"ศิลปกรรมแกะสลักหินผาต้าจู๋" หนึ่งในมรดกโลก แห่งประเทศจีน

2013-08-16

หากพูดถึงประติมากรรมที่มนูษย์สรรค์สร้างที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้น กลุ่มประติมากรรม"ศิลปกรรมแกะสลักหินผาต้าจู๋" สถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใน อำเภอต้าจู๋ นครฉงชิ่ง (จุงกิง) ประเทศจีน อย่างแน่นอนที่นี่มีสมญานามว่าถิ่นฐานแห่งศิลปกรรมแกะสลักหน้าผา ศิลปกรรมแกะสลักต้าจู๋ เป็นตัวแทนอันยอดเยี่ยมของศิลปกรรมถ้ำหินช่วงหลังของจีน โดยมีถ้ำหินมากถึง 76 ถ้ำ มี ปฏิมากรแกะสลักหิน 6 หมื่นกว่ารูป ศิลาจารึกอักษรจีน 1 แสนกว่าตัวอักษร ซึ่งเรียกชื่อรวมว่า ศิลปกรรมแกะสลักหน้าผาต้าจู๋ โดยส่วนใหญ่อยู่ในศิลปกรรมแกะสลักหน้าผาเขา เป่ยซาน (เขาเหนือ) และศิลปกรรมแกะสลักหน้าผาเขาเป่าติ่งซาน (ยอดเขาวิเศษ) ศิลปกรรมแกะสลักหน้าผาเขาเป่ยซานตั้งอยู่ ณ หน้าผา ที่ห่างจากตัวเมืองอำเภอต้าจู๋ ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ 2 กิโลเมตร โดยมีปฏิมากรหน้าผาร่วมหมื่นรูป ส่วนใหญ่ เป็น ปฏิมากรที่อุบาสกอุบาสิกาบริจาคเงินสร้างขึ้นด้วยความศรัทธา มีปฏิมากรปางต่างๆและลักษณะต่างๆ รวม 51 ประเภท  ส่วนมากเกี่ยวเนื่องกับตำนานทางพุทธศาสนา ที่แพร่หลายในขณะนั้น ศิลปกรรมเขาเป่ยซานเป็นผลงานเชิงพื้นบ้านของพุทธศาสนา ไม่เหมือนกับศิลปกรรมอุโมงค์หินช่วงก่อน ของจีน ปฏิมากรเขาเป่ยซานมีความโดดเด่นเลื่องลือด้วยฝีมือแกะสลักที่ตละเอียดอ่อนประณีต รูปทรงงดงามเรียบๆ 
 

ศิลปกรรมแกะสลักหน้าผาเขาเป่าติ่งซาน ตั้งอยู่ ณ หน้าผาที่ห่างจากตัวเมืองอำเภอต้าจู๋ ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร ศิลปกรรมหน้าผานี้อยู่ในบริเวณวัด เซิ่งโซ่วเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรวมทั้งกลุ่มปฏิมากรอ่าวพุทธรูปใหญ่ อ่าวพุทธรูปน้อย ฯลฯ รวม 13 แห่ง มีปฏิมากรหน้าผาร่วมหมื่นรูป 
โดยมีการออกแบบอย่างประณีตงดงาม ซึ่งปฏิมากรแต่ละรูปมีลักษณะต่างกัน ลักษณะสาระของศิลปกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานทางพุทธศาสนาเป็นสำคัญ กลุ่มปฏิมากรทั้ง หมดเสมือนดั่งเป็นปูชนียสถานแห่งพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นส่วนยิ่งยวดของศิลปกรรมแกะสลักหน้าผาสมัยราชวงศ์ซ่ง 

ถ้ำหยวนเจี๊ยะ (ถ้ำตรัสรู้) แห่งเขาเป่าติ่งซานเป็นถ้ำที่ขุดเจาะในหน้าผา กว้างใหญ่ดั่งห้องโถง ผนังถ้ำได้แกะสลักอาคารบ้านเรือน รูปคนนกสัตว์ บุปผาต้นไม้ น้ำพุและหินแปลก เหมือนดั่งภาพวาดจากความเป็นจริง นับเป็นสุดยอดของศิลปกรรมแกะสลักที่อ่าวพุทธรูปใหญ่ 
ศิลปกรรมแกะสลักหน้าผาต้าจู๋ มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านมีขนาดใหญ่โตมหาศาล แกะสลักอย่างประณีตงดงาม มีสาระหลากหลาย เปี่ยมไปด้วยนัยยะที่ลึกซึ้ง และอนุรักษ์ไว้ได้ อย่างครบถ้วน ศิลปกรรมแห่งนี้ ได้อาศัยภาพลักษณ์ศิลปกรรมและข้อมูลศิลาจารึกจำนวนมาก 

 

แสดงให้เห็นสีสันแห่งศิลปกรรมแกะสลักหน้าผาและวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านการนับถือศาสนาของพื้นบ้านประเทศจีนจากแง่มุมต่างๆ ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถึงช่วง กลางศตวรรษที่ 13 
 

ซึ่งเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อนวัตกรรมและการพัฒนาของศิลปกรรมแกะสลักหน้าผาแห่งประเทศจีน โดยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ วิทยาศาสตร์ที่ศิลปกรรมถ้ำหินช่วงสมัยก่อนนี้มิอาจจะทดแทนได้ 

 

 

 

 

 

บทความท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

TOP