ทัวร์ปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติทับลาน วัดแก้วพิจิตร วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว

     นำท่านเที่ยวปราจีนบุรี ชมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรศูนย์สมุนไพรไทย โดดเด่นในการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านของปราจีนบุรี วัดแก้วพิจิตร วัดเก่าแก่วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวปราจีนบุรี อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9 เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง อุทยานแห่งชาติทับลาน(ผาเก็บตะวัน) จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในยามเย็น โรงคั่วกาแฟ สถานที่เช็คอินสุดฮิตแห่งวังน้ำเขียว วัดปากน้ำ(โจ้โล้) พระอุโบสถสีทองทั้งหลัง
วันแรก กรุงเทพฯ - ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร - สวนสมุนไพรอภัยภูเบศร-วัดแก้วพิจิตร - วัดรัตนเนตตาราม - อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดนัดรถบัส)06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม แล้วให้เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 319ผ่านอำเภอศรีมโหสถ จนถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี09.00 น. คณะเดินทางถึง จังหวัดปราจีนบุรี  

นำท่านเข้าชม ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตัวอาคารสีเหลืองลักษณะสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ภายในอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ตำราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงเป็นแหล่งการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร  โรงพยาบาลนี้ยังนำร่อง เรื่องการแพทย์แผนไทย ที่ใช้สมุนไพรบำบัดรักษาโรค มีการนวด อบ ประคบ และฝังเข็ม แปรรูปสมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง11.00 น. นำท่าน นมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วัดแก้วพิจิตร วัดคู่บ้านคู่เมือง ของชาวปราจีนบุรีเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2422  ชมอุโบสถศิลปะ 4 ชาติ ไทย, จีน, ยุโรป และเขมร ซึ่งมีสถาปัตยกรรมและศิลปะของชาติต่างๆ แห่งเดียวในประเทศไทย ที่หลอม รวมอยู่ในวัด แก้วพิจิตร วัดสวยงสามและมีความสำคัญที่สุดของเมืองปราจีนบุรี โดยเฉพาะภายในพระอุโบสถหลังสีชมพูอมส้ม พระประธานคือหลวงพ่ออภัยวงศ์ ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดโดยช่างหลวงสมัยรัชกาลที่ 6เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ วัดรัตนเนตรตาราม หรือ วัดล้านหอย ตั้งอยู่ในอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีโดยวัดมีการประดับตกแต่งด้วยการใช้เปลือกหอยนับเป็นล้านๆตัวมาประดับอย่างวิจิตรงดงาม และสถาปัตยกรรมของวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอพระแก้ว3ฤดูและประติมากรรม ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปปาง ต่างๆ หรือแม้แต่พญานาค สวยงาม ซึ่งป็นอีกสถานที่ ท่องเที่ยวที่ท่านไม่ควรพลาด                                                                                                                                                                     นำท่านชมความงดงามของ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา มีชื่อเดิมว่าโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา มีความหมายว่า อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ผ่านอุโมงค์เชื่อมผืนป่า เขาใหญ่-ทับลาน เป็นอุโมงค์เชื่อมผืนป่าในเขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างอุทยานทับลาน กับ อุทยานเขาใหญ่ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก..............  หรือเทียบเท่า (พัก1 คืน)
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติทับลาน(ผาเก็บตะวัน) – วัดบ้านไร่2 (วัดบุไผ่) – วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว - โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว (ไม่รวมค่ากาแฟ) – วัดปากน้ำ (โจ้โล้)      ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทับลาน(ผาเก็บตะวัน) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นที่ตั้งของหลักแบ่งเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลานมีวิวธรรมชาติที่สวยงาม สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในยามเย็น นอกจากนี้หากในช่วงฤดูฝนอาจได้มีโอกาสพบเห็นสายหมอกในยามเช้า นำท่านสู่ วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ให้ท่านได้สักการะขอพร องค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว มีพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณแด่ องค์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน)         เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  

นำท่านสู่ โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว เป็นอีกสถานที่เช็คอินสุดฮิตแห่งวังน้ำเขียว อิสระให้ท่านได้พักผ่อนดื่มกาแฟ เบอเกอรี่ หรืออาหารว่างแบบอาหารจานเดียวร้านกาแฟตกแต่ง โดยเน้นความเป็นธรรมชาติให้บรรยากาศแบบชนบทเรียบง่าย จะผสมผสานกับความเป็นโมเดิร์น (*ค่ากาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวรฺ์)บ่าย   นำท่านชมวัดปากน้ำ(โจ้โล้ ) ตั้งอยู่ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ชมพระอุโบสถทาสีทองทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกมีองค์หลวงพ่อโตเป็นพระประธาน ของวัดปากน้ำ(โจ้โล้)เป็นศาสนสถานที่มีความงดงามตระการตาเป็นอย่างยิ่ง ให้ท่านได้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเดินทางกลับ16.00 น. ออกเดินทางกลับ กลับกรุงเทพฯ18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพกรุ๊ปเล็ก สำหรับ 8 ท่าน ขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง..   กรุ๊ปส่วนตัว  เที่ยวสะดวก อิสระเลือกวันเดินทางได้.. ** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง


** เดินทางโดยรถตู้


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
30 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 6,500 4,500 5,500 2,000 สอบถาม
6 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 6,500 4,500 5,500 2,000 สอบถาม
13 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 6,500 4,500 5,500 2,000 สอบถาม
20 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 6,500 4,500 5,500 2,000 สอบถาม
27 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 6,500 4,500 5,500 2,000 สอบถาม
11 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 6,500 4,500 5,500 2,000 สอบถาม
18 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 6,500 4,500 5,500 2,000 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ รถบัส/รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *โรงแรมท้องถิ่น*
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

 

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์ปราจีนบุรี อุทยานแห่งชาติทับลาน วัดแก้วพิจิตร วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ไทย ทัวร์ปราจีนบุรี ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อุทยานแห่งชาติทับลาน
TOP