ทัวร์เชียงราย เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย พิเศษ! พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว

     ทัวร์เชียงราย เที่ยวชมงานเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 2564 ที่สุดแห่งความอลังการ ครั้งแรกในไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ไร่สิงห์ปาร์ค เที่ยววัดร่องขุน วัดสวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เที่ยวดอยแม่สลอง ไร่ชาคุณภาพ ไร่ชา 101 และไร่ชาฉุยฟง วัดพระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง เที่ยววัดศักดิ์สิทธ์คู่เมืองเชียงราย และมีความสวยงามยิ่ง วัดพระแก้ว วัดร่องเสือเต้น พิเศษ! พัก รร. 5 ดาวคัดสรรอย่างดี

ทัวร์แนะนำ งานประดับไฟยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย


กรุ๊ปเล็ก สำหรับ 8 ท่าน ขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง..   กรุ๊ปส่วนตัว  เที่ยวสะดวก อิสระเลือกวันเดินทางได้.. 
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เชียงราย - วัดร่องขุน –  สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด)  – เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว06.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินไทยสมายด์08.30 น. เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย เที่ยวบินที่ WE130  (ใช้เวลาเดินทาง 1.35ชม.)10.05 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงรายเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบ่าย     นำเที่ยวชมวัดร่องขุน วัดร่องขุน ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก3 สิ่งต่อไปนี้คือ 1. ชาติ ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน 2. ศาสนา ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา 3. พระมหากษัตริย์ จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ทัวร์เชียงราย


 


ทัวร์เชียงรายนำท่านเที่ยวชมไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ไร่บุญรอด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนพื้นที่นับพันไร่ ในบรรยากาศโอบล้อมด้วยภูเขา และ ธรรมชาติ ภายในไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) ปลูกพืช ทำการเกษตรหลายชนิด เช่นไร่ชาอู่หลง, พุทราไต้หวัน, สตอร์เบอร์รี่, มัลเบอร์รี่, ยางพารา, ฟักทองยักษ์, ผัก ผลไม้เมืองหนาว, ฟาร์มปศุสัตว์ สวนดอกไม้** กิจกรรมภายใน สิงห์ปาร์ค นำท่านขึ้นรถกอล์ฟ เที่ยวชมตามชุดชมวิวต่างๆ  เช่นไร่ชา สวนดอกไม้ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  ภาพประทับใจ จากนั้นอิสระกิจกรรมภายในสิงห์ปาร์ค (ค่าเข้าชม หรือเล่น กิจกรรมอื่นๆ ไม่รวมในค่าทัวร์)**


 


ทัวร์เชียงราย


 


ทัวร์เชียงรายเย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่นจากนั้นนำท่านเข้าชมงาน  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 2564 ที่สุดแห่งความอลังการ ครั้งแรกในไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชีย บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ปรากฎการณ์จากฟากฟ้า (Falling from the sky) แสงสี ประดับไฟสุดอลังการ กว่า 1 ล้านดวงทัวร์เชียงราย


เข้าสู่ที่พัก เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี หรือเทียบเท่า 5 ดาว 
วันที่สอง  วัดพระธาตุดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาฉุยฟง07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร


เช้า นำท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้าซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย ดังมีตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อ 1,000 กว่าปี ประมาณ พ.ศ. 1454 พระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระเข้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์ ร่วมกับข้าราชบริพารได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสถิตไว้ ณ ดอยแห่งนี้ และได้ปักตุงหรือธงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เป็นตุงตะขาบมีความยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดดอยปล่อยชายตุงปลิวสะบัดถึงที่ใดให้หมายเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ดอยนี้จึงได้ชื่อว่าดอยตุงมาจนถึงปัจจุบันนี้ พระธาตุดอยตุงเป็นปฐมเจดีย์แห่งล้านนา ตุง คือศรีเมือง ขวัญเมือง และเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา สถิตคู่พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ตลอดมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้บูรณะองค์พระธาตุขึ้นใหม่ ตามศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิมและได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบองค์เดิมไว้ทัวร์เชียงรายเที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุงก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระราชกระแสรับสั่งว่า จะปลูกป่าบนดอยสูง จึงกำเนิดเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น โครงการพัฒนาดอยตุงเริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือจากหน่วยราชการทุกส่วน เช่น กรมป่าไม้ กรมชลประทาน หน่วยงานด้านปกครอง นอกจากทำการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้วยังมีการฝึกอาชีพ เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเขาบนดอยตุง ซึ่งประกอบด้วยชาวเขาเผ่าอาข่าลาหู่ ไทยใหญ่ และจีนฮ่อ ขณะเดียว กันยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้ อาคารพระตำหนักดอยตุง มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านปีกไม้ และบ้านแบบพื้นเมือง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์เชียงราย


จากนั้นนำท่าน สวนแม่ฟ้าหลวง เก็บภาพความประทับใจกับทุ่งสวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขาทัวร์เชียงรายได้เวลพอสมควร นำท่านเที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง กว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงามทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงรายค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 


เข้าสู่ที่พัก คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สาม  ไร่ชา 101 ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี – พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พร้อมเช็คเอาท์เช้า นำท่านเดินทางสู่ดอยแม่สลอง แวะเที่ยวชมไร่ชา101 และซื้อผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงแท้จากไร่ชา 101


ทัวร์เชียงราย


 


ทัวร์เชียงรายจากนั้น นำท่านเที่ยวชม สัการะ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 ม. พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ เป็นจุดสูงสุดของเทือกดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล เป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง ของดอยแม่สลองทัวร์เชียงรายเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน


บ่าย นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเชียงราย เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือที่ชาวเชียงรายเรียกกันสั้นๆ ว่า บ้านดำ ชมงานศิลปะอันล้ำค่าของ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ถึงแม้อ.ถวัลย์จะถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว แต่บ้านดำ ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสความงดงามของที่แตกต่างไม่เหมือนใคร   ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำทัวร์เชียงรายเย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวเดินช๊อปปิ้ง ณ เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ ตลาดนัดยามค่ำคืน มีสินค้าพื้นเมืองของเชียงรายเช่น ของฝาก สิ่งทอ ของแต่งบ้าน และอาหารพื้นเมือง


นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เลอ เมริเดียน เชียงราย รีสอร์ต  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สี่  วัดทรายขาว - วัดร่องเสือเต้น  - วัดพระแก้ว - ร้านของฝาก สินค้าพื้นเมือง  - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเช้า นำท่านเที่ยวชมวัดทรายขาว วัดทรายขาวเป็นวัดที่มีความสวยงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามแปลกตา สีสดใส ทั้งพระอุโบสถ เจดีย์  วิหาร รูปปั้นเทพต่างๆ ผสมผสานศิลปะแบบหลากหลาย ทั้ง ศิลปะแบบ ไทย พม่า อินเดียทัวร์เชียงรายนำท่านเที่ยวชมวัดร่องเสือเต้น วัดร่องเสือเต้น หรือ วัดสีน้ำเงิน วัดร่องเสือเต้นอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อน พบเศษซากอิฐโบราณจำนวนมาก เมื่อ 80 -100 ปีก่อน ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าว่า ในสมัยนั้นระแวกนี้ยังไม่มีบ้านเรือนและผู้คนอาศัยอยู่มากนัก มีแต่สัตว์ป่าจำนวนมากโดยเฉพาะเสือที่กระโดดข้ามร่องน้ำไปๆ มาๆ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ร่องเสือเต้น” และกลายเป็นชื่อหมู่บ้านที่เรียกกันว่า “บ้านร่องเสือเต้น” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 ชาวบ้านได้บูรณะวัดร่องเสือเต้น ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงรายต่อมาวัดร่องเสือเต้นแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ จากฝีมือการรังสรรค์ของ อาจารย์นก(นายพุทธา กาบแก้ว) หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย และการรวมตัวอีกครั้งของชาวบ้านร่องเสือเต้น โดยก่อสร้างวิหารวัดให้มีศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์ ผนังวัดใช้เฉดสีเป็นน้ำเงินฟ้าที่ให้ความรู้สึก สงบ เย็นสบายตา ตัดกับลวดลายผนังที่อ่อนช้อยโทนสีขาวทอง ที่ดูพลิ้วไหวดุจดั่งสายน้ำ ทำให้มีความโดดเด่นเรื่องสีสันที่แปลกตาไปจากวัดทั่วไปกลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบ่าย นำท่านเที่ยวชมวัดพระแก้ว  วัดพระแก้ว แต่เดิมชื่อวัดป่าเยี้ยะ (ป่าไผ่) ตามประวัติเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมัย พระเจ้า สามฝั่งแกน เป็นเจ้าเมือง ครองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่า เจดีย์ร้างองค์หนึ่ง และได้พบ พระพุทธรูปลงรักปิดทอง อยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออก จึงได้พบว่า เป็นพระพุทธรูป สีเขียวที่สร้างด้วยหยก ซึ่งก็คือ พระแก้วมรกต (ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ) ชาวเมืองเชียงรายจึงได้เรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดพระแก้ว" จนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี 


ได้เวลาพอสมควรนำท่านแวะซื้อของฝาก อาหารพื้นเมืองเชียงราย17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงราย  เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ20.45 น. เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายด์  เที่ยวบิน WE137  (ใช้เวลาเดินทางรวม  1.35 ชม.)22.15 น. ถึงสนามบินกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)โดยสวัสดิภาพกรุ๊ปเล็ก สำหรับ 8 ท่าน ขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง..   กรุ๊ปส่วนตัว  เที่ยวสะดวก อิสระเลือกวันเดินทางได้.. ** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง**ไกด์รับ-ส่ง ที่สนามบินเชียงราย


** เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง


** ราคาทัวร์ ยังไม่รวมตั๋วเครืองบิน


** กรณีต้องการกรุ๊ปส่วนตัว ราคานี้สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
6 ม.ค. 64 - 9 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
7 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
11 ม.ค. 64 - 14 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
12 ม.ค. 64 - 15 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
13 ม.ค. 64 - 16 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
14 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
18 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
19 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
20 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
21 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
25 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
26 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
27 ม.ค. 64 - 30 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
28 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
1 ก.พ. 64 - 4 ก.พ. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
2 ก.พ. 64 - 5 ก.พ. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
3 ก.พ. 64 - 6 ก.พ. 64 16,900 10,900 13,900 12,000   ลด 900 บาท จองก่อน 27 พ.ย.  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ รถบัส/รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *โรงแรมท้องถิ่น*
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

 

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 6,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์เชียงราย เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย พิเศษ! พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์เชียงราย ทัวร์ภาคเหนือ
TOP