ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน 3 คืน

     ออสเตรเลีย ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก เข้าชมสัตว์พื้นเมือง โคอาล่า Koala Park Sanctury ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารัก อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้นกำเนิดตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น ซิดนีย์ ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building และครีมบำรุงผิวจากห้าง David Jones หรือจะซื้อสินค้าในย่านไชน่าทาวน์ **บินตรงสู่ซิดนีย์แบบไม่ต้องเสียเวลาแวะที่ไหน** **พักโรงแรมในเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้งเดินทางได้สะดวก**

วันแรก กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

15.30 คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.25 เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024
วันที่สอง ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง- ซิดนีย์

06.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
นำท่านชม นครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุด หรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬา
โอลิมปิค ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผา เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์
และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของ มหาสมุทรแปซิฟิก
และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามหิน
ของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ
ด้านหน้า เป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงาม ที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละคร โอเปร่าเฮ้าส์
และสะพานฮาร์เบอร์เป็น สัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ นำท่านสู่ท่าเรือและล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางแบบบุฟเฟ่ต์ อาเซี่ยนบนเรือ
ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น ด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกัน
อันเป็นเอกลักษณ์ ในแบบสถาปัตยกรรม ร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก
ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็น มรกดโลก
ในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก
ระหว่างล่องเรือ ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือ กับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบ ที่ชาวออสซี่ นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับ
การปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market
กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้
ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ซิดนีย์ -สวนสัตว์พื้นเมือง- อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลิน ไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้
จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขตร้อนชื้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงาม บนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกล เป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่
ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็น แท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนาน ความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้า และรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม
นำท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา
วิ่งผ่านทะลุ หุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว
จากนั้นให้ท่านได้เดิน ชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขา สู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงิน ที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุม
ที่แตกต่าง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )
จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ
เช่นพวงกุญแจ โคอาล่าหรือจิงโจ้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
** ( อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ) **
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้งรองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำ และชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจำฤดูกาล หรือจะช้อปปิ้ง ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ (CENTRE POINT ) เพื่อช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้
ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย หรือจะซื้อครีมบำรุงผิวจากห้าง David Jones

แนะนำเลือกซื้อทัวร์ ต่างๆ ตามรายละเอียดข้างล่าง(สนใจสอบถามราคาที่หัวหน้าทัวร์ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง)
1. ล่องเรือชมวาฬ SYDNEY WHALE WATCHING 3HRS (ทัวร์ชมวาฬเริ่มกลางเดือนพฤษภาคม – พฤษจิกายน)
*หมายเหตุ ราคาค่าขึ้นเรือประมาณ ผู้ใหญ่ 100 เหรียญออสเตรเลีย และเด็ก 65 เหรียญออสเตรเลีย (ไม่รวมค่าเดินทาง)
: นำท่านล่องเรือออกจากอ่าวซิดนีย์เพื่อไปชมวาฬในฤดูอพยพที่เดินทางหนีหนาวจากขั้วโลกใต้ผ่านมาชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นวาฬหลังค่อม (Humpback Whales ) เป็นวาฬขนาดใหญ่ที่มีความยาวประมาณ 12-16 เมตร และมีน้ำหนักประมาณ 36,000 กิโลกรัม วาฬหลังค่อมจะเดินทางโยกย้ายเป็นระยะทางประมาณ 25,000 กิโลเมตรต่อปี นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เห็นวาฬสีน้ำเงิน วาฬขวาใต้ และโลมาอีด้วย ( กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าทัวร์ก่อนจอง )
2. สวนสัตว์พื้นเมือง WILDLIFE Sydney Zoo
(ราคาค่าเข้าประมาณ ผู้ใหญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย และเด็ก 8เหรียญออสเตรเลีย (ไม่รวมค่าเดินทาง)
: สวนสัตว์พื้นเมืองที่อยู่ในย่านดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์ ของอ่าวซิดนีย์ ที่สามารถเดินทางเข้าชมได้สะดวก ให้ท่านได้ชมจิงโจ้ วอมแบท โคอาล่า กิ่งก่าทะเลทราย จระเข้ นกต่าง ๆ ของออสเตรเลีย และผีเสื้อสีสดงดงามมากมาย ในบรรยากาศแบบชาวอะบอริจิ้นส์ ชนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย
3. ขึ้นหอคอย SYDNEY TOWER EYE + 4D EXPERIENCE
*(ราคาค่าเข้าประมาณ ผู้ใหญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย และเด็ก 28 เหรียญออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง)
: ให้ท่านได้ขึ้นชมหอคอยซิดนีย์ที่มีความสูงที่สุดย่านใจกลางเมืองท่านสามารถมองเห็นความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่าเรือ โรงละครโอเปร่า เฮ้าส์ สะพานฮาร์เบอร์ และตึกสูงระฟ้าต่าง ๆ ของเมืองซิดนีย์ ท่านสามารถเมืองเห็นได้ไกลสู่มหาสมุทรแปซิฟิค นอกจากนี้ยังให้ได้เข้าขมหนังสี่มิติ (4D Cenema ) ให้ท่านได้ชมภาพยนตร์เรื่องราวของนครซิดนีย์ผ่านจอภาพสี่มิติที่งดงามของแสง สี เสียงที่ตื่นตา ตื่นใจ หรือจะเดินชมวิวของดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์ ย่าน Cokle Bay หรือ King Street Wharf
4. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ SEA LIFE Sydney Aquarium
*ราคาค่าเข้าประมาณ ผู้ใหญ่ 40 เหรียญออสเตรเลีย และเด็ก 28 เหรียญออสเตรเลีย(ไม่รวมค่าเดินทาง)
: ชมโลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเข้าอุโมงค์ใต้น้ำชมปลาหลากสีที่จำลองชีวิตความอยู่ของปลาจากใต้ท้องทะเล ชมปลากระเบนยักษ์ ปลาฉลาม และความน่ารักของปลาการ์ตูน ชมแมวน้ำที่น่ารักบางตัวว่ายน้ำบางตัวอาบแดด
**หมายเหตุ ค่าเข้าชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE/ GREAT SOUTHERN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
07.00 นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ อาคารระหว่างประเทศ

09.50 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เที่ยวบินที่ QF023

16.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
9 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61 39,900 37,900 39,900 7,900 สอบถาม
อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินแควนตัส(QF) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
- ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำกว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปีคุ้มครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
*** กรณีต้องการทำประกันการเดินทางรายดี่ยวเพิ่ม รวมประกันสุขภาพด้วย ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท/ท่าน รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 61 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย จ่ายเพิ่ม 5,300 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมกับมัดจำ)
- ค่าทิปคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมกับยอดส่วนที่เหลือ)
- ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
- ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
- ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศรวมถึงเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

ทางสถานฑูตออสเตรเลีย เริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัครขอวีซ่า เพื่อเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาติดต่อ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตนเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และต้องจองคิววีซ่าก่อนยื่นเท่านั้น

1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายสำเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (สำคัญมาก)
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องนำพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี) หรือ สำเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจากทางบริษัทฯ จะนำพาสปอร์ตไปรูดเล่มที่ VFS แล้วนำกลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง ***
2) รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
3) สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่) หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ทั้งคู่)
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำตัวจริง (จะได้คืนเพื่อได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง)หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน
10) ขอสำเนาสูติบัตร เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
11) เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
11.1 กรณีพ่อและแม่ ไม่ได้เดินทางด้วยทั้งคู่ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอำเภอเท่านั้น จากบิดาและมารดาให้อนุญาตออกนอกประเทศ
** กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี บิดาหรือมารดา ต้องไปโชว์ตัวที่ตัวแทนยื่นวีซ่า VFS พร้อมกับบุตร
11.2 กรณีพ่อหรือแม่ ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากทางอำเภอจากบิดาและมารดาอนุญาตออกนอกประเทศ หรือ กรอกฟอร์ม 1229
12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึ้นไปยืนยันที่จะเดินทางจริง บริษัทฯจะดำเนินการให้และแนะนำให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามกำหนดวันเดินทางมีผลทำให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพื่อนร่วมเดินทางที่ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้)
กรณีที่ยืนยันจะให้ยื่นวีซ่า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทำประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยื่นวีซ่า (ราคาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้าสามารถทำเองได้) หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตกำหนด หลังจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของสุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (สำคัญมาก) ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า VFS แล้วนำเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า
หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน
บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า
หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน วันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน 3 คืน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ราคาถูก โปรโมชั่น
TOP