ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

     โรแมนติก..ซินเจียงตะวันตกช่วงสวยสุดๆ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ทุ่งลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง “ เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ ณ มณฑลซินเจียง ฝั่งตะวันตก ทุ่งหญ้าภูเขาเขียวขจี ช่วงดอกไม้ผลิ อากาศแจ่มใส ดอกไม้ป่า และดอกลาเวนเดอร์งามสะพรั่ง เยือนมรกโลกทางธรรมชาติ UNESCO และสัมผัสวัฒนธรรมของชาวอุยกูร์ ” *ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ จะมีเฉพาะกรุ๊ปเดินทางเดือนมิถุนายน ของทุกปี*

1.วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06.00 น.นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว U เคาเตอร์สายการบินไซน่าเซาเทรินส์ CZ
2.วันที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองอูรูมฉี – เมืองคุยถุน

02.15 น.เดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี โดย สายการบินไซน่าเซาเทรนส์ เที่ยวบินที่ CZ3036 / CZ6886
เที่ยวบิน กรุงเทพ – กวางเจา CZ362 08.40-12.35 น.
เที่ยวบิน กวางเจา – อูรุมฉี CZ8658 15.50 – 20.55 น.

20.55 น.ถึงสนามบินมืองอูรูมูฉี Urumqi Diwopu International Airport

เมืองอุรุมชี หรือ อูรูมชี หรือ อูรูมฉี ภาษามองโกล แปลว่า"ทุ่งหญ้าที่สวยงาม เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางเส้นทางสำคัญของทางสายไหมในยุคราชวงศ์ถัง ได้พัฒนาความเป็นศูนย์กลางทางด้านผู้นำทางวัฒนธรรมและทางการค้ายุคราชวงศ์ชิง ในคริสตศตวรรษที่ 19 ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรราว 3.5 ล้านคน อูรูมูฉี เป็นนครที่ใหญ่ที่สุดทางทิศตะวันตกของประเทศ ทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของแถบเอเชียกลางอีกด้วย

ตามบันทึกของกินเนสบุ๊คอ๊อฟเร็คคอร์ด อูรูมูฉี เป็นเมืองใหญ่ที่ห่างไกลจากทะเลมากที่สุดในโลก มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 1990 ในปัจจุบัน เป็นเมืองศูนย์กลางด้านคมนาคมภายในประเทศ ทั้งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการพาณิชย์

ชนเผ่าจู่ชิ เป็นชนเผ่าโบราณ ที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นกลุ่มชนแรกในดินแดนแถบนี้ เป็นชนเผ่าเร่ร่อนด้านสันเขา
ทางเหนือของแนวเทือกเขาเทียนซาน ทั้งตั้งอยู่ใกล้เส้นทางสายไหมทางด้านทิศเหนือ พื้นที่ปัจจุบันถือเป็นเมืองเกิดใหม่ เดิมมิได้เรียกว่า "อุรุมชี" จนกระทั่งยุคสมัยของ "ดซุงการ์ คาร์เน็ท" ถิ่นฐานดั้งเดิมเรียกว่า ลุนไท ที่ตั้งอยู่ใกล้ราว 10 กิโลเมตรจากชานเมืองด้านใต้ของเมืองปัจจุบัน ลุนไทได้ถูกตั้งขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่างปีที่ 22 ของจักรพรรดิไท่ซง ราว ค.ศ.648
เข้าสู่ที่พัก ... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
2.วันที่สอง เมืองอูรูมฉี - ทะเลสาบเทียนซาน(รวมล่องเรือ) - เมืองคุยถุน

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านำท่านเดินทางสู่อุทยานทะเลสาบสวรรค์ (ทะเลสาบเทียนฉือ) นำท่านชมทะเลสาบสวรรค์ “Heavenly Lake Scenic Spot in Tianshan Mountain”1 ใน 10 สถานที่ท่องเทียวห้ามพลาดเมื่อมาเยือนมณฑลซินเจียง ล่องเรือชมความงามธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขาเทียนซานเป็นวิวฉากหลัง สวยงามมากดุจดั่งสวรรค์บนพื้นพิภพ ทะเลสาบเทียนฉือตั้งอยู่ใจกลางของภูเขาเทียนซาน ทะเลสาบมีความยาว 3,400 เมตร กว้าง 1,500 เมตร ความลึกมากสุด 105 เมตร มีพื้นที่ 4.9 ตร.กม. ทะเลสาบเทียนฉือได้รับฉายาว่า “"Pearl of Tianshan Mountain" ซึ่งภูเขาเทียนซานเป็นภูเขาที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเอเซีย มีความสูงถึง 7,435 เมตร ที่ยอดเขากัวมูเออร์ มีความยาวถึง 2,500 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน 1,800 กม. และอยู่ในประเทศคาซัคสถาน 700 กิโลเมตร ด้วยความใหญ่และยาวของภูเขาเทียนซาน และยอกเขากว่าพันยอด ดูเสมือนพญามังกร 3 ตัวนอนวางตัวอยู่หลังสันเขา และด้วยความสูงของภูเขาเทียนซาน ทำให้เห็นหิมะปกคลุมยอดภูเขากว่าพันยอดตลอดทั้งปี ในปี 1990 จุดชมทิวทัศน์ Heavenly Lake ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกยูเนสโก UNESCO

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

บ่ายพาคณะเดินทางสู่เมืองคุยถุน เมืองคุยถุนเป็นเมืองใหม่อยู่ติดกับเมืองอูซู เป็นเมืองเล็กๆ ประชากรประมาณ 3 แสนคน อุตสาหกรรมขึ้นชื่อได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งท่อ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ธรรมชาติ และชมบ้านเรือนของชาวเมืองท้องถิ่น (ระยะทางประมาณ 230กม. ใช้เวลา 3.30 ชม)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
3.วันที่สาม เขตทุ่งหญ้าอีหลี – ทะเลสาบไซหลีมู่ ทะเลสาบประทานพร – สะพานยักษ์กั๋วจือโกว - เมืองอี้หนิง

08.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า นำท่านเดินทางไปยังทะเลสาบไซหลีมู่ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) ทะลเสาบไซหลีหมู่ อยู่ในเขตอีหลี

เขตอีหลี “ดินแดนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ดินแดนแห้งทุ่งหญ้าตะวันตก” เขตอีหลี เป็นเขตที่ถือว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล แม่น้ำที่เกิดจากการละลายของภูเขาน้ำแข็ง ล่อเลี้ยงทุ่งหญ้า เหมาะกับการปศุสัตว์อย่างดี

ทัวร์ซินเจียง

ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมดอกไม้นานาพันธุ์ในทุ่งหญ้า แพะ แกะ และ วัว เต๊นท์ที่พักของชาวท้องถิ่น เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงาม หาชมได้ยาก เขตทุ่งหญ้าอีหลี คือส่วนหนึ่งในเส้นทางสายไหมที่มีสภาพอากาศที่เย็นที่สุด อีหลียังเป็น 1 ใน 4 สถานที่ทุ่งหญ้ากลางเขาสูงของโลก ทุ่งหญ้าอีหลี นี้ยังเป็นแห่งกำเนิด ของสุดยอดม้าในประวัติศาสตร์จีน เถิงคุนหลุน (ม้าที่ทะยานสู่เขาคุนหลุน), ลี่ซีจี๋(พิชิตตะวันตก) *คนไทยจะรู้จักกันแต่ “เซ็กเธาว์” ม้าของลิโป้ ในนิยายสามก๊ก ก็มาจากเขตทุ่งหญ้าอีหลีแห่งนี้

ทัวร์ซินเจียง ดอกทิวลิป

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมทะเลสาบไซลิมูหู (ทะเลสาบไซหลี่มู่ ทะเลสาบประทานพร) “Sayram ภาษาคาซัคสถานแปลว่า ประทานพร” ทะเลสาบชื่อดัง 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในซินเจียง และเป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของมณฑลซินเจียง (1. UlungurLake 1,035 ตร.กม. / 2.Bosten Lake 1,000 ตร.กม. /3. Ebi Lake 500 ตร.กม. /4. Sayram Lake 458 ตร.กม. /5. ทะลาสาปคานาส 45 ตร.กม.)

เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่บริสุทธิ์แห่งตะวันตก ดุจดังไข่มุกเม็ดงามที่ประดับบนเส้นทางสายไหม สีน้ำฟ้าใสสวยงามมาก ทะเลสาบไซหลี่มู่เกิดจากการยุบตัวของเทือกเขาหิมาลัยเมื่อ 70 ล้านปีก่อน มีขนาดพื้นที่ 460 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ยาว 30 กิโลเมตร ความยาวจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกยาว 20 กิโลเมตร ทะเลสาบนี้ตั้งอยู่ที่ระดับ 2,073 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่วนลึกที่สุดของทะเลสาบอยู่ที่ 86 เมตร ถึงทะเลสาบ นำคณะถ่ายรูปภาพสวยๆ ตามจุดชมวิวต่างๆ

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองอี้หนิง หลังจากหลุดจากวิวทะเลสาบพัก 20 นาที ท่านจะผ่าน สะพานยักษ์กั๋วจือโกว สะพานยักษ์กั๋วจือโกว สร้างระหว่างหุบเขาสูง เป็นการสร้างสะพานสายเคเบิ้ลที่มีขนาดใหญ่ และมีความสูงเสียดฟ้าแห่งหนึ่งของโลก ด้วยถนน 4 เลนผ่านหุบเขาทุ่งหญ้าสูง โดยเสาของสะพานสูงถึง 215 เมตร สิ่งที่น่าภูมิใจ และอัศจรรย์ใจคือความสามารถของวิศวกร ที่ได้สร้างสะพานโค้งที่วนรอบตัวเองขนาดใหญ่ โดยใช้ความยาวเพียง 40 กม. ผ่านภูเขาสูงชั้น แม่น้ำ รวมทั้งบ่อน้ำมัน เชื่อมต่ออุโมงค์ที่โค้ง เพื่อต้องการลดระดับความสูงของถนนจาก 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ณ บริเวณทะเลสาบไซลิมู ให้ลดเหลือ 800 เมตร ณ เมืองลูเกากูเซิ้น

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

“ปัจจุบัน.รถบัสไม่สามารถจอดชมวิวสะพานยักษ์กั๋วจือโกว ได้ จะผ่านชมเท่านั้นโดยรถจะชะลอความเร็ว ให้ท่านได้ถ่ายภาพบนรถ”
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอี้หนิง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองอี้หนิงในอดีตถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณใกล้ชายแดนประเทศคาซัคสถาน ประกอบด้วยชนเผ่ากว่า 37 ชนเผ่า ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจาชนเผ่าคาซัค ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการรวบรวมวัตถุดิบป้อนโรงงานอุสาหกรรมภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของจีน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ....... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
4.วันที่สี่ เมืองอี้หนิง – หมู่บ้านคาจ้านฉี – เมืองเติร์ก - ถนนเดินเล่นในเมืองปากัว

08.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านชมหมู่บ้านคาจ้านฉี หมู่บ้านชาวพื้นเมืองกุยกูร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมชาวชาวอุยกูร์ที่แท้จริง สัมผัสชาวอุยกูร์มีความเป็นมิตร ชมบ้านเรือนสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบไสตล์ยุโรป และอาหรับเข้าด้วยกัน ร้านค้าที่มีชื่อเสียง มาแล้วต้องลองชิม คือ ร้านไอศกรีมโฮมเมค

ทัวร์ซินเจียง ดอกทิวลิป

นำท่านขี้รถม้าชมหมู่บ้านคาจ้านฉี สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคของหมู่บ้านแห่งนี้ แวะชมบ้านชาวอุยกูร์ ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ลิ้มลองไอศกรีมเฮดเมค

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองเติร์ก ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติที่สวยงาม ทุ่งหญ้าที่เขียวขจี มองเห็นวิวภูเขาที่สวยงาม (ระยะทางประมาณ 260 กม. ใช้เวลา 4ชม.)

ทัวร์ซินเจียง

นำท่านเดินเล่นเที่ยวชม บ้านเรือนของชาวเติร์ก ถนนเดินเล่นในเมืองปากัว ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอุยกูร์ ชาวคาซัค ชาวฮั่น อยู่ร่วมกัน ชมร้านค้าขายของต่างๆ ตกแต่งน่ารัก และชมศิลปะภาพเขียนตามกำแพงต่างๆ ดูสวยงาม

ทัวร์ซินเจียง

นำท่านนั่งรถชมบรรยากาศของเมืองเติร์ก เมืองที่มีการทำผังเมืองที่แปลก ลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยมปากัว ได้รับลงหนังสือกินเนสบุ๊คเวิล์ดเรคคอร์ท เมืองแปดเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในโลก การทำผังเมืองแปดแหลี่ยมเนื่องจากในอดีตเมืองมีลักษณะคับแคบ ไม่เหมาะสมทำการค้า เศรษฐกิจแย่ หลังจากนั้นได้มีผู้ดูดวงเมือง มาศึกษาและแนะนำให้ออกแบบผังเมืองใหม่เป็นแปดเหลี่ยมปากัว เมืองถึงจะพ้นปัญหาต่างๆ และเจริญรุ่งเรืองขึ้น

ลักษณะสำคัญเมืองจะทำเป็น 4 รอบวงใหญ่ มีถนน 64 สาย ถนนแต่ละสายมีชื่อประกอบด้วยตัวแทนธาตุ ท้องฟ้า และดวงดาว ต่างๆ

ทัวร์ซินเจียง

** ภาพผังเมืองแปดเหลี่ยมปากัว จะเห็นเป็นแปดเหลี่ยมได้ ต้องถ่ายภาพจากมุมสูง เช่น เครื่องบิน บอลลูน สำหรับโปรแกรมทัวร์ เป็นการนั่งรถชมเมืองจะไม่เห็นผังเมืองแปดเหลี่ยม **
เข้าสู่ที่พัก ...... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
5.วันที่ห้า อุทยานทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ( เที่ยวตามจุดชมวิวต่างๆ นั่งกระเช้าผ่านช่องแคบ ชมแกรนด์เเคนยอนคัวเข่อ – จุดชมวิวคัวเข่อซูหุบผาจระเข้ - จุดชมวิวลำธาร 9 โค้ง – ล่องเรือชมวิวทะเลสาบ ) – เมืองอีหนิง

08.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านชมทุ่งหญ้าคาลาจุ้น มีผู้ให้ฉายาทุ่งหญ้าคาลาจุ้นว่า “ ทุ่งหญ้าที่สวยมากเสมือนภาพเขียน” Kalajun เป็นภาษาคาซัค (Kazak) มีความหมายว่า “ ป่าอันมืดทึบ” ได้รับมรดกโลก UNESCO

ทัวร์ซินเจียง

โดยทั่วไปชาวคาซัคมักอาศัยอยู่ตามท้องทุ่งหญ้า ใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนเรียบง่าย อันเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมานานนับร้อยปี ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น เป็นทุ่งหญ้าที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่ติดเทือกเขาคาลาจุ้น นำท่านนั่งรถอุทยาน ชมวิวหญ้าภูเขา ระหว่างนั่งรถอุทยาน ท่านจะเห็นวิวหญ้าที่สวยงาม สัตว์ต่างๆ เช่นแกะ แพะ ม้า อูฐ โดยมีภูเขาเทียนซานเป็นฉากหลัง จากนั้นรถจะจอดให้ท่านชม ณ จุดชมวิวแบบพาโนราม่า วิวทุ่งหญ้า และภูเขาที่สวยงาม

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

จากนั้น ขึ้นรถอุทยาน เพื่อไปชมชุดชมวิวจุดต่อไป

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง


จากนั้นนั่งรถอุทยาน ไปชมจุดชมวิวริมแม่น้ำคาลาจุ้นโดยกระเช้า ณ สถานีคัวไท่ โดยกระเช้าค่อยๆ วิ่งลงจากยอดเขาลงสู่ข้างล่าง

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน (Box Set)

จากนั้นนั่งรถอุทยาน ไม่ยังจุดชมวิวหุบผาจระเข้

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

จากนั้นนั่งรถอุทยานไปยังจุดชมวิว ช่องแคบแกรนด์เเคนยอนคัวเข่อ

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

จากนั้นนั่งรถอุทยานไปยังจุดชมวิว ลำธาร 9 โค้ง

ทัวร์ซินเจียง

จากนั้นนั่งรถอุทยาน ไปยังท่าเรือทะเลสาบคาลาจุ้น ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ หลังจากล่องเรือแล้วนำท่านขึ้นฝั่ง นั่งรถอุทยานกลับสู่อาคารตอนรับนักท่องเที่ยว
(โปรแกรมอาจสลับจุดเที่ยวชมตามความเหมาะสม โดยอุทยานจะเป็นผู้กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงจุดชมวิว หรือตัดบางจุดชมวิวดังกล่าว )
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอีหนิง (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)
ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ....... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
6.วันที่หก ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมืองคุยถุน (ระหว่างทางผ่านชมสะพานยักษ์กั๋วจือโกว และผ่านทะเลาสาบไซหลมู่)

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เขตทุ่งหญ้าอีหลี ได้รับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang แหล่งผลิตและปลูกลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน เนื่องจากมีอากาศที่มีความคล้ายคลึงกับเมืองโพรวองส์ของฝรั่งเศสมากที่สุด ดอกลาเวนเดอร์ (Lavandula) เป็นสกุลของพืชดอก ประกอบไปด้วยพืช 39 ชนิด ในวงศ์มินต์ (Lamiaceae) เป็นพืชพื้นเมืองในยุคโบราณซึ่งถูกค้นพบจากเคปเวิร์ดและหมู่เกาะคานารี ทางตอนใต้ของยุโรปข้ามไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกา, เมดิเตอร์เรเนียน, เอเชียตะวันตกเฉียงใต้จรดไปอินเดียตะวันออกเฉียงใต้

ทัวร์ซินเจียง

ชาวจีนเรียกดอกลาเวนเดอร์นี้ว่า “ซวินอีเฉ่า” ลาเวนเดอร์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางกับสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย และเชื่อว่าลาเวนเดอร์สามารถบรรเทาแมลงกัด, แผลไหม้ และอาการปวดหัวได้ นอกจากนี้ ช่อลาเวนเดอร์ยังสามารถขับไล่แมลง ดอกและเมล็ดลาเวนเดอร์สามารถช่วยให้การนอนหลับนั้นผ่อนคลาย การชงยอดอ่อนของ
ลาเวนเดอร์ลงในถ้วยน้ำร้อนก็สามารถช่วยให้นอนหลับสบาย ทั้งนี้ดอกลาเวนเดอร์ยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำหอม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เชิญท่านอิสระถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เก็บภาพประทับใจ ณ ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งนี้

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย เดินทางไปยังเมืองคุยถุน ระหว่างทางผ่านสะพานยักษ์กั๋วจือโกว และผ่านทะเลาสาบไซหลมู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ...... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
7.วันที่เจ็ด เมืองคุยถุน - อูรูมูฉี - ตลาดต้าปาจา

08.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองอูรูมูฉี (ระยะทางประมาณ 289 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม)

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองตลาดต้าปาจา (เอ้อเต้าเฉียว) ตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูรูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ได้แก่ แส้หางจามรี เสื้อผ้า พรมเปอร์เซีย ผลไม้อบแห้ง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น
ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ทัวร์ซินเจียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก .... หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
8.วันที่แปด อูรูมูฉี – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินอูรูมูฉี

10.50 น.ออกเดินทางจากเมืองอูรูมูฉี โดยสายการบินไซน่าเซาเทรินส์ เที่ยวบินที่ CZ6979 / CZ361
เที่ยวบิน อูรุมฉี – กวางเจา CZ6979 10.50 16.10 (5.20 ชม.)
เที่ยวบิน กวางเจา – กรุงเทพ CZ361 20.15 22.00 (2.45 ชม)

22.00 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
7 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 52,900 48,900 50,900 8,000  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
12 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 52,900 48,900 50,900 8,000  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
15 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 52,900 48,900 50,900 8,000  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเกิดจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
8. ค่าวีซ่าประเทศจีนสำหรับคนไทย

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการสิ้นสุดของคาร์บอนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิภายใน15-24 องศา โรงแรมไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นกฎของเมืองนั้นๆ และกฏของโรงแรมนั้นๆ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้
- โรงแรม มาตรฐานระดับดาวโรงแรม เป็นระดับมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ซินเจียง
TOP