน์แห่งนี้ ยังมีวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่พระนางเทียนเห่า (เทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์) ส่วนสถานที่แห่งที่สองที่อยากให้ไปเยี่ยมชมก็คือ "บ้านเลขที่ 101" ซึ่งเป็นคฤหาสน์ของตระกูลเก่าแก่ที่สุดของฮอยอัน นั่นก็คือตระกูล "Tan Ky" จากอดีตจนถึงปัจจุบันหฤหาสน์หลังนี้ผ่านการอยู่อาศัยมาแล้วกว่า 7 ชั่วคน นับเป็นบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน ภายในแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามวัฒนธรรมเวียดนามได้อย่างลงตัว สองฟากฝั่งของถนนตรันฝูยังมีร้านรวงขายสินค้าพื้นเมืองเวียดนามรวมถึงอาหารพื้นเมืองรสชาติน่าลิ้มลอง จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมือปี พ.ศ. 2133 โดยชุมชนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองฮอยอัน ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นอีกฝั่งหนึ่งของคลองจากกับชุมชนชาวจีน นอกจากนี้ สะพานดังกล่าวยังได้เชื่อม ถนนจัน ฟู (Tran Phu) กับถนนเหวียน ถิ มินห์ คาย (Nguyen Thi Minh Khai) เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นและจีนได้ไปมาหาสู่ และค้าขายระหว่างกันอีกด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของสะพานดังกล่าว คือ มีหลังคาอยู่ด้านบน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้คนได้อาศัยหลบฝนและแสงแดด มีวัดญี่ปุ่นอยู่ด้านขวามือของสะพานเพื่อเป็นการปกป้องเรือและคนบนเรือที่ออกทะเลให้ปลอดภัยค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร **อิสระเที่ยวชมเมืองฮอยอัน บรรยากาศยามค่ำคืน**ทัวร์เวียดนามกลาง


เข้าโรงแรมที่พัก Thanh Binh River Side หรือเที่ยบเท่าระดับ 4 ดาวทัวร์เวียดนามกลาง


หมายุเหตุ โปรแกรมเที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งทีกล่าวไว้ ในวันเดินทาง อาจมีการปิดเพื่อบูรณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการงดพาชม แต่จะพาไปจุดสำคัญอื่นๆ แทนวันที่สอง ปราสาทโบราณหมีเซิ่น (UNESCO) – พระราชสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา - เมืองเว้


07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้านำท่านเดินทางสู่จังหวัดกว๋างนาม เพื่อชม ปราสาทหมีเซิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. สร้างด้วยศิลปะจามโบราณ ในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานสำหรับบูชาพระศิวะ ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู ได้จัดให้เป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2542 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก ปราสาทหมีเซิน เคยเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ ของอาณาจักรจามปาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 - ศตวรรษที่ 15 ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 900 ปี ทำให้โบราณสถานแห่งนี้เป็นที่รวบรวมลักษณะทางด้านศิลปกรรมที่หลากหลาย จัดเป็นกลุ่มโบราณสถานในศาสนาฮินดูที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในอินโดจีน กลุ่มปราสาทหมีเซินตั้งอยู่บริเวณที่ราบต่ำ มีภูเขาโอบล้อม เนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยปราสาททั้งหมด 73 หลัง แต่ในช่วงสงครามเวียดนาม ทหารเวียดนามได้ใช้ปราสาทหมีเซินเป็นกองบัญชาการ ฝ่ายอเมริกันจึงได้นำเครื่องบินทิ้งระเบิดบริเวณนี้ โบราณสถานจำนวนมากถูกทำลาย ทำให้ปัจจุบันเหลือปราสาทเพียง 22 หลังทัวร์เวียดนามกลาง


ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางไปกลับไปเมืองดานังเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายเดินทางต่อไปยัง เมืองเว้ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง เมืองเว้ ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้ำหอม ถัดเข้ามาในแผ่นดินจากริมฝั่งทะเลจีนใต้เพียง 2-3 ไมล์ ห่างจาก กรุงฮานอย ไปทางใต้ประมาณ 540 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางเหนือประมาณ 644 กิโลเมตร ในอดีต เมืองเว้ เดิมเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ในความปกครองของขุนนางเหวียนฮวาง (Nguyen Hoang) ในแผ่นดินของราชวงศ์เล แต่ราชวงศ์ปกครองได้ไม่นานก็เกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนขึ้น ทางตอนเหนือและตอนใต้ เหวียนฉวาง หรือที่คนไทยรู้จักพระองค์ในชื่อว่าองเชียงสือ ซึ่งเป็นผู้ปกครองเวียดนามใต้อยู่ในขณะนั้นได้ปราบกบฏลงและรวบรวมดินแดนทางตอนเหนือและตอนใต้ เข้าไว้ด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2345 พร้อมกับสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิยาลองแห่งราชวงศ์เหวียน มีศูนย์กลางการปกครองอยู่เมืองเว้ แต่หลังจากที่พระเจ้ายางลองปกครองได้เพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ ในช่วงระยะเวลานี้จักรพรรดิผลัดกันขึ้นสู้ชิงบัลลังก์ในช่วงสั้นๆ การเดินขบวนต่อต้านฝรั่งเศสและการต่อสู้กับลัทธิจักรพรรดินิยม รวมถึงเหตุการณ์ต่อมาคือ การยึดครองของญี่ปุ่นในมหาสงครามเอเชียบูรพาเมื่อปี พ.ศ. 2488 และในสิงหาคมปีเดียวกันนี้เองที่ พระเจ้าเบ๋าได่ ได้สละราชสมบัติ จึงถือได้ว่าเมืองเว้ เป็นจุดต้นเริ่มต้น ราชวงค์เหวียน และเป็นราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์เหวียนเช่นกันถึงเมืองเว้ นำท่านเที่ยวชม พระราชสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับ สถาปัตยกรรมตะวันตก ได้อย่างสวยงาม ด้วยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศ ฝรั่งเศส สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี แล้วเสร็จในปี 1931 พระเจ้าไคดิงห์เป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่าที่จะพาคุณขึ้นไป สู่ลานชั้นหนึ่งทัวร์เวียดนามกลาง


จากนั้นมีบันไดต่อไปยังลานชั้นสองที่เรียงรายด้วยรูปปั้นหินของช้าง ม้า ข้าราชการทั้งบู๊และบุ๋น ใจกลางลานมีแผ่นจารึกเขียนด้วยอักษรจีน นิพนธ์โดยพระเจ้าเบ๋าได่ เพื่อรำลึกถึงพระบิดาของพระองค์ ส่วนด้านบนสุดเป็นพระราชวังเทียนดิงห์ภายใน มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้กระเบื้องสีปูพื้นจิตรกรรมฝาผนังภาพ “มังกรในม่านเมฆ” ขนาดใหญ่ที่ศิลปินวาดโดยใช้การเขียนภาพด้วยเท้า ประดับอยู่บนเพดานกลางห้องโถงทัวร์เวียดนามกลาง


ห้องมุขสีเขียวหยกนำไปสู่ทางซ้ายและขวา ภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วยสีสันที่ตกแต่งด้วยการฝังกระจก สีและกระเบื้องนับพันชิ้น แสดงถึงเรื่องราวมากมายของสัตว์ ต้นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรูปปั้นสำริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์ ซึ่งสร้างที่ฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1922 ตั้งอยู่บนยกพื้นด้านบนของสุสาน ได้เวลาพอสมควร พาทุกท่านสัมผัสวิถีชุมชนตลาดพื้นเมือง ตลาดดองบา เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (Hue) ให้ท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฝากได้อย่างจุใจค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Eldora hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว *** พักผ่อนตามอัธยาศัยทัวร์เวียดนามกลาง


 


ทัวร์เวียดนามกลาง


วันที่สาม วัดเทียนมู่ – หมู่โบราณสถานเมืองเว้ –บานาฮิลล์โดยกระเช้าไฟฟ้า - สวนสนุก Bana Hills Fantasy Park – พักบนบานาฮิลล์


07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้านำท่านเที่ยวชม วัดเทียนมู่ ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอม วัดแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้าส่วนทางฝั่งซ้ายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางด้านหลังของเจดีย์เป็นประตูทางเข้าสู่บริเวณภายในวัด มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยยืนเฝ้าปกป้องไม่ให้ความชั่วร้ายเข้ามาเยือนและวัดแห่งนี้เองมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมือง ในช่วงยุคหลังของเวียตนามเมื่อพระภิกษุทิกกวางหยุกเจ้าอาวาสของวัดเทียนมู่ได้ใช้รถออสตินสีฟ้าคันเล็กเป็นพาหนะไปเผาตัวเองที่กลางกรุง ไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ ในปัจจุบันในช่วงสายของวันที่11 มิถุนายน พ.ศ.2506 เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และการฉ้อราษฎร์บังหลวงของ รัฐบาลโงดินห์เดียมที่เป็นคาทอลิกทัวร์เวียดนามกลาง


นำท่านเที่ยวชม หมู่โบราณสถานเมืองเว้ เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม เว้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำคือที่ตั้งของพระราชวัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวัดสำคัญส่วนใหญ่ในเมืองเว้จะตั้งอยู่ในบริเวณนี้ ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำจะเป็นเมืองใหม่ ซึ่งมีย่านธุรกิจและที่พักอาศัยมากมาย เมืองเว้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนของเวียดนามช่วงปี พ.ศ.2345 – 2488 ก่อนที่จะมีการแยกประเทศ เมืองเว้ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรม และศาสนา โบราณสถานส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายระหว่างการสู้รบในสงครามเวียดนามทัวร์เวียดนามกลาง


หมู่โบราณสถาน เมืองเว้ เป็นอดีตนครหลวง แห่งราชวงศ์เหงียน จักรพรรดิยาลอง องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน สถาปนาขึ้น เดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ ในความปกครองของ ขุนนางเหงียนฮวาง ในแผ่นดินราชวงศ์เล ต่อมาเกิดสงครามแบ่งแยกดินแดน ทางตอนเหนือตกไปอยู่ในปกครองของ ขุนนางตริงห์ ส่วนตอนใต้อยู่ในอำนาจขุนนางเหงียน เมื่อเกิดกบฏ เหงียนฮวาง หรือที่ไทยรู้จักในนาม องเชียงสือ ผู้ปกครองเวียดนามใต้ขณะนั้น ลี้ภัยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ก่อนกลับไปปราบกบฎลงราบคาบใน พ.ศ.2345 แล้วรวบรวมดินแดนเหนือและใต้เข้าไว้ด้วยกัน เรียกชื่อเสียใหม่ว่า เวียดนาม พร้อมสถาปนาตนขึ้นเป็นจักรพรรดิยาลองแห่งราชวงศ์เหงียน ครองเมืองเว้เป็นราชธานี ต่อมาฝรั่งเศสบุกเข้าโจมตีเมืองเว้ ตามด้วยการยึดครองของญี่ปุ่นช่วงมหาสงครามเอเชียบูรพา พ.ศ.2488 และปีเดียวกันนั้นเอง พระเจ้าเบ๋าได๋ สละราชสมบัติ เป็นอันสิ้นสุดราชวงศ์เหงียน เว้ ลดฐานะจากราชธานีกลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น2ส่วน ก่อนเสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของรัฐบาลโงดิงห์เดียม ตัวเมืองเว้ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับอาณาเขตระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โบราณสถานหลายแห่งถูกทำลาย ต่อมาเริ่มมีการบูรณะโบราณสถาน จึงเผยให้เห็นร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของนครจักรพรรดิ ทั้งพระราชวัง สุสานจักรพรรดิ ป้อมปราการ และนานาสิ่งก่อสร้างแบบฉบับเฉพาะอันทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม รวมถึงสายน้ำหอมที่หล่อเลี้ยงเมืองมาเนิ่นนาน หมู่โบราณสถานในเมืองเว้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2536เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายจากนั้นพาท่าเดินทางไปยัง บานาฮิลล์ ถึง บานาฮิลล์ พาท่านขึ้นไปยังบานาฮิลล์โดยกระเช้าไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ระหว่างนั่งกระเช้าไฟฟ้า ท่านจะเพลิดเพลินกับการชมวิวธรรมชาติที่สวยงาม อากาศสุดแสนบริสุทธ์ บางมุมท่านจะเห็นน้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no สีขาวละอองน้ำของน้ำตก มองดูแล้วสวยมากยิ่งนักทัวร์เวียดนามกลาง


จากนั้นอิสระเที่ยวสวนสนุก Bana Hills Fantasy Park สุดยอดสวนสนุกอยู่บนยอดเขา มีเครื่องเล่นให้ท่านได้เลือกเล่นอย่างหลากหลาย (ค่าเครื่องเล่นบางรายการมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง) หากท่านใดไม่ต้องการเล่นเครื่องเล่นดังกล่าว ก็สามารถเพลิดเพลิน พักผ่อนกับการถ่ายรูปวิวสวยๆ กับตึกหลากหลายสไตล์ยุโรปสวยมากของ Fantasy Park ได้อย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวทัวร์เวียดนามกลาง


 


ทัวร์เวียดนามกลาง


ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นอิสระเดินเล่น ชิวๆ กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกทัวร์เวียดนามกลาง


ได้เวลาพอสมควร พาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Mercure Bana Hills French Village หรือเทียวเท่าระดับ 4 ดาววันที่สี่ นั่งรถรางเคเบิ้ล - สวนดอกไม้ –สักการะพระศากยมุนี - สะพานทอง - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม – ดานัง


07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้าพาท่านเที่ยวชมยังสวนดอกไม้ โดยรถรางเคเบิ้ล “หากมาเที่ยวชมบานาฮิลล์ มีคำกล่าวว่า “ไม่ได้มาเที่ยวสวนดอกไม้ เสมือนมาไม่ถึงบานาฮิลล์” ด้วยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี บนยอดเขา Bana hills ทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันสวยสด งดงามมากทัวร์เวียดนามกลาง


ได้เวลาพอสมควร นำท่านสักการะ พระศากยมุนี สีขาวองค์ใหญ่ เด่นสง่ากลางภูเขาบานาฮิลล์ จากนั้นนำท่านเดินทางลงเขาสู่ด้านล่าง โดยกระเช้า จากนั้นขึ้นรถเดินทางเมืองดานังทัวร์เวียดนามกลาง


เที่ยวชมเดินเล่นสะพานทอง สะพานแปลกใหม่ มีลักษณะมือยักษ์รองรับสะพานไว้ อิสระถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยมากทัวร์เวียดนามกลาง


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย นำท่านขึ้นเขาเพื่อสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงอื๊ง-บ๊ายบุต อยู่บนคาบสมุทร เซินจ่า ห่างจากนครดานังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ10กิโลเมตร มีทำเลดีและมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนชื่อของวัดแห่งนี้คือ ลิงอื๊ง ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่า สมความปรารถนาทุกประการส่วนคำว่า บ๊ายบุตนั้น บ๊ายคือชายหาด ส่วนบุตคือพระพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงเมื่อมีเรือที่ประสบภัยในทะเล หากเข้ามาหลบภัยแถวนี้จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย วัดนี้ตั้งอยู่บนความสูงเกือบ200เมตรจากระดับน้ำทะเล รวมพื้นที่20เฮกต้า ด้านหลังคือภูเขาด้านหน้าหันออกสู่ทะเลตะวันออก จากจุดนี้ท่านสามารถกวาดสายตามองไปด้านล่างชมความสวยงามของนครดานัง สำหรับประวัติความเป็นมาของวัด พระมหาเถระ ทิกเถียนเหงวียน เจ้าอาวาสวัดเล่าว่า ในสมัยกษัตริย์มิงหมาง ชาวประมงที่นี่ได้ค้นพบองค์เจ้าแม่กวนอิมบนหาดทรายจึงตั้งศาลบูชา นับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านในละเเวกนี้ได้รับการคุ้มครองจากพระโพธิสัตว์กวนอิมให้คลาดแคล้วจากภัยพิบัติ ฝนฟ้าคลื่นลมสงบไม่รุนแรงช่วยให้ทุกคนมีความมั่นใจในการผลิต แต่ในช่วงสงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกา ศาลเจ้าแม่กวนอิมนี้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงจนถึงปี2004 พระมหาเถระทิก เถียน เหงวียนได้เปิดการรณรงค์เรียกร้องให้พุทธศาสนิกชนร่วมสมทบก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่และภายหลังใช้เวลา ก่อสร้างถึง6ปีวัดลิงอื๊ง-บ๊ายบุตก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และนิมิตหมายแห่งการพัฒนาของพุทธศาสนาเวียดนามในศตวรรษที่21เมื่อมาเที่ยววัดลิงอื๊ง บรรยากาศแห่งความศักดิ์และทัศนียภาพที่สวยงามเหมือนได้นำพาทุกคนเข้า สู่ดินแดนแห่งความงดงามของเหล่าบรรดาเทพและชาวฟ้าทั้งหลาย บริเวณลานวัดมีพระอรหันต์18องค์ที่เป็นหินมีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้งทัวร์เวียดนามกลาง


รวมทั้งยังเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นฝีมือการแกะสลักหินที่ยอดเยี่ยมของช่างศิลป์เขต นอนเนือก คุณห่ามิงกวาง องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานด้านหน้าวัด มีความสูง67เมตร มองจากระยะไกลจะเห็นความสง่างามขององค์เจ้าแม่กวนอิมทัวร์เวียดนามกลาง


ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ได้เวลาพอสมควร พาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม DLG Da Nang Hotel หรือเทียวเท่าระดับ 5 ดาววันที่ห้า ดานัง - ภูเขาหินอ่อน(ภูเขา 5 ถาด) หมู่บ้านหินอ่อน - สนาบินดานัง – กรุงเทพฯ


07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้านำท่านชม ภูเขาหินอ่อน ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5 ลูก ชาวเวียดนามจึงเรียกภูเขาหินอ่อนนี้ว่า ภูเขาแห่ง ธาตุทั้งห้าอดีตภูเขาเหล่านี้เคยเป็นกลุ่มของกาะนอกชายฝั่ง5เกาะแต่เนื่องมาจากการตกตะกอนปีแล้วปีเล่า ทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ภายในภูเขามีแท่นบูชาของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวบ้านที่ อาศัยอยู่ในแถบนั้น ภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ถุ่ยเซิน ซึ่งในอดีตชาวเมืองจามเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาปัจจุบัน ถ้ำแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศาสนาอยู่เช่นเดิม ระหว่างนั้นนำท่านผ่านชม หมู่บ้านหินอ่อน หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันทั้งหมู่บ้าน และทำกันมานานราว 300-400 ปี หินอ่อนภูเขาที่ใช้แกะสลัก นำมาจากภูเขาลูกเล็กๆที่มองเห็นแต่ไกล จำนวน 5ลูกที่อยู่ภายในบริเวณหมู่บ้าน ปัจจุบันได้ร่อยหรอลง จึงต้องนำหินอ่อนจากที่อื่นมาทดแทน แต่ก็ยังต้องใช้ช่างแกะสลักของหมู่บ้านนี้ ผลิตภัณฑ์หินอ่อนแกะสลักมีมากมายหลายรูปแบบ จากเมื่อก่อนที่เคยแกะแต่รูปเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพที่่นับถือของชาวจีนเป็นหลัก ปัจจุบันได้เพิ่มรูปแบบอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ เช่นแจกันหินอ่อนๆที่มีตั้งแต่ขนาดตั้งโต๊ะไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีนำหนักมากกว่า 100กิโลหรือบางครั้งก็รับใบสั่งงานจากลูกค้าต่างประเทศที่ส่งแบบและตัวอย่างมาให้ดูด้วยทัวร์เวียดนามกลาง


10.30 รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร11.15ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางไปยังสนามบินดานัง13.35เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG94815.15ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว คุณภาพคัดสรร
2. ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
3. อาหาร ระบุตามโปรแกรม
4. ค่าทริปไกด์ท้องถิ่น
5. ค่าทริปคนขับรถ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรม
7. คณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย
8. ประกันภัยการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทริปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
6.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
10.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5. ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ไม่สามารถจัดที่นั่งให้ได้ เนื่องจากเป็นตั๋วหมู่คณะ ซึ่งเป็นนโยบายสายการบิน จะจัดเป็นโซนหมู่คณะเท่านั้น

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

-

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 30 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 20-25 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 15 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามLUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เว้ ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน ทัวร์เอเชีย
TOP