ทัวร์จีน:โรแมนติกทัวร์ กุ้ยหลิน ซานเจียง หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี้ หยางซั่ว

     โรแมนติดทัวร์..ซานเจียง หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี้ หยางซั่ว นำท่านเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติที่สวยงาม ณ เมือง ซานเจียง หลงเซิ่น ซินหนิง หยางซั่ว ชมนาขั้นบันได สันหลังมังกร ที่สวยที่สุดที่หมู่บ้านหลงจี๋ ชมด้านเจดีสัญลักษณ์เผ่าตุ้ง และวัฒนธรรมหมู่บ้านเผ่าตุ้ง เที่ยวชมสถานที่แห่งใหม่อุทยานเขาหลางซาน... ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพภูเขารายล้อมนับร้อยอันสวยงาม ชมโชว์ละครชนกลุ่มน้อย *บริการคุณภาพ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน, 4 ดาว 1 คืน *ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์ใหม่ แนะนำ

วันแรก กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน

10:30คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 นัดพบที่เค้าเตอร์สายการบินไชน่าเซาเทิร์น โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

13.15ออกเดินทางสู่เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100
แวะหยุดรับผู้โดยสารที่หนานหนิง 1 ชั่วโมง 20 นาที ผ่านตรวจคนเข้าเมืองที่หนานหนิง)

18.15ถึงเมืองกุ้ยหลิน กุ้ยหลินเป็นที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใต้ของประเทศจีน มีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตามากมายกว่า 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาที่อยู่ระหว่างสองฝากฝั่งแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเส้นทางกุ้ยหลิน ทั้งทิวเขา ถ้ำ แม่น้ำ ชื่อกุ้ยหลิน แปลว่าป่าต้นอบเชย เพราะแถบนี้ต้นอบเชยอยู่มาก และจะส่งกลิ่นหอมในช่วงฤดูใบไม้ร่วง คนกุ้ยหลินได้นำดอกของต้นกุ้ยมาตากแห้งอบพร้อมใบชาทำให้กลายเป็นใบ"ชากุ้ยหลิน" ชาวจีนยกย่องให้เป็น "เมืองสวรรค์บนพิภพ"

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Bravo Hotel หรือเทียบเท่า 5*
วันที่สอง หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้า) – เมืองซานเจียง

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
เช้าคณะเดินทางสู่ อำเภอหลงเซิ่น เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าชาวเย้า

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

นำท่านชมนาขั้นบันไดหลงเซิ่น หรือนาขั้นบันไดหลงจี๋ หรือสันหลังมังกร นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอหลงจี๋ แถบหมู่บ้านเหอผิง เนื่องจากบริเวณนี้ไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านจึงทำนาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่วนภูเขาสูงก็ดูเหมือนเจดีย์ แต่ละขั้นแต่ละชั้น สลับซ้อนเรียงกันสูงขึ้นเรื่อยๆ ช่างอัศจรรย์ยิ่ง ช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะพบกับนาข้าวสีทอง ช่วงฤดูหนาว นาข้าวจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำค้าง ซึ่งก่อให้เกิดเป็นภูเขาที่าสวยงามตลอดทั้งปี

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว


ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซานเจียง ระหว่างทางผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ชาวจ้วงเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีน มีอารยธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทยรวมไปถึงการนับเลข นำท่านเดินทางสู่ ซานเจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซานเจียงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและเนินเขาเป็นหลัก เป็นแถบขยายของภูเขาเสวียเฟิง เทือกเขาเยว่เฉิงและเทือกเขาเหมียวหลิ่ง ในอำเภอมีหน้าผาสูงชันและทอดยาวเป็นแนวสลับซับซ้อน ชนกลุ่มหลักเป็นชาวต้งร้อยละ 53.6%ของประชากรที่นี่ เนื่องจากชาวต้งมีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมแต่งกาย อาหารการกิน และความเป็นอยู่ อีกทั้งตำบลต้งยังมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีเทศกาลที่มากมายหลากหลาย ซานเจียงจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทางวัฒนธรรมประเพณีและทัศนียภาทางธรรมชาติในภาคกลางของมณฑลกว่างซี

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์ละครชนกลุ่มน้อย เป็นการแสดงสดขนาดใหญ่ ร้องเพลงพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นเมือง และเต้นรำ บอกเล่าถึงประเพณี การแต่งงาน การใช้ชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานกับเทคโนโลยี แสง สี เสียงสมัยใหม่ ดูงดงามอลังการ

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

โรงแรมที่พักSanjiang Dongxiang Guest House หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สาม เมืองซานเจียง - เจดีย์สัญลักษณ์เผ่าตุ้ง - สะพานลมฝนเฉิงหยาง

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

เช้าคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าต้ง เผ่าต้ง เป็นกลุ่มชนซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว ทางตอนใต้ของมณฑลหูหนาน และทางตะวันออกของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของประเทศจีน ซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาไทกระได ชาวต้งอาศัยติดริมแม่น้ำ ชนชาติต้งมีบ้านเรือนไม้ที่มีลักษณะเด่น มีกลิ่้นอายแห่งวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิม และเป็นทีได้รับความสนใจ ด้วยความที่มีอารยธรรม ประวัติศาสตร์การตั้งชุมชนที่ยาวนาน ชาวต้งจึงนับได้ว่าเป็นชนที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมมากเผ่าหนึ่ง จนได้รับการขนานนามว่า “เมืองกวี ปฐพีเพลง” เพลงของชาวต้งสัมผัสคล้องจอง ทำนองเสนาะ ไพเราะเปิดเผย เปรียบเปรยเด่นชัด

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

นำท่านชม เจดีย์สัญลักษณ์ของชนเผ่าต้ง หรือ หอกลอง ชายชาวต้งมีความชำนาญในการก่อสร้างตึกด้วยอิฐ หิน และไม้ การสร้างตึกแขวนกลอง สร้างสะพานถือเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ชาวต้งมีความชำนาญมากที่สุด การก่อสร้างตึกแขวนกลองของชาวต้งใช้ไม้ล้วนๆ ไม่มีการใช้ตะปูตอกยึด สามารถสร้างได้สูงเป็นสิบชั้นเลยทีเดียว รูปทรงหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมงดงามดุจเจดีย์แก้ว สูงส่ง สง่างาม นับเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของชุมชนชาวต้ง นับเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชน

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

นอกจากนี้ยัง นำท่านชม “สะพานลมฝนเฉิงหยาง” ที่ตำบลซานเจียง เป็นสะพานลมฝนต้นฉบับเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน ความโดดเด่นอีกประการของสะพานแห่งนี้คือ ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูเลยสักตัวเดียว ชาวต้งใช้วิธีการบากไม้เป็นสลักลิ่มประกอบกัน ค่อยๆเคาะ ค่อยๆประกอบ จนออกมาอลังการไร้คำบรรยาย ปัจจุบันยังคงอยู่ในสภาพดีเนื่องจากชาวบ้านที่นี่ดูแลอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับว่าเป็นสะพานไม้สวยที่สุดในจีนอีก ด้วย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนอีกด้วย

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองซินหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ในเขตมณฑลหูหนาน มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม มีอุทยานมากมายจึงทำให้ได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายตลอดปี

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก Hongji Hua Tian Hotel หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 *
วันที่สี่ อุทยานหลางซาน เขาพริก – หุ่นไล่กาสแคสร์ – ผ่านชมเขาอูฐ – เขาแปดเหลี่ยม(ขึ้นกระเช้า) – เมืองหยางซั่ว

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

เช้านำท่านนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาพริก จัดเป็นเขตที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่ตั้งเด่นตะหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมนับร้อยลูก เนื่องจากคนหูหนานมีชื่อเสียงในด้านกินพริกมาก และด้วยรูปทรงที่เหมือนกับพริกคว่ำ ยอกเขาพริก จึงกลายเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของอุทยาน นักปีนเขาชาวฝรั่งเศส อแลง โรเบิร์ด ได้ประสบความสำเร็จในการพิชิตยอดเขาพริกเป็นคนแรก ในปี ค.ศ.2002 ยิ่งทำให้ยอดเขาพริกเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ผ่านชมยอดเขาอูฐ ตั้งอยู่ ติดกับ ยอดเขาเทียน เขาสูงมองไกลคล้ายกับหลังอูฐ นำท่านชมเขาแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 818 เมตร จุดแปลกอยู่ที่ยอดแหลมทั้งหมด ทำมุมเอียง 45 องศา ไปในทิศทางเดียวกัน ยามที่เมฆหมอกปกคลุมเขา ดูราวกับปลาวาฬกำลังว่ายในน้ำทะเลด้วย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนอีกด้วย

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ... ชั่วโมง) เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
หลังรับประทานอาหาร นำท่านช๊อปปิ้งถนนซิเจีย
เข้าสู่ที่พัก Green Lotus Hotel หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5*
วันที่ห้า ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ( ครึ่งสาย) – เขาเซียงกง –กุ้ยหลิน -ถนนโบราณตุงซิ

07.00รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

เช้านำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง(ครึ่งสาย ลำละ 4 ท่าน) ชมทิวทัศน์ภาพเขียน 15 ลี้ ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใสไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก สองฟากฝั่งแม่น้ำหลีเจียงเป็นภูเขาสูงตระหง่าน รูปทรงแปลกตา บนยอดเขาหินจะมีพุ่มไม้ละเมาะและพืชหญ้างอกอยู่ตามซอกหิน มองจากไกลคล้ายเสื้อผ้า แพรพรรณของสาวงาม บนเขื่อนริมตลิ่งจะมีกอไผ่รวกสีเขียวชอุ่มตลอดปี ดูราวกับกระโปรงของสาวน้อยอรชร พลิ้วสะบัดตามแรงลม ที่น่ารักที่สุดคือภาพสะท้อนของ ยอดเขาบนผิวน้ำ วิวทิวทัศน์แหง่นี้ได้ถูกตีพิมพ์ไว้ในธนบัตรใบละ 20 หยวนของจีนอีกด้วย

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่เขาเซียงกง อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำหลีเจียง ห่างจากเมืองหยางซั่ว 28กิโลเมตร นำท่านชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ แม่น้ำหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลูก เป็นจุดที่ชมแม่น้ำหลีเจียงสวยที่สุด ถ้าอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพ

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว


ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ชานเจียง ทัวร์หยางซั่ว

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองกุ้ยหลิน ชมถนนโบราณตงซี เดินเล่น ชมอาคารบ้านเรือนสมัยโบราณ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก Grand Bravo Hotel หรือเทียบเท่า 5*
วันที่หก กุ้ยหลิน – กรุงเทพ

เช้ารับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

08.40ออกเดินทางสู่เมืองหนานหนิง เที่ยวบินที่ CZ6099

09.40แวะหยุดพักรับผู้โดยสารที่หนานหนิง 1 ชั่วโมง

10.50ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ CZ6099

12.10ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
21 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 36,900 34,900 35,900 7,000  4 ที่สุดท้าย  สอบถาม
30 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61 36,900 34,900 35,900 7,000  ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 19 ต.ค.  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ประกันการเดินทางนี้ไม่ครอบคลุมโรคประจำตัว และเจ็บป่วย สุขภาพ หากลูกค้าต้องการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมลูกค้าต้องซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ประกันโดยตรง หรือแจ้งบริษัทฯ ดำเนินการ
8.นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
2.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
6.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
7.ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
8.มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
9.สำหรับทัวร์ชมความงามของธรรมชาติ เช่นดอกคาโนล่า ดอกซากุระ เป็นการประมาณการช่วงเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากช่วงเดินทางธรรมชาติมีความสวยน้อยลง เนื่องจากเป็นไปตามธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง
2.รูปถ่าย
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.ระบุตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน
6.กรณีเด็ก อายุตำกว่า 20 ปี
-สำเนาใบเกิด
-ระบุชื่อสถานศึกษา

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์จีน:โรแมนติกทัวร์ กุ้ยหลิน ซานเจียง หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี้ หยางซั่ว
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ซานเจียง ทัวร์หลงเซิ่น ทัวร์นาขั้นบันไดหลงจี้
TOP