ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ทะเลแหวก ชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ

     เที่ยวชมเมืองภูเก็ต ชมย่านตึกเก่า ซึ่งยังคงศิลปกรรมรูปแบบชิโนโปรตุกรีส ชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่แหลมพรมเทพ ถูกจัดเป็นหนึ่งในโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย ชมความสวยงามของน้ำทะเล ฝูงปลาที่หมู่เกาะพีพี ชมความมหัศจรรย์ของทะเลแหวก สามารถบนเดินทรายที่ขาวละเอียด จากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่งได้เวลาน้ำลดวันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) –  ภูเก็ต – วัดพระทอง – แหลมพรหมเทพ
08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW C เคาน์เตอร์ไทยสมายล์แอร์เวย์10.30 นออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ WE281 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ตเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันนำท่านนมัสการ หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด ตั้งอยู่ภายใน วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด ตำบลเทพกระษัตรี หนึ่งใน Unseen Thailand ของจังหวัดภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่ ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจากนั้นนำท่านสู่ แหลมพรมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกดินเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมถูกจัดเป็นหนึ่งในโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอาทิตย์ตกทะเล สวยที่สุดในประเทศไทยค่ำ รับประทานอาหารค่ำนำท่านเข้าที่พักโรงแรม................................หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สอง           หมู่เกาะพีพีเล – พีพีดอน – ดำน้ำชมปะการัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา เพื่อลงเรือท่องเที่ยวแบบ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี เรือออกเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน ระหว่างทางจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองฝั่งเดินทางถึงเกาะพีพีเล ชมทัศนียภาพ รอบเกาะพีพีเล ผ่านชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับฮอลีวู้ดเรื่อง The Beach ชมน้ำทะเลสีเขียวมรกตตัดกับภูเขาหินปูนที่โอบล้อม อ่าวโละซามะ และน้ำทะเลเขียวใสดั่งมรกต ของอ่าวปิเละ ผ่านชม ถ้ำไวกิ้งหรือ ถ้ำพญานาค ที่ได้รับการสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะ พีพีดอนนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่ ชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ ตามอัธยาศัยค่ำ รับประทานอาหารค่ำนำท่านเข้าที่พักโรงแรม............................หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สาม           ทะเลแหวก (กระบี่)  – ถนนคนเดินภูเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือรัษฎา เพื่อลงเรือใหญ่ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ เปลี่ยนลงเรือท่องเที่ยวแบบ Speed Boat เพื่อมุ่งสู่เกาะปอดะ เดินทางถึงเกาะปอดะ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ถ่ายรูป และพักผ่อนตามอัธยาศัยนำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะไก่ ระหว่างทางท่านจะสามารถถ่ายรูปเกาะที่มีลักษณะเหมือนหัวไก่ นำท่านไปยังจุดดำน้ำที่อยู่บริเวณใกล้เกาะไก่ เพื่อดำน้ำชมปะการังและปลาน้อยใหญ่จำนวนมากมายเที่ยง นำท่านเดินทางเข้า เกาะไก่ เพื่อรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ พักผ่อนและถ่ายรูปความมหัศจรรย์ของ ทะเลแหวก ทะเลแหวกเกิดจาก สันทรายจากเกาะ 3 เกาะ คือเกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ อยู่ในหมู่เกาะปอดะ เมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทราย เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูง เมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมา เหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกกันเป็นสามส่วนเดินทางออกจาก เกาะไก่ ชมทัศนียภาพของ อ่าวไร่เลย์ จากนั้นเดินทางไปยังถ้ำพระนางศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธาราเดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา เพื่อเปลี่ยนจากเรือ Speed Boat เป็นเรือใหญ่เพื่อมุ่งสู่ท่าเรือรัษฎานำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินภูเก็ต (หลาดใหญ่) ที่ถนนคนเดินนี้มีอาหารหลากหลายประเภท ทั้งอาหารท้องถิ่น  อาหารไทย อาหารเทศ และมีส่วนร้านของฝากของที่ระลึกค่ำ อิสระอาหารค่ำนำท่านเข้าที่พักโรงแรม.......................... หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สี่               เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต – หาดกะตะ - หาดกะรน - วัดไชยธาราราม – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่าน ชมย่านตึกเก่า ซึ่งยังคงศิลปกรรมรูปแบบชิโนโปรตุกรีส ชมภาพ Street Art ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต เดินทางต่อไปยังชุมจุดชมวิวที่ หาดกะตะ และ หาดกะรน ให้ท่านได้ถ่ายภาพความสวยงาม ตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่าน นมัสการหลวงพ่อแช่ม ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล หลวงพ่อแช่มเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานภูเก็ต15.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ WE212 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)16.45 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพกรุ๊ปเล็ก สำหรับ 8 ท่าน ขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง..   กรุ๊ปส่วนตัว  เที่ยวสะดวก อิสระเลือกวันเดินทางได้.. ** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง


**ไกด์รับ-ส่ง ที่สนามบิน


** เดินทางโดยรถตู้


** ราคาทัวร์ ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
25 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 16,900 16,900 16,900 9,000 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ *เที่ยวหมู่เกาะพีพี Speed Boat เป็น Join Tour*
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

 

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี ทะเลแหวก ชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ภาคใต้ ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะพีพี
TOP