ทัวร์จีน ทัวร์ตงชวน ภูเขาทุ่งหญ้าสีทอง นาขั้นบันไดหลากสีสัน น้ำตกน้ำแข็งเจี่ยวจี้ TG

     ชมผืนดินสีแดงตงชวน (DONGCHUAN RED LAND) ทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน ชม ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี ฉากหลังเป็นภูเขาเจี้ยวจื่อและฉากหมู่บ้านเล็กๆ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม เดือนธันวาคมของทุกปีจะเป็นช่วงสวยสุดๆ ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ อาทิ สนตู้เจียน หรือ สนอาซาเรีย, นํ้าของนํ้าตก, ลำธารรูปทรงต่างๆ เป็นหิมะ ภูเขาหญ้าอู๋เหมินซาน ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีทอง เปรียบเสมือนทุ่งหญ้ามองโกเลียใต้ เที่ยวคุณหมิงถ้ำจิ่วฉวน รวมนั่งกระเช้า ไม่พลาดเดินเล่นแหล่งช๊อปปิ้งชื่อดัง เมืองโบราณกวนตู้ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ช๊อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 1.ชมผืนดินสีแดงตงชวน (DONGCHUAN RED LAND) ทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน ชม ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและฉากหมู่บ้านเล็กๆ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม 2.ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาเจี้ยวจื่อ ช่วงมีหิมะปกคลุม น้ำตกกลายเป็นน้ำแข็ง ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ อาทิ สนตู้เจียน หรือ สนอาซาเรีย, นํ้าตก, ลำธารรูปทรงต่างๆ 3.ภูเขาหญ้าอู๋เหมินซาน ทุ่งหญ้าสวยเปรียบเสือนภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้ เดือนธันวาคมช่วงสีทอง ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อน 4.แหล่งช๊อปปิ้งชื่อดัง เมืองโบราณกวนตู้ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ช๊อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม ของฝากกลับบ้าน 5. ทัวร์เน้นท่องเที่ยว ไม่ลงร้านรัฐบาล 6.พัก รร. 3 ดาว 1 คืน ดีที่สุด พัก รร.4 ดาว 1 คืน รร. 5 ดาว 1 คืน ** รับจำนวนจำกัด กรุ๊ปละ 16 ท่านเท่านั้น ** ** เพื่อการเดินทางที่สะดวก บริษัทฯ จะใช้รถขนาด 25 - 30 ที่นั่ง**


ทัวร์ตงชวนTour Highlights จุดเด่นรายการทัวร์
1.ชมผืนดินสีแดงตงชวน (DONGCHUAN RED LAND) ทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน ชม ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและฉากหมู่บ้านเล็กๆ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม

2.ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ อาทิ สนตู้เจียน หรือ สนอาซาเรีย, นํ้าของนํ้าตกที่จับตัวเป็นนํ้าแข็ง, ลำธารรูปทรงต่างๆ

3.ภูเขาหญ้า อู๋เหมินซาน สวยจนได้รับสมญานามว่าเป็น ทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลียใต้ ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวอมทอง

4.แหล่งช๊อปปิ้งชื่อดัง เมืองโบราณกวนตู้ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ช๊อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม ของฝากกลับบ้าน

5. ทัวร์เน้นท่องเที่ยวเต็มที ไม่ลงร้านรัฐบาล


วันแรก วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง – อุ้ยเจ๋อ

08.30คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 2) เคาเตอร์สายการบินไทย TG แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

10.55ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612 (ใช้เวลาเดินทาง 2.10 ชม.)
เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

14.05เดินทางถึงท่าอากาศยานอูเจียป้า เมืองคุนหมิง สนามบินแห่งใหม่ของ เมืองคุนหมิง มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ (23,000 ล้านหยวน) สร้างขึ้นในอาณาบริเวณราว 33 ตารางกิโลเมตร และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,100 เมตร สนามบินใหญ่แห่งนี้ถูกออกแบบมาให้รับผู้โดยสารได้ 68 ล้านคนต่อปี ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศใหญ่โตเป็นอันดับ 4 ของประเทศจีน รองจากนครปักกิ่ง กว่างโจวและเซี่ยงไฮ้ เป็นประตูใหญ่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติดทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงได้ชื่อว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย

ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮุ่ยเจ๋อ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ภูมิประเทศมีทั้งที่เป็นภูเขาสูง สลับกับพื้นราบ เมืองนี้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมการค้ามายาวนาน (ใช้เวลาเดินทาง 3.5 ชม.)

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก JU BAO HOTEL หรือเทียบระดับ 4 ดาว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง อุ้ยเจ๋อ – ภูเขาหญ้ามองโกเลียใต้ – ตงชวน – ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้านำท่านเที่ยวชม เมืองอุ๋ยเจ๋อ แวะเทียวชมสัญลักษณ์ของเมือง และเที่ยวชมตลาดพื้นเมืองโบราณเมืองอุ๋ยเจ๋อ มีมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ซิง


ทัวร์ตงชวน


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหญ้าอู๋เหมินซาน หรือที่ได้รับคำสมญานามว่า ภูเขาหญ้ามองโกเลียใต้ ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อนและเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียวอมทอง บางช่วงปกคลุมไปด้วยหิมะ มีลำธารเล็กๆ ไหลผ่าน มีกระโจมมองโกลไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ท่านจะได้พบฝูงสัตว์ของชาวบ้าน อาทิ ฝูงแกะ ฝูงแพะ ฝูงจามรี กระจายหากินอยู่ทั่วทุ่งหญ้า สนุกสนานกับการถ่ายรูป วิวสวยๆของทุ่งหญ้าและขุนเขา


ทัวร์ตงชวนทัวร์ตงชวน


จากนั้น เดินทางสู่เมืองตงชวน (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. ) ระหว่างทางท่านจะได้พบทิวทัศน์ทุ่งหญ้า สลับนาขั้นบันไดที่สวยมากมาก


ทัวร์ตงชวน


เมืองตงชวน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคุนหมิง ด้วยที่ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับนํ้าทะเล อากาศเย็นสบาย ผืนดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กที่มีอยู่มาก ทำให้ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมนํ้าตาล จึงเป็นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน (DONGCHUAN RED LAND) ดินแดนบริสุทธ์แห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักถ่ายภาพชาวจีน ถึงทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน ตัดกันกับผืนดินเปล่าสีแดงบนแปลงไร่นาเกษตรกร ท้องฟ้ากว้างสดใส และเมฆขาวกระจายอยู่ทั่วไป ดุจภาพวาดที่จิตรกรบรรจงแต่งแต้มสีสันลงบนผืนผ้าใบ

บ่ายเดินทางต่อไปยัง หงถู่ตี้ นำท่านชม Dongchoun Red Land บนพื้นที่ราบสูงอันสลับซับซ้อน มีเนินเขาลูกหนึ่งพื้นดินเป็นสี แดง เมื่อปกคลุมด้วยพืชเกษตรกรรมหลากหลายพันธุ์ทำให้ยิ่งงดงามด้วยสีสันสะดุดตา เมื่อได้มาพบเห็นต่างจินตนาการเหมือนดัง “The Place as Lost of God Palette” หรือบ้างก็ว่าเป็น “Nature’s Heavenly Palette”
ธรรมชาติของที่นี่สวยราวกับพระเจ้ามาทำจานสีตกไว้ แผ่นดิน เมืองตงชวน เกิดจากปฏิกิริยาออกซิไดย์ของแร่เหล็กและอลูมิเนียม ที่ค่อยๆเกิดขึ้นและสะสมมาเป็นเวลานาน จนผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับดินจึงทำให้ดินมีสีแดงและเมื่อเกษตรกรปลูกพื้น เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี มันฝรั่ง ฯลฯ ลงบนพื้นดินที่เป็นเนินลดหลั่น จึงทำให้เกิดสีสันคล้ายกับสีที่อยู่ในจานสีขนาดใหญ่ของจิตกร ที่กำลังวาดภาพเนินเขาซับซ้อน จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและฉากหมู่บ้านเล็กๆ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมต้นไม้เซียนที่ยืนเด่นตะการอยู่บนยอดเนินเขาอยู่เพียงต้นเดียวและทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ทำให้เกิดสีสรรมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดงเข้มสลับกับสีท้องฟ้าสีฟ้าใส ตงซวนยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนและทั่วโลกต่างยกย่องให้เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน ชมพระอาทิตย์ตกดิน จุดที่สวยที่สุด ณ หมู่บ้านได้รับสมญานามว่า หมู่บ้านหลังเต่า


ทัวร์ตงชวน


ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CHUAN QIU HOTELหรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ตงชวน – เมืองลู่เฉียน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจี๋ รวมนั่งกระเช้า – คุนหมิง

06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านเที่ยวชมความงามของนาสลับบันได ณ จุดชมวิวที่สวยงามต่างๆ


ทัวร์ตงชวน


จากนั้นได้เวลาพอสมควร พาคณะเดินทางสู่ เมืองลู่เฉียน ที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) อยู่ทางภาคเหนือของ เมืองคุนหมิง นำท่านเดินทางสู่ เจี้ยวจื่อซาน หรือ ภูเขาเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555 ซึ่งน้อยคนนักจะรู้จักและได้ไปเยือน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านขึ้นรถประจำทางของทางอุทยาน (15 นาที) ต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบน ให้ท่านได้เดินต่อ บนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับนํ้าทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือ สนอาซาเรีย, นํ้าของนํ้าตกที่จับตัวเป็นนํ้าแข็ง, ลำธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ทำให้เห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800-4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขาที่มีชื่อเรียกว่า “สระนํ้าแห่งสรวงสวรรค์” ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมที่จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิด


ทัวร์ตงชวนทัวร์ตงชวนทัวร์ตงชวน

นำท่านเดินทางกลับสู่ คุนหมิง (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชมเนินเขา ทุ่งหญ้า ที่งดงามตลอดสองข้างทาง

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก..... เทียบเท่าระดับ 5 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ คุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้าเดินทางไปยังแหล่งช๊อปปิ้งชื่ดัง เมืองโบราณกวนตู้

ทัวร์ตงชวน


11.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.20 ออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

15.20 เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 613 (ใช้เวลาเดินทาง 2.10 ชม.)

16.35 ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
1 ธ.ค. 61 - 4 ธ.ค. 61 30,900 30,900 30,900 3,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 27 ก.ย.  สอบถาม
8 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 30,900 30,900 30,900 3,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 27 ก.ย.  สอบถาม
22 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 30,900 30,900 30,900 3,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 27 ก.ย.  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทริปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
8. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
2.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
6.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
1.ทัวร์มีการขึ้นภูเขา และพักในระดับสูง 2,500 -3,700 เมตร ไม่เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่นความดันสูง และความต่ำ หรือโรคประจำตัว ที่ไม่เหมาะสมกับการเที่ยวภูเขาสูง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง และควรเตรียมสุขภาพให้แข็งแรง
2.ไม่เหมาะสมกับท่านที่เมารถง่าย เนื่องจากระหว่างเส้นทางบางส่วนมีโค้งตามไหล่เขา
3.ส่วนใหญ่ตามสถานที่เที่ยวที่จัดไว้ เดินไม่เยอะ เป็นลักษณะนั่งรถพาเที่ยวชมจุดต่างๆ ยกเว้นภูเขาเจ็ยวจี๋ หลังจากนั่งกระเช้าแล้วต้องเดินเข้าชมตามจุดต่างๆ ทั้งนี้การชมจุดต่างๆนั้นขึ้นอยู่ความพึงพอใจ และสภาพร่างกายของแต่ละท่าน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

-

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์**เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์จีน ทัวร์ตงชวน ภูเขาทุ่งหญ้าสีทอง นาขั้นบันไดหลากสีสัน น้ำตกน้ำแข็งเจี่ยวจี้ TG
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ตงชวน
TOP