ทัวร์อู่ฮั่น ย้อนรอยประวัติศาสตร์สามก๊ก เขาบู้ตึ้ง หุบเขาแป๊ะก๊วยเปลี่ยนสี อายุกว่า1,000 ปี

     เชิญท่านสัมผัสความงดงามหุบเขาแป๊ะก้วย ช่วงเหลืองอร่าม อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์สามก๊ก หอกระเรียนเหลือง เมืองเกงจิ๋ว กำแพงเมืองจิงโจว ศาลเจ้ากวนอู บ้านพักขงเบ้ง พิชิดเขาบู้ตึ้ง พัก รร. บนเขาบู้ตึ้ง 1 คืน” เดินทาง 16 - 21 พ.ย. ** หนึ่งปีมีครั้งเดียว (16 พ.ย. เช็คอิน 23.00 น. 5 ทุ่ม)

ทัวร์แนะนำช่วงสวยสุด!

1.วันศุกร์ ที่ 16 พ.ย. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.00 น.นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว U เคาเตอร์สายการบินไซน่าเซาเทรินส์ CZ พบเจ้าหน้าที่บริษัทแพลนเนท เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
2.วันเสาร์ ที่ 17 พ.ย. อู่ฮั่น – หอกระเรียนเหลือง – เมืองจิงโจว (เมืองเกงจิ๋ว สมัยสามก๊ก) – กำแพงโบราณจิงโจว – ศาลเจ้ากวนอู – เมืองเซียนหยาง

02.05 น. เดินทางสู่เมืองอู่ฮั่นโดย สายการบินไซน่าเซาเทรินส์ CZ เที่ยวบินที่ CZ3030

06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่น เมืองอู่ฮั่น

เช้า นำท่านชมหอกระเรียนเหลือง (หวงเฮ่อโหลว) หอกระเรียนเหลือง เป็นหอโบราณมีประวัติศาสตร์สมัยสามก๊ก ซึ่งอยู่คู่กับเมืองอู่ฮั่นมาอย่างยาวนาน หอกระเรียนเหลืองได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 ของหอโบราณที่สวยที่สุดในจีนอีกด้วย หอกระเรียนเหลืองสูง 5 ชั้นตั้งตระหง่านอยู่บนเขางู ริมฝั่งแม้น้ำฉางเจียง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยสามก๊กเพื่อใช้ เป็นป้อมสังเกตการณ์ศัตรูโดยซุนกวนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นอ๋อง นอกจากนี้หอกระเรียนเหลืองยังมีชื่อเสียงมากขึ้นเมื่อยอดกวีเอกอย่าง หลี่ไป๋ ได้แต่งกลอนเกี่ยวกับหอนี้เอาไว้มากมาย

ทัวร์อู่ฮั่น

เดินทางสู่เมืองจิงโจว (เมืองเกงจิ๋ว) ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. เมืองเกงจิ๋ว เมืองสำคัญในยุคสมัยสามก๊ก เป็นเมืองที่มีชัยภูมิดีในสมัยสามก๊ก ขงเบ้ง และเล่าปีได้ยกทัพมายึดเมืองแห่งนี้ จากนั้นได้ให้กวนอู่มาปกครองเมืองนี้ เกงจิ๋ว หรือ จิ้งโจว ในปัจจุบันอยู่ในมณฑลหูเป่ย์ เป็นเมืองที่ใหญ่และมีความสำคัญเป็นอันดับสองของมณฑลหูเป่ยรองจาก อู่ฮั่น มีสถานที่และสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับสามก๊ก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมด้านนอกกำแพงโบราณจิงโจว กำแพงเมืองโบราณตั้งแต่ยุคสามก๊ก ความสูง 8.8 เมตร ล้อมรอบเมืองในเนื้อที่ประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตร เป็นความยาวทั้งสิ้น 10 กิโลเมตร มีประตูเมือง 2 ชั้น สำหรับใช้หลอกข้าศึกให้เข้ามา ก่อนที่จะปิดประตูชั้นในโจมตี เรียกว่า "เวิ่งเฉิง"

ทัวร์อู่ฮั่น

จากนั้นนำชมศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้ากวนอูแห่งนี้ในอดีตเชื่อว่าเป็นพระตำหนักของกวนอู ปกครองเมืองเกงจิ๋ว ภายในศาลเจ้ากวนอูก็จะมีรูปปั้นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่ มีรูปปั้นของพี่น้องร่วมสาบานคือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจ้ากวนอูในเรื่องการทำธุรกิจ เพราะเชื่อกันว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โชคลาภ บารมีและความเจริญรุ่งเรือง

ทัวร์อู่ฮั่น

เดินทางสู่เมืองเซียงหยาง (ซงหยง) หัวเมืองสำคัญทางตอนเหนือของแคว้นเกงจิ๋ว มีชัยภูมิที่แข็งแกร่ง โดยมีคูเมืองที่แข็งแกร่งลักว้างใหญ่ คือแม่น้ำฮั่นสุ่ย (ลำน้ำสาขาที่ใหญ่ที่สุดของแม่น้ำฉางเจียง(แยงซี)) เมืองสมัยสามก๊กต่างประสงค์แย่งชิงกัน และยังเป็นเมืองหน้าด้านสำคัญ ในการป้องกันชาวมองโกล เข้ามายึดแผ่นดินจีนภาคกลาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก MINGPHA HOTEL หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
** แยกกระเป๋า เพื่อพักโรงแรมบนเขาบู้ตึ้ง 1 คืน **
3.วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. บ้านพักขงเบ้ง เขาบู๊ตึ้ง (กระเช้า) – ตำหนักทอง –เนินเขาไทจีพอ -พักอุทยาน

เช้ารับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมบ้านพักขงเบ้ง (กู่หลงจง) สมัยที่ขงเบ้งมาพักที่เขาโงลังกั๋ง หรือ เรียกอีกชื่อว่า “ดอยมังกรหมอบ” เป็นสถานที่ขงเบ้งมาศึกษาตำรา และสังเกตุการเมืองของบ้านเมืองอย่างใกล้ชิด จากประวัติศาตร์สามก๊ก เล่าปี่เดินทางมาเพื่อเชิญขงเบ้งมาเป็นกุนซือของตน เพื่อกอบกู้บ้านเมือง ถึง 3 ครั้ง ขงเบ้งจึงตอบรับ ภายในบ้านขงเบ้ง จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์สามก๊ก เช่น ภาพเขียนต่างๆ ศาลเจ้าขงเบ้ง บ้านจำลองขงเบ้ง ศิลาจารึกหลงจง เป็นต้น

ทัวร์อู่ฮั่น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านสู่เขาบู้ตึ้ง (อู่ตังชัน) สถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์ ได้รับมรดกโลกวัฒนธรรม และธรรมชาติ จาก UNESCO และยังมีชื่อเสียงด้านวิชากังฟูชื่อดัง นำนั่งกระเช้าขึ้นสุ่จุดไฮไลท์เขาบู้ตึ้งบนยอดเทียนจู

ทัวร์อู่ฮั่น

ชมตำหนักทองจินเตี้ยน (วิหารทอง) ตามความเชื่อเป็นตำหนักนำแต่โชคลาภมาให้ เป็นที่ตั้งของพระรูปสำริดของจักรพรรดิเจินอู่ ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเทพเจ้าทางลัทธิเต๋า

ทัวร์อู่ฮั่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เนินเขาไท่จึพอ (ฟู่เจินกวาน) ชมอาคารสถาปัตย์แห่งนี้มีสิ่งน่าแปลกใจคืออาคารมีเสาอยู่เพียงต้นเดียว แต่สามารถรับน้ำหนักคานได้ถึง12คาน(1ต้น12คาน)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก QIONG TAIHOTEL หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว รร.บนเขาบู้ตึ้ง
4.วันจันทร์ ที่ 19 พ.ย. วังจี่อเซียวกง - วังหนานเหยียน - เมืองโบราณเซียงหยาง

เช้ารับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมวังจี่อเซียวกง (อารามเมฆม่วง) พระราชวังของเสียนอู่ตี้ อยู่บนเขาบู๊ตึ้ง ที่นี่มีความงดงามและเก่าแก่คล้ายคลึงกับพระราชวงศ์กู้กงแห่งกรุงปักกิ่ง เป็นสถานที่สำหรับฮ่องเต้ไว้ทำพิธีต่างๆ

ทัวร์อู่ฮั่น

จากนั้นนำเที่ยวชมวังหนานเหยียน เป็นวังที่เหมือนตั้งไว้อยู่ที่หน้าผาเป็นสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสี่ยงของบู๊ตึ้ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางสู่เมืองเซียงหยาง ถึงเมืองเซียงหยางนำท่านเที่ยวชม เดินเล่น เลือกซื้อสินค้า ณ เมืองโบราณเซียงหยาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก MINGPHA HOTELหรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
5.วันอังคาร ที่ 20 พ.ย. เมืองสุ่ยโจว - หุบเขาแป๊ะก๊วย – เมืองอู่ฮั่น

เช้ารับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองสุ่ยโจว นำท่านชมหุบเขาต้นแปะก๊วย เมืองสุ่ยโจว หุบเขา ชมความงดงามยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาแปะก๊วย ซึ่งมีจำนวนต้นแปะก๊วยกว่า 5 ล้านต้น ต้นเก่าแก่โบราณที่มีอายุเกิน 1000 ปีมี ประมาณ 308 ต้น, อายุประมาณ 100 ปี ประมาณ 17,000 ต้น ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ต้นธันวาคม ของทุกๆปี ถือเป็นช่วงบรรยากาศที่ดีที่สุดในการชมการเปลี่ยนสีและผลัดใบ
** ช่วงต้นแปะก๊วยสวยที่สุด แต่ละปีจะมีสภาพความสวยงามไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากความสวยงาม แตกต่างไป เนื่องจากเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้ **

ทัวร์อู่ฮั่น


ทัวร์อู่ฮั่น


ทัวร์อู่ฮั่น

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. เมืองอู่ฮั่น

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก Howard Johnson Pearl Plaza หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
6.วันพุธที่ 21 พ.ย. เมืองอู่ฮั่น – พิพิธภัณฑ์หูเป่ย – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์หูเป่ย รวบรวมจัดแสดงวัตถุโบราณล้ำค่า เครื่องทองสัมฤทธิ์ เช่น ระฆังราว เสื้อหยก ที่ขุดพบที่หม่าหวางตุย กลองสัมฤทธิ์ โถ จอก เหล้า ตะเกียง เครื่องประดับ เครื่องสัมฤทธิ์โบราณ

ทัวร์อู่ฮั่น

11.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่น เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ (อาหาร Box Set KFC)
14.35 น.เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการไซน่าเซาเทรินส์ เที่ยวบิน CZ3057
17.30 น.ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเกิดจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
8. ค่าวีซ่าประเทศจีนสำหรับคนไทย

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการสิ้นสุดของคาร์บอนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิภายใน15-24 องศา โรงแรมไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ
- โรงแรม มาตรฐานระดับดาวโรงแรม เป็นระดับมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

*

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิก 60 ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิก 30 -59 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 5,000 บาท/ท่าน
3. ยกเลิก 21 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
4. ยกเลิก 15 - 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงิน 50% ของค่าทัวร์
5. ยกเลิก 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงิน 100% ของค่าทัวร์
6. หากบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำค่าทัวร์ได้


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อู่ฮั่น ย้อนรอยประวัติศาสตร์สามก๊ก เขาบู้ตึ้ง หุบเขาแป๊ะก๊วยเปลี่ยนสี อายุกว่า1,000 ปี
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อู่ฮั่น
TOP