ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน หมู่บ้านโบราณหงชุน 8 วัน

     ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนพุทธภูมิ ไหว้พระขอพร ชมเมืองโบราณที่ได้รับมรดกโลก 1.วัดหลิงหยิน วัดศาสนาพุทธเก่ามีอายุมากกว่า 1,700 ปี มีรูปปั้นพระพุทธรูปที่สวยงามกว่า 340 องค์ ถือได้ว่าเป็นวัดใหญ่ที่สุดในเมืองหังโจว 2.ยอดเทียนถาย เป็นยอดเขาหลักของภูเขาจิ่วหัวซานมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 กว่าเมตร มีคำกล่าวว่า “ไม่ได้ขึ้นยอดเขาเทียนภายเท่ากับยังมาไม่ถึงจิ่วหัวซาน” 3.วัดฮั่วเฉิงซือ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดบนเขาจิ่วหัวซาน ถือเป็นวัดแรกในพุทธคีรีจิ่วหัวซาน การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษคือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่มไม่ใช้ตะปู 4.วัดไป่ชุ่ยกงพระวิหารร้อยปี ซึ่งแผ่นป้ายเหนือประตูของพระวิหารมีตัวอักษรสีทองสิบตัวความว่า “พระราชทานนามว่า พระวิหารร้อยปีอาราม คุ้มครองบ้านเมืองหมื่นปี” 5.เขาหวงซาน ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขาหวงซานมียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก 6.เมืองโบราณ ซิตี้ เป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี หมู่บ้านแห่งนี้โอบล้อมรอบด้วยความงดงามของภูเขาทั้ง 4 ด้าน 7.เมืองโบราณหงชุน หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 2000 หมู่บ้าน"หงชุน" มีประวัติศาสตร์กว่า 800 ปี "เที่ยวเจาะลึก ไม่รีบเร่ง โรงแรม ที่พัก คัดสรรอย่างดี บริการโดยไกด์คุณภาพชำนาญเส้นทาง ไม่ลงร้านรัฐบาล ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถเรียบร้อยแล้ว"

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – หังโจว

12.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 9
สายการบินแอร์ไชน่าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

14.55ออกเดินทางสู่ เมืองหังโจว โดยเที่ยวบินที่ CA734 (เวลาบิน3.40ชั่วโมง)

19.35เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมยาวนาน และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของประเทศจีน หังโจวถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขา มีทะเลสาบซีหู เป็นสัญลักษณ์ของเมืองตั้งอยู่ใจกลางเมือง..

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พัก NEW CENTURY GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สอง หังโจว – วัดหลิงหยิน – เมืองจิ๋วหัวซาน

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

นำท่านเดินทางสู่วัดหลิงหยิน..วัดศาสนาพุทธเก่ามีอายุมากกว่า1,700ปี มีรูปปั้นพระพุทธรูปที่สวยงามกว่า340องค์.ถือได้ว่าเป็นวัดใหญ่ที่สุดในเมืองหังโจว มีพระจี้กงที่มีชื่อเสียงและมีตำนานว่าพระจี้กงรู้ล่วงหน้าว่า จะมีภูเขาลอยมาที่หมู่บ้านซึ่งมีผู้คนกำลังจัดงานแต่ง แม้จะเตือนชาวบ้านไม่มีใครสนใจ พระจี้กงจึงแบกร่างเจ้าสาวออกมาจากหมู่บ้านเพื่อให้คนอื่นๆวิ่งตามกันมา จากนั้นพระจี้กงได้ย้อนกลับไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพราะแม่เฒ่าคนหนึ่งไม่มีแรงวิ่งออกมา จังหวะนั้นเองภูเขาที่ลอยมาก็ตกลงที่หมู่บ้านพอดี พระจี้กงจึงออกแรงรับจนเกิดเป็นรอยมือประทับบนภูเขา..


ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางต่อโดยรถประมาณ3-4ชั่วโมงเพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองจิ๋วหัวซาน..

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น//พักค้างคืนที่โรงแรม
พักผ่อนค้างคืนในเมืองจิ๋วหัวซาน.... (นอน2คืนติดกัน)
(โรงแรมด้านล่างภูเขาไม่นอนบนภูเขา) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม จิ่วหัวซาน – วัดฮั่วเฉิง – วัดโร่วเซินเตี้ยน – วัดร้อยปี

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่เขา จิ่วหัวซาน โดยรถบัสของอุทยาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวที่โด่งดังของเขาจิ๋วหัวซานอยู่ที่ ยอดเขาเทียนถาย (แท่นฟ้า) ยอดเทียนถาย Tiantai เป็นยอดเขาหลักของภูเขาจิ่วหัวซานมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 กว่าเมตรมีคำกล่าวว่า “ไม่ได้ขึ้นยอดเขาเทียนภายเท่ากับยังมาไม่ถึงจิ่วหัวซาน” ชมทิวทัศน์รอบข้างจะเห็นภาพท้องฟ้าและพื้นดินรวมเป็นหนึ่ง เห็นแม่น้ำแยงซีเกียงอยู่ลิบๆ ลมภูเขาที่เย็นสบายพัดผ่าน ต้นสนทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงคลื่นทะเล มีลักษณะแปลกตา มีหินก้อนใหญ่มหึมาสลักตัวอักษรไว้3ตัวว่า “มิใช่แดนมนุษย์” เหมือนท่านอยู่ ณ แดนสวรรค์ ชม วัดฮั่วเฉิงซือ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดบนเขาจิ่วหัวซาน สร้างขึ้นเป็นวัดแบบเรียบง่ายโดยภิกษุเป่ยตู ในสมัยราชวงศ์จิ้น ถือเป็นวัดแรกในพุทธคีรีจิ่วหัวซาน มีพื้นที่ 3,500 ตารางเมตร ในราวปี ค.ศ. 756-758 สมัยราชวงศ์ถัง ได้มีการบูรณะอาคารวิหารครั้งใหญ่ และได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "วัดฮั่วเฉิง" การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษคือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่มไม่ใช้ตะปู ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในมีสิ่งประหลาดตาหลายสิ่งด้วยกัน


ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เดินทางสู่ วัดพระองค์แท้ หรือ ตำหนักโย่วเซินเตี้ยน วัดโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 757) วัดแห่ง นี้เป็นสถานที่ซึ่งฝังอัฐิของพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) ซึ่งชาวพุทธจีนมีความเชื่อว่าท่านคือภาคหนึ่งของกษิติครรภ์โพธิสัตว์ "ตี้จ้างหวางผู่ซา" พระโพธิสัตว์ประจำเขาจิ่วหัวซาน ให้ท่านได้กราบ นมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จากนั่นนำท่านชม วัดไป่ชุ่ยกง “พระวิหารร้อยปี” Baisuigong อันโด่งดัง ซึ่งแผ่นป้ายเหนือประตูของพระวิหารมีตัวอักษรสีทองสิบตัวความว่า “พระราชทานนามว่า พระวิหารร้อยปีอาราม คุ้มครองบ้านเมืองหมื่นปี” วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4ของจิ่วหัวซานสร้างในศตวรรษที่ 16เดิมชื่อวัด
ไจ้ซิงอัน เล่ากันว่าในช่วงสมัยราชวงศ์หมิงมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าหวูเซี่ยเดินทางมายังเขาจิ่วหัวซานเมื่ออายุ 26 ปีและได้บำเพ็ญเพียรอย่างหนักเป็นเวลา100ปีในถ้ำบนภูเขาที่แทบจะไม่ปรากฏร่องรอยของผู้คนหลังจาก ท่านมรณภาพได้3ปีผู้คนจึงได้พบกายเนื้อของท่านในถ้ำพระบนภูเขาเห็นว่าท่านเป็นพระพุทธองค์กลับชาติมา เกิดจึงได้นำทองมาปิดร่างของท่านเพื่อไว้บูชา หลังจากจักรพรรดิหมิงฉงเจินได้ขึ้นครองราชย์และได้ทราบก็ได้
พระราชทานนามให้ท่าน “นิรมาณกายของพระโพธิสัตว์” ทำให้วัดเล็กๆสำหรับบูชาแท่นแห่งนี้อบอวลไปด้วยควันธูปและมีผู้คนมาสักการะมากมาย / ได้เวลานำท่านลงจากเขา โดยรถบัสอุทยาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักผ่อนค้างคืนในเมืองจิ๋วหัวซาน ..................................ระดับ 4-5 ดาว
** คืนนี้กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อเตรียมพักบนเขาหวงซานและที่เชิงเขา รวม2คืนกรุณาจัดใบเล็กที่สุด เนื่องจากโรงแรมไม่มีการขนกระเป๋าให้ ควรเป็นเป็นหิ้วหรือสะพาย เท่านั้น หากต้องการคนขนกระเป๋าจะมีบริการ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของกระเป๋า ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ (กระเป๋าใบใหญ่ฝากในรถบัส)**
วันที่สี่ จิ่วหัวซาน – หวงซาน - ยอดเขากวงหมิงติ่ง

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่ เขาหวงซาน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2.5 ชม.) ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้าแยงซีในมณฑลอันฮุย ภูเขาหวงซานมีภูมิประเทศสวยงาม ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขาหวงซานมียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย

นำท่านขึ้นสู่ เขาหวงซาน โดยกระเช้าด่านไท่ผิง นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหินและมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามต้นสนที่มีอายุตั้งแต่ 800ปีขึ้นไปมีรูปลักษณ์ที่แปลกตาแผ่กิ่งก้านเขียวชะอุ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีถึงเขาหวงซานอย่างอบอุ่น


ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านขึ้นจุดชมวิวที่สวย ยอดเขากวงหมิงติ่ง สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,800 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของเขาหวงซาน ชมทะเลหมอกและต้นสนรูปร่างแปลกตาที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนชมหินบินมา ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่หน้าผา เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นว่าหินก้อนนี้ทำไมถึงตั้งอยู่ได้ ท่านจะได้เห็นขุนเขา เป็นรูปร่างต่างๆบ้างเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานคล้ายวานรคล้ายเจ้าแม่กวนอิม/

นำท่านชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เขาหวงซาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ

ข้อแนะนำการเดินบนเขาหวงซาน
1.เดินช้าๆ
2.ติดเป็นใบเล็กๆที่มียา น้ำดื่ม ขนมฯลฯ
3.เวลาเดินควรมองทางไม่มองวิว ถ้าหยุดมองวิวไม่ควรเดิน
4.อากาศบนเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางทีมีแดด มีฝนหมวก ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมก่อนการเดินเขา


ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน


ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / พัก.................................... ระดับ 4-5 ดาว
วันที่ห้า หวงซาน – น้ำพุร้อน

เช้าตรู่ดูพระอาทิตย์ขึ้นบนหวงซาน ชมบรรยากาศบนยอดเขาที่หาดูได้ยาก
เช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านชมความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็น หวงซาน ประกอบด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาด สวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้าพุร้อนสมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไป หวงซาน กลับมาไม่มองภู” ของนักเดินทางจีน “สีวีเสี่ยเค่อ” สมัยราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส ได้เวลานำท่านลงเขาจากเขาหวงซานโดยกระเช้าของอุทยาน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นเชิงเขา.
นำท่านเดินทางลงสู่ เขาหวงซาน..จากนั่นเช็คอินท์เข้าสู่โรงแรมเชิงเขาหวงซานที่มีน้ำพุร้อน....

อิสระให้ท่านเล่นน้ำพุร้อนภายในโรงแรมฯ.......กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ...หมวกอาบน้ำ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ/พักค้างคืน............................ระดับ 4-5 ดาว


ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน


วันที่หก หมู่บ้านซิตี้ – หมู่บ้านหงชุน -ถุนซี - ถนนโบราณเหล่าเจีย

เช้ารับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์ พร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณ ซิตี้ Xidi อีกเมืองที่ได้รับความสนใจ และได้รับมรดกโลกตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอีเสี้ยนไปทางทิศตะวันออก 8 กิโลเมตร นับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี หมู่บ้านแห่งนี้โอบล้อมรอบด้วยความงดงามของภูเขาทั้ง 4 ด้าน เมื่อครั้นเดินเข้าไปยังตัวหมู่บ้าน ก็ได้สัมผัสกับภาพของบ้านเรือนที่ปลูกสร้างดูแปลกตา แต่งดงามยิ่ง มีลำธาร 2 สายจากทางเหนือและทางตะวันออกไหลมาบรรจบกันทางตอนใต้ของหมู่บ้านภายในหมู่บ้านมีตรอกเล็กซอยน้อยแผ่ขยายไปทั่วทั้งหมู่บ้าน มีทางเดินที่ทอดตัวไปตามแนวริมลำธาร และมีถนนหนทางเดินในหมู่บ้านที่เปรียบได้เหมือนกับเป็นกระดูกสันหลังของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ เดิมที บริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของลูกหลานคนใน "สกุลหู" มาก่อน ต่อมาได้มีการพัฒนาและเจริญขึ้นจนถึงขีดสุดราวคริสต์ศตวรรษที่ 14-19 และปัจจุบันนี้ ในหมู่บ้านมีบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถึง 200 หลัง ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนที่มีชีวิตเหมือนเมื่อครั้งสมัยราชวงศ์หมิงและชิง บ้านเรือนเหล่านี้ปลูกสร้างได้อย่างกลมกลืน และผสมผสาน


ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน


นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณหงชุน หมู่บ้านที่ท่านจะได้สัมผัสและซึมซับถึงความเป็นอยู่ของชาวจีนโบราณที่ยังคงรักษาบ้านเรือน และวิถีชีวิตอันงดงาม หมู่บ้านโบราณหงชุนหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2000 หมู่บ้าน"หงชุน" มีประวัติศาสตร์กว่า 800 ปี เมื่ออดีตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกหลานคนใน "สกุลวัง" ปัจจุบันหมู่บ้านหงชุนมีบ้านเรือนจำนวนกว่า 100 หลังคาเรือน ที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงไว้อย่างสมบูรณ์ ได้รับการขนานนามว่า "หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน บ้านเรือนเหล่านี้ปลูกสร้างได้อย่างกลมกลืน และผสมผสานด้วย รูปแบบการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ก่อสร้างตัวบ้านด้วยโครงไม้ ล้อมด้วยกําแพงอิฐ ดูแข็งแรงทนทาน และที่สะดุดตาเป็นพิเศษก็คือ บ้านเรือนแต่ละหลัง จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยประติมากรรมไม้แกะสลัก อิฐแกะสลัก และรูปสลักหินต่างๆ ที่งดงาม และมีสีสันแบบเรียบๆ ไม่ฉูดฉาดตา แต่กลับมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลน่ายลเป็นอย่างยิ่ง /


ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองถุนซี ตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ด้านล่าง เขาหวงซาน

นำท่านสู่ ถนนโบราณเหล่าเจีย เป็นถนนคนเดินมีความยาวเกือบ1200เมตรอยู่กลางเมืองถุนสี จุดเด่นของถนนแห่งนี้คืออาคารสองฝั่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยหมิง-ชิงและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีร้านขายของข้างถนนเป็นร้านค้าเก่าแก่โบราณ ขายเครื่องประดับ เครื่องเรือน ชาจีน ฯลฯ

จากนั่นนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมฮุยโจว

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / พักค้างคืนที่......................................ระดับ 4-5 ดาว
วันที่เจ็ด หวงซาน – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – สนามบิน

เช้ารับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหังโจว ประมาณ4ชั่วโมงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจีนและมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีนยาวนาน 2,200 ปี

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นภายในเมืองหังโจว
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ เมืองหังโจว ทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับ รูปวงรี สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา

ผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง "นางพญางูขาว" ผ่านชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ชมธรรมชาติอันงดงาม ทะเลสาบแห่งนี้ที่ที่ได้รับสมญานามว่า"พฤกษชาติในนครินทร์"

จากนั่นผ่านม ศาลประจำเมืองหอเฉินหวางเก๋อ ซึ่งในอดีตเป็นศาลแห่งเมืองหังโจวปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทะเลสาปซีหูที่สวยงาม..
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

19.00นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน CA715 HGHBKK 2250-0210+1

22.50เครื่องบินออกจากสนามบินหังโจว (เวลาบิน4ชั่วโมง)
วันที่แปด สุวรรณภูมิ

02.10ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
18 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 12,000  ลด 900 บาท จองก่อน 23 พ.ค.  สอบถาม
8 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 12,000  ลด 900 บาท จองก่อน 23 พ.ค.  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินแอร์ไชน่า อนุญาตโหลดกระเป๋า1ชิ้นไม่เกิน23กิโลกรัม
2.ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีน 1,500 บาท
3.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)ระดับ 4-5*
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6.ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
9.ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันละ20หยวนต่อวัน รวม 140หยวน

อัตรานี้ไม่รวม

1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือเช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,ค่าเกี้ยวฯลฯ
3.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
6.ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
7.ไม่รวมค่าขนกระเป๋าบนเขาหวงซาน กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กพร้อมเสื้อผ้า2ชุด

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. Passport ตัวจริง
2. รูปถ่ายสี พื้นขาว 2” 2 ใบ รูปใส่ชุดข้าราชการใช้ไม่ได้
3. นามบัตรที่ทำงาน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6.ชื่อและเบอร์ติดต่อ กรณีฉุกเฉิน
7. กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 18 ปี
-สำเนาสูติบัตร

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท เพื่อยื่นยันการจองทัวร์
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

การยกเลิก
1.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด(ยกเว้นลูกค้าที่ออกตั๋วแล้ว)
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 60 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ20,000 บาท(ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์(ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
5.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน จิ่วหัวซาน หมู่บ้านโบราณหงชุน 8 วัน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์หัวซาน ทัวร์จิ่วหัวซาน ทัวร์หวงซาน
TOP