ทัวร์ยุโรป ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล เบอร์เก้น ฟลอม กู้ดวาเกน 7 วัน

     เมืองฟอล์ม ล่องเรือชม ซองก์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์
ชม ย่านบริ๊กเก้น ในเมืองเบอร์เก้น ตัวเมืองเรียงราย ไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมืองออสโล ชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ง ที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9

วันแรก กรุงเทพฯ

22.00พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่บริษัท ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ-ออสโล-อุทยานฟร็อกเนอร์-ศาลาว่าการเมืองออสโล-เมืองบุสเครุด

01.05ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์
เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

05.00ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

07.15เดินทางสู่ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EK 159
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.20ถึงสนามบิน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเที่ยวชม กรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอำนาจ

ผ่านชม ทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ จากนั้นเข้าชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์นำคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่นํ้า ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงาม
ริมออสโลฟยอร์ด จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองบุสเครุด

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ณ THON HOTEL HALINGDAL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองกอล-ฟอล์ม-ล่องเรือชมซองก์ฟยอร์ด-กู๊ดวาเก้น-เมืองเบอร์เก้น

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านสู่ เมืองฟอล์ม เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนความสูงถึง 866 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์งดงามสุดสายตา เป็นเมืองเริ่มต้นของการชม ซองก์ฟยอร์ด

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านล่องเรือชม ซองก์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามา ในแผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีสู่ เมืองกู๊ดวาเก้น นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น โดยรถโค้ชเมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็น
เมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของนอร์เวย์

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ THON BERGEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ย่านบริ๊กเก้น-นั่งรถรางขึ้นยอดเขา FLOYEN-เมืองบุสเครุด

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ย่านบริ๊กเก้น ใน เมืองเบอร์เก้น
ตัวเมืองเรียงราย ไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก สถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นท่าเรืออันเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่ออาณาจักรการค้าขาย ในยุคสันนิบาตฮันเซียติก อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น และ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด และได้รับการจดทะเบียน เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ (Unesco)

จากนั้นนำท่านนั่งรถรางจากใจกลาง เมืองเบอร์เก้น เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขา FLOYEN เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่งดงามเมื่อขึ้นไปถึงสถานีชั้นบนสุด ที่มีความสูง 320 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อิสระถ่ายภาพ ชมวิวแบบมุมพาโนรามา

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองบุสเครุด ตลอดเส้นทาง
ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้านชนบทสู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียงหลักพันคน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความสำคัญในด้านกีฬาฤดูหนาว

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก ณ THON HOTEL HALINGDAL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เกโล่-ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ-คาร์ลโจฮันเกท

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศ ฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ง ที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือ ในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นตำนานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้ง ใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบ ทำการค้า และออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง

จากนั้นนำคณะเที่ยวชมเมืองอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงของกรุงออสโล

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก ณ RADISSON BLU PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก สกีจัมพ์-ดูไบ

เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สนามกีฬาสกีจัมพ์โฮลเม่นโคลล์บาคเค่น ตั้งอยู่นอก เมืองออสโล ได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบิน

13.40ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 160
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

23.25เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ

03.30ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.35เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
4.รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5.โรงแรม ที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
8.หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000/150,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน) และคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้
5.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์
ได้ถึง 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ภัยทางการเมือง สงครามการเมืองต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส
4.ใบรับรองการทางานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
5.กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง(DBD) ที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (ขอเป็นแบบภาษาอังกฤษ)
6.STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจำนวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7.กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8.กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
9.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
10.การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11.กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
12.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
13.การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางประมาณ 20 วันทำการ .
3.หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์ยุโรป ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล เบอร์เก้น ฟลอม กู้ดวาเกน 7 วัน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ยุโรป ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์นอร์เวย์ราคาถูก
TOP