ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิมา โอซาก้า โกเบ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย

     นำท่านสู่ฮิโรชิม่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงามของธรรมชาติ ในประเทศญี่ปุ่น นำท่านชมสวนดอกไม้โนโคโนะชิมะ บานเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากมีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนไปตามฤดูกาล นำท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ยัง สวนสันติภาพ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะโชโดชิมะ และชมปราสาทนกกระยางขาว ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายในยุุคที่มีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้า

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C/D (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
วันที่สอง (2) สนามบินฟุกุโอกะ – สวนดอกไม้ Nokonoshima – ยามากุจิ – สะพานคินไตเคียว – ฮิโรชิมา

00.50 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08.00 ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…เดินทางสู่ เกาะโนโคโนะชิมะ เป็นสถานที่ๆขึ้นชื่อในเรื่องของการชมดอกไม้ ผู้มาเยือนสามารถอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้ และยังสามารถชมวิวทะเลจากบนเกาะได้อีกด้วย...

นำท่านชม สวนดอกไม้โนโคโนะชิมะ ดอกไม้ในสวนแห่งนี้นั้น บานเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากมีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนไปตามฤดูกาล …ดอกคอสมอสบาน กลาง ต.ค. – ต้นพ.ย. ดอกดาห์เลียบาน กลางก.ย.-ปลายต.ค. ดอก Scarlet Sage บานส.ค. – ต้นธ.ค. ของทุกปีค่ะ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองยามากุจิ เพื่อนำท่านชม สะพานคินไตเคียว ซึ่งเป็นสะพานโบราณแบบญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เป็นสะพานไม้ 5 โค้งสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ.2216 โดยเจ้าเมืองไดเมียวฮิโรโยชิ คิคคาว่า (Hiroyoshi Kikkawa) ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิ (Nishiki River) ไปยังปราสาทอิวาคุนิ(Iwakuni Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา อีกด้านหนึ่งของแม่น้ำ ตัวสะพานมีความยาว 193 เมตร กว้าง 5 เมตร วงโค้งบนสุดอยู่สูงจากแม่น้ำ 12 เมตร ตัวสะพานยึดติดกัน โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ทำให้สะพานได้รับความเสียหายเมื่อเกิดพายุไต้ฝุ่นหลายต่อหลายครั้ง แต่ชาวเมืองอิวาคุนิก็ได้ซ่อมแซมบูรณะขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมทุกครั้งเหมือนกัน สะพานที่เห็นในปัจจุบัน จึงใช้เทคนิคก่อสร้างสมัยใหม่เสริมเข้าไปให้แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยใช้แผ่นเหล็กและแท่งเหล็กตอกยึดพื้นไว้เป็นระยะๆจากนั้นเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ANA CROWN PLAZA HIROSHIMA 4 ดาวหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่สาม (3) นั่งเรือเฟอรี่สู่เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า - สวนสันติภาพ – Atomic Bomb Dome - พิพิธภัณฑ์สงคราม – อนุสาวรีย์ซาดาโกะ – โอคายาม่า

เช้ารับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยการ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะมิยาจิม่า เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทาง "มิยาจิม่า" แปลว่า "เกาะที่มีศาลเจ้า" ในสมัยโบราณ เกาะแห่งนี้รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะ "อิซึคุชิม่า" ที่แปลว่า "เกาะต้องห้าม" เมื่อเอาชื่อทั้ง 2 ชื่อมารวมกัน จะได้คำจำกัดความง่ายๆ ของมิยาจิม่าว่าเป็น “เกาะที่มีศาลเจ้าซึ่งห้ามคนเข้า” ในสมัยก่อน นอกจากกวางที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้าที่เดินกันขวักไขว่บนเกาะมิยาจิม่าแล้ว แทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ย่างกรายเข้าไปในเขตนั้นเลย ท่านจะได้พบเสาโทริอิของศาลเจ้าอิซึคุชิม่าตั้งอยู่กลางน้ำ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังมี ศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า ที่สวยงาม ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันและยื่นออกไปในทะเล...อิสระให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ยัง สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกกันว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เพื่อรำลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้น และชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ที่จัดแสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของระเบิดลูกนั้น โดยซากปรักหักพังและเครื่องใช้บางชิ้นยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์…

นำท่านชม อนุสาวรีย์ซาดาโกะ อนุสรณ์สันติภาพที่สร้างให้แก่เด็ก ที่เสียชีวิตจาก เหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 อนุสาวรีย์ของเธอจะเป็นเด็กผู้หญิงชูนกกะเรียนอยู่ เด็กและผู้คนทั่วโลกต่างมาเยี่ยมชม และพับนกมาเพื่อรำลึกถึงเด็กๆที่ล่วงลับจากเหตุการณ์ที่น่าสลดใจในคราวนั้น...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอคายาม่า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ANA CROWN PLAZA OKAYAMA 4 ดาวหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ โอคายาม่า - สวนโคะระกุเอ็น – นั่งเรือเฟอรี่สู่เกาะโชโดชิมะ – หุบเขาคังคาเค (กระเช้า) – Olive Park – Nijushi no Hitomi Movie Village – นั่งเรือเฟอรี่สู่ทาคามัตสึ

เช้ารับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนโคะระกุเอ็น สวนแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนที่งดงามและสงบเงียบ เป็นหนึ่งในสามของสวนที่มีทัศนียภาพที่สวยงามเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่นและยังเป็นจุดที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามดึงดุดใจแห่งหนึ่งของประเทศอีกด้วย มีดอกไม้ในแต่ละฤดูกาลให้ท่านได้ชื่นชม ท่านสามารถมองเห็นปราสาทโอคายาม่าได้จากในสวนอีกด้วย นอกจากนี้แต่ละปี ช่วงกลางเดือนตุลาคม จนถึง ต้นเดือนธันวาคม ใบไม้ที่สวนแห่งนี้จะสลับกันผลัดเปลี่ยนสีสันสวยงามมาก มีใบไม้ทั้งเหลือง ส้ม แดง ให้ชมกันอย่างจุใจ...

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยการ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะโชโดชิมะ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทะเล Seto Inland Sea ซึ่งมีชายหาดบรรยากาศเมดิเตอร์เรเนียน วิวริมชายฝั่งทะเลที่สวยงาม และภูเขาที่มีหุบเขาชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่ง คือ หุบเขาคังคาเค นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลศิลปะ Setouchi Triennale art festival อีกด้วย ซึ่งผลงานศิลปะจะตั้งอยู่รอบๆเกาะ โดยเฉพาะบริเวณท่าเรือแนวชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของเกาะ…

นำท่าน ขึ้นกระเช้าหุบเขาคังคาเค ซึ่งเป็นหุบเขาที่งดงามใจกลางเกาะโชโดชิมะ ซึ่งถูกจัดให้เป็นอันดับ 1 ใน 3 หุบเขาที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเปลี่ยนสีในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ โอลีฟ พาร์ค สวนสาธารณะที่มีเส้นทางเดินผ่านเนินเขา ตกแต่งด้วยแบบจำลองกังหันลมสไตล์กรีก เป็นแหล่งผลิตมะกอกและน้ำมันมะกอก และได้รับฉายาเป็น Olive Island นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่นำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมาของการเพาะปลูก ควบคู่กับร้านอาหาร ร้านค้า และร้านกาแฟที่นักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรส และซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของมะกอก เช่น น้ำมันมะกอก ลูกอมมะกอก เครื่องสำอางมะกอก ก๋วยเตี๋ยวมะกอก และไอศครีมรสมะกอก อีกด้วย...

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านถ่ายทำภาพยนตร์นิจูชิโนฮิโตมิ สถานที่ภาพยนตร์เรื่อง Twenty-Four Eyes ในปี 1954 ที่ถ่ายทำบนเกาะโชโดชิมะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคุณครูและนักเรียนที่เติบโตขึ้นบนเกาะแห่งนี้ในช่วงลัทธิชาตินิยมของญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากได้มีการถ่ายทำรีเมคภาพยนตร์ชุดนี้ขึ้นใหม่ในปี 1987 หมู่บ้านดังกล่าวก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ภายในหมู่บ้านประกอบด้วยอาคารต่างๆมากมาย เช่น โรงเรียน บ้านกว่า 12 หลัง ศาลเจ้า คลอง และทุ่งนา สามารถเข้าชมด้านในของอาคารที่ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ท่ามกลางอาคารต่างๆ ยังมีร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารสไตล์อาหารกลางวันของโรงเรียน และโรงภาพยนตร์โบราณที่ฉายหนังต้นฉบับอย่างต่อเนื่องอีกด้วย…ได้เวลาอันสมควรนำท่าน นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองทาคามัตสึ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CLEMENT TOKUSHIMA HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ห้า โทะกุชิมะ – IYA VALLEY -สะพานเถาวัลย์คู่ – ล่องเรือชมหุบเขาโอโบเคะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทะกุชิมะ เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะชิโคคุ ถูกล้อมด้วยขุนเขาถึง 3 ทิศทาง มีแต่เพียงทิศตะวันออกที่ติดทะเลเชื่อมต่อกับแหลมมุโรโตะ เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติ Anan Kaigan มีชายหาดที่น้ำทะเลสะอาด คลื่นลมแรงเหมาะแก่การโต้คลื่น เช่น หาด Anan หาด Ohama และหาด Shishikui และเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นคุโรชิโอ ในมหาสมุทรแปซิฟิค จึงทำให้ โทกุชิมะ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเล…

นำท่านเดินทางสู่ IYA VALLEY เพื่อชม สะพานเถาวัลย์คู่ หรือเรียกว่า สะพานโอคุ-อิยะ คาซูระบาชิ ในอดีตเป็นสะพานแขวนที่สร้างจากเถาวัลย์ไว้สำหรับขนย้ายสินค้าหรือขนย้ายผู้คนข้ามแม่น้ำเหนือหุบเขาอิยะ ตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นครั้งแรกโดยผู้ลี้ภัยในช่วงหลังพ่ายแพ้สงคราม Gempei ในช่วงปี 1180-1185 สะพานโอคุ-อิยะ คาซูระบาชิเป็น 1ใน 13 สะพานแขวนในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุด มีขนาดยาว 45 เมตร ทอดตัวเหนือแม่น้ำอิยะที่อยู่ในใจกลางหุบเขาสูง 14 เมตร โดยจะมีการสร้างใหม่ทุกๆ3 ปี และเพื่อความปลอดภัยจึงเสริมด้วยสายเคเบิ้ลเหล็กที่ซ่อนไว้ในเถาวัลย์

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชมหุบเขาโอโบเคะ โดยจะล่องเรือไปในแม่น้ำโยชิโนะ เพื่อชมธรรมชาติของโขดหินต่างๆ สัตว์นานาชนิด โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผู้โดยสารต้องถอดรองเท้าและนั่งบนเรืออย่างสงบตลอดระยะเวลาที่ล่องเรือจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NIKKO HIMEJI HOTEL 4 ดาวหรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่หก (6) ปราสาทฮิเมจิ – โกเบ – ขึ้นกระเช้าชินโกเบ – ฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ปราสาทฮิเมจิ หรือ “ปราสาทนกกระยางขาว” ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายในยุุคที่มีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ได้รับการบันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าขนาดใหญ่แห่งภูมิภาคคันไซ ...นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ (Shin-Kobe Ropeway) เป็นกระเช้าที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปทางทิศใต้ของภูเขารอคโคะ (Mount Rokko) เส้นทางของกระเช้าจะผ่าน สวนสมุนไพรนูโนะบิกิ (Nunobiki Herb Garden) และสามารถชมทัศนียภาพที่งดงามเมืองโกเบจากสถานีกระเช้าด้านบน ด้านบนตกแต่งเป็นสวนสไตล์ฝรั่งเศสอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจด้านบน

จากนั้นนำท่านสู่ ฮาร์เบอร์แลนด์ เมืองแห่งท่าเรือ จุดชมวิวอันงดงาม และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง รวมถึงแหล่งรวมความบันเทิงซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของเมืองท่าเรือ และ โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้น) ที่มีความสูง 108 เมตร เป็นหอคอยชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองโกเบได้ถึง 360 องศา ให้ท่านได้เก็บภาพความงามจากด้านล่าง...ท่านสามารถเลือกที่จะเข้าไปในสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของโกเบ สัมผัสกับการนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรืออิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย เช่น ของที่ระลึก เหล้าสาเก หรือเครื่องแต่งกาย (อิสระถ่ายรูปไม่รวมค่าเครื่องเล่นและชิงช้าสวรรค์)...เดินทางสู่ โอซาก้า

ค่ำ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***
ที่พัก ANA CROWN PLAZA HOTEL 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด ตลาดคุโระมง ครัวแห่งโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโระมง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ครัวแห่งโอซาก้า” เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในสมัยเมจิตรงบริเวณนิฮงบาชินิโจเมะซึ่งหันไปทางสะไคสุจิ มีวัดใหญ่ที่ชื่อว่า เอ็นเมียวจิ ตั้งอยู่ จึงทำให้ตลาดตรงบริเวณนั้นถูกเรียกว่า ตลาดเอ็นเมียวจิ แต่ต่อมาทางตะวันออกเฉียงเหนือของวัดเอ็นเมียวจิ มีประตูที่เรียกว่าคุโรอิซันมง ทำให้หลังจากนั้นตลาดจึงถูกเรียกว่าตลาดคุโระมงส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดคุโระมงเป็นที่นิยมก็เพราะว่าในตลาด เราสามารถทานไปด้วยและเดินเล่นไปด้วยได้ อีกทั้งยังมีสินค้าและวัตถุดิบที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา มีอาหารยอดนิยม เช่น ข้าวหน้าปลาฮงมากุโระซันโชกุ จากร้านมากุโระยะคุโรกิน, มุราซากิอุนิ, สเต็กลูกเต๋าเนื้อโกเบ จากร้านมารุเซ็นโชคุนิคุเต็น ของอร่อยมากมายเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในบรรดาลูกค้าชาวต่างชาติที่ได้มาลิ้มลองอาหารวัตถุดิบสดใหม่ของญี่ปุ่นกันที่นี่ และนอกจากนี้ยังมีร้านผักผลไม้,ร้านขนม, ร้านขายยาและร้านเสื้อผ้าอีกด้วย…

นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อป ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ และ ย่านเก่าแก่ อย่างถนนโดทงบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อ ของนครโอซาก้า ทั้ง ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน...อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

17.35ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

21.25เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
1 พ.ย. 60 - 7 พ.ย. 60 74,900 66,900 70,900 14,000 สอบถาม
8 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60 74,900 66,900 70,900 14,000 สอบถาม
15 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60 74,900 66,900 70,900 14,000 สอบถาม
24 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60 74,900 66,900 70,900 14,000 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นหมู่คณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้
2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
3. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ
3.1 ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
3.4 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ
4. มัคคุเทศก์บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
6. ประกันภัยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
2.ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
3.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศ
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
5.ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถวันละ 500 เยน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท

หมายเหตุ

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายเหตุนอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจาก ภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ ” ภัยธรรมชาติ” เช่น น้ำท่วม พายุหิมะถล่ม พายุทะเลทราย พายุทอร์นาโด พายุเฮอริเคน ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ หรือปัญหาอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด การล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน เครื่องบินขัดข้อง แต่เราจะแก้ไขให้ดีที่สุด
2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ต่อสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่ท่านเดินทางไป
3.โรงแรม ยานพาหนะ มื้ออาหาร ทุกพีเรียดคุณภาพเหมือนกันหมด ราคาทัวร์แตกต่างกันเนื่องจาก ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ สงกรานต์ ปีใหม่ ราคาตั๋วเครื่องบิน ราคาโรงแรม ราคายานพาหนะ แพงมากกว่าช่วงปกติ กรุณาเข้าใจในบริบทนี้ก่อนวางเงินมัดจำนะคะ
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่ม พาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางการบินไทยไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางเราจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกันค่ะ
โปรดทราบ!!! สายการบินไม่รับจอง LONG LEG ทุกกรณีค่ะ
5.หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่น ห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักแบบเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่มีเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลัง อาจไม่มีห้องว่างค่ะ
7.บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ รายการอาหารตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ ข้อจำกัดทางภูมิอากาศ และเวลา ณ. วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่น ชักชวนผู้อื่นให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางส่วนใหญ่)
9.ท่านที่เดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวคนญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์ค่ะ
10.โรงแรมในญี่ปุ่น ไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้ จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
11.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
12.หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์หรือคณะที่สูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
13.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงชื่อกำกับเท่านั้น
14.กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่สนามบิน เช่น วิวแชร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
15.การเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือวันเสาร์-อาทิตย์ของญี่ปุ่น อาจเจอสภาพจราจรติดขัดส่งผลให้เวลาในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่บางครั้งต้องเร่งรีบ เพื่อให้ทันท่องเที่ยวครบตามโปรแกรม
16.ตามกฏหมายของญี่ปุ่นอนุญาตให้คนขับรถทำงานวันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง เช่น เริ่มงานเวลา 08.00 น. ต้องเลิกงานเวลา 20.00 น. ทั้งนี้บริษัทฯอาจเจรจาเพิ่มเติมเวลาให้ตามความเหมาะสม จึงขอให้ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
17.กรณีออกตั๋วแล้วลูกค้ามีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อในทุกกรณีและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการทั้งหมดเนื่องจากเราได้ชำระค่าโรงแรม อาหาร และพาหนะล่วงหน้าไปแล้ว (ทั้งนี้ขึ้นอยู๋กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)
18.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
19.โรงแรมในญี่ปุ่นห้องส่วนใหญ่เป็นเตียงแบบ Twin แต่ละโรงแรมมีเตียงแบบ Double Bed น้อยมาก และไม่ใช่ขนาด KING SIZE BED ท่านที่ต้องการห้องแบบ Double Bed ห้องพักอาจต้องแยกชั้นจากห้องพักแบบ Twin รวมถึงบางห้องเป็นห้องปลอดบุหรี แต่อาจมีกลิ่นบุหรีรุนแรง หากท่านต้องการเปลี่ยนห้อง กรุณาแจ้งที่ไกด์ได้เลยค่ะ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในวันนั้นด้วย หากมีห้องว่างก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ)
20.กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พักนอกเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึงมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ
21.โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ การออกแบบของแต่ละโรงแรมในแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
22.กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
23.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
24.ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้ร่วมเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่ม หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน
25.ทางบริษัทฯจะไม่ชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
26.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
27.ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
28.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
29.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีไม่สามารถออกเดินทางได้
30.ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่มหากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมัน
31.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินเป็นระดับเทียบเท่า

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า
1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฏหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

-

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2.หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่ามัดจำที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี) และค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับลูกค้าแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ จะขอคืนค่าบริการให้ท่านในอัตราดังต่อไปนี้
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน หักค่ามัดจำ 50%
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่ามัดจำ 100%
•ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด
2.กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงวันหยุดยาว เทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษัทจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าตั๋วให้กับสายการบินเต็มจำนวนล่วงหน้า รวมถึงค่าที่พักในต่างประเทศ เพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง ดังนั้นหากท่านยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าไม่ว่าจะกี่วันก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตากำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาทต่อท่าน
4.หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่าย ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด
5.ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองไทยและญี่ปุ่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100%


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิมา โอซาก้า โกเบ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โตเกียว
TOP