ทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย

     นำท่านเที่ยวเมืองโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าต่างๆ ระดับโลก ทัวร์อิหร่านเที่ยวครบ ทั้งเหนือและใต้ เริ่มด้วยตอนเหนือของกรุงเตหะรานเพื่อเยี่ยมชมพระราชวังแห่งที่สองของกษัตริย์ในราชวงศ์ปาห์เลวีทั้งสองพระองค์ นั่นก็คือพระราชวัง “เนียวาราน” และชมหมู่บ้านมาซูเล่ย์ อีกหนึ่งมรดกโลกของยูเนสโก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ และยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบเปอร์เซียนโบราณที่ใช้ชีวิตอยู่ตามเนินเขาเรียงทับกันเป็นชั้น ๆ พระราชวังโกเลสตาน ที่งดงามไปด้วยสวนดอกไม้ อ่างน้ำสีน้ำเงินที่ทำด้วยหินอ่อนในสนามรอบ มีอาคารรูปลักษณ์โบราณ และคลาสสิกแบบยุโรป ไปกันต่อมัสยิดอิหม่าม เป็นหนึ่งในสุดยอดศิลปะแบบเปอร์เซีย และเป็นหนึ่งในศิลปกรรมชั้นเยี่ยมของโลก

วันแรก กรุงเทพฯ – เตหะราน

12.10 คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว H ประตู 5-6

15.10 ออกเดินทางสู่สนามบินอิหม่ามโคมัยนี โดยการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG527

19.35 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AZADI HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สอง เตหะราน - ก๊าซวิน – แคสเปี้ยน

07.00รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางออกจากเมืองเตหะราน แวะเที่ยวเมืองกาซวิน สถานที่อันน่าเที่ยวชมของเมืองกาซวินก็คือ บริเวณใจกลางเมืองเก่าซึ่งประกอบไปด้วยตลาดบาซาร์ “กีซาริเยห์” และสถานที่พักแรมของพ่อค้าในยุคอดีตที่เรียกว่า”คาราวานซาราย” ที่อยู่ติดกับตลาดบาซาร์ รวมถึงมัสยิดประจำบาซาร์ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีสวยงาม นั่นก็คือ มัสยิด “อันนาบี”

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาป แคสเปี้ยน Caspian Sea อิสระให้ท่านเดินชมทะเลสาบแคสเปี้ยนและชมตลาดค้าขายส่งอาหารทะเลที่สำคัญของอิหร่าน
นำท่านพักค้างคืนที่โรงแรม SEFID KENAR BANDAR ANZARI 4 ดาวหรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
วันที่สาม ราชท์ - มาซูเลห์ - เตหะราน

07.30รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งเสด็จเยือนอิหร่าน เมื่อปี ค.ศ 2004 ขับรถชมธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดกิลาน นำท่านไปยังมุ่งสู่ หมู่บ้านมาซูเล่ย์ (MASULEH VILLAGE) อีกหนึ่งมรดกโลกของยูเนสโก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ และยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบเปอร์เซียนโบราณที่ใช้ชีวิตอยู่ตามเนินเขาเรียงทับกันเป็นชั้น ๆ มีความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่น่าหลงใหล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพหมู่บ้านที่แต่งแต้มด้วยต้นไม้ธรรมชาติที่ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจนน่าเยี่ยมชมทุกฤดู

เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่หมู่บ้านมาซูเล่ย์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับเมืองเตหะราน

17.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เดินทางถึงสนามบินราชท์
ออกเดินทางสู่เมืองเตหะรานโดยสายการบินท้องถิ่นอิหร่าน (EP845 1810 - 1910) พักค้างคืนที่โรงแรม AZADI HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิหร่าน – พิพิธภัณฑ์จิวเวลลี่

07.00 รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

09.00 นำท่านเข้าชมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าต่างๆ ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน มีชิ้นส่วนทั้งเล็กและใหญ่ที่นำมาจากพระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิสอันยิ่งใหญ่จำนวนมาก ไล่ละมาเรื่อยๆ จากเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วในยุคราชวงศ์อะคาเมนิด ราชวงศ์ปาร์เธียน ซัสซาเนียน ซาฟาวิด และกอญัร ล้วนแต่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีทั้งสิ้น

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านสู่ใจกลางของกรุงเตหะรานเพื่อเข้าชมกรุอภิมหาสมบัติที่เก็บสะสมไว้ในห้องนิรภัยของธนาคารกลางแห่งอิหร่านหรือที่เรียกกันทั่วไปสำหรับชาวต่างชาติว่า Jewelry Museum ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดชมสำหรับการเยือนอิหร่านเพราะนี่คือกรุสมบัติแห่งชาติอิหร่านที่มีอัญมณีแทบจะทุกชนิด และเชื่อว่ามีจำนวนมากที่สุดในโลกจนไม่สามารถนำมาแจกแจงบนหน้ากระดาษได้ หนึ่งในอัญมณีที่ทุกคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้ยลด้วยตาตัวเองก็ คือ เพชรสีชมพูขนาด 182 กะรัตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านพักค้างคืนในเมืองเตหะราน โรงแรม AZADI HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เตหะราน – คาซาน - อิสฟาฮาน

08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่เมืองคาชาน (KASHAN) เมืองซึ่งตั้งอยู่เหนือความสูงของระดับน้ำทะเลประมาณ 1,600 เมตร เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญของจังหวัดอีสฟาฮาน ในด้านการทอพรม ที่มีชื่อเสียงของชาวเปอร์เซีย มาแต่อดีตกาลมีชื่อเสียงไปทั่วโลกซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี และยังมีชื่อเสียงในการทอผ้าและทอผ้าไหมอีกด้วย นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองสำคัญในอดีต เนื่องจากเป็นเมืองผ่านเข้าสู่ทะเลทราย จึงเป็นเมืองที่มีบ้านของมหาเศรษฐีแห่งเมืองกลางทะเลทรายในอดีต ซึ่งมีอายุกว่า 170 ปี นำท่านชมบ้านเศรษฐี (HISTORICAL HOUSE) ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมแล้ว

เที่ยง พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอาบียาเนห์ (ABYANEH VILLAGE) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใช้อิฐ ดินดิบเป็นวัสดุในการสร้างบ้าน และยังคงสภาพเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 - 18 หมู่บ้านสร้างอยู่บนเนินเขา คาร์คาส (KARKAS) ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,890 เมตร ในอดีตชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ (ZOROASTER) หรือลัทธิบูชาไฟซึ่งเป็นศาสนาโบราณของโลก ก่อนที่จะได้รับเอาศาสนาอิสลามเข้ามาในภายหลัง

18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านพักค้างคืนในเมืองเตหะราน โรงแรม KOWSAR HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่หก อิศฟาฮาน

08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00 นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชจากโรงแรมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งอยู่รายรอบจัตุรัสอิหม่าม บริเวณใจกลางเมืองอิศฟาฮานซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชม- จัตุรัสอิหม่าม ซึ่งถือเป็นจุดใจกลางของเมืองอิศฟาฮาน ซึ่งกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1(มหาราช) ทรงโปรดให้สถาปนิกประจำรัชกาลออกแบบและก่อสร้างตั้งแต่ปี 1602 พร้อมๆ กับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่รายรอบ จัตุรัสอิหม่ามหรือ Naq-e Jahan Square มีความยาวถึง 512 เมตร กว้าง 163 เมตร โดยแรกสร้างนั้นเป็นสนามหญ้าโล่งๆ เพื่อใช้ในการสวนสนามในพิธีการต่างๆ และเป็นสนามแข่งโปโลที่กษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ทรงโปรด แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนโฉมไปมาก มีการจัดแต่งด้วยไม้ประดับ สระน้ำ และน้ำพุตรงกลาง และมีรถม้าสำหรับบริการนักท่องเที่ยวเพื่อนั่งชมรอบๆ จัตุรัสด้วยพระราชวังอะลีคาปู สร้างในยุคเดียวกันกับจัตุรัสอิหม่าม เป็นตึกครึ่งปูนครึ่งไม้สูง 6 ชั้น ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ถือเป็นตึกที่สูงที่สุดในยุคนั้น ที่สำคัญคือเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดของสถาปนิกแห่งยุคซาฟาวิดที่มีเทคนิควิธีในการป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวอย่างได้ผล บนชั้น 4 ของพระราชวังเป็นระเบียงสำหรับชมทัศนียภาพของทุกสิ่งทุกอย่างบนจัตุรัสอิหม่าม โดยในสมัยก่อนมีพลับพลาที่ประทับสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ ด้วย ที่ชั้นบนสุดมีห้องสำหรับฟังดนตรีมโหรีขับกล่อมซึ่งก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ประดับไว้ด้วยภูมิปัญญาช่างเปอร์เซียในการออกแบบผนังห้องให้ดูดซับเสียงดนตรีและขจัดเสียงสะท้อนออกไปอย่างได้ผล สุนทรีในดนตรีที่ขับกล่อมจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนั้น มัสยิดชีคล๊อฟฟุลเลาะห์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของจัตุรัสอิหม่าม ตรงข้ามกับพระราชวังอะลีคาปู สร้างระหว่างปี ค.ศ.1602-1619 โดยพระบัญชาของกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแต่การตกแต่งทั้งภายนอกและภายในต้องยกให้ว่าเป็นเลิศ เป็นมัสยิดประจำองค์พระมหากษัตริย์และคนในราชสำนักที่จะมาทำพิธีละหมาดที่นี่ได้

12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านชมมัสยิดอิหม่าม ซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงทางด้านสถาปัตยกรรมแห่งยุคซาฟาวิดเลยทีเดียว สร้างโดยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ระหว่างปีค.ศ.1611-1629 นี่เป็นครั้งแรกที่การสร้างโดมประธานของมัสยิดสามารถทำเป็นสองชั้นคร่อมกันอย่างสนิทแนบเนียนและมีระยะห่างระหว่างชั้นทั้งสองของโดมเท่ากันเป็นแนวขนาน และเป็นที่มาของการนำสวดที่สามารถทำให้เสียงกระจายออกไปได้ทุกส่วนทุกพื้นที่ของมัสยิดได้อย่างชัดเจน นอกจากความมหัศจรรย์ทางด้านเสียงแล้ว ตัวมัสยิดเองก็ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในแผ่นดินเปอร์เซีย สมบูรณ์แบบและสวยงามมากในด้านรูปทรงและองค์ประกอบของตัวอาคาร ไม่ควรพลาดในการเข้าชมด้วยประการทั้งปวง

19.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ก่อนที่จะกลับสู่โรงแรมที่พัก KOWSAR HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด อีศฟาฮาน-ชีราซ (เดินทางโดยรถประมาณ6ชั่วโมง)

08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์
ออกเดินทางสู่เมืองชีราช เมืองหลวงของแคว้นฟาร์ซ (Fars) ต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมแห่งเปอร์เซียที่สำคัญ และยังเป็นต้นกำเนิดของภาษาฟาร์ซีที่ใช้พูด-เขียนกันอยู่ในปัจจุบัน คำว่า ชีราช ใบภาษาเปอร์เซียมีความหมายว่า สิงโต อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอิหร่าน นับเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอาณาจักรเปอร์เซีย เป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมเปอร์เซีย ทั้งศิลปินและกวีเอกผู้มีชื่อเสียงหลายคนถือกำเนิดที่ชีราช และยุคนั้นชีราชถือเป็นนครแห่งกวีดอกไม้ และเหล้าไวน์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เดินทางต่อสู่เมืองอีสฟานฮาน แวะเที่ยวชม PASARGADAE แหล่งโบราณคดีมรดกโลกขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแห่งราชวงศ์แรกในต้นวัฒนธรรมเปอร์เซีย ชมสุสานกษัตริย์ไซรัสมหาราช นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกเชื่อว่าหลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชบุกเข้ายึดเมืองเปอร์เซปโปลิส ได้ส่งให้นักรบเข้ามาที่สุสานแห่งนี้ แล้วเจอกับสิ่งล้ำค่ามากมาย อาทิ เตียงทองคำ โต๊ะที่จัดวางข้าวของเครื่องใช้ที่ประดับหินมีค่าแต่ไม่มีหลักฐานใดยืนยันเกี่ยวกับสิ่งของเหล่านี้

19.30 กลับสู่โรงแรมที่พัก CHAMRAN HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรม
วันที่แปด ชีราช – เตหะราน (บินภายใน)

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 ออกเดินทางสู่พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองชีราซขึ้นไปประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งพระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อประมาณ 512 ปีก่อนคริสตกาลโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชแห่งราชวงศ์อะคาเมนิดของเปอร์เซีย และได้รับการปรับเปลี่ยน ต่อเติมในอีกร้อยปี และห้ารัชกาลต่อมาที่ปกครองเปอร์เซียแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กระทั่งถูกเผาทำลายโดยกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชเมื่อปี 330 ก่อนคริสตกาล แต่ความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังแห่งนี้ก็ยังตรึงใจผู้คนทั่วโลก ที่จะต้องหาโอกาสมาเยือนพระราชวังซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งนี้ และเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมในยุคอะคาเมนิดที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวให้ได้แม้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 นำท่านชมสุสาน 4 กษัตริย์หรือ”นัคเชรอสตัม” ซึ่งอยู่ห่างจากเปอร์ซีโปลิสเพียง 5 นาทีโดยทางรถยนต์ ที่นี่ก็มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ตัวพระราชวังเปอร์ซีโปลิส เพราะเป็นการจำลองพระราชวังอีกหนึ่งแห่งสำหรับชีวิตหลังความตายที่พระมหากษัตริย์องค์สำคัญๆ ที่เคยนั่งบัลลังก์แห่งเปอร์ซีโปลิส 4 พระองค์ได้เชิญเสด็จมาประทับที่นี่ไปจนชั่วนิรันดร์ เป็นสุสานที่เจาะเข้าไปในหน้าผาหินซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินถึงประมาณ 30 เมตร เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก สมควรแก่เวลาแล้วนำท่านกลับมายังตัวเมืองชีราซอีกครั้งหนึ่งโดยแวะถ่ายภาพที่ประตูโกหร่านซึ่งเป็นประตูเมืองทางทิศเหนือของชีราซ จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินชีราซโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที

18.00 ออกเดินทางจากชีราซสู่เมืองเตหะราน โดยสายการบินอิหร่านแอร์ เที่ยวบิน IR471 1805-1905

19.05 เดินทางถึงสนามบินเตหะราน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านสู่ที่พักโรงแรม AZADI HOTEL TEHRAN 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่เก้า พระราชวังโกเลสตาน – พระราชวังเนียวาราน - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

08.30 นำท่านชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึ่งเคยเป็นพระราชวังหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียตอนปลายเมื่อ 200 ร้อยกว่าปีที่แล้วในสมัยราชวงศ์กอญัร (Qajar Dynasty, 1779-1921) เป็นยุคที่เปอร์เซียมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟุ้งทางด้านการค้า การต่างประเทศและศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะกระเบื้องเคลือบและการตกแต่งภายในด้วยกระจกตัดเหลี่ยมคล้ายเพชรถือว่าโดดเด่นมากในยุคนี้ ซึ่งท่านก็จะได้เห็นห้องต่างๆ ในพระราชวังแห่งนี้ประดับตกแต่งอย่างสวยงามด้วยศิลปะทั้งสองแบบ

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

14.00 นำท่านพระราชวัง “เนียวาราน” (Niavaran Palace) และกษัตริย์ชาห์องค์ที่สอง คือ ชาห์มูฮัมหมัด
เรซ่า ปาห์เลวี กับพระราชินีฟาราห์ดิบาทรงใช้เป็นที่ประทับถาวรในช่วงสิบปีสุดท้ายของการครองราชบัลลังค์ ก่อนที่จะถูกปฏิวัติโดยการนำของอยาตุลเลาะห์โคมัยนีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีค.ศ.1979 สิ่งของเครื่องใช้ที่จัดแสดงในห้องต่างๆ จึงเป็นของใช้ส่วนพระองค์ของทั้งสองพระองค์แทบทั้งสิ้น

17.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

18.00 ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเตหะราน

20.45 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG528
วันที่สิบ กรุงเทพฯ

06.40 ถึงสนามบินกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
1 มี.ค. 61 - 10 มี.ค. 61 102,900 102,900 102,900 22,000 สอบถาม
22 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 102,900 102,900 102,900 22,000 สอบถาม
12 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61 102,900 102,900 102,900 22,000 สอบถาม
อัตรานี้รวม

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะโดยการบินไทย
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการรวม7คืน
3.ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.ค่าวีซ่าอิหร่าน สำหรับพาสปอร์ตคนไทย
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000.-บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
6.ค่ามัคคุเทศน์นำทัวร์จากกรุงเทพฯ
7.รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม,
2.ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 5กิโลกรัม
3.ค่ากล้องถ่ายรูปสถานที่ต่างๆ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ปัญหาการเมือง ภัยสงคราม ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
3. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
5. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefundตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
2. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
3. เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
1. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่(TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
3. ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
1. กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้นกรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
2. วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
3. หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
1. สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
2. สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัมและมีความกว้าง
(9.75นิ้ว) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
3. ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
4. กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
1. ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
2. กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
3. กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

 

1. สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่านภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
2. ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถาม ทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อิหร่าน เที่ยวอิหร่าน ทัวร์อิหร่านราคาถูก
TOP