ทัวร์แพร่ ไหว้พระธาตุช่อแฮ พระธาตุสุโทนมงคลคีรี พระธาตุดอยเล็ง

     -ชม คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี อาคารสีชมพูโดดเด่น อายุกว่า 100 ปี เป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ 2 ชั้นทรงไทยล้านนาผสมยุโรป -ชม คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เป็นอาคารโอ่โถงงดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลม และชายคาน้ำ ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือทรงขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นหลังคามุงด้วยไม้เรียกว่า “ไม้แป้นเกล็ด” -นมัสการวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมาก มีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์ -นมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคล วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ -ชมความงาม และความแปลกของธรรมชาติ ณ วนอุทยานแพะเมืองผีวันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - แพร่ – คุ้มวงศ์บุรี -คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ – ถนนคนเดิน
08.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1- 2 เคาเตอร์สายการบินนกแอร์09.40 น. เดินทางสู่จังหวัดแพร่ โดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD8002 (ใช้เวลาเดินทาง 1.20 ชม.)11.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานแพร่ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่นบ่าย นำท่านเที่ยวชม คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี อาคารสีชมพูโดดเด่น อายุกว่า 100 ปี สร้างขึ้น ตามดำริของแม่เจ้าบัวถา ชายาองค์แรกในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย คุ้มหลังนี้อาคารแบบไทยผสมยุโรปสีชมพูอ่อน ซึ่งเป็นสีโปรดของแม่เจ้า บัวถา เป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ 2 ชั้นทรงไทยล้านนาผสมยุโรป ประดับตกตกแต่งลวดลายด้วยไม้ฉลุที่เรียกว่าลาย“ขนมปังขิง” ตามความนิยมกันในรัชกาลที่ 5 ไฮไลท์พาชมห้องของเจ้าบัวถา พระพุทธรูปโบราณสมัยเชียงแสน อู่ทอง เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยากก็คือ เอกสารการขอสัมปทานป่าไม้ในอดีต ตั๋ว รูปพรรณช้าง โค สัญญาบัตร ที่ได้รับการโปรดเกล้าจากรัชกาลที่ 5 รวมถึงเอกสารการซื้อ-ขาย ทาส)ทัวร์แพร่ คุ้มวงศ์บุรีจากนั้นนำท่านชม คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง เป็นอาคารโอ่โถงงดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลม และชายคาน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือทรงขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นหลังคามุงด้วยไม้เรียกว่า “ไม้แป้นเกล็ด” คุ้มเจ้าหลวงแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อคราวที่เสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรจังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2501 และได้รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภท อาคารสถาบันและสาธารณะ ซึ่งภายในก็จะมีแท่นบรรทมของพระองค์รวมอยู่ด้านใน คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ถือเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ แห่งเรือนเก่าในเมืองแพร่ ที่ควรค่าแก่การมาเที่ยวชมทัวร์แพร่ คุ้มเจ้าหลวงนำท่านไปยังถนนคนเดินเมืองแพร่ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นย่านบ้านเรือนที่ยังคงเป็นอาคารเก่า เป็นพื้นที่ค้าขายสินค้าในท้องถิ่น แหล่งพบปะของคนเมืองแพร่ และเป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก..... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3 ดาว+
วันที่สอง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - วัดพระธาตุช่อแฮ - บ้านทุ่งโฮ้ง – วนอุทยานแพะเมืองผี - สินค้าพื้นเมืองแพร่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเช้า นำท่านชมนมัสการวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม เป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์ ด้านหน้าบันไดทางขึ้นทิศตะวันออกมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่และพระนอนองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าวัด นอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักทรงล้านนา ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของล้านนาและเมืองแพร่ จัดแสดงเครื่องใช้อาวุธของนักรบโบราณทัวร์แพร่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลศีรีนำท่านชมนมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคล วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ พระธาตุช่อแฮ สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยที่ พระมหาธรรมราชา (ลิไท) องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ ศิลปะเชียงแสน แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองบุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก พระธาตุช่อแฮ หมายถึง เจดีย์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประดับบูชาด้วยผ้าแพรอย่างดี กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระธาตุช่อแฮ เป็นโบราณสถานทัวร์แพร่ วัดพระธาตุช่อแฮนำท่านเดินทางสู่แหล่งช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหม้อฮ่อม ณ บ้านทุ่งโฮ้ง เป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด มีร้านขายเสื้อผ้าหม้อฮ่อมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก หม้อฮ่อม ผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่ ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ จนมีคำกล่าวว่า “ใครมาเมืองแพร่ต้องซื้อ หม้อห่อม”เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบ่าย นำท่านเที่ยวชมความงาม และความแปลกของธรรมชาติ ณ วนอุทยานแพะเมืองผี แพะแปลว่า ป่าละเมาะ เมืองผีแปลว่า เงียบเหงา วนอุทยานแพะเมืองผีมีสภาพเป็นป่าบนที่ราบลอนคลื่น เป็นพื้นที่เนินเขาซึ่งสูงกว่าส่วนอื่น เกิดจากการพังทลายโดยการกัดเซาะตามธรรมชาติ โดยกระแสน้ำเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่บางส่วนเป็นที่สูงต่ำ สลับกันไป หน้าผาและเสาดินมีรูปทรงแตกต่างกันก่อให้เกิดแปลกและความสวยงามน่าที่ง นำท่านแวะชมสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่ทัวร์แพร่ แพะเมืองผีเย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก..... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3 ดาว
วันที่สาม วัดจอมสวรรค์ – พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ พระธาตุอินทร์แขวน – วัดพระธาตุดอยเล็ง - วัดนาคูหา – พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเช้า จากนั้นนำท่านชมวัดเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะพุกาม ณ วัดจอมสวรรค์ มีศิลปวัตถุและ โบราณวัตถุที่สวยงามและทรงคุณค่า สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลั่นกัน เป็นชั้นรวม 9 ชั้น วัดจอมสวรรค์ มีสิ่งที่พิเศษกว่าวัดทั่วไป คือ มีเพียงอุโบสถไม้หลังเดียว ซึ่งเป็นทั้งโบสถ์วิหารและกุฏิพระ นำท่านเดินไป พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ ตั้งอยู่บนดอยผาสวรรค์ท่ามกลางขุนเขาปกคลุมไปด้วยสีเขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์ เป็นดินแดนโอโซนอันดับ 7 ของประเทศไทย บนหน้าผาตั้งได้ก่อสร้างเป็นพุทธสถานมากมาย มีพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งจำลองมาจากประเทศพม่า เป็นพระธาตุประจำปีเกิด พระเจ้าชยันตีมหัศจรรย์ พระเจ้าทันใจ พระเจ้าสำเร็จเร็วพลัน พระเจ้าหยกทิพย์ พระไม้ขนุนมงคลคลคีรีศรีภูมิทิพย์ ให้ท่านได้กราบไหว้พระขอพร และได้สัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้และต้นน้ำและยังได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบ่าย นำท่านไปยัง วัดพระธาตุดอยเล็ง วัดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาสูง ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแพร่ซึ่งโอบคลุมด้วยภูเขาและผืนป่าได้อย่างงดงาม ในยามเช้า ก่อนถึงระเบียงชมวิว จะมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่สามารถมองเห็นพระธาตุช่อแฮ เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม โดดเด่นอยู่ไม่ไกลเดินทางต่อไปยัง วัดนาคูหา เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนาคูหา ซึ่งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนชั้นดี ติดอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศไทย ภายในวิหารมีพระประธาน พุทธศิลป์แบบพื้นบ้านท้องถิ่นที่ดูเรียบง่ายสวยงามด้วยเอกลักษณ์แบบล้านนาโดยมีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่านทุ่งนาสำหรับเดินเล่นรับลมชมวิว มองเห็นธรรมชาติรอบวัดได้นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ ริเริ่มโดยนายโกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลอง ซึ่งได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ "เมืองลอง" และผ้าโบราณของชุมชนใกล้เคียง จนกระทั่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพื้นบ้านสาขาสิ่งทอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ.2535 จากนั้นจึงได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณให้บุคคลทั่วไปชมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2535เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก..... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3 ดาว
วันที่สี่ แพร่ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเช้า ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานแพร่ เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ11.40 น. เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8003 (ใช้เวลาเดินทางรวม 1.20 ชม.)13.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพกรุ๊ปเล็ก สำหรับ 8 ท่าน ขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง.. กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสะดวก อิสระเลือกวันเดินทางได้..

** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง

**ไกด์รับ-ส่ง ที่สนามบินแพร่

** เดินทางโดยรถตู้

** ราคาทัวร์ ยังไม่รวมตั๋วเครืองบิน********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 9,900 9,900 9,900 3,000 สอบถาม
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 9,900 9,900 9,900 3,000 สอบถาม
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 9,900 9,900 9,900 3,000 สอบถาม
28 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63 9,900 9,900 9,900 3,000 สอบถาม
11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 9,900 9,900 9,900 3,000 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

 

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์แพร่ ไหว้พระธาตุช่อแฮ พระธาตุสุโทนมงคลคีรี พระธาตุดอยเล็ง
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์แพร่ ทัวร์ภาคเหนือ ทัวร์ไหว้พระ
TOP