ทัวร์อุดรธานี ทะเลบัวแดง เชียงคาน สกายวอล์ค ฟูจิเมืองเลย

     ทัวร์อุดรธานี เที่ยวช่วงทะเลบัวแดงสวยสุดๆ นมัสการพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดป่าภูก้อน เยือนเมืองเชียงคาน ชมวิวแม่น้ำโขง สกายวอล์คเชียงคาน เที่ยวสถานที่แห่งใหม่ ภูป่าเปาะ (ภูจิเมืองเลย)

ทัวร์แนะนำ


กรุ๊ปเล็ก สำหรับ 8 ท่าน ขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง..   กรุ๊ปส่วนตัว  เที่ยวสะดวก อิสระเลือกวันเดินทางได้.. วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อุดรธานี – พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าภูก้อน – เชียงคาน (เลย)


06.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว C เคาเตอร์สายการบินไทยสมายด์  WE 2 07.25 น. เดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE2  (ใช้เวลาเดินทาง 1.10 ชม.)08.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี


นำท่านเดินทางสู่ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าภูก้อน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)  แวะรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น บ่าย เดินทางต่อสู่ วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ และป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย โดยในปี พ.ศ. 2527 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้เมตตาปรากฏในทิพยนิมิต สั่งให้ไปธุดงค์ทางภาคอีสาน เป็นเวลา 10 วัน คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า จึงได้เข้าช่วยเหลือ ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อย ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อย และปลูกป่าทดแทนฟื้นฟู สภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม และอยู่อาศัยของพระสงฆ์วัดป่าภูก้อน
จากนั้นท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย ได้พาไปดูป่าภูก้อนที่กำลังถูกสัมปทานตีตราตัดไม้ คณะศรัทธาจึงได้ตัดสินใจสร้างวัด โดยกราบอาราธนา ท่านพระอาจารย์ชาลี ถิรธัมโม (ปัจจุบันเป็นพระครูจิตตภาวนาญาณ) เป็นประธานและขวัญกำลังใจในการก่อสร้าง และได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นายูง-น้ำโสม เพื่อสร้างวัดในเนื้อที่ 


15 ไร่ จากกรมป่าไม้ จนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2530 ต่อมาได้ดำเนินการตามขั้นตอน ของกรมการศาสนา จนได้รับอนุญาตให้สร้างวัดในวันที่ 3 กรกฎาคม 2530 


และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็น 'วัดป่าภูก้อน' ขึ้นในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530


 


วัดป่าภูก้อน


นำท่านเดินทางไปยังเมืองเชียงคาน โดยถนนลัดเลาะริมแม่น้ำโขง ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หลังรับประทานอาหารอิสระพาท่านเดินชมบรรยากาศ เดินเล่นถนนคนเดินเชียงคาน ริมแม่น้ำโขงที่สวยงามเลือกซื้อสินค้า


เข้าสู่ที่พัก.....หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3 ดาว+


 


ทัวร์เชียงคาน


 


ทัวร์เชียงคาน
วันที่สอง  ทะลหมอกภูทอกน้อย - สกายวอล์ เชียงคาน  – ภูป่าเปาะ(ภูจิเมืองเลย) - อุดรธานีเช้าตรู่ ประมาณ 05.30น. ตื่นรับอรุณ จากนั้นนำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นสู่ ภูทอกน้อย จุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน และวิวแม่น้ำโขง โขง เมืองสานะคาม และแก่งคุดคู้ ชมทะเลหมอก *สำหรับทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวันไม่สามารถการันตีได้ทัวร์เชียงคานทัวร์เชียงคาน08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม สกายวอล์ค เชียงคาน หรือ สกายวอล์ค ภูคกงิ้ว แลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดเลย จุดชมวิวงาม 2 แผ่นดิน แม่น้ำ 2 สี บริเวณจุดแรกของภาคอีสานที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน สกายวอล์ค เชียงคาน ตั้งอยู่สูงกว่าระดับแม่น้ำโขงราว 80 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 30 ชั้น พื้นทางเดินทำด้วยกระจกใสยาวกว่า 100 เมตร กว้างกว่า 2 เมตรนำท่านกราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว พระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นทอง สูงกว่า 19 เมตร ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเลย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่นบ่าย นำท่านเดินทางไปยัง ภูป่าเปาะ ตั้งอยู่ที่บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีจุดชมวิว ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900  เมตร สามารถมองเห็นภูหอ ซึ่งเป็นทางด้าน อำเภอภูหลวง หรือที่เรียกว่า “ฟูจิเมืองเลย” 


ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี


ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก.....หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 3 ดาว+วันที่สาม ทะเลบัวแดง  - ทะเลสาบหนองประจักษ์ - ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดร - กรุงเทพฯ


06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม06.45 น. นำท่านเดินทางสู่ ทะเลบัวแดง ที่บึงหนองหานกุมภวาปี ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ชมทุ่งทะเลบัวแดง แหล่งชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะได้เต็มอิ่มและเพลิดเพลินกว่าการนั่งเรือชมความงามอย่างเดียวทัวร์อุดร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบ่าย นำท่านแวะถ่ายภาพ ณ ทะเลสาบหนองประจักษ์  ทะเลสาบหนองประจักษ์ เป็นสวนสาธารณะ ที่อยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม 


มีพื้นที่และบริเวณกว้างขวางหลายไร่ รายล้อมด้วยต้นไม้ และมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอุดรตั้งอยู่ขนาบข้าง ไฮไลท์ที่น่าสนใจที่ทำให้หนองประจักษ์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว คือ ตุ๊กตาเป็ดยางสีเหลือง ที่ลอยโดดเด่นอยู่กลางน้ำกลายเป็นสัญลักษณ์ของหนองประจักษ์ ที่มาถึงอุดรแล้วต้องแวะมาถ่ายรูปกับเจ้าเป็ดน้อย สวนสาธารณะหนองประจักษ์  มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือ และได้เปลียนเป็น หนองประจักษ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองทัวร์อุดรจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีนอุดร ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี บริเวณเดียวกันกับศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ตกแต่งโดยจำลองบรรยากาศแบบจีน เหมือนยกเมืองจีนมาไว้ใจกลางอุดร โดยสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูองค์เจ้าปู่เจ้าย่า ที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นแหล่งในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวจีน ที่อพยพจากประเทศจีน มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในจังหวัดอุดรธานี  เป็นสถานที่สงบ เย็นสบาย เเละสวยงามมาก
16.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ19.45 น. เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน WE9 (ใช้เวลาเดินทางรวม  1.10 ชม.)20.50 น. ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง


**ไกด์รับ-ส่ง ที่สนามบินอุดรธานี


** เดินทางโดยรถตู้


** ราคาทัวร์ ยังไม่รวมตั๋วเครืองบิน


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
3 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 9,900 6,900 9,900 5,000   ลด 400 บาท จองก่อน 25 พ.ย.  สอบถาม
8 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 9,900 6,900 9,900 5,000   ลด 400 บาท จองก่อน 25 พ.ย.  สอบถาม
17 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 9,900 6,900 9,900 5,000   ลด 400 บาท จองก่อน 25 พ.ย.  สอบถาม
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 9,900 6,900 9,900 5,000   ลด 400 บาท จองก่อน 25 พ.ย.  สอบถาม
28 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 9,900 6,900 9,900 5,000   ลด 400 บาท จองก่อน 25 พ.ย.  สอบถาม
7 ม.ค. 64 - 9 ม.ค. 64 9,900 6,900 9,900 5,000   ลด 400 บาท จองก่อน 25 พ.ย.  สอบถาม
8 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 9,900 6,900 9,900 5,000   ลด 400 บาท จองก่อน 25 พ.ย.  สอบถาม
11 ม.ค. 64 - 13 ม.ค. 64 9,900 6,900 9,900 5,000   ลด 400 บาท จองก่อน 25 พ.ย.  สอบถาม
21 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64 9,900 6,900 9,900 5,000   ลด 400 บาท จองก่อน 25 พ.ย.  สอบถาม
22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 9,900 6,900 9,900 5,000   ลด 400 บาท จองก่อน 25 พ.ย.  สอบถาม
26 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64 9,900 6,900 9,900 5,000   ลด 400 บาท จองก่อน 25 พ.ย.  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

 

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อุดรธานี ทะเลบัวแดง เชียงคาน สกายวอล์ค ฟูจิเมืองเลย
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อุดรธานี ทัวร์เชียงคาน ทัวร์วัดป่าภูก้อน ทัวร์เลย ทัวร์อุดร ทะเลบัวแดง ทัวร์ทะเลบัวแดง ทัวร์สกายวอล์คเชียงคาน
TOP