ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสา ไข่มุกแห่งอ่าวเบงกอล ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ

     บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสำรวจ รัฐโอริสสา ไข่มุกแห่งอ่าวเบงกอล ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ.....ตามรอยพระเจ้าอโศกมหาราช... เมืองแห่งเทพเจ้าแห่งสามโลก....สามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนา... ชมสถาปัตยกรรมแบบกาลิงคะ...ได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งเทวสถาน...

ทัวร์แนะนำ

วันแรก สนามบินดอนเมือง – ภูวเนศวร

19.00คณะพบกันที่สนามบินดอนเมืองเที่ยวบินขาออก เจ้าหน้าที่คอย ต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.35ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน FD112

23.55ถึง สนามบินบิจูพัตนิค เมืองภูวเนศวร (Bhubaneshwar) หลังจากตรวจเช็คกระเป๋าเดินทางและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองภูวเนศวร เมืองหลวงแห่ง รัฐโอริสสา

นำท่านเข้าที่พักพักผ่อนกัน ตามสบาย (พักที่โรงแรม VITS HOTEL เมืองภูวเนศวร ระดับ 4 ดาว)

เมืองโอริสสาหรือแคว้นกาลิงคะในสมัยพระพุทธกาล ซึ่งเป็นสถานที่ทำสงครามครั้งสุดท้ายที่ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเปลี่ยนศาสนาอันมาจากสาเหตุแห่งสงครามกาลิงคะ ที่พระองค์ทรงยกทัพมายึดครองแผ่นดินแห่งนี้ จนทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ประเทศอินเดีย มีผู้บาดเจ็บล้มตายเรือนแสน เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาจากพราหมณ์มาเป็นศาสนาพุทธแล้ว ทำให้ศาสนาพุทธเข้ามาสู่ยุครุ่งเรืองสูงสุดมีการก่อสร้างเทวสถาน พระพุทธรูป รวมไปถึงการเผยแผ่ศาสนาไปทั่วทั้งชมพูทวีป มีการส่งศาสนทูตไปยังดินแดนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิ ประเทศจีน ประเทศศรีลังกา ประเทศมองโกเลีย เอเชียกลาง ประเทศอิหร่าน รวมไปถึงประเทศกรีซ
วันที่สอง เมืองภูวเนศวร-ลลิตคีรี–อุทัยคีรี–รัตนคีรี-เมืองภูวเนศวร

(ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนา)
06.00 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ

07.00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัดแทค เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก เมืองภูวเนศวร เมืองอันได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่งสามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนาของ รัฐโอริสสา สถานที่หมู่พุทธสถานสำคัญ3แห่งได้แก่ ลลิตคีรี – อุทัยคีรี – รัตนคีรี เดินทาง 2.30 ชม.

09.30เดินทางสู่หมู่พุทธสถาน ลลิตคีรี เป็นจุดหนึ่งในสามเหลี่ยมของพุทธศาสนาที่รู้จักกันว่าเป็นสามเหลี่ยม
ทองคำแห่งโอริสสาที่มีความรุ่งโรจน์ของอารยะธรรมนับตั้งแต่ศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 15 ซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างอิฐก้อนใหญ่ซากสถูป สิ่งจารึกบนเจดีย์และเจดีย์หินที่บูรณะขึ้นมาตั้งบนยอดของกองหินทรายดูโดดเด่น ตามบันทึกของพระถังซัมจั๋งเกี่ยวกับเจดีย์ที่งดงามที่ยอดภูเขาที่ปุษปคีรี สังฆารามมหาวิหาร ซึ่งเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์เจิดจรัสแห่งความศรัทธา Lalitgiri เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐโอริสสา

จากนั่น ...นำท่านชมพิพิธภัณฑ์หมู่พระพุทธสถานแห่งลลิตคีรี ได้มีการจัดแสดงโบราณวัตถุฝีมืองดงามจำนวนมาก ได้แก่พระพุทธรูปหินปางต่างๆ พระโพธิสัตว์อวโลกิตศวรหินแกะสลัก โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและนับถือในเรื่องพญานาคที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังที่ปรากฏพระพุทธรูปปางนาคปรกและโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านชม หมู่พุทธสถานแห่งอุทัยคีรี หรือ มัทวะปุระมหาวิหารพุทธอุทัยศรี พื้นที่ทั้งหมดที่พบตั้งอยู่ที่เชิงเขาของภูเขาลูกใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นหลังพิงโบราณสถานที่หลงเหลือของอุทัยคีรี คือซากอิฐจากสถูปที่ปรักหักพังกองอิฐใหญ่สองกองจากซากอารามของอุทัยคีรีและที่อื่นพร้อมด้วยซากวัดและอารามในเขตอุทัยคีรีเป็นก้อนหินตัดที่สวยงามซึ่งมีคำจารึกไว้ด้วย มีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นอย่างประณีต รวมทั้งอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตย์แห่งมหาปัญญา และหินแท่นบูชาสำหรับถวายและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้อุทัยคีรีเป็นพุทธสถานโลกที่ล้ำค่าอย่างมากทีเดียว

จากนั่นนำท่านชม หมู่พุทธสถานรัตนคีรี เป็นโบราณสถานที่ถูกค้นพบภายหลังซึ่งรู้จักกันชื่อวงจรรัตนคีรีของชาวพุทธ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวของชาวพุทธเพราะมีสถานที่สำคัญ สถูปและเจดีย์จำนวนมากรัตนคีรีไม่เพียงเป็นสถานที่ทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่สำคัญในการเรียนรู้ทางศาสนาพุทธโดยมีการสันนิษฐานว่านิกายพุทธนิกายตันตระยานกหรือที่เรียกกันว่า นิกายวัชรยาน สิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นล้วนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของรัตนคีรีในรัฐโอริสสาตั้งแต่แรกเริ่มมหาวิหารที่รัตนคีรีที่พบในจารึกโดยชาวโอริสสายังเป็นสถานที่ยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้ปรัชญาของพุทธศาสนาอีกด้วย

จากนั่นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งรัตนคีรี แสดงโบราณสถานวัตถุโบราณใหม่ที่ถูกขุดพบในบริเวณหมู่พุทธสถานจัดแสดงทั้งหมด4ห้อง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ)

นำท่านเดินทางกลับเมืองภูวเนศวร //รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนภายในโรงแรมที่พัก
วันที่สาม เมืองภูวเนศวร – เมืองโกนาค – พิพิธภัณฑ์โกนาค-เมืองภูวเนศวร

06.00 รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

07.00 ออกเดินทางสู่ เมืองโกนาค ในเขตเมืองปูรี ประมาณ1ชั่วโมง นำท่านชม เทวสถานพระสุริยะเทพหรือ วิหารโกนาค หรือเจดีย์ดำที่สร้างโดยกษัตริย์นรสิงหะเทวะที่1 เลียนแบบจำลองรูปรถม้าที่พระสุริยเทพขับเคลื่อนท้องฟ้าจึงมีการแกะสลักล้อหินขนาดยักษ์ที่ประณีตงดงามโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบกาลิงคะดั้งเดิม

จากนั่นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โกนาคได้รับการดูแลจากกรมศิลปากรประเทศอินเดียที่รวบรวม โบราณวัตถุกว่า260ชิ้น อาทิเช่น พระสุริยเทพที่ทำจากหินทราย และพระนารายณ์ในอวตารปางต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองชายทะเลของ เมืองปูรี เมืองตากอากาศของรัฐโอริสสา ชมวิวทิวทัศน์เมืองพักตากอากาศชายฝั่งทะเลของอ่าวเบงกอล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางกลับเมืองภูวเนศวร //รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนภายในโรงแรมที่พัก
วันที่สี่ เมืองภูวเนศวร – เทวราชรานี-มุกเตศวร – พิพิธภัณฑ์โอริสสา – สนามบิน

06.00รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

07.00นำท่านเดินทางสู่ เพื่อชม เทวราชรานี สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะในศตวรรษที่11อดีตเรียกว่า เทวาลัยอินเดรสวร อันมีความหมายว่าเทวาลัยแห่งความรักมีที่ประดิษฐานศิวลึงค์ที่มีพระนามว่า ตรีภูวเนศวร หรือเทพเจ้าแห่งสามโลกซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงภูวเนศวรในปัจจุบัน

จากนั่น ชม เทวาลัยมุกเตศวร สร้างขึ้นในศตวรรษที่10 มีขนาดเล็กแต่ด้วยความงดงามของฝีมือการแกะสลักแบบวิจิตรบรรจงทำให้ได้รับสมญานามว่า”อัญมณีแห่งโอริสสา” มีอีกแห่งที่น่าสนใจคือสถาปัตยกรรมการแกะสลักซุ้มประตูที่ไม่เหมือนใคร (ห้องชั้นในอนุญาตให้เฉพาะชาวฮินดูเข้าเท่านั้น)

จากนั่นเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐโอริสสา สถานที่สำคัญที่สุดที่มีทั้งของพระพุทธศาสนา ศาสนาเชน และศาสนาฮินดูจากโบราณสถานต่างๆ ทั่วรัฐโอริสสา อย่างหามูลค่าไม่ได้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น//

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เขาเดาลีหรือ เดลีคีรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นจุดที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูมาเป็นพุทธภายหลังจากศึกสงครามกาลิงคะที่ทำให้ผู้คนตายเป็นจำนวนมาก โดยเนินเขาจะปรากฏรูปช้างหินแกะสลักที่ถือได้ว่าเป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าแห่งแรกของโลก พร้อมด้วยศิลาจารึกบัญญัติ14ประการของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งข้อบัญญัติข้อที่11-13หายไปอาจเป็นเพราะว่าความสูญเสียที่เกิดจากสงครามทำให้ท่านอาจไม่อยากกล่าวถึง..

จากนั้นนำท่านขึ้นยอดเขาเพื่อชม เจดีย์สันติภาพหรือ ศานติสถูป สร้างตรงฐานทัพของพระเจ้าอโศกมหาราชและจะได้มองเห็นสมรภูมิที่ทำสงครามกับชาวเมืองแคว้นกาลิงคะที่สูญเสียทั้งทหารและประชาชนหลายแสนคนทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชเสียพระทัยและนำไปสู่การแสวงหาหนทางสันติไม่ทำลายล้างชีวิตมนุษย์และสัตว์ จนตัดสินเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาและเผยแพร่ศาสนาไปทั่วทั้งชมพูทวีป รวมไปถึงประเทศจีน ศรีลังกา มองโกเลีย เอเชียกลาง อิหร่านและกรีซ //

19.00 รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรมฯ

22.00ได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน
วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง

00.25เครื่องบินออกเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบิน FD113

04.30 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ..ตั๋วแอร์เอเชียออกแล้วไม่สามารถยกเลิกเลื่อนการเดินทางได้


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ- ภูวเนศวร– กรุงเทพฯ โดยแอร์เอเชีย
2.ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ กรณีลูกค้า10-14ท่าน ใช้รถคันเล็ก18ที่นั่ง
4.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ /หัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นแต่ละเมือง
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์ไม่ต้องโชว์ตัวคะ
6.ค่าประกันภัยเฉพาะอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
7.ค่าวีซ่าอินเดียแบบประทับตราที่ศูนย์รับคำร้อง (กรณีมีวีซ่าแล้วหักคืนให้ท่านละ3,500บาท)
8.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ และค่าทิปร้านอาหาร รวม 20 USD ตลอดทริป

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
3.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
4.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
5.ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวีดีโอ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทุกแห่ง เรียกเก็บ
6.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

หมายเหตุ

1.ตั๋วแอร์เอเชียออกแล้วไม่สามารถยกเลิกเลื่อนการเดินทางได้
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่/การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารในการทำวีซ่า .....วีซ่าอินเดียยื่นที่ศูนย์รับคำร้องท่านต้องไปโชว์ตัว
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (ขนาดเท่ายื่นวีซ่าอเมริกา)
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ที่ทำงาน ตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษ)

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน
* ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว**
คืนเงินค่ามัดจำกรณีที่ทางบริษัทหาผู้เดินทางท่านอื่นมาแทนที่ท่านได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าทำวีซ่า
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

** เงื่อนไขการจองทัวร์ ไม่สามารถใช้ได้กับช่วง Peak Season (สงกรานต์ , ปีใหม่ )
โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองทัวร์สำหรับช่วง Peak Season กับทางบริษัทอีกครั้ง**


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อินเดีย รัฐโอริสา ไข่มุกแห่งอ่าวเบงกอล ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย รัฐโอริสา
TOP