ทัวร์จีน คลาสสิค ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต

     เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ และสัมผัสวัฒนธรรม พลังแห่งศัทธา ของชาวทิเบต ณ มณฑลเสฉวน ภูเขาสี่ดรุณี เขตอนุรักษ์ย่าติ่ง หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ วัดถ่ากง เมืองซิงตูเฉียว เมืองตันปา และถนนโบราณเมืองเฉิงตู

ทัวร์แนะนำ โปรโมชั่น!

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครเฉิงตู – ถนนโบราณควานไจ้เซี่ยง

07.00นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว H เคาเตอร์สายการบินไทย TG พบเจ้าหน้าที่บริษัทแพลนเนท เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.15เดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 618

14.25เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซสรวงหลิว นครเฉิงตู
นำท่านเที่ยวชม ณ ถนนโบราณควานไจ้เซี่ยง (ซอยเล็กใหญ่) ชมบ้านเรือน ร้านค้า ตกแต่งแบบคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดิน ควานไจ่เซี่ยงจื่อ เดิมเป็นถนนโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง และเป็นที่ตั้งค่ายพักทหารเมื่อ 300 กว่าปีก่อน ต่อมาเป็นที่ตั้งชุมชน ซอยกว้างนั้นเป็นที่อยู่ของผู้มีฐานะ ใช้รถม้าสัญจรซอยจึงกว้าง ส่วนซอยแคบนั้นจะเป็นที่อยู่ของคนชั้นกลางใช้เดินสัญจร


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก............................. หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
วันที่สอง อุทยานภูเขาสี่ดรุณี – หุบเขาซวงเฉียวโกว ( หุบเขาหยินหยาง ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า ) – เมืองตันปา

06.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดุรณี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ภูเขาสี่ดรุณีนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ปกครองตนเองอาป้าของชาวเชียงและชาวทิเบตในมณฑลเสฉวน บนเส้นทางระหว่าง “เมืองเสี่ยวจิน-” กับ “เมืองเหวินชวน” หรือก็คือยอดเขาสูงที่สุดในกลุ่มแนวเขา “ฉงไหล” เป็นกลุ่มเขาที่ติดกลับแนวเทือกเขาเหิงต้วน(แนวเทือกเขานี้ทอดตัวยาวไปถึงแชงกรีล่า)ทางด้านทิศตะวันออก


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


โดย ภูเขาสี่ดรุณี นั้นมียอดเขาสี่ลูกที่เรียงรายติดต่อกันไป ตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะ 3.5 กม.ที่ยอดเขาทั้งสี่เรียงติดกันเหมือนกับต่อแถว, โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลแบ่งเป็น 6250 เมตร, 5664 เมตร, 5454 เมตร และ 5355 เมตร.ชื่อสี่ดรุณีนี้มีที่มาจากการที่ ยอดเขาทั้ง 4 นี้บนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี แลดูเหมือนส่วนหัวที่คลุมผ้าสีขาว บรรยากาศงดงามดุจดังสาวน้อยทั้ง 4 ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่าง ธารน้ำทั้งสองคือ “ฉางผิงโกว” กับ “ไห่จื่อโกว” ภูเขาสี่ดรุณีนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะความสวยงามและยิ่งใหญ่ลักษณะเขาที่สูงชัน, หิมะที่ปกคลุมยอดเขา แสงสีเงินที่สะท้อนลงมา.บนตีนเขาปกคลุมด้วยผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์, ผืนหญ้าที่เหมือนดั่งที่นอน, ธารน้ำใสที่ไหลผ่าน ความสวยงามที่เหมือนกับยุโรปตอนใต้, ทำให้ที่นี่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ภูเขาแอลป์แห่งตะวันออก”


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านชม อุทยานสี่ดรุณี (รถอุทยาน) ชมความงามธรรมชาติของซวงเฉียวโกว(ลำน้ำสองสะพาน) ธารน้ำมีความยาว 35 กม.มีทิวทัศน์ของภูเขาเป็นหลัก, ลำธารผ่านจุดต่างๆที่เป็นจุดทิวทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น “ซานกัวจวง”, “เขาหนิวซิน”, “เย่เหรินเฟิง” ถือเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเขาสี่ดรุณีที่รวบรวมจุดสำคัญหลายๆอย่างเข้าด้วยกันไว้

ชมฮไลท์จุดชมวิว ได้แก่ ชมหุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย ทะเลสาบ และ ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองตันปา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองตันปา เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญมากของเขตทิเบต มีสมญาว่า “อาณาจักรพันป้อม” เมืองตันปา เริ่มสร้างป้อมปราการตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อ 1,700 ปีก่อน ซึ่งเคยมีป้อมปราการมากกว่า 3,000 แห่ง ปัจจุบันมีป้อมปราการเหลืออยู่ 562 แห่ง นอกจากจะมีหุบเขาที่สวยงามและป้อมโบราณมากมายแล้ว เมืองตันปายังมีหญิงสาวสวย จนเป็นที่รับรู้กันทั้งแผ่นดินจีนและยังมีหมู่บ้านทิเบตที่สวยที่สุด

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก......................หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่สาม หอคอยโบราณโซโพ - หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ (หมู่บ้านทิเบตโบราณสวยที่สุด) - เมืองซินตูเฉียว

7.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านชม หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ หมู่บ้านทิเบตโบราณ ลักษณะบ้านสวยโดดเด่นกว่าหมู่บ้านอื่นใน เมืองตันปา ตรงที่ใช้สีสัน สีขาว สีแดง สีดำ ว่างซ้อนๆตามไหลหน้าผา ตัวบ้านที่ก่อด้วยหินแผ่นเล็กๆ เรียงซ้อนกัน มุมของหลังคามียอดแหลมไว้สำหรับวางหินสีขาว ซึ่งถือเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ นี้ ได้ถูกจัดลำดับจาก National Geographic ให้เป็นหมู่บ้านทิเบตที่สวยที่สุดในจีน


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


แวะจอดชม หอคอยโบราณโซโฟ (ถ่ายภาพวิวด้านนอกไม่เข้าภายในหอคอย) อายุหลายร้อยปีโซโปเป็นภาษาทิเบต มีความหมายว่าเผ่ามองโกล เพราะในสมัยโบราณเคยมีชาวมองโกลจำนวนมากใช้ชีวิตและเลี้ยงสัตว์อยู่แถวนี้ จึงได้รับการตั้งชื่อว่าโซโพ ส่วนป้อมที่สร้างตามภูเขาแถวนี้มีทั้งหมด 84 ป้อม เป็นป้อมที่ป้องกันการโจมตีของข้าศึก ใช้จุดไฟส่งข่าวทางไกล และเป็นป้อมฮวงจุ้ย สัญลักษณ์ขอพรให้ปลอดภัย ป้องกันภูตผีปีศาจ


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองซินตูเฉียว (ใช้เวาลประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางชมทัศนียภาพของภูเขา และทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ฝูงสัตว์ต่างๆ เช่น แพะ แกะ ถือได้ว่าเมืองซินตูเป็นเมืองสวรรค์ของช่างภาพ ที่ต้องการมาเก็บภาพที่สวยงามราวดั่งดินแดนเทพนิยาย


ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า


จากนั้นนำท่านเที่ยว วัดถ่ากง วัดพุทธนกายมหายานทิเบต เป็นวัดสำคัญของเมืองซินตูเฉียว ตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติที่งดงาม คือ ทุ่งหญ้าถ่ากง มีภูเขาหิมะเป็นฉากหลัง


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


เย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก....................หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ เมืองซินตูเฉียว – เมืองหลี่ถัง - วัดหลี่ถัง - ย่าติง

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางไปยัง เมืองหลี่ถัง เมืองหลี่ถัง เป็นเมืองเล็กๆ ไม่ใหญ่มาก เมืองหลี่ถังได้ชื่อว่าเมืองที่อยู่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้เมืองหลี่ถัง เป็นบ้านเกิดขององค์ทะไลลามะ องค์ที่ 7 และ 10 อีกด้วย และยังได้รับสมญานามว่า “เมืองคาวบอย” เพราะชาวบ้านแต่งตัวสไตล์คาวบอย

จากนั้นนำคณะชม วัดหลี่ถัง วัดสำคัญประจำเมือง เก่าแก่กว่า 400 ปี วัดแห่งนี้เป็นวัดในนิกายเกลุกปะที่ใหญ่ที่สุดในแถบตันปา


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองย่าติง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมืองย่าติงตั้งอยู่ที่ความสูง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นดินแดนแห่งเทือกเขาสูง โตรกผา ป่าสน ธารน้ำ แข็ง ทะเลสาบและลำธารอันบริสุทธิ์ และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต เป็นที่สถิตแห่งองค์พระโพธิสัตว์โดยมียอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์สามยอด ประกอบด้วย ยอดเขายางม่ายหย่ง ที่เป็นตัวแทนพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์แห่งปัญญา), ยอดเขาเซี่ยโยโตเจีย เป็นตัวแทนพระวัชรปาณีโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผู้คุ้มครอง และยอดเขาเซียนหน่ายยื่อ ตัวแทนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือที่ชาวในชื่อเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา

ย่าติง เริ่มเป็นที่รู้จักในปี 1931 ดร.โจเซฟ ร็อก ได้เขียนเล่าเรื่องราว และแสดงภาพถ่ายทัศนียภาพความสวยงาม ที่บริสุทธ์ ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติง ลงใน นิตยสาร National Geographic นับจากนั้นมานักท่องเที่ยวทั่วโลกก็ต่างหลั่งไหลมาเยือนดินแดนอันบริสุทธ์แห่งนี้เป็นจำนวนมาก และในปี 1933 เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษได้เขียนเรื่องราวของความสวยงามธรรมชาติ ในดินแดนน่าค้นหา แชงกรีล่า ลงในหนังสือเรื่อง Lost Horizon ยิ่งทำให้ย่าติง ซึ่งเดิมชื่อว่า ยื่อหวา (Riwa) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แชงกรีลาทาวน์ (Shangri-La Town) ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มสงสัย และสนใจว่าหรือว่าที่ ย่าติง แห่งนี้คือพื้นที่ส่วนหนึ่งชองแชงกรีล่า ที่สวยบริสุทธิ์เช่นกัน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ............หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว พัก 2 คืน
วันที่ห้า อุทยานย่าติง (รวมรถอุทยาน ไม่รวมค่าขี่ม้า) – ทุ่งหญ้าหล่อหยง –ทะเลสาบห้าสี (ทะเลสาบน้ำนมวัว)

06.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเที่ยว อุทยานย่าติง (รวมรถอุทยาน) ชมความงามของ ทุ่งหญ้าหล่อหยง ทุ่งหญ้าพื้นใหญ่ มีสายน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาหิมะ ทุ่งหญ้าหล่อหยงจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาล


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง)

บ่ายเที่ยวชม ทะเลสาบห้าสี (ทะเลสาบน้ำนมวัว) ระยะประมาณ 5 กม. (ราคานี้ไม่รวมค่าขี่ม้าประมาณ 300-400 หยวน)


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณีทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี า


ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ..................... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่หก อุทยานย่าติง (รวมรถอุทยาน ไม่รวมค่าขี่ม้า) – วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก

6.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเที่ยว อุทยานย่าติง (รวมรถอุทยาน) นำท่านชม วัดชงกู่ วัดที่เป็นศิลปะของชาวทิเบต มีอายุเก่าประมาณ 800 ปี ด้านหน้าของวัดจะมีกองหินและริ้วธงมนตราที่ชาวทิเบตนำมาวางไว้เพื่อบูชา ส่วนภายในวัด อาคารต่างๆ จะถูกตกแต่งตามความเชื่อและศิลปะของชาวทิเบต


ทัวร์ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี า


จากนั้นเที่ยวชม ทะเลสาบไข่มุก และชมความงามของ ภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง (ระยะทางประมาณ 3.5 ก.ม.) มีความสูงประมาณ 5,958 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ไม่รวมค่าขี่ม้าประมาณ 300-400 หยวน)


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง)

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเต้าเฉิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองเต้าเฉิง อยู่ที่ความสูงน้ำทะเลเฉลี่ยที่ 3750 เมตร มีภูเขาหิมะกงก่าและ ไห่จื่อซาน ที่พาดผ่านจากเหนือสู่ใต้

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก .........................หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
วันที่เจ็ด เมืองเต้าเฉิง – เฉิงตู (บินภายในประเทศ) – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางสู่สนามบินเต้าเฉิง

10.05เดินทางสู่ เมืองเฉิงตูโดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8022 (สายการบิน และเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

11.15เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซสรวงหลิว นครเฉิงตู

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ เช่น ZARA, H & M, UNIQLO อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองจีน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้รู้ “เคล็ดลับ เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น ห้ามสอนเคล็ดวิชานี้แก่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาด โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นศิลปะการแสดงงิ้วของเสฉวน ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการเที่ยวเฉิงตู เพราะไม่ว่าใครๆ ที่ได้มาดูโชว์นี้ ก็ยังไม่สามารถจับผิดหรือรู้วิธีการเปลี่ยนหน้ากาก เป็นโชว์พิเศษที่มีแห่งเดียวเท่านั้น


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


เข้าสู่ที่พัก........................หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
วันที่แปด ถนนโบราณจินหลี่ – อาหารสมุนไพร – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเที่ยวชม ช๊อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ณ ถนนโบราณจินหลี เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตู


ทัวร์ ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.30ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

15.30เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 619 (ใช้เวลาเดินทางรวม 3.05 ชม.)

17.35ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
10 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61 64,900 61,900 62,900 8,500  6 ที่สุดท้าย  สอบถาม
19 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 63,900 60,900 61,900 8,500  4 ที่สุดท้าย  สอบถาม
12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61 67,900 64,900 65,900 11,500  6 ที่สุดท้าย   สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเกิดจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
8.ค่าวีซ่าประเทศจีนสำหรับคนไทย

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการสิ้นสุดของคาร์บอนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิภายใน15-24 องศา โรงแรมไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ
7.โรงแรม มาตรฐานระดับดาวโรงแรม เป็นระดับมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
8.ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
9.สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.Passport ตัวจริง อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด
2.รูปถ่ายสี พื้นขาว 33 มม.x48 มม.จำนวน 2 ใบ
3.นามบัตรที่ทำงาน หรือ ระบุตำแหน่งงาน ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร สถานที่ทำงาน
กรณี Retired ระบุชื่อบริษัท พร้อมที่อยู่ ของสถานที่ทำงานครั้งสุดท้าย
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.ชื่อ เบอร์โทร บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน พร้อมระบุความสัมพันธ์
7.กรณีผู้ขอวีซ่าเกิดที่ฮ่องกงต้องใช้หนังสือเดินทางฮ่องกง ถ้าไม่มีต้องเขียนจดหมายรับรองตนเอง
8.กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 18 ปี เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- สำเนาสูติบัตร ชื่อ นามสกุล พ่อและแม่ในใบเกิดต้องตรงกัน หากพ่อแม่มีการเปลี่ยนต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วย
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา
- ระบุชื่อที่อยู่ เบอร์โทร สถานศึกษา

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

กรณียกเลิก
1.ยกเลิก 60 ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิก 30 -59 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 5,000 บาท/ท่าน
3.ยกเลิก 21 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
4.ยกเลิก 15 - 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงิน 50% ของค่าทัวร์
5.ยกเลิก 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงิน 100% ของค่าทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์จีน คลาสสิค ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์ย่าติง ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี ทัวร์เฉิงตู ทัวร์สี่ดรุณี ทัวร์ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี
TOP