ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก ฟิลาเดลเฟีย น้ำตกไนแองการ่า

     ทัวร์อเมริกาตะวันออก แบตเตอรี่ พอยต์ อนุสาวรีย์ เทพีสันติภาพ กราวด์ ซีโร่ ไทม์ สแควร์ เมดิสัน สแควร์ ระฆังแห่ง สันติภาพ อาคาร รัฐสภาคองเกรส พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน ไนแองการ่า พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ตึกเอ็มไพร์ สเตท ร็อกกี้ เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป) - สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้

10:00 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q-R สายการบิน อีว่า แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้อำนวยความสะดวก

12:20ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ เที่ยวบินที่ BR 212/032 (1220-1710/1910-2205) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป

22:05เดินทางถึง สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ ไทยประมาณ 12 ชั่วโมง)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ปรับอากาศ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SHERATON หรือเทียบเท่า
วันที่สอง แหลมแมนฮัตตั้น นิวยอร์ก - ตลาดหุ้น นิวยอร์ก - แบ๊ตเตอร์รี่ พาร์ค - อนุสาวรีย์เทพีสันติภาพ - กราวด์ ซีโร่ - ฟิลาเดลเฟีย (ระฆังแห่งสันติภาพ- อาคาร รัฐสภาคองเกรส) - แอ๊ตแลนด์ติก ซิตี้

เช้ารับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ แหลมแมนฮัตตั้น ที่ทอดตัวสู่อ่าวฮัดสัน โดยมีแม่น้ำอีสต์และแม่น้ำฮัดสันขนาบพื้นที่
ของแหลมขนาดใหญ่ ผ่านชม ถนนวอลล์ สตรีท อันเป็นที่ตั้งของตลาดหุ้นนิวยอร์ก

จากนั้นเดินทาง สู่ท่าเรือแบตเตอรี่ พอยต์ เพื่อลงเรือทัศนาจรร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ นำชม เกาะสเตทิว (Statue Island) พร้อมกับลงเกาะเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ผ่านชม อนุสาวรีย์เทพีสันติภาพ ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดย มร. กุสสตาฟ ไอเฟิล ในปี ค.ศ. 1886 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ แบตเตอรี่ พอยต์

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่ายจากนั้นเดินทางสู่ ฟิลาเดลเฟีย (ระยะทางประมาณ 157 ก.ม.) โดยนำท่านนั่งรถข้ามสะพานเบนจามิน แฟรงคลินที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเดลลาแวร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนด์ติก

นำท่านชมรอบนอกของ อาคารรัฐสภาคองเกส ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงในปีค.ศ. 1682 นำท่านชม ระฆังแห่งสันติภาพ (Liberty Bell) หรือ Broken Bell ณ บริเวณ ลิเบอร์ตี้ เบล พาวิลเลี่ยน (Liberty Bell Pavillion) การเข้าชมจำเป็นต้องตรวจเอ็กซ์เรย์กระเป๋าถือและเป้สะพายหลังเพื่อความปลอดภัย และเข้าคิวเพื่อเข้าชม

จากนั้นเดินทางต่อสู่ แอตแลนด์ติก ซิตี้ (ระยะทางประมาณ 100 ก.ม.) เมืองแห่งการพนันอีกแห่งหนึ่งทางตะวันออกของอเมริการิมมหาสมุทรแอตแลนด์ติก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CAESARS หรือเทียบเท่า
วันที่สาม แอ๊ตแลนด์ติก ซิตี้-วอชิงตัน ดี.ซี. (ซิตี้ ทัวร์)

เช้ารับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหลวง วอร์ชิงตัน ดีซี (ระยะทางประมาณ 301 ก.ม.) กรุงวอร์ชิงตัน ดี. ซี. เมืองหลวงของประเทศ สหรัฐอเมริกา ติดต่อกับรัฐเวอร์จิเนียและ รัฐแมริแลนด์ โดย วอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (Potomac River) เมืองนี้สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตันประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกาของสหรัฐ สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำชม เดอะแคปปิตอล อาคารรัฐสภาสูงของสหรัฐ ให้ท่านได้เก็บภาพถ่ายจากด้านนอก จากนั้นชม แม่น้ำโปโตแม็ค แม่น้ำสายสำคัญของ ดี. ซี., อนุสาวรีย์ วอร์ชิงตัน ที่เป็นหินอ่อนซึ่งนำมาจาก อิตาลี ชมรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดี อับบลาฮัม ลินน์ คอนน์ วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งสงครามกลางเมืองเหนือ-ใต้ และไม่ไกลจากกันเท่าไรนัก

นำท่านชื่นชมอดีตประธานาธิบดีอีกท่านหนึ่งที่สร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติเช่นกัน คือประธานาธิบดี จอรจ์ วอร์ชิงตัน และจากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนต์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนต์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright ความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิด เสียงสนั่นหวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุด

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SHERATON หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ วอร์ชิงตัน ดี.ซี. - พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน - ฮาร์ริสเบริ์ก

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน (National Museum of Natural History) จัดเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยที่ดีที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความอยากรู้อยาก เห็น การค้นพบ และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโลก ผ่านการ วิจัย การจัดแสดงงานและโครงการทางการศึกษาต่างๆ ในแต่ละปีมีผู้เยี่ยมชมหลายล้านคน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นฉากสำคัญหนึ่งของภาพยนต์ Night at The Museum ที่โด่งดังทั่วโลกและ จากนั้นนำท่านสู่ ทำเนียบขาว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึก ด้านหน้า

หมายเหตุ หากในวันที่มีพิธีการ หรือวันที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง จะไม่สามารถลงถ่ายรูปได้

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่ายจากนั้นนำคณะเดินทางข้ามแม่น้ำ โปโตแม็ค สู่ฝั่ง อาร์ลิงตัน (Arlington) นำท่านผ่านชม เดอะ เพนตาก้อน เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา รูปทรงการก่อสร้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการทหารของสหรัฐอเมริกา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์ริสเบริ์ก (ระยะทางประมาณ193ก.ม.) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของ เดินทางถึง เมืองฮาร์รีสเบิร์ก นำท่านเยี่ยมชมโรงงานช๊อกโกแลต เฮอร์ชี่ อันโด่งดัง ชมตัวอย่างขั้นตอนการผลิตพร้อมลิ้มรสชาติ อีกทั้งท่านยังสามารถหาซื้อเป็นของฝากให้บุตรหลานหรือญาติสนิทมิตรสหายได้อีกด้วย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON HARRISBURG หรือ เทียบเท่า
วันที่ห้า ฮาร์ริสเบริ์ก- คอนนิ่ง -ไนแองการ่า

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนนิ่ง นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว (Corning Glass Museum) ที่รวบรวมเครื่องแก้วกว่า 40,000 ชิ้นในรูปแบบ ที่แตกต่างกันไปและสีสันอันสวยสดงดงาม สาธิตขั้นตอนการทำเครื่องแก้วซึ่งถือว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ขอเชิญท่านหาซื้อผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หากถูกอกถูกใจ

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่ายจากนั้นเดินทางสู่ ไนแองการ่า (ระยะทางประมาณ 236 ก.ม.) เดินทางถึง ไนแองการ่า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SHERATON หรือ เทียบเท่า
วันที่หก ไนแองการ่า (ล่องเรือชมน้ำตกฝั่งอเมริกา)-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางถึง น้ำตกไนแองการ่า เพื่อล่องเรือ Maid of the Mist ทางฝั่งอเมริกา ปริมาณมวลน้ำวินาที ละ 750,000 แกลลอนไหลเวียนมากมายมหาศาล ที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรีทิ้งตัวลง ก่อให้เกิดเสียงดังสนั่น หวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณ หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ท่านจะได้เห็นสายรุ้งที่เกิด จากละอองน้ำที่อยู่เหนือน้ำตกซึ่งสวยงามมากๆ โดยบริเวณนี้จะเกิดสายรุ้งอยู่เป็นประจำ

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกยักษ์ ไนแองการ่า ในจุดที่ใกล้ที่สุด อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของสายน้ำบนเรือ Maid of the Mist ทวนกระแสน้ำเข้าสู่ธารน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลโถมเถมาจากเบื้องสูง ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับ ประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริง ๆ

หมายเหตุ :เรือเมดออฟเดอะมิส (Maid of the Mist) จะเปิดให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม กำหนดวันที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ หากไม่สามารถล่องเรือได้ หากไม่สามารถล่องเรือได้จะ นำท่านชมส่วนที่เป็นบริเวณน้ำตก เกือกม้า (Horseshoe Falls) ซึ่งมีความสูง 158 ฟุต และน้ำตก อเมริกา (America Falls) สูง 167 ฟุต ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แทนการล่องเรือ (บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara อิสระให้ท่านได้จับจ่ายหาซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ เช่น Coach, DKNY, American Eagle ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเอลไมรา(ELMIRA) (ระยะทางประมาณ 266 ก.ม.)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HOLIDAY INNหรือ เทียบเท่า
วันที่เจ็ด อิสระช้อปปิ้งที่ Woodbury Premium Outlet – นิวยอร์ก

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Premium Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาถูก สินค้าคุณภาพดี ตั้งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงแบรนด์เนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A / X เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ระยะทางประมาณ 308 ก.ม.)

อิสระอาหารเที่ยงเพื่อเป็นการไม่รบกวนท่านในการช้อปปิ้ง

เย็นสมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (ระยะทางประมาณ 82.7ก.ม.)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SHERATON หรือ เทียบเท่า
วันที่แปด ตึกเอ็มไพร์ สเตท – ร๊อกกี้ เฟลเล่อร์ เซ็นเตอร์ - นิวยอร์ก - ไทม์ สแควร์ - เมดิสัน สแควร์ - การ์เด้นท สปอร์ต อารีน่า - เดอะ ฟิทว์ อเวนู– ช๊อปปิ้งสนามบินเ เจ.เอฟ.เค.

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพบนตึกระฟ้า เอ็มไพร์ สเตท ที่ระดับความสูงชั้นที่ 87 (จำนวนชั้นทั้งหมด102 ชั้น) ความสูงทั้งสิ้น 1,250 ฟิต สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1930) แล้วนำท่านแวะชม สถาบันร็อคกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ ซึ่งหากในฤดูหนาวจะมีลานสเก็ตน้ำแข็งให้ชาวนิวยอร์กเกอร์ มาฝึกเล่นกันเป็นที่สนุกสนาน

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมสถานที่สำคัญของ เมืองนิวยอร์ก อาทิเช่น บริเวณย่านธุรกิจ ไทม์ สแควร์,เมดิสัน สแควร์ การ์เด้นท์ สปอร์ต อารีน่า,ย่านไชน่า ทาวน์ แหล่งรวบคนจีนโพ้นทะเล, ถนนสายเศรษฐกิจ “ เดอะ ฟิวท์ อเวนู ”จากนั้น อิสระช้อปปิ้งเป็นการส่งท้ายในห้างสรรพสินค้า MACY สมควรแก่เวลา ทุกท่านพบกัน ณ บริเวณที่นัดหมาย

ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้
วันที่เก้า ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

01:25ออกเดินทางจากสนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้ โดยเที่ยวบินที่ BR 031/211
(0125-0455/0825-1110) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
วันที่สิบ กรุงเทพฯ

11:10กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … และประทับใจ…


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามรายการ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3.ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามรายการ
4.ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
6.ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
7.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000/1,000,000.-บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการการ ,
2.ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ
3.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4.ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า เกิน 20 กิโลกรัม
5.ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ชิ้นละ 3 เหรียญยูเอส/ครั้ง
6.ค่าวีซ่า อเมริกา บริษัทฯสามารถแนะนำให้ท่านดำเนินการด้วยตนเอง หรือ หากมีความประสงค์จะให้ ทางบริษัทฯดำเนินการให้ คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมท่านละ 7,800-บาท (ขึ้นอยู่กับอัตรา แลกเปลี่ยนเงินสกุล)
7.ค่าทิปพนักงานขับรถในอเมริกา 25 เหรียญยูเอส ตลอดทริป
8.ค่าทิปมัคคุเทศก์ 30 เหรียญยูเอสตลอดทริป

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้
ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 20 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
2.ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
3.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
5.รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และมีหน้าเหลือไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
2.รูปถ่ายสีขนาด จำนวน 2 ใบ ฉากหลังสีขาว
3.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด และ สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า (ถ้ามี)
4.หลักฐานแสดงฐานะการทำงาน 1 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการท้างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง พนักงานบริษัทใช๎ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข๎าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหนํงงาน เป็นต๎น (เอกสารต้องออกไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซำ เช่น ยื่นวีซำ 22 ม.ค. เอกสารต๎องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป)
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช๎หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่นั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหนํวยงาน หรือ องค์กร สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป) ** สำเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้าหรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ่นสํวน
(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) ที่มีชื่อของผู้ที่จะยื่นวีซ่าอยูํในเอกสารด้วย
- เจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403 ที่มีชื่อของผู้ที่จะยื่นวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได๎จดทะเบียน
- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช๎จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให๎แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใก้ลชิด หรือญาติใก้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ทำนอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้) (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก
- กรณีเกษียณอายุ ใช๎สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี
** ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต**
5. ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝาก ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ทุกหน้า (สถานฑูตไม่พิจารณาบัญชีกระแสฯ) 1 ชุด และควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
ทางบริษัทฯต้องขอให้ลูกค้ามีการอัพเดทข้อมูลการเงินอีกครั้งก่อนการยื่นวีซ่าเพราะที่ท่านส่งมาก่อนหน้านี้คือการเตรียมความพร้อมในการยื่นวีซ่าซึ่ง การอัพเดทจะแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันก่อนการยื่นวีซ่า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
6.เด็ก สำเนาสูติบัตร 1 ชุด และหนังสือรับรองจากโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด* กรณีที่บิดาหรือ มารดาคนใดคนหนึ่งมิได้เดินทางพร้อมบุตร * โปรดเพิ่ม หนังสือยินยอม ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศโดยทางอำเภอเป็นผู้ออกให้ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ,หลักฐานการงานและการเงิน ของผู้ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมเด็ก
* การพิจารณาว่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของแต่ละสถานทูต การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
2.กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์และช่วงตุลาคม)
3.กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
5.หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน
1.กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
2.กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
3.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
4.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
5.หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก ฟิลาเดลเฟีย น้ำตกไนแองการ่า
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกาตะวันออก ทัวร์นิวยอร์ก น้ำตกไนแองการ่า
TOP