ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

     ไซปรัส ตามตำนานกล่าวว่าไซปรัสได้รับพรจากพระเจ้าทำให้มีภูมิประเทศที่งดงาม มีภูเขา แม่น้ำ มีท้องทะเลที่ล้อมรอบ และความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรต่างๆ แต่ขณะเดียวกันก็ถูกสาปให้มีที่ตั้งอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งต่างๆมากมาย เรื่องราวแห่งสถานที่กำเนิดของเทพีอโฟรไดท์กลับกลายเป็นบันไดหินให้เหล่ามนุษย์ผู้มีอำนาจเหยียบย่างผ่านเพื่อขยายอำนาจและได้ทิ้งร่องรอยซากปรักหักพังให้ได้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ และความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ที่มากับการถูกครอบครองนั้นได้นำไปสู่สาเหตุหนึ่งของการแต่ร้าวของบันไดหินแห่งอโฟรไดท์ในที่สุด


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไคโร


20.30คณะพร้อมกันที่เคาเตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ ROW Q14 เข้าทางประตู7- 8 กรุณาเดินถึง ROW Q14 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เช็คอินท์และโหลดกระเป๋าวันที่สอง ไคโร (อียิปต์) - ลานาคา – คัวรีออน - ลีมาซอล


00.50เครื่องบินออกเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบิน MS961 เวลาบิน 10 ชั่วโมง06.15ถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ จากนั่นนำท่านต่อเครื่องบิน09.10เครื่องบินออกเดินทางสู่เมืองลาร์นาคาประเทศไซปรัสโดยเที่ยวบิน MS743 เวลาบิน1.20ชั่วโมง10.30ถึงสนามบินลานากา ประเทศไซปรัส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัวรีออน ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตอนใต้ของไซปรัส เป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไซปรัส เป็นเมืองที่มีซากโบราณคดีของกรีกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ถูกค้นพบในช่วงก่อน คริสต์ศตวรรษที่ 12ทัวร์ไซปรัส


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นนำท่านเข้าชม อัฒจันทร์โรมันโบราณ สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 2 สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน เป็นสถานที่ ที่ไม่ได้ใช้เพื่อจัดการแข่งขันของนักต่อสู่ชาวโรมันแต่อย่างใด แต่เป็นสถานที่ที่ใช้ สำหรับฝึกซ้อมนักสู้สมัยโรมัน ในปัจจุบันถือได้ว่า สถานที่แห่งนี้มีความสวยงาม ที่จะทำให้ท่านสามารถจินตนาการ เห็นถึงการต่อสู้ ของนักต่อสู้ชาวโรมันสมัยโบราณได้เป็นอย่างดีทัวร์ไซปรัส


จากนั้นนำท่านชม บ้านของอุสโทลิออส ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 เมื่อศาสนาคริสต์ถูกเผยแพร่ในเมือง บ้านหลังนี้ถูกตกแต่ง โดยเจ้าของบ้านที่ชื่อ อุสโทลิออส ซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้นท่านจึงตกแต่งบ้านด้วยศิลปะที่แสดงถึงความเชื่อ และความศรัทธาทางศาสนา เช่น ข้อความบนกระเบื้องโมเสคตามห้องต่างๆ ทั้งห้องรับแขกแบบโรมันที่มีเครื่องทำความร้อน น้ำอุ่น น้ำเย็น อีกทั้งห้องนอนทุกส่วนของบ้านได้ถูกจัดสรรเป็นอย่างดีนำท่านชม วิหารอพอลโล ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโบราณของคัวรีออน ซึ่ง วิหารอพอลโล เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญของประเทศไซปรัสที่ซึ่งเทพอพอลโลในตำนานได้รับการเคารพสักการะในฐานะเทพเจ้าแห่งป่า อาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแห่งนี้มีแสง ส่องถึงตัววิหารแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาวิหารในเขตชนบทของไซปรัสตั้งแต่สมัยยุค สำริดจนถึงปลายลัทธินอกรีตในไซปรัส เราสามารถสรุปได้ว่ามี 3 วิหารโบราณเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความโดดเด่นคือ อาร์คชาร์, ทอเลมีและโรมัน ทั้ง3วิหารสร้างในยุคก่อนคริสต์ศักราช ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองลีมาซอล ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของชายฝั่งประเทศไซปรัส ตัวเมืองทอดยาวขนาบด้วยชายฝั่ง นำท่านเข้าชม ปราสาทลีมาซอล ปราสาทที่ดูมีชีวิตชีวาและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 โครงสร้างของปราสาทที่เห็นในปัจจุบันเป็นการปรับปรุงขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 ปราสาทแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างกษัตริย์ Richard แห่งราชวงศ์อังกฤษกับเจ้าหญิง Berengariaแห่งเมือง Navarre ในปีค.ศ. 1191 ซึ่งทำให้เจ้าหญิง Barengaria ได้รับตำแหน่งเป็นพระราชินีแห่งราชวงศ์อังกฤษนำท่านเดินชมตลาดพื้นเมือง สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นภายในตลาดมีสินค้าให้ท่านชมเลือกซื้อมากมาย เช่น ของที่ระลึก ผักและผลไม้ท้องถิ่น เป็นต้นทัวร์ไซปรัส


เย็นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม..................ภายในเมืองลีมาซอล รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมวันที่สาม ลีมาซอล – ปาฟอส - ลีมาซอล


เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปาฟอส ห่างจากเมืองลีมาซอลประมาณ1ชั่วโมง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องแหล่งโบราณคดีโดยเฉพาะ การชมภาพโมเสค ที่มีความสวยงามที่สุดในโลก อีกทั้ง ยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1980นำท่านแวะถ่ายรูปที่ เพร่า ทรูโมริโอ เป็นบริเวณที่มีการก่อตัวของหินขนาดใหญ่ตามแนวชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นสถานที่เกิดของเทพเจ้าอะโฟไดท์ เทพเจ้าแห่งความรักและความงาม Petra Tou Romiou หมายถึง หินของกรีก เกิดจากสภาพภูมิอากาศ ทั้งคลื่นน้ำ ได้พัดพาและทับถมหินเหล่านี้จนเกิดเป็นหินขนาดใหญ่ที่เรียงรายตามชายฝั่งทัวร์ไซปรัส


นำท่านเข้าชม อุทยานโบราณคดีปาฟอซ ที่มีมรดกโลกยุคกลางและยุคก่อนประวัติศาสตร์ สถานที่ที่น่าประทับใจที่สุดคือพื้นกระเบื้องโมเสคชั้นเลิศของวิลล่าโรมันและอนุสาวรีย์สำคัญอื่น ๆ ชมวิหารโบราณเทพอะโฟไดท์ ตั้งอยู่เขตโบราณคดีเมืองเก่าปาไร ปาฟอส หรือเรียกว่าเมืองเก่าปาฟอส ซึ่งปัจจุบันคือหมู่บ้านเคาเลีย ชมภาพโมเสคจำลองของลีดา ลูกสาวของกษัตริย์อีโทเลีย เป็นภาพตอนที่เทพซีอุสเห็นตอนที่ลีดาขึ้นมาจากทะเลแบบเปลือยกาย ภาพจัดแสดงไว้พร้อมเรื่องราวของผู้ที่มาก่อตั้งรากฐานที่เกาะแห่งนี้ทัวร์ไซปรัส


 


ทัวร์ไซปรัส


จากนั่นเดินทางต่อเพื่อชม สุสานของกษัตริย์ สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนริสต์ศตวรรษที่ 300 ในอดีตกาล สิ่งของเครื่องใช้ในพิธีงานศพได้ถูกปล้นไปจากสุสาน แต่พลังอำนาจและความลี้ลับของสุสานแห่งนี้ยังคงอยู่ สิ่งที่น่าสนใจของสุสานแห่งนี้ คือ เป็นสุสานที่แกะสลักด้วยหินแข็ง มีโครงสร้างเสาหินแบบดอริกและภาพจิตรกรรมบนฝาผนังนำท่านเข้าชม บ้านของไดโอนิซุส (House of Dionysos) เป็นบ้านที่ตกแต่งด้วยโมเสค มีการจัดวางองค์ประกอบของบ้านตามแบบบ้านสมัยโรมันในสมัยศตวรรษที่ 2 ชื่อบ้านไดโอนีซุส ถูกตั้งขึ้นตามชื่อเทพเจ้าของชาวโรมันที่ชื่อว่า “ไดโอนีซุส (เทพเจ้าแห่งไวน์) ซึ่งชาวเมืองนับถือให้เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดม สมบูรณ์และมั่งคั่ง ประจำเมืองปาฟอสทัวร์ไซปรัส


 


ทัวร์ไซปรัส


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นจากนั่นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์คริสซอโรกีอาทิสซา ถูกสร้างขึ้นในยุค 1500 บนซากปรักหักพังของคริสตจักรดั้งเดิมก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 46 โดยอัครสาวกเปาโลและบารนาบัส ปาฟอสจึงเป็นเมืองหลวงของเกาะและเป็นที่ตั้งของรัฐบาลในยุคโรมันที่มีผู้ว่าราชการโรมันคนแรกเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ชื่อว่าเซอร์เจียพอลล์ การเปลี่ยนศาสนาทำให้เป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์และอารยธรรมของมนุษยชาติทั้งหมดด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายของศาสนาคริสต์ทั่วโลกซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตแรกและชัยชนะของศาสนาคริสต์ ในอันดับสูงสุดของสังคมโรมัน ในช่วงสามศตวรรษแรกของคริสเตียนไม่มีข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโบสถ์แห่งนี้ ห่างไม่ไกลจากโบสถ์จะมีเสาเซนต์พอลที่มีชื่อเสียง มีความเชื่อกันว่าในสถานที่นี้อัครสาวกเปาโลถูกลงโทษทางร่างกาย จากการโดนชาวปาฟอสผูกเซนต์เปาโลไว้กับเสาและแทงด้วยเหล็กถึงสามสิบเก้าครั้งทัวร์ไซปรัส


เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าพักที่โรงแรม......ภายในเมืองลีมาซอลวันที่สี่ ลีมาซอล – ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทรูดอส – อารามคิคคอส – นิโครเซีย


เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์ออกเดินทางสู่ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทรูดอส เป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไซปรัสตั้งอยู่ในใจกลางของเกาะ มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาโอลิมปัส หรือที่รู้จักกันในชื่อคอยนิสตร้า ที่ความสูง 1,952 เมตรซึ่งเป็นลานสกีสี่แห่ง เทือกเขาทรูดอสทอดยาวไปทางด้านตะวันตกของไซปรัสเป็นส่วนใหญ่ มีรีสอร์ทบนภูเขาหลายแห่งอารามไบแซนไทน์และโบสถ์บนยอดเขาและการตั้งอยู่ในหุบเขาและภูเขาเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาขั้นบันได พื้นที่นี้เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณสำหรับเหมืองแร่ซึ่งเป็นเวลาหลายศตวรรษที่จัดหาทองแดงให้กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมด ในยุคไบแซนไทน์มันกลายเป็นศูนย์กลางของศิลปะไบแซนไทน์เนื่องจากโบสถ์และอารามถูกสร้างขึ้นในภูเขาห่างจากชายฝั่งที่ถูกคุกคามทัวร์ไซปรัส


นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์คิคคอส Kykkos Museum หรืออารามคิคคอส สร้างอุทิศให้กับ Panagia (พระแม่มารี) เป็น1ใน3 อารามที่ร่ำรวยที่สุด ประกอบด้วย อารามอากิออสลูก้า และเอวานจีลีส อารามประดับด้วยไอคอนต่างๆทั้งเงินและทอง,เปลือกหอยมุกและกระดองเต่า ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าหนาแน่นก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 11 โดยจักรพรรดิไบเซนไทน์ Alexios ไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีที่ถูกวาดด้วยมือโดย อัครสาวกลุคถูกเก็บไว้ในโบสถ์ของวัดการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งประดิษฐ์ทางศาสนาที่ล้ำค่าเช่น งานแกะสลักไม้, เสื้อคลุมและงานปักที่เป็นประวัติศาสตร์ของโบสถ์ที่มีค่าควรแก่การบำรุงจัดแสดงอยู่ในอารามทัวร์ไซปรัส


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นจากนั่นเดินทางสู่ หมู่บ้านคาโลปานาจีออทิส หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใจกลางของหุบเขามาราธัสโอบล้อมด้วยเนินเขาและพืชพันธ์ธรรมชาติที่หาดูได้ยาก นำท่านเข้าชม อารามของนักบุญแลมภาดิสทิ ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเซทาชอส ท่านได้วาดแสดงผ่านฝาผนังเผยแพร่เกี่ยวกับนักบุญฮีราไครดิออสที่ดูแลรักษาบำบัดผู้คนและสาวกต่างๆของพระเจ้าและด้วยความที่อนุรักษ์ภาพเขียนเก่าแก่อย่างมีคุณค่ายิ่ง ในปี1985 องค์การยูเนสโกได้รวมพระอารามพร้อมกับโรงสวดอีกแปดแห่งในเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์ทรูดอส ให้เป็นมรดกโลก อารามที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีรวมถึงประตูไม้แกะสลักและอื่น ๆ ได้เวลาเดินทางสู่ เมืองนิโครเซียทัวร์ไซปรัส


ค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม......เมืองนิโครเซียและรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมวันที่ห้า นิโครเซีย - ซาลามีส – นิโครเซีย


เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ตอนเหนือของไซปรัสเพื่อเที่ยวชมเมืองโบราณซาลามิสห่างจากเมืองนิโครเซียประมาณ1.30ชั่วโมง นำท่านเข้าชม เมืองโบราณซาลามิส ในสมัยโบราณมีประชากรอาศัยอยู่ 100,000 คน ถูกขุดขึ้นมาแสดงซากศพของโรมันและไบแซนไทน์และร่องรอยเมืองโบราณเก่าที่ถูกค้นพบเมื่อซาลามิสก่อตั้งขึ้นแล้วในศตวรรษที่ 11 ซึ่งปกครองโดยอัสซีเรีย, ฟินิเชีย, อียิปต์, เปอร์เซียและอเล็กซานเดอร์มหาราชส่วนแรกของเมืองโบราณที่จะได้เข้าถึงคือโรงยิมคอมเพล็กซ์ที่น่าประทับใจพร้อมด้วยวงดนตรีขนาดใหญ่ลานภายในล้อมรอบด้วยระเบียงซึ่งใช้สำหรับการต่อสู้และการฝึกอบรมมีรูปปั้น จำนวนมากซึ่งทั้งหมดมีหัวหรือใบหน้าถูกเอาออกรวมทั้งมือของพวกเขาโดยคริสเตียน ยุคแรกที่ถูกรุกรานโดยหลักฐานตามความเชื่อทางศาสนาก่อนหน้านี้และยังมีห้องอาบน้ำหลุมฝังศพ โบสถ์ โรงละครที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยทัวร์ไซปรัส


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งถ่ายรูปภายในเมืองฟามากุสต้าเมืองเล็กๆน่ารักเมืองเก่าที่มีกำแพงเมืองเป็นสัญลักษณ์ และโบสถ์ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนิโครเซียค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม..............และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมวันที่หก นิโครเซีย – เครเนีย – ปราสาทเฮลาออน-หมู่บ้านนักเขียนลอว์เรนซ์ เดอร์เรลล์


เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าทปราสาทเฮลาออน ปราสาทตั้งชื่อตามพระฤาษีหรือนักบุญฮิราเรียนที่หนีออกจากการถูกประหารในดินแดนศักดิ์สิทธิ์และมาเสียชีวิตในถ้ำในภูเขา ต่อมาในศตวรรษที่ 10 ไบเซนไทน์ได้สร้างโบสถ์และอารามขึ้นที่นี่ ปัจจุบันเซนต์เฮลาออนถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอสังเกตการณ์การบุกโจมตีไซปรัสและชายฝั่งอนาโตเลียแม้ว่าจะมีวัดและโบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตี และต่อมาปราสาทกลายเป็นรีสอร์ทฤดูร้อนของขุนนางลูซินญัน ปราสาทแบ่งออกเป็น3ส่วน หน้าเพื่อป้องกันทางเข้าหลักถูกเสริมด้วยไบแซนไทน์ในศตวรรษที่ 11 ส่วนล่างของปราสาทที่ใช้สำหรับฐานของทหารและม้า ส่วนตรงกลางมีพระบรมมหาราชวัง, ห้องครัว, คริสตจักรและถังน้ำขนาดใหญ่ ที่ทางเข้าปราสาทในส่วนบนมีประตูที่มีลานอยู่ตรงกลางวิวพาโนรามาทั่วไซปรัสจากหน้าต่างของราชินี (หน้าต่างที่แกะสลักในสไตล์โกธิค) ที่งดงามคุ้มค่า แก่การปีนขึ้นไปชมทัวร์ไซปรัส


 


ทัวร์ไซปรัส


จากนั่นเดินทางสู่ หมู่บ้านบีราเพีย ที่น่ารักเงียบสงบและสวยงามตั้งอยู่ในเทือกเขาไครีเนีย ห่างจากชายฝั่งของไซปรัสตอนเหนือประมาณสี่ไมล์ ด้วยมุมมองที่น่าทึ่งถนนเล็ก ๆ และอาคารโบราณรอบ ๆ ทุกซอกมุมหมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากถูกลอเรนซ์เดอเรลล์นักเขียนที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษที่เขียนเรื่อง "Bitter Lemons of Cyprus" บันทึกการผจญภัยของเขาในไซปรัส ไม่ห่างออกไปจะมีวัดโบราณที่สวยงามทัวร์ไซปรัส


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นนำท่านชม ปราสาทเครเนีย เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เรืออับปางของไซปรัสตอนเหนือซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปราสาทเครเนียยืนหยัดปกป้องท่าเรือทางเหนือและเมืองไซปรัสตั้งแต่ยุค 1500 แม้ว่าการก่อสร้างเพิ่มเติมในยุคไบแซนไทน์ที่เชื่อมโยงกับอาคาร 4 หลังและกำแพงนั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกและยังคงอยู่ในการปกครองของชาวเวเนเชี่ยน ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการรุกรานของไซปรัสโดยจักรวรรดิออตโตมันที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยแผ่นดินออตโตมันห่างออกไปเพียงไม่กี่ไมล์และกองกำลังของพวกเขาเพิ่มความแข็งแกร่งทุกปี ดังนั้นชาวเวเนเชี่ยนจึงสร้างป้อมปราการไซปรัส ผนังของปราสาทให้ใหญ่และหนาแข็งแรงขึ้นเพื่อเอาชนะการโจมตีด้วยปืนใหญ่และต่อต้านการโจมตีใด ๆ ชาวเวเนเชียนยังคงอนุรักษ์สะพานชักดั้งเดิมที่ทางเข้าปราสาทประตูเมืองให้คงอยู่ในปัจจุบัน พวกเขายังรักษาโบสถ์ไบแซนไทน์สมัยศตวรรษที่ 12 ของปราสาทเซนต์จอร์จไว้ภายในกำแพงได้อย่างปลอดภัย ชะตากรรมของมันจะเกิดขึ้นในที่สุดเมื่อการรุกรานของชาวออตโตมันเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1571 เมื่อชาวเวเนเชี่ยนดูเหมือนยอมแพ้และไม่มีการขัดขืนใดๆ!ทัวร์ไซปรัส


ค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม......และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมวันที่เจ็ด ซิตี้ทัวร์เมืองหลวงนิโครเซีย – สนามบินลาร์นาคา – ไคโร


เช้ารับประทานอาหารเช้าและนำท่านเช้คเอ้าท์เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของไซปรัส ตั้งอยู่ใจกลางเกาะไซปรัส ผ่านชมกำแพงเมืองเวนิสเป็นชุดของกำแพงป้องกันซึ่งล้อมรอบเมืองหลวงของนิโคเซียในไซปรัส กำแพงเมืองแรกสร้างขึ้นในยุคกลาง แต่สร้างใหม่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 โดยสาธารณรัฐเวนิส กำแพงยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่มากและเป็นหนึ่งในป้อมปราการแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่ดีที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก จากนั่นชมประตู ฟามากุสต้า ประตูกำแพงเมืองนิโครเซีย ถือเป็นประตูหลักของเมือง การก่อสร้างนี้ได้รับการคัดลอกจากสไตล์ เวเนเชี่ยน จาก Lazaretto Gate of Candia ที่มีชื่อเสียงซึ่งออกแบบโดย Michaelทัวร์ไซปรัส


นำท่านชม มหาวิหารเซนต์จอห์น สร้างขึ้นโดยอาร์คบิชอป ในปีค.ศ. 1662 แม้มหาวิหารนี้จะมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับมหาวิหารอื่นๆ ในนิโครเซีย แต่ก็ถือได้ว่าเป็นมหาวิหารหลวงแห่ง เมืองนิโครเซีย เป็นมหาวิหารที่มีความงดงาม ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดบนกำแพงประตูทางเข้า รวมไปถึงภายในมหาวิหารที่มีบัลลังค์ของอาร์คบิชอป ซึ่งมีความหรูหราอลังการ บนบัลลังก์ มีรูปนกอินทรีย์ 2 หัว ประดับอยู่อย่างสวยงาม ซึ่งประธานาธิบดีของไซปรัสและเอกอัครราชทูตประจำประเทศกรีก ได้เคยนั่งบนบัลลังก์นี้มาแล้ว นอกจากนี้พิธีราชาภิเษกของอาร์คบิชอปคนใหม่ ได้ถูกจัดขึ้นที่มหาวิหารแห่งนี้เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นนำท่านเข้านำท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี พิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดของไซปรัส สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1882 แหล่งรวบรวมสะสมโบราณวัตถุของไซปรัสที่ดีเยี่ยมและใหญ่ที่สุดในโลก วัตถุโบราณต่างๆ ถูกค้นพบบนเกาะไซปรัส อิสระเชิญท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกบนถนน Laiki Geitonia ถนนสายหลักที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ซึ่งสะท้อนเห็นถึงวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองไซปรัส ได้เป็นอย่างดี15.30 ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินลาร์นาคา19.10ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน MS742 เพื่อกลับสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์20.35ถึงสนามบินกรุงไคโร ประเทศอียิปต์23.10ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน MS960 เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯวันที่แปด สุวรรณภูมิ


12.40ถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยความสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ โดยอียิปต์แอร์ อนุญาตโหลดกระเป๋า1ชิ้นไม่เกิน23กิโลกรัม
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
3.ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ตามที่ระบุในรายการ4* พักห้องละ 2 ท่าน
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ในการนำเที่ยวตามรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล500,000บาท
7.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่มสะอาดตลอดการเดินทาง
8.ค่าวีซ่าประเทศไซปรัสท่านละ20ยูโร

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 5Euro/วัน x 6 วัน = 30Euroต่อท่านตลอดทริป
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษที่ร้านอาหารและในโรงแรมฯ
4.ค่าซิมการ์ดและค่ากล้องถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆ
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
6.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
7.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
8.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
9.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
10.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
11.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือคำนวณราคาจากจำนวนผู้ที่เดินทางจริง หรือหากมีการปรับราคาของสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ ไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ภัยทางการเมืองต่างๆ
2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
4.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารยื่นวีซ่าประเทศไซปรัส
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับ
ประทับตราวีซ่า (วีซ่าใช้เวลานาน ดังนั้นขอให้ท่านส่งพาสปอร์ตแบบสแกนมาก่อนคะ)
2. รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หลักฐานการงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานบริษัทฯ ออกหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4. หลักฐานการเงิน จดหมายรับรองทางการเงินจากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ
(1ท่าน1 ชุด กรณีของเด็กใช้ของผู้ปกครองแยกชุดกันโดยต้องระบุชื่อของเด็กว่าจะอยู่ในการรับผิดชอบของผู้ปกครอง)
5.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ กรุณาขีดคร่อมใช้ยื่นวีซ่าประเทศไซปรัสเท่านั่น
6.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ กรุณาขีดคร่อมใช้ยื่นวีซ่าประเทศไซปรัสเท่านั่น
7.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรุณาขีดคร่อมใช้ยื่นวีซ่าประเทศไซปรัสเท่านั่น

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ กรุณาโทรสอบถาม)
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.กรณียกเลิกน้อยกว่า 45 วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ
5.กรณียกเลิกน้อยกว่า31วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
6.กรณียกเลิกน้อยกว่า15วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ไซปรัส ทัวร์ยุโรป ทัวร์ตะวันออกกลาง
TOP