ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว PANORAMA TEA PICKING 6 วัน 4 คืน

     เก็บภาพประทับใจสะพานแขวรวิวฟูจิ มิชิม่า ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ สัมผัสวิถีชาวไร้ชา สักการะศาลเจ้าเซ็นเก็น

วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
วันที่สอง โอซาก้า - เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคาคุจิ – ปราสาทนิโจ – ฮามามัตสึ

07.00ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา (Memoirs of a Geisha)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรตาคาร

บ่ายวัดคินคะคุจิ หรือ วัดปราสาททอง ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทอง ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบ “เซน” เพื่อให้คนที่เข้าไปชมได้เห็นคติธรรมทางพุทธศาสนาอีกด้วย อดีตที่นี่คือบ้านพักตากอากาศของโชกุน อาชิคางะ โยชิมิทสึ จากการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังปราสาทนิโจ ปราสาทสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ประกอบไปด้วยป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น พราะราชวังนิโนะมะรุ ซากพระราชวังฮนมะรุ และ อาคารอื่นกับสวนอุทยานอีกหลายแห่ง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
www.act-okura.co.jp
วันที่สาม ฮามามัตสึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิสึโอกะ) – ไร่ชาเขียว– สะพานแขวนวิวฟูจิมิชิม่า – ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) ทะเลสาบยามานาคาโกะ – ออนเซ็น

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ไปยังจังหวัดชิสึโอกะโดยรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิสึโอกะ) รถไฟชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน ได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงติดอันดับโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / นำท่านไปยัง ไร่ชาเขียว สัมผัสประสบการณ์เป็นชาวไร่ชา เรียนรู้เรื่องชา เริ่มตั้งแต่จากการปลูกชา วิธีการเก็บใบชาสดๆจากต้น ชมบรรยากาศอันงดงามของไร่ชา และ ยังสามารถเลือกซื้อชาคุณภาพดีจากไร่ได้ด้วย นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิว สะพานแขวนวิวฟูจิ มิชิม่า เป็นสะพานแขวนที่มีความยาวถึง 400 เมตร ทำให้ชนะสะพานแขวนอันเดิมคือ โคโคโนะเอะยูเมะ ที่เคยครองสถิติสะพานแขวนคนข้ามที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นไฮไลน์ของสะพาน Mishima Skywalk เป็นวิวทิวทัศน์ ที่สามารถมองเห็นภูเขาฟูจิและบริเวณโดยรอบยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิหากวันใดอากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ จากนั้นนำท่าน นั่งรถขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี จากนั้นนำท่าน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.mihanagroup.jp

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ***
พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น
วันที่สี่ ฮาโกเน่ – โอชิโนะฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศาลเจ้าเซ็นเก็นโตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ได้รับรองจากองค์กร UNESCO ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งนับว่าเป็นมรดกแห่งที่ 17 ของประเทศญี่ปุ่น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางสู่ ศาลเจ้าเซ็นเก็น ศาลเจ้าศักสิทธิ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคารพ สักการะที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะต้องมาสักการะ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยังเมืองโตเกียว ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.th/shinagawa/
วันที่ห้า โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ **** โตเกียว

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่ายเชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.th/shinagawa/
วันที่หก โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – นาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่ายให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามระบุในรายการเท่านั้น
– ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 8 มกราคม 2559
– หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
– ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น
– ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
– ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
– สายการบินไทย กำหนดให้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
– หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
– ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
– หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
– สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,
– ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
– ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
– ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระมัดจำ
-การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
-ทางบริษัทฯ ไม่มีน้ำดื่มบริการ
-โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุก พีเรียดมาตราฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงวันหยุดยาวเทศกาลสำคัญทั้งของไทยและญี่ปุ่น ราคาโรงแรมและตั๋วเครื่องบินจะสูงกว่าปกติ
-เนื่องจากโรงแรมที่พักของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงแฝด ( TWIN ) ลูกค้าที่ต้องการพักเป็นเตียงเดียวพักคู่ ( DOUBLE ) บางโรงแรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและแปลนโรงแรมส่วนใหญ่ห้องพักที่ประเภทห้องต่างกันจะไม่อยู่ใกล้กัน
-ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง Long leg ลูกค้าจะต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาร์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเอง
-ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางทุกกรณีและทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการเนื่องจากทางบริษัทฯ ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ยามพาหนะ และ อาหารไปล่วงหน้าแล้ว

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

-

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

– ส่งใบจองทัวร์และชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
– ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
– ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้องชำระล่วงหน้า21 วันก่อนการเดินทาง
– หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่ มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว PANORAMA TEA PICKING 6 วัน 4 คืน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
TOP