ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

     พุทธคยา : สถานที่ซึ่งพระตถาคต ตรัสรู้ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สารนาถ : สถานที่ซึ่งพระตถาคต ทรงแสดงปฐมเทศนา และทรงอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไป กุสินารา : สถานที่ซึ่งพระตถาคต เสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ลุมพินี : สถานที่ซึ่งพระตถาคต ประสูติ


วันแรก กรุงเทพฯ – คยา – พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – พระแท่นวัชรอาสน์ – ดงคะสิริ – บ้านนางสุชาดา – แม่น้ำเนรัญชรา


10.00คณะนัดพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก เคาน์เตอร์ ROW D สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลต้อนรับ12.20คณะออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 32714.00คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองพุทธคยา เพื่อจัดเก็บสัมภาระและพักผ่อนให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เขตปริมณฑลมหาเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า สักการะอธิฐานจิตปิดทอง และครอง(ห่ม)ผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ สักการะพระแท่นวัชรอาสน์ที่ประทับนั่งตรัสรู้ นำท่านสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ภายในบริเวณ พระมหาเจดีย์ ชมสัตตมหาสถาน สถานที่เสวยวิมุตติสุข 7 สัปดาห์ จากนั้นนำท่านชม บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส และชมแม่น้ำเนรัญชรา สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิฐานจิตลอยถาดอาหาร นำท่านชมวัดพุทธนานาชาติ อาทิ ญี่ปุ่น ทิเบต ภูฎาน ตามแต่เวลาจะเอื้ออำนวยค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม พักค้างคืน ณ โรงแรม THE IMPERIAL HOTEL BODH GAYA หรือเทียบเท่าวันที่สอง พุทธคยา – ราชคฤห์ –เขาคิชกูฏ – ถ้ำพระอรหันต์ตโปธาราม (บ่อน้ำล้างบาป) – วัดเวฬุวัน – นาลันทา(มหาวิทยาลัย) – หลวงพ่อดำ – พุทธคยา


05.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เขาคิชกูฏ ชมมัททกุจฉิดกศลเทวีวิหาร, ภูมิทัศน์แห่งเบญคีรีนคร, ถ้ำพระอานนท์ ที่สำเร็จอรหันต์, พระมหาโมคคัลลานะ, ถ้ำสูกรขาตาที่พระสารีบัตรที่สำเร็จอรหันต์ และสถานที่พระเทวทัตต์กลิ้งก้อน หินหมายลอบปลงพระชนม์พระพุทธองค์ นำท่านออกเดินทางสู่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตโปธาราม สถานที่ซึ่งมีบ่อน้ำแร่อุ่นที่ชาวฮินดูมาชำระกายโดยแบ่งแยกระดับตามวรรณะโดยเริ่มจาก พราหมณ์ กษัตริย์ แพทย์ ศูทร และจัณฑาล11.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น12.00นำท่านชม วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของโลกที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค์เป็นสถานที่ที่พระอรหันต์สาวกจำนวน 1,250 รูปเดินทางมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งก่อให้เกิด “วันมาฆบูชา”ขึ้นสาวกดังกล่าวล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสมบท คือ พระพุทธเจ้าทรงให้การอุปสมบทด้วยพระองค์เอง จากเมืองราชคฤห์ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาลันทา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านชม มหาวิทยาลัยแห่งนาลันทา ชมซากปรักหักพังของมหาวิทยาลัยซึ่งอดีตเคยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลก โดยปัจจุบันมีพระภิกษุประมาณ 10,000 รูปจำพรรษาและศึกษาพระธรรมอยู่ จากนั้นนำท่านเดินเลาะเข้าสู่ ทุ่งนาและทุ่งดอกมัสตาร์ทสีเหลืองที่กว้างใหญ่ เพื่อกราบนมัสการ หลวงพ่อดำ ซึ่งประดิษฐานอยู่กลางทุ่ง โดยแกะสลักจากหินสีดำทั้งองค์ เป็นที่นับถือกราบไหว้บูชา และมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้15.00เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองพุทธคยาค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม พักค้างคืน ณ โรงแรม THE IMPERIAL HOTEL BODH GAYA หรือเทียบเท่าวันที่สาม พุทธคยา – พาราณสี – สารนาถ – ป่าอิสิปตมฤคทายวัน – วัดลังกา–พาราณสี


06.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม07.00นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี โดยรถโค๊ชปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง) แม้ว่าถนนลาดยางอย่างดี แต่เนื่องจากเป็นถนนไฮเวย์สำคัญซึ่งเชื่อมเมืองสำคัญทางตะวันออกกับตะวันตกของประเทศ บ่อยครั้งการจราจรมักจะติดขัดเดินทางไม่ได้เต็มที่11.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น14.00เดินทางถึง สารนาถ สถานที่ปฐมเทศนา เมื่อเดินทางถึง สารนาถ นำท่านเข้าสู่ เขตป่าอิสิปตมฤคทายวัน นำท่านนมัสการ เจดีย์คันธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์พบปัญจวัคคีย์ นำท่านออกเดินทางสู่ วัดลังกา ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามภายในมีพระพุทธรูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่งดงามเรืองรองมาก ให้เวลาท่านปฏิบัติธรรม สวดมนต์ตามอัธยาศัย จนเมื่อได้เวลาอันเป็นสมควรค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม พักค้างคืน ณ โรงแรม THE RADISSON HOTEL VARANASI หรือเทียบเท่าวันที่สี่ พาราณสี – แม่น้ำคงคา – กุสินารา


04.30นำท่านเดินทางสู่ย่านใจกลาง เมืองโบราณพาราณสี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสายศักดิ์สิทธิ์ แม่น้ำคงคา นำท่านลงเรือแจวเพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบข้างบ้านเรือนสไตล์โบราณ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนริมสองฝั่งแม่น้ำ ชาวฮินดูเชื่อว่าแม่น้ำสายนี้ไหลมาจากภูเขาไกรลาส (MT.KAILASH) จากสรวงสวรรค์ (ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำสายนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย) ให้ท่านได้มีโอกาส ชมพิธีบูชาพระอาทิตย์ การอาบน้ำล้างบาปและการเผาศพริมแม่น้ำคงคา โดยกองที่ไม่เคยดับมอดตลอด 4,000ปี06.30รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม07.30นำท่านออกเดินทางสู่ กุสินารา (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ชม.)11.30รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น15.00เดินทางถึง กุสินารา สถานที่ที่พระพุทธองค์เสด็จดับขรรธ์ปรินิพพาน นำท่านนมัสการสถานที่ ปรินิพพาน ณ บริเวณ ศาลวโนทยาน ซึ่งมีต้นสาละปลูกไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์และเพื่อเป็นอนุสติถึงพระพุทธองค์ นมัสการปรินิพพานสถูปโดยมีรูปทรงเป็นบาตรใหญ่คว่ำบนยอดมีฉัตร 3 ชั้น จากนั้นนมัสการปรินิพพานวิหาร ภายในมีพระพุทธรูปปางอนุฎฐานไสยาสน์ อายุกว่า 1,900 ปี เป็นองค์ประธานนำท่าน นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันเป็นซากเจดีย์อิฐทรงกลม18.00รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม พักค้างคืน ณ โรงแรม THE IMPERIAL HOTEL KUSHINAGAR หรือเทียบเท่าวันที่ห้า กุสินารา–ลุมพินี(ประเทศเนปาล)–พระราชวังพระเจ้าสุทโทธนะ ณ กรุงกบิลพัสดิ์เก่า – ปราสาท 3 ดู – ลุมพินี


05.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม06.00นำท่านออกเดินทางสู่ ลุมพินี (ประเทศเนปาล) (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง) เดินทางถึงชายแดนประเทศอินเดีย – ประเทศเนปาล ประทับตราหนังสือเดินทางและศุลกากร11.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น15.00 นำท่านเข้าชม พระราชวังพระนางศิริมายา (กรุงกบิลพัสดิ์เก่า) ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากสวนลุมพินีวัน นำท่านชม สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าในวันศุกร์ เพ็ญเดือน 6 ปีจอ (ก่อนเริ่มต้นนับพุทธศักราชเป็นเวลา 80 ปี)จากนั้นนำท่านชมวิหารมหามายา สระโบขรณี และ เสาอโศก ที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และข้อความจารึกเป็นหลักฐานว่า ณ ที่นี่ คือสถานที่ ประสูติของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยที่พระเจ้าอโศกได้เสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งราชกาลของพระองค์ (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3) นำท่านชม วัดพุทธนานาชาติ อาทิ วัดพม่า วัดเนปาล วัดญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ สวนลุมพินี ตามโครงการพัฒนาพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือของรัฐบาลเนปาลและองค์กรยูเนสโกค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม พักค้างคืน ณ โรงแรม PAWAN PALACE HOTEL LUMBINI หรือเทียบเท่าวันที่หก ลุมพินี – สาวัตถี – กถฏิพระองคุลีมาล – บ้านอนาถปิณฑิกเศรษฐี


07.00 ถวายภัตตาหารเช้า//รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม08.00นำท่านเดินทางสู่ สาวัตถี (ระยะทาง 306 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) ชมกรุงสาวัตถี ศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธองค์ประทับจำพรรษาอยู่นานถึง 25 พรรษา11.30รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น15.00นำท่านเดินทางต่อ ชม บ้านอนาถปิณฑิกเศรษฐี บ้านองคุลีมาล และคันฑามพฤกษเจดีย์สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ค่ำถวายน้ำปานะ//รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม พักค้างคืน ณ โรงแรม PAWAN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่เจ็ด สาวัตถี – วัดเชตวันมหาวิหาร – พระศรีมหาโพธิ์ – ลัคเนาว์


06.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม07.30นำท่านเดินทางชม วัดเชตวันมหาวิหาร และนมัสการพระคัธกุฎี สถานที่นี้พระพุทธองค์ จำพรรษานานที่สุดถึง 19 พรรษา และเป็นที่ซึ่งพระอรหันต์จำพรรษาเป็นหมื่นรูป เรียกว่าดินแดนแห่งพระ อรหันต์โดยแท้ เป็นบุญบารมีของผู้ได้ไปสักการะผืนแผ่นดินนี้อย่างมากและชมสถานที่ ซึ่งธรณีสูบ พระเทวทัต และนางจิญจมาณวิกา จากนั้นนำท่านนมัสการพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งมีอายุยืนยาวจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมเพื่อเก็บสัมภาระ11.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น12.00นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองลัคเนาว์ (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ กรุงเทพฯค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นวันที่แปด กรุงเทพฯ


01.05เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 33406.15เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบออนไลน์
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเกิดจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเองนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรวมในรายการ เช่น โทรศัพท์ มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษซัก-รีดฯลฯ
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจ
4.ค่ากล้องวีดีโอ และค่ากล้องถ่ายรูปทุกชนิด
5.รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ รวมตลอดทริป 2,000 รูปี
6.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้

6.สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

7.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.Passport ตัวจริง อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
2.รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เท่านั้น 2 ใบ
3.นามบัตรที่ทำงาน หรือ เขียน ตำแหน่งงาน ชื่อสถานที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทร
(กรณี Retired ไม่ต้องใช้)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.ชื่อบิดา มารดา และสถานที่เกิด
7.สถานะ โสด/แต่งงาน กรณีแต่งงาน ระบุ ชื่อสามีและสถานที่เกิด

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท
2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางประมาณ 20 วันทำการ
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
ช่วงเดินทางปกติ
1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวน

ช่วงไฮซีซั่น
1. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวน


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน ทัวร์เนปาล ทัวร์แสวงบุญ
TOP