ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางสายไหม ซีอาน เทียนสุ่ย จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 7 วัน FD/MU

     นำท่านเที่ยวชม ย้อนอดีตเส้นทางสายไหม หรือแพรไหม เน้นเที่ยวสถานที่สำคัญ 1.เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน (UNESCO) หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงลมสะท้อนเป็นเสียงคล้าย การลั่นกลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง 2.สระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดหรือ โอเอซิส ที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทราย 3.ถ้ำโมเกาคู มรดกโลก (UNESCO) ที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก ถ้ำพุทธ์ศิลป์ ที่ใหญ่ที่สุดในจีน 4.กำแพงเจียอี้กวน เป็นซุ้มประตูด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน 5. วัดพระใหญ่ ต้าฝอซื่อ อายุ 900 กว่าปี เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 6.เจดีย์ไม้ Wooden Pagoda Temple ชมด้านอก เมืองจางเย่ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน เจดีย์ที่ครบ ห้าองค์ประกอบ (โลหะ, ไม้, น้ำ,ไฟและดิน ตามความเชื่อในปรัชญาจีนโบราณ) 7.ภูเขาสลับสายรุ้ง (จางเย่) ณ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า (UNESCO) เกิดจากธรรมชาติอายุกว่าล้านปี 8. หมู่พุทธคูหาจำหลักเขาไม่จีซาน หนึ่งในหมู่พุทธคูหาจำหลักที่สำคัญของจีนบนเส้นทางสายแพรไหม 9. ทัวร์เน้นเที่ยวชม ไม่ลงร้านรัฐบาล นำเที่ยวดดยไกด์เชียวชาญ มีความรู้ 10. พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว - 5 ดาวคุณภาพ

วันแรก กรุงเทพฯ ซีอาน

14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 1) เคาเตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

16.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองซีอาน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD588 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

21.35 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองซีอาน เมืองซีอานซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มี ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวง ในสมัยต่างๆรวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่าง จีนกับประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ เก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบระดับ 4 ดาว เท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ซีอาน – ตุนหวง-เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน-สระน้ำวงพระจันทร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินซีอานเพื่อเดินาทงสู่เมืองตุนหวง

12.30 น.ออกเดินทางสู่เมืองตุนหวง โดยเที่ยวบินที่ MU2215 บริการอาหารบนเครื่อง

15.00 น. ถึงเมืองตุนหวงโอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียงโดยรถโค้ช

จากนั้นนำท่านสู่ เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน เป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเขา ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างหากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงลม สะท้อนเป็นเสียงคล้าย การลั่นกลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ซึ่งตามตำนานเล่าว่า เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัด กระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้ง กองทัพอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้ ดังนั้นเมื่อท่านลื่นไถล ลงมาจากยอดเนิน จึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น นำท่าน ขี่อูฐไปชม สระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดหรือ โอเอซิส ที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทรายทั้งที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง 6 เมตรเท่านั้น

ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม


ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Dun Huang International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สาม ถ้ำโมเกาคู – เมืองจิ่วฉวน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านชม ถ้ำโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “ เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงามมีรูปแกะสลักพระพุทธรูปและองค์เจ้าแม่กวนอิม ปัจจุบันเปิดให้ชมเพียง 70 คูหาเท่านั้นในคูหาต้นๆ เป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 ดั้งนั้นปฎิมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000

ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เจียอี้กวน เป็นซุ้มประตูด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน จุดด่านตะวันตก ประกอบด้วยกำแพง ซุ้มประตู กำแพงเมือง ด่านปราการ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น เนื่องด้วยฟืนไฟหายากในทะเลทราย จึงทำด้วยดินเหนียวและทรายที่หาง่าย โดยนำดินมาคั่วฆ่าเมล็ดพืช ผสมปูนขาว ข้าวเหนียว น้ำตาลและตำอัดแน่นเป็นชั้นๆ จนเป็นกำแพงที่ทนทานแข็งแรง ซุ้มประตูและกำแพงสร้างมาแล้วนับพันปี บนตัวกำแพงไม่มีต้นหญ้างอกเลย ด่านประตูเจียอี้กวนเป็นปราการสำคัญสำหรับเส้นทางสายไหม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วฉวน ในอดีตเรียก ซู่โจว

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jiuquan Hotel โรงแรมเทียบเท่าระดับ 5 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ เมืองจิ่วฉวน – กำแพงเจียอี้กวน –เมืองจางเย่ – เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ภูเขาสลับสายรุ้ง

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชม กำแพงเจียอี้กวน ด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน อยู่ทางตะวันตกที่อยู่ไกลที่สุดของจีน ได้ถูกผนวกไว้ในปีค.ศ. 1372 อยู่ห่างไป 17 ไมล์ ทางตะวันตกของปราการแห่งนี้สูง 5817 ฟุต (1,773 เมตร) เหนือระดับน้ำทะเล และสร้างแล้วเสร็จภายหลัง สถาปนาราชวงศ์หมิง ลานจัตุรัสด้านในมีกำแพงรายล้อม และมีประตูกำแพง 2 ประตู ทางส่วนบนของกำแพงที่สูง 33 ฟุต (10 เมตร) ยาว 2,100 ฟุต(640 เมตร) เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้น ในราวปลาย ราชวงศ์หมิง ถึงต้นราชวงศ์ชิง (กลางศตวรรษที่ 17 ) ตัวกำแพงได้รับการบูรณะซ่อมแซม ครั้งแรกประมาณปี ค.ศ. 1507 ครั้งที่สองในสมัยชิง และอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ประตูทางใต้ (ซึ่งมุ่งสู่เมืองเจียยู่กวน) มีลักษณะเป็นโงซุ้มสูง ทางด้านขวามือของประตู เป็นที่นั่งชมละครของผู้ทรงฐานันดรศักดิ์ ด้านหนึ่งทอดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ สู่เทือกเขาชิเหลียนซาน และอีกด้านทอดไปไปทางเหนือ สู่เทือกเขาเป่ยซาน

สิ่งก่อสร้าง ที่ยิ่งใหญ่นี้เห็นได้ชัด หากเดินทางเข้าจากทางทิศตะวันตก อนุสาวรีย์ด้านนอกของ ประตูตะวันตกมีคำจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก” อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นในปีที่ 14 ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง หรือ ค.ศ.1809 นั่นเอง ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่มี ความกว้างเพียง 15 เมตรนับเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมป้องกันการรุกรานจากข้าศึกได้ดีปัจจุบันได้รับการบูรณะ ซ่อมแซมใช้เวลาก่อสร้างราว 100 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์มีพื้นที่ 33,500 ตารางเมตร ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่มีความกว้างเพียง 15 เมตร นับเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมป้องกันการรุกรานจากข้าศึกได้ดี

ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน หรือภูเขาสลับสายรุ้ง จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่ บนระดับความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน ที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันพาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย

ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม


ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Zhang Ye Jia Heng Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า จางเย่ - วัดพระใหญ่ - วัดเจดีย์ไม้ (ด้านนอก)- นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองเทียนสุ่ย

เช้า นำชมพุทธสถานสำคัญของจางเย่สองแห่ง คือ วัดพระใหญ่ –ต้าฝอซื่อ สร้างในปีค.ศ.1098 สมัยซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระอังสากว้าง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม. จากนั้นนำท่านชมเจดีย์ไม้ เมืองจางเย่ (ด้านนอก) สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 557-588 ตอนต้นของราชวงศ์โจว ได้รับการบูรณะหลายสมัย ทั้งราชวงศ์ของหมี่ ,ถัง, หมิง และชิง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน เจดีย์ที่ครบ ห้าองค์ประกอบ (โลหะ, ไม้, น้ำ,ไฟและดิน ตามความเชื่อในปรัชญาจีนโบราณ) เจดีย์มีทั้งสิ้นเก้าชั้น มีความสูง 32.8 เมตร (107.6 ฟุต) ที่ด้านหลังของพระเจดีย์ที่มีเป็นอาคารสองชั้นที่เรียกว่าหอเก็บพระคัมภีร์ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ชิง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางไปยังเมืองเทียนสุ่ย เที่ยวรถไฟที่ ............... (ใช้เวาลาประมาณ 4.20 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก EMPEROR INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หก หมู่พุทธคูหาจำหลัก เขาไม่จีซาน - ซีอาน

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชม หมู่พุทธคูหาจำหลักเขาไม่จีซาน ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเทียนสุ่ยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 45 กม. จำหลักขึ้นบนภูเขาที่มีรูปลักษณ์คล้ายกองข้าวสาลี ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์หมู่พุทธคูหาไว้ได้ 194 แห่ง ที่ขุดขึ้นบนระดับความสูง 20-80 ม.จากระดับพื้นดิน ภายในมีงานจำหลักพระพุทธรูป พระอัครสาวก พระโพธิสัตว์ ฯลฯ ที่สร้างขึ้นศิลา ดินเหนียวกว่า 7,000 รูป แล้วยังปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังนับจำนวนได้ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. นับเป็นหนึ่ง ในหมู่พุทธคูหาจำหลักที่สำคัญของจีนบนเส้นทางสายแพรไหม

ทัวร์จางเย่ เส้นทางสายใหม

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางไปยังเมืองซีอาน เที่ยวรถไฟที่ G1834 13.19 - 15.00 (ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม) เป็นรถไฟความเร็วระดับกลาง 200 -250 กม./ชม. ** เที่ยวรถไฟ เวลาเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงความเหมาะสม

จากนั้นนำท่านเที่ยวเลือกซื้อของฝาก ของรับประทาน ณ ตลาดอิสลาม ชุมชนตลาดโบราณแห่งนี้มีถนนเส้นเล็กๆ สองฝากถนนเรียงรายด้วยร้านอาหารน้อยใหญ่ ที่นี่คือชุมชนอิสลามโบราณของชาวจีน มีชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลามออกมานั่งรับประทานอาหารและเดินเลือกซื้อของกินมากมาย เหมือนจะบอกว่าซีอานเป็นเมืองที่มีชาวฮั่นที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวตะวันตกก็ให้ความสนใจมาเดินชมวัฒนธรรมด้านอาหารการกินและเลือกซื้อของที่ระลึก

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
18.00 น. นำท่านเดินทางไปยังอากาศยานเมืองซีอาน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD589

วันที่เจ็ด กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง


01.55 น. ถึงสนามบินกรุงเทพฯ ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
19 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 56,900 54,900 55,900 7,000  2 ที่สุดท้าย  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินแอร์เอเซีย พร้อมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางซีอาน - ตุนหวง
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีน 1,500 บาท
3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8. ค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
10.ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

อัตรานี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ใส่แว่นตาสี ห้ามแม็กซ์ลงไปบนรูป
3. หลักฐานการทำงาน นามบัตรที่ทำงานหรือ เขียนรายละเอียดที่ทำงาน
4. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่า *** จำเป็นต้องมี
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเบอร์โทรติดต่อเขียนลงในสำเนาทะเบียนบ้าน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท เพื่อยื่นยันการจองทัวร์
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง30 วัน

การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางสายไหม ซีอาน เทียนสุ่ย จางเย่ เจียอี้กวน ตุนหวง 7 วัน FD/MU
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์จางเย่ ทัวร์เส้นทางสายไหม ภูเขาสลับสายรุ้ง
TOP