LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน โดยการบินไทย พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน

     LUXURY TOUR - SOUTH VIETNAM 5 DAYS ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย TG พิเศษ! รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญล่องแม่น้ำไซ่งอน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ดาลัด 2คืน ณ เมืองดาลัด /พัก รร. ระดับ 4 ดาว ณ เมืองมุยเน่ และโฮจิมินห์ เที่ยวครบสถานที่สำคัญแบบเต็มอิ่ม คุ้มค่าการเดินทาง ** ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว**

พิเศษ พัก รร.5 ดาว ที่ดาลัท 2 คืน

วันแรก กรงเทพฯ - โฮจิมินห์ ซิตี้ - วัดเทียนเฮา - ทะเลทรายแดง - มุยเน่

05.00ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินไทย TG แถว D พบเจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.35เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG550

09.05เดินทางถึง สนามบิน tan son nhat – sai gon Vietnam นครโฮจิมินห์ซิตี้
จากนั้นนำท่านชม วัดเทียนเฮา วัดจีนในเขต ไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง ให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปวง ซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้นานถึง 7 วัน

11.30รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่ายจากนั้นเดินทางสู่ มุยเน่ จังหวัดฟานเทียด ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน เป็นวิถิชีวิตที่เรียบง่าย สิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่มีมาที่สุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลังจากนั้นเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรือเรียกอีก ชื่อว่า “มุยเน่” บรรยากาศคล้าย ๆ เกาะช้างในเมืองไทย

ถึง มุยเน่จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง เป็นเนินทรายกว้างใหญ่สีส้มแดงที่มีชื่อเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณด้านหน้าทะเลที่ติดกับชายฝั่งทะเลมีร้านอาหาร และตอนเย็นๆจะมีเด็กๆนำแ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
12 ส.ค. 60 - 16 ส.ค. 60 29,900 27,900 28,900 6,500  เหลือ 4 ที่สุดท้าย ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 มิ.ย.  สอบถาม
21 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60 29,900 27,900 28,900 6,500  ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 มิ.ย.  สอบถาม
2 ธ.ค. 60 - 6 ธ.ค. 60 29,900 27,900 28,900 6,500  ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 มิ.ย.  สอบถาม
24 ธ.ค. 60 - 28 ธ.ค. 60 29,900 27,900 28,900 6,500  ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 มิ.ย.  สอบถาม
28 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 31,900 29,900 30,900 7,000  ยืนยันการเดินทาง  สอบถาม
29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 31,900 29,900 30,900 7,000  ยืนยันการเดินทาง  สอบถาม

จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามLUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน โดยการบินไทย พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์โฮจิมินห์ ทัวร์ดาลัด
TOP