ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ

     บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสำรวจ รัฐโอริสสา ไข่มุกแห่งอ่าวเบงกอล ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ.....ตามรอยพระเจ้าอโศกมหาราช... เมืองแห่งเทพเจ้าแห่งสามโลก....สามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนา... ชมสถาปัตยกรรมแบบกาลิงคะ...ได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งเทวสถาน...

โปรโมชั่น! ทัวร์แนะนำ

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เดลลี – ภูวเนศวร

06.00คณะพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4ประตู10แถว W เคาเตอร์สายการบินแอร์อินเดีย เจ้าหน้าที่คอย ต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.55ออกเดินทางสู่สนามบินเดลลี ประเทศอินเดีย ใช้เวลาในการบิน4.30ชั่วโมง

12.00ถึงสนามบินเดลลี นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

14.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น กรณีมีเวลาอิสระช้อปปิ้งในตลาดจันทปาท..

16.00นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบิน

18.45เครื่องบินออกจากสนามบินเดลลี สู่สนามบินบิจูพัตนิค เมืองบูบาเนสวาโดย AI473 ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง
เมืองหลวงของ รัฐโอริสสาหรือแคว้นกาลิงคะ ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าอโศกพยายามรวบรวมแคว้นต่างๆ จากเหนือจรดใต้ ตะวันออก ตะวันตก ให้เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรเมารยะ แคว้นกาลิงคะเป็น แคว้นสุดท้ายที่พระองศ์มาทำสงครามครั้งใหญ่ที่สุด ทำให้ประชาชนตายหลายแสนคน น้ำในแม่น้ำดายา เรียกว่าแดงเป็นสายเลือด เกิดความสลดใจแก่พระเจ้าอโศกอย่างมาก ทำให้พระองค์เปลี่ยนใจมาศึกษา พระธรรมในพุทธศาสนา และเริ่มทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไปทั่วราชอาณาจักร

21.00นำท่านเข้าสูที่พัก Trident Oberoi hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เมืองบูบาเนสวา-ลลิตคีรี–อุทัยคีรี–รัตนคีรี(ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนา)

06.00รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ

07.00 นำท่านออกเดินทางออกเดินทางจาก เมืองบูบาเนสวา สู่ เมืองคัดแทค เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก เมืองบูบาเนสวา เมืองอันได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนาของ รัฐโอริสสา สถานที่หมู่พุทธสถานสำคัญ 3 แห่งได้แก่ ลลิตคีรีอุทัยคีรีรัตนคีรี เดินทาง2.30ชม.

09.30เดินทางสู่หมู่พุทธสถาน ลลิตคีรี เป็นจุดหนึ่งในสามเหลี่ยมของพุทธศาสนาที่รู้จักกันว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำแห่งโอริสสาที่มีความรุ่งโรจน์ของอารยะธรรมนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 15 ซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างอิฐก้อนใหญ่ซากสถูป สิ่งจารึกบนเจดีย์และเจดีย์หินที่บูรณะขึ้นมาตั้งบน ยอดของกองหินทรายดูโดดเด่น ตามบันทึกของพระถังซัมจั๋งเกี่ยวกับเจดีย์ที่งดงามที่ยอดภูเขาที่ปุษปคีรีสังฆารามมหาวิหาร ซึ่งเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์เจิดจรัสแห่งความศรัทธา Lalitgiri เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของ รัฐโอริสสา

จากนั่น ...นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่พระพุทธสถานแห่งลลิตคีรี ได้มีการจัดแสดงโบราณวัตถุฝีมืองดงามจำนวนมาก ได้แก่พระพุทธรูปหินปางต่างๆ พระโพธิสัตว์อวโลกิตศวรหินแกะสลัก โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและนับถือในเรื่องพญานาคที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังที่ปรากฏพระพุทธรูปปางนาคปรกและโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านชม หมู่พุทธสถานแห่งอุทัยคีรี หรือ มัทวะปุระมหาวิหาร พุทธอุทัยศรีพื้นที่ทั้งหมดที่พบตั้งอยู่ที่เชิงเขาของภูเขาลูกใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นหลังพิงโบราณสถานที่หลงเหลือของอุทัยคีรี คือซากอิฐจากสถูปที่ปรักหักพัง กองอิฐใหญ่สองกองจากซากอารามของอุทัยคีรีและที่อื่นพร้อมด้วยซากวัดและอารามในเขตอุทัยคีรีเป็นก้อนหินตัดที่สวยงามซึ่งมีคำจารึกไว้ด้วย มีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นอย่างประณีต รวมทั้งอวโลกิเตศวร พระโพธิ สัตย์แห่งมหาปัญญา และหินแท่นบูชาสำหรับถวายและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้อุทัยคีรีเป็นพุทธสถานโลกที่ล้ำ ค่าอย่างมากทีเดียว

จากนั่นนำท่านชม หมู่พุทธสถานรัตนคีรี เป็นโบราณสถานที่ถูกค้นพบภายหลังซึ่งรู้จักกันชื่อวงจรรัตนคีรีของชาวพุทธ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวของชาวพุทธเพราะมีสถานที่สำคัญ สถูปและเจดีย์จำนวนมาก รัตนคีรีไม่ เพียงเป็นสถานที่ทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่สำคัญในการเรียนรู้ทางศาสนาพุทธโดยมีการ สันนิษฐานว่านิกายพุทธนิกายตันตระยานกหรือที่เรียกกันว่า นิกายวัชรยาน สิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นล้วน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของรัตนคีรีในรัฐโอริสสาตั้งแต่แรกเริ่มมหาวิหารที่รัตนคีรีที่พบในจารึกโดย ชาวโอริสสายังเป็นสถานที่ยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้ปรัชญาของพุทธศาสนาอีกด้วย


จากนั่นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งรัตนคีรี แสดงโบราณสถานวัตถุโบราณใหม่ที่ถูกขุดพบในบริเวณหมู่พุทธสถานจัดแสดงทั้งหมด4ห้อง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ)

นำท่านเดินทางกลับ เมืองบูบาเนสวา //รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนภายในโรงแรมที่พัก
วันที่สาม เมืองบูบาเนสวา – เมืองโกนาค – พิพิธภัณฑ์โกนาค-เมืองบูบาเนสวา

06.00รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

07.00ออกเดินทางสู่ เมืองโกนาค ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
นำท่านชม เทวสถานพระสุริยะเทพหรือ วิหารโกนาค หรือเจดีย์ดำที่สร้างโดยกษัตริย์นรสิงหะเทวะที่1 เลียนแบบจำลองรูปรถม้าที่พระสุริยเทพขับเคลื่อน ท้องฟ้าจึงมีการแกะสลักล้อหินขนาดยักษ์ที่ประณีตงดงามโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบกาลิงคะดั้งเดิม

จากนั่นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โกนาคได้รับการดูแลจากกรมศิลปากรประเทศอินเดีย ที่รวบรวมโบราณวัตถุกว่า 260 ชิ้น อาทิเช่น พระสุริยเทพที่ทำจากหินทราย และพระนารายณ์ในอวตารปางต่างๆ

เที่ยง.......รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเดินทางสู่เขาเดาลี หรือเดลีคีรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นจุดที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูมาเป็นพุทธภายหลังจากศึกสงครามกาลิงคะที่ทำให้ผู้คนตายเป็นจำนวนมากโดยเนินเขาจะปรากฏรูปช้างหินแกะสลักที่ถือได้ว่าเป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าแห่งแรกของโลก พร้อมด้วยศิลาจารึกบัญญัติ14ประการของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งข้อบัญญัติข้อที่11-13หายไปอาจเป็นเพราะว่าความสูญเสียที่เกิดจากสงครามทำให้ท่านอาจไม่อยากกล่าวถึง..

จากนั้นนำท่านขึ้นยอดเขาเพื่อชม เจดีย์สันติภาพ หรือ ศานติสถูป สร้างตรงฐานทัพของพระเจ้าอโศกมหาราชและจะได้มองเห็นสมรภูมิที่ทำสงครามกับชาวเมืองแคว้นกาลิงคะ ที่สูญเสียทั้งทหารและประชาชนหลาย แสนคนทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชเสียพระทัยและนำไปสู่การแสวงหาหนทางสันติไม่ทำลายล้างชีวิตมนุษย์ และสัตว์ จนตัดสินเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาและเผยแพร่ศาสนาไปทั่วทั้งชมพูทวีป รวมไปถึง
ประเทศจีน ศรีลังกา มองโกเลีย เอเชียกลาง อิหร่านและกรีซ //ได้เวลาเดินทางกลับเมืองบูบาเนสวา

นำท่านเดินทางกลับ เมืองบูบาเนสวา //รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนภายในโรงแรมที่พัก
วันที่สี่ เมืองบูบาเนสวา – เทวราชรานี-มุกเตศวร – พิพิธภัณฑ์โอริสสา – สนามบิน

06.00รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

07.00นำท่านเดินทางสู่ เพื่อชม เทวราชรานี สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะในศตวรรษที่11อดีตเรียกว่าเทวาลัยอินเดรสวร อันมีความหมายว่าเทวาลัยแห่งความรักมีที่ประดิษฐานศิวลึงค์ที่มีพระนามว่า ตรีภูวเนศวร หรือเทพเจ้าแห่งสามโลกซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงภูพเนศวรในปัจจุบัน

จากนั่น ชม เทวาลัยมุกเตศวร สร้างขึ้นในศตวรรษที่10 มีขนาดเล็กแต่ด้วยความงดงามของฝีมือการ แกะสลักแบบวิจิตรบรรจงทำให้ได้รับสมญานามว่า”อัญมณีแห่งโอริสสา” มีอีกแห่งที่น่าสนใจคือ สถาปัตยกรรมการแกะสลักซุ้มประตูที่ไม่เหมือนใคร (ห้องชั้นในอนุญาตให้เฉพาะชาวฮินดูเข้าเท่านั้น)

จากนั่นเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐโอริสสา สถานที่สำคัญที่สุดที่มีทั้งของพระพุทธศาสนา ศาสนาเชน และศาสนาฮินดูจากโบราณสถานต่างๆ ทั่วรัฐโอริสสา อย่างหามูลค่าไม่ได้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น//

13.00ได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน

15.45เครื่องบินออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน AI338

20.00ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
11 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 34,900 34,900 34,900 7,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 พ.ค.  สอบถาม
18 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 34,900 34,900 34,900 7,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 พ.ค.  สอบถาม
8 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 32,900 32,900 32,900 7,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 พ.ค.  สอบถาม
22 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 32,900 32,900 32,900 7,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 พ.ค.  สอบถาม
6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 34,900 34,900 34,900 7,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 พ.ค.  สอบถาม
27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 35,900 35,900 35,900 7,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 24 พ.ค.  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ- เดลลี่ –บูบาเนสวา //บูบาเนสวา – กรุงเทพฯ
2.ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง อาจจะไม่สะดวกสบาย
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
4.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ /หัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นแต่ละเมือง
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์ไม่ต้องโชว์ตัวคะ
6.ค่าประกันภัยเฉพาะอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
7.ค่าวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ (กรณีมีวีซ่าแล้วหักคืนให้ท่านละ1,500บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
3.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
4.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
5.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
6.ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวีดีโอ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทุกแห่ง เรียกเก็บ
7.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ และค่าทิปร้านอาหาร รวม 20 USD ตลอดทริป
8.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
9.กรณีที่ท่านต้องการยืนวีซ่าที่กรุงเทพฯ ลูกค้าต้องไปโชว์ตัวเพิ่มเงินอีกท่านละ3,500 บาท

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่/การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
6. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทางส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน
2.ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล
3.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว**
คืนเงินค่ามัดจำกรณีที่ทางบริษัทหาผู้เดินทางท่านอื่นมาแทนที่ท่านได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าทำวีซ่า
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
4.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
5.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา เที่ยวอินเดีย
TOP