ทัวร์นครราชสีมา ปราสาทหินพิมาย บุรีรัมย์ ปราสาทพนมรุ้ง วังน้ำเขียว

     นครราชสีมา -วัดธรรมจักรเสมาราม วัดอายุกว่า 1300 ปี -ปราสาทเมืองเก่า เป็นอโรคยาศาลหรือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจำนวน 102 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 1724-1758 ทั่วราชอาณาจักรขอม -กราบสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุรนารี -อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย มีอายุราว 1,000 ปีมาแล้ว สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ และโลกมนุษย์ บุรีรัมย์ -สักการะบูชาขอพร พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล สร้างจากหินศิลาทราย 104 ก้อน น้ำหนักก้อนละ 3,000 กิโลกรัม -มหาศิวะลึงค์ อยู่ภายใน สวนศิวะ 12 โดยมหาศิวลึงค์ ทำจากหินทราย สูงกว่า 9 เมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก - วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่บนยอดเขาอังคาร บริเวณที่ตั้งวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดี - อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณซึ่งมีความสำคัญมากๆ ของประเทศไทย วังน้ำเขียว ปราจีนบุรี -เดินเล่นชมวิว ดอกไม้ ที่ ไร่สตอเบอรี่ล้านวิว *ดอกไม้ตามฤดูกาล* -ถ่ายรูปที่ เดอะ เวโรน่า ทับลาน สัมผัสบรรยากาศเสมือนยกเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี มาให้ชมแบบครบจบในที่เดียววันแรก กรุงเทพฯ – นครราชสีมา - วัดธรรมจักรเสมาราม - เมืองโบราณเสมา - ปราสาทเมืองแขก - ปราสาทโนนกู่ - ปราสาทเมืองเก่า - ประตูชุมพล - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ท้าวย่าโม
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ เซ็นทรัลบางนา (จุดนัดหมาย)เช้า นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงนำท่านเยี่ยมชม วัดธรรมจักรเสมาราม (พระนอนหินทราย) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสมา อ.สูงเนิน วัดอายุกว่า 1300 ปี แต่เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทราวดี มีโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อด้วยหินทรายที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความยาวประมาณ 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1200 ทัวร์อีสาน โคราช นครราชสีมาชม เมืองโบราณเสมา เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แต่เมืองเสมานี้ คือจุดกำเนิดของเมืองนครราชสีมา หรือ โคราช ในปัจจุบัน จากร่องรอยศิลปวัตถุที่สำรวจพบ พบว่าเป็นเมืองโบราณที่มีอายุยาวนานตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 จนถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง มีการสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเดียวกับที่ปรากฏชื่อในจารึกของอาณาจักรกัมพูชา คือ โคราฆปุระ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นที่มาของคำว่าโคราชทัวร์อีสาน โคราช นครราชสีมาเที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเมืองแขก เป็นศาสนสถานแบบศิลปะขอมที่มีขนาดใหญ่ ก่อด้วยอิฐปนทราย มีปราสาท 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านนอกเป็นแนวคูน้ำขนานกับแนวคันดินเกือบรอบโบราณสถาน ด้านเหนือมีประตูหรือโคปุระเป็นทางเดินเชื่อมไปยังด้านใน ชม ปราสาทโนนกู่ ปราสาทองค์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเมืองโคราฆปุระ ก่อด้วยอิฐปนทราย สร้างเป็นปราสาทหลังเดี่ยวตั้งบนฐานสูง ด้านหน้ามีวิหารหันหน้าเข้าหาปราสาทประธานอันเป็นที่สถิตของพระศิวะมหาเทพ ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูในราวพุทธศตวรรษที่ 16 สภาพปัจจุบันเหลือเพียงซากฐานอาคารจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ปราสาทเมืองเก่า เป็นอโรคยาศาลหรือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจำนวน 102 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 1724-1758 ทั่วราชอาณาจักรขอม สร้างจากศิลาแลงและหินทราย มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยปรางค์ประธาน วิหาร กำแพงแก้วซุ้มประตู สระน้ำ ปัจจุบันเหลือเพียงซากกองหินปราสาทเมืองเก่าจากนั้นนำท่านชม ประตูชุมพล อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูเมืองทางทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่า รูปแบบเป็นทรงไทยโบราณ ศิลปะสมัยอยุธยา หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา และมีช่อฟ้าใบระกานำท่านกราบสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุรนารี หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ ย่าโม วีรสตรีไทยที่ถูกยกย่องในเรื่องของความดี และเป็นวีรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศที่มีอนุสาวรีย์นี้ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่นนำท่านเข้าที่ ............................................. หรือเทียบเท่า
วันที่สอง วัดศาลาลอย(เจดีย์ย่าโม) - ปราสาทหินพนมวัน - ปราสาทหินพิมาย - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย– จังหวัดบุรีรัมย์ - พระพุทธประโคนชัย - สวนศิวะ 12 - ถนนเซราะกราว

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดศาลาลอย (เจดีย์ย่าโม) มีพระอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี และพระอุโบสถหลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นลักษณะศิลปะไทยประยุกต์ โดยสร้างเป็นรูปสำเภาโต้คลื่น ใช้วัสดุพื้นเมือง คือใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียน วีรกรรม ณ ทุ่งสำริดของท้าวสุรนารี หรือที่ชาวไทยเรียกกันด้วยความคุ้นเคยว่าย่าโมนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทหินพนมวัน เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ตัวปราสาทหินพนมวันสร้างเป็นปรางค์มีฉนวน (ทางเดิน) ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว พระปรางค์มีประตูซุ้ม 3 ด้าน รอบปราสาทเป็นลานกว้างมีระเบียงคดก่อด้วยหินจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  มีอายุราว 1,000 ปีมาแล้ว สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ และโลกมนุษย์ ลักษณะผังของปราสาทหินพิมายนั้นสร้างขึ้นคล้ายเขาพระสุเมรุ มีองค์ปราสาทประธาน ซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถาน เป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ เป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบ่าย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยเก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับรากฐานและพัฒนาการของวัฒนธรรมอีสานในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองในพื้นที่อีสานตอนล่างแถบลุ่มแม่น้ำมูล-แม่น้ำชี ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้วจนถึงสมัยปัจจุบัน  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงนำท่านสักการะบูชาขอพร พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล สร้างจากหินศิลาทราย 104 ก้อน น้ำหนักก้อนละ 3,000 กิโลกรัม พระพุทธประโคนชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 24 เมตร จากพื้นดิน สร้างบนเนื้อที่ 89 ไร่ ทัวร์อีสาน บุรีรัมย์ท่านเยี่ยมชม สวนศิวะ 12  อยู่ภายในโครงการ บุรีรัมย์ คาสเซิล มีการจัดสร้างรูปปั้นแกะสลักศิลปะกามสูตร มหาศิวลึงค์ ทำจากหินทราย สูงกว่า 9 เมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก รายรอบด้วยแผ่นศิลาหินทราย “กามาสูตร” ซึ่งเปรียบดั่งจุดกำเนิดแห่งจักรวาล  อิสระเดินเล่น ถนนเซราะกราว เป็นตลาดสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า โอท็อป อาหารคาวหวาน ผักผลไม้จากกลุ่มตลาดนัดสีเขียว สินค้าหัตถกรรมจากชุมชนต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการละเล่น การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม นำท่านเข้าที่พัก ............................
วันที่สาม วัดเขาพระอังคาร – ปราสาทหินพนมรุ้ง - ปราสาทเมืองต่ำ – วัดเขาซับพงโพด จังหวัดนครราชสีมา
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ วัดเขาอังคาร หรือ วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่บนยอดเขาอังคาร บริเวณที่ตั้งวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดี เพราะพบเสมาหินแกะสลักเป็นจำนวนมาก วัดเขาอังคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดพุทธศิลป์ผสมศิลปะขอม ซึ่งเป็นแนวเดียวกันกับปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จึงสันนิษฐานว่าอาจจะสร้างมาในสมัยเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง หรือในยุคที่ขอมเรืองอำนาจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น โบสถ์ 3 ยอด ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษในโบสถ์ ใบเสมาพันปี พระพิฆเนศงาเดียว รูปปางมารวิชัยจำนวน 108 องค์พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ และเทวรูปเจ้าเมืองขอม เป็นต้น บริเวณลานสนามกลางแจ้งหน้าวัดมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระพุทธรูปนอน) ขนาดใหญ่ สร้างด้วยงานพุทธศิลป์รูปแบบเฉพาะตัว เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาอังคารให้ผู้ที่มาเยือนได้สักการะกันทัวร์อีสาน บุรีรัมย์เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันนำท่านชม ปราสาทพนมรุ้ง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณซึ่งมีความสำคัญมากๆ ของประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งก่อสร้างหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15-18 จึงทำให้มีความงดงามในด้านของสถาปัตยกรรม ความมหัศจรรย์ของปราสาทพนมรุ้งก็คือ จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่แสงอาทิตย์สาดส่องทะลุ 15 ช่องประตูของปราสาทพนมรุ้งในทุกๆ ปี ปีละ 4 ครั้งทัวร์อีสาน บุรีรัมย์เที่ยวชม ปราสาทเมืองต่ำ หรือ ปราสาทหินเมืองต่ำ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่สำคัญ และสวยงาม ที่นี่เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู มีสถาปัตยกรรมแบบศิลปะขอมโบราณ และสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16-17 ภายในบริเวณปราสาท มีภาพจำหลักหินบนหน้าบัน และทับหลังที่สวยงามมาก เหมาะแก่การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และศิลปะสมัยขอมโบราณทัวร์อีสาน บุรีรัมย์นำท่านเดินทางต่อสู่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ชม วัดเขาซับพงโพด วัดนี้ก่อตั้งเมื่อเมื่อปี พ.ศ. 2527 ชมพระพุทธรูปแกะสลักบนผาหินแดงที่สวยงาม มีพระพุทธรูปปรางค์สมาธิที่มีหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6 เมตร และพระพุทธรุปปรางค์ไสยาสน์ กว้าง 16 เมตร สูง 2.5 เมตรค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่นนำท่านเข้าที่พัก ................................ 
วันที่สี่ วังน้ำเขียว - กรุงเทพฯ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านเดินเล่นชมวิว ดอกไม้ ที่ ไร่สตอเบอรี่ล้านวิว *ดอกไม้ตามฤดูกาล*ทัวร์วังน้ำเขียว ปราจีนบุรีเที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบ่าย แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ เดอะ เวโรน่า ทับลาน สัมผัสบรรยากาศเสมือนยกเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี มาให้ชมแบบครบจบในที่เดียวได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เซ็นทรัลบางนา) โดยสวัสดิภาพ** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง

** เดินทางโดยรถตู้
 ********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
15 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64 8,999 8,999 8,999 3,900 สอบถาม
22 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64 8,999 8,999 8,999 3,900 สอบถาม
12 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64 8,999 8,999 8,999 3,900 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
4.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ

 

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์นครราชสีมา ปราสาทหินพิมาย บุรีรัมย์ ปราสาทพนมรุ้ง วังน้ำเขียว
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อีสาน ทัวร์โคราช ทัวร์นครราชสีมา ทัวร์บุรีรัมย์ ทัวร์วังน้ำเขียว ปราสาทหินพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง บุรีรัมย์
TOP