อเมซิ่งทัวร์น้ำตกทีลอซู อุ้มฝาง ตาก

     -ล่องแก่งต้นแม่น้ำกลอง ชมความงามของธรรมชาติบริสุทธิ์ -ชมทะเลหมอก วิวทัศนียภาพที่สวยงามของทิวเขา ที่ดอยหัวหมด -เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูน เกิดจากลำห้วยหลายสายไหลมารวมกับน้ำซับบนเขา -ชมวัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงาม ในวัดนี้ยังมี พระพุทธมหามุณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองมัณฑเลย์

ทัวร์แนะนำวันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - แม่สอด (ตาก) – น้ำตกธารารักษ์ - ถนนลอยฟ้า - อุ้มฝาง
07.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 เคาเตอร์สายการบินนกแอร์10.10 น. เดินทางสู่จังหวัดตาก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8116 (ใช้เวลาเดินทาง 1ชม.)11.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานแม่สอดเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบ่าย นำท่านเดินทางสู่อำเภออุ้มฝาง ผ่านบ้านเจดียโค๊ะ แวะเที่ยวชมน้ำตกธารารักษ์ (น้ำตกผาชัน) จากนั้นใช้เส้นทางถนนลอยฟ้า พิชิต 1,219 โค้ง ระหว่างทางชมทิวทัศน์ ธรรมชาติ ขุนเขาที่งดงามค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่นเข้าสู่ที่พัก .......หรือเทียบเท่าสไตล์รีสอร์ท (พัก 2 คืน)
วันที่สอง ล่องแก่งเรือยาง – น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง -ธารน้ำพุร้อน - แก่งตะโค๊ะบิ้ - ผาผึ้ง - ผาเลือด -น้ำตกทีลอซู
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า นำท่านล่องเรือยาง ล่องแก่งต้นแม่น้ำกลอง ชมธรรมชาติ (มีเสื้อชูชีพ ล่องแบบชมธรรมชาติ ไม่แอเวนเจอร์) สนุกสนาน ชมความงามของธรรมชาติบริสุทธ์ ผ่านชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง แวะเที่ยวชมบ่อธารน้ำพุร้อน ล่องแก่งตะโค๊ะบิ้ ชมธรรมชาติที่งดงาม ผาผึ้ง ผาเลือดทัวร์น้ำตกทีลอซูเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง Box Set)บ่าย นำท่านนั่งรถสองแถวเดินทางสู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกทีลอซู ถึงน้ำตกทีลอซู ให้ท่านอิสระถ่ายรูป เล่นน้ำตามอัธยาสัยทัวร์น้ำตกทีลอซูได้เวลาพอสมควรนำท่านเที่ยวชมวัดโบสถ์ไม้สักทอง ณ บ้านหนองหลวง เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก สินค้า OTOP เที่ยวถ้ำตะบี้ ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่นเข้าสู่ที่พัก ....... หรือเทียบเท่าสไตล์รีสอร์ท (ที่พักเดิม)
วันที่สาม ชมวิวทะเลหมอก ณ ดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ - สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี - วัดพระบรมธาตุ (หลวงพ่อทันใจ) - ถนนคนเดินกาดต้าตง
เช้าตรู่ ประมาณ 05.30น. ตื่นรับอรุณ จากนั้นนำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นสู่ ดอยหัวหมด จุดชมทะเลหมอก วิวทัศนียภาพที่สวยงามของทิวเขา และ อุ้มผาง *สำหรับทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน ไม่สามารถการันตีทัวร์น้ำตกทีลอซู08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเช็คเอาท์09.30 น. นำท่านเดินทางสู่อำเภอพบพระ ผ่านเส้นทางลอยฟ้า เที่ยวชมน้ำตกพาเจริญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ น้ำตกพาเจริญเป็นน้ำตกหินปูน เกิดจากลำห้วยหลายสายไหลมารวมกับน้ำซับบนเขา แล้วไหลเป็นสายน้ำตกลงสู่ด้านล่าง มีลักษณะเป็นชั้นใหญ่ชั้นเดียว และมีชั้นลดหลั่นกันลงมาจำนวนมาก ถึง 97 ชั้น มีน้ำตลอดปีแต่จะสวยงามช่วงปลายฤดูฝน มีความสวยงามตามธรรมชาติทัวร์น้ำตกทีลอซูเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบ่าย นำท่านเดินทางสู่ออกเดินทางสู่อำเภอบ้านตาก ชมวัดพระบรมธาตุ เดิมที่วัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน แล้วหยุดพักบริเวณแห่งนี้ พบว่าเป็นเมืองร้าง จึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองจนกลายเป็นชุมชนเมืองตาก วัดพระบรมธาตุ ยังปรากฏในศิลาจารึของพ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะศึกเจ้าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุ ประมาณ 500 เมตร ประวัติของหลวงพ่อทันใจ พระครูบาตา อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อน ได้ปรึกษากับศรัทธาญาติโยมว่า มีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นสักหนึ่ง องค์ และศรัทธาญาติโยมได้พร้อมใจร่วมกันนุ่งขาว ห่มขาว เริ่มก่อพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย หน้าตัก 32 นิ้ว และลงรักปิดทองคำเปลว ก่อนประกอบพิธีพุทธาภิเษกโดยคณะศรัทธาได้ตั้งชื่อว่า “พระเจ้าทันใจ” เพราะทำเสร็จเร็วทันใจ ต่อมามีญาติโยมได้มาตั้งจิตอธิษฐาน ขออะไรก็ได้สมความปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการ นับเวลาจนปัจจุบันประมาณ 200 กว่าปีมาแล้วทัวร์น้ำตกทีลอซูจากนั้นนำท่านแวะเที่ยวชม สะพานสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 เพื่อเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำปิงระหว่างเทศบาลเมืองตาก และตำบลป่ามะม่วง เดินชมทิวทัศน์แม่น้ำปิงทัวร์ตากจากนั้นนำคณะเดินเล่น ชมบรรยากาศท้องถิ่น เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก อาหาร ณ กาดต้าตงทัวร์น้ำตกทีลอซูค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก .... หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ แม่สอด – วัดไทยวัฒนาราม - ตลาดริมเมย – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเช้า นำท่านเดินทางแม่สอด เที่ยวชมวัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงาม ในวัดนี้ยังมี พระพุทธมหามุณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า ทั้งยังเป็นวัดที่มีศาสนวัตถุซึ่งผสมผสานศิลปะทั้งของไทยใหญ่ พม่า และมอญ ไว้ครบในที่เดียวกัน ก็ไม่ควรพลาดแวะมากราบไหว้บูชาขอพรทัวร์ตากได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ตลาดริมเมย ชมวิถีการจับจ่าย แหล่งซื้อของฝาก ของกิน ของใช้กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน13.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ15.55 น. เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8115 (ใช้เวลาเดินทางรวม 1.05ชม.)17.05 น. ถึงสนามบินกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)โดยสวัสดิภาพกรุ๊ปเล็ก สำหรับ 8 ท่าน ขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง..   กรุ๊ปส่วนตัว  เที่ยวสะดวก อิสระเลือกวันเดินทางได้.. ** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง


**ไกด์รับ-ส่ง ที่สนามบินแม่สอด (จ.ตาก)


** เดินทางโดยรถตู้


** ราคาทัวร์ ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 9,900 9,900 9,900 2,000 สอบถาม
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 9,900 9,900 9,900 2,000 สอบถาม
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 9,900 9,900 9,900 2,000 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

 

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามอเมซิ่งทัวร์น้ำตกทีลอซู อุ้มฝาง ตาก
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ภาคเหนือ ทัวร์ตาก ทัวร์ไทย น้ำตกทีลอซู
TOP