ทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา น้ำตกไนแองการ่า 12 วัน

     ประเทศแคนาดา แวนคุเวอร์ สะพานแขวนคาปิลาโน สะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดในประเทศแคนาดา นั่งกระเช้า สถานีกระเทือกเขาซัลเฟอร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ บนยอดเขา แซนซัน ชมวิวของเทือกเขา ร็อกกี้ และทะเลสาบ วิหารนอร์ธเทอดาม วิหารเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล นั่ง Snowcoach สู่ลานน้ำแข็ง โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ เป็นธารน้ำแข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี น้ำตกไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตก ช้อปปิ้งที่ โตรอนโต้ พรีเมียม เอาท์เลท เลือกซื้อสินค้าแบรน์เนม

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิลาโน – ย่านแกสทาวน์

08.00พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6

11.05ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 750

15.00เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

16.20ออกเดินทางสู่ แวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบินที่ CX 838 ** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล

13.15เดินทางถึง แวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเข้าชมสะพานแขวนคาปิลาโน(Capilano Bridge) ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดในประเทศแคนาดา
จากนั้นนำท่านชมสวนสแตนลี่ย์(Stanley Park) ที่ตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ ลักษณะเป็นเหมือนเกาะยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท
จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุดถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง (Totem Pole) ที่เก่าแก่เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียมาก่อน ชมย่านแกสทาวน์(Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Empire Landmark Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง แวนคูเวอร์ – วิกตอเรีย – สวนบูชาร์ด

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsawwassen) เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของ
รัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนในบริเวณอ่าว

จากนั้นนำท่านชมเมืองวิกตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบริติช โคลัมเบีย เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน"
ผ่านชม The Market Square,ไชน่าทาวน์ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Paliament Buildings) แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Butchart Garden)

บ่ายนำท่านชมสวนบูชาร์ด (Butchart Garden) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบหลากหลายสไตล์ สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ
อิสระให้ท่าน ได้เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านและสวน ภาพเขียน พันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ด
หลังจากนั้น นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับสู่แวนคูเวอร์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Empire Landmark Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม แวนคูเวอร์ – คัลการี – บานฟ์ – น้ำตกโบว์ – เทือกเขาซัลเฟอร์

เช้าเดินทางสู่ สนามบิน รับประทานอาหารเช้า (Box Breakfast)

07.15ออกเดินทางสู่ คัลการี โดยเที่ยวบิน AC 202

09.38เดินทางสู่เมืองคัลการี (Calgary)แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า
จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) ซึ่งเป็นเพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร๊อคกี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ จุดถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจุดที่ถ่ายภาพ เมืองบานฟ์ ได้สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง แวะบันทึกภาพและชม
น้ำตกโบว์ (Bow Falls)น้ำตกที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จากนั้นเดินทางสู่ สถานีกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์
(Sulphor Mountain) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชื่อว่า Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเช้า 1 หลัง นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน) บนยอดเขามีทางเดิน
ไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน (Sanson Peak) และจุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิว เทือกเขาร็อกกี้
และทะเลสาบมรกตอันงดงามอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ELK AVE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ บานฟ์-โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์-ทะเลสาบเลคหลุยส์ คัลการี

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) นำท่านนั่ง Snowcoach มุ่งหน้าสู่ลานน้ำแข็ง โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์
เป็นธารน้ำแข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่ง ชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตา

13.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมความงามของ ทะเลสาบเลคหลุยส์ (Lake Louise) เทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็งที่อยู่สูงขึ้น ดั่งสวรรค์บนดิน เดินทางกลับสู่ คัลการี

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Delta Airport หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า คัลการี – ควิเบก

เช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร เดินทางสู่ สนามบิน

10.10ออกเดินทางสู่ อ๊อตตาวา โดยเที่ยวบิน AC 318 (บริการอาหารกลางวัน บนเครื่อง)

16.08เดินทางถึง อ๊อตตาวา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

17.20ออกเดินทางสู่ ควิเบก โดยเที่ยวบิน AC 8768

18.10เดินทางถึง ควิเบก เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาอยู่ทางตะวันออกของประเทศ
เป็นรัฐเดียวที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใช้ภาษาฝรั่งเศสแทน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hotel Le Concorde หรือเทียบเท่า
วันที่หก ควิเบก – น้ำตกมอนท์โมเรนซี่ – มอนทรีออล

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เขตเมืองเก่าของเมือง ควิเบค (LowerTown) ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ เป็นชุมชนที่ชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ชมอาคารบ้านเรือนเก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ที่องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมน้ำตกมอนท์โมเรนซี่
(Montmorency Falls) โดยท่านสามารถเดินข้ามสะพานที่สร้างขึ้นเหนือน้ำตกทั้งสาย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (Montreal) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนนาดา เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานเอ็กซ์โป
และโอลิมปิค

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Montreal Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด มอนทรีออล – วิหารนอร์ธเทอดาม – อ๊อตตาวา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสูงทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส
จากนั้นนำท่านชม วิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองอ๊อตตาวา (Ottawa) เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่า
มีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์รวม ของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ นำท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์
(Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ ฟื้นฟูกอธิค
(Gothic Revival Style) ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถ มองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำอ๊อตตาวาได้ชัดเจน
นั่งรถผ่านชม ทำเนียบนายกรัฐมนตรี, อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม, สถานฑูตประเทศต่างๆ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Ottawa หรือเทียบเท่า
วันที่แปด อ๊อตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 1,000 เกาะ (Thousand Island) นำท่านล่องเรือชมความงาม ทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของแคนาดา ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hilton Markham หรือเทียบเท่า
วันที่เก้าโตรอนโต้ – น้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ฝั่งแคนาดา ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พบความยิ่งใหญ่ของน้ำตก
ละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมา ท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่
ในการชมน้ำตกไนแองการ่าล่องเรือ Hornblower Niagara (Maid Of The Mist) ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด

หมายเหตุถ้า Hornblower Niagara (Maid Of The Mist) ไม่เปิดบริการ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวยทางบริษัท จัดโปรแกรมทดแทนที่ Journey Behind The Fall

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon ซึ่งท่านสามารถชมวิวและบันทึกภาพน้ำตกไนแองการ่าได้จากมุมสูง

บ่าย นำท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาส
ในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์

หมายเหตุหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท
ชม นาฬิกาดอกไม้ ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ผ่านชม Whirlpool หรือน้ำวนขนาดยักษ์
ที่เกิดจากกระแสน้ำที่มาจากน้ำตกไนแองการ่า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) หรือเทียบเท่า
พิเศษ พักห้องฝั่งวิวน้ำตก Falls View ให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกทั้งสองแห่งอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยามค่ำคืน ท่านจะได้ชมการประดับไฟบริเวณน้ำตกแสนสวยตระการตา
วันที่สิบ น้ำตกไนแองการ่า – โตรอนโต้ – Outlet – สนามบิน – ฮ่องกง

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ โตรอนโต้ นำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นหอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึงชั้นชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์ ชื่ออาคารซีเอ็น
ย่อมาจาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับสามในโลก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านแวะถ่ายรูป อาคารรัฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคมในสมัยก่อน ตั้งอยู่ด้านหน้า ชมและถ่ายรูปสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยโตรอนโต(University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต,
ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค(Queen’s Park) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ โตรอนโต้ พรีเมียม เอาท์เลท
เลือกซื้อสินค้าแบรน์เนม Coach, Calvin Klein, Guess, Polo Ralph Lauren, Fossil, Oakley Vault และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
วันที่สิบเอ็ด โตรอนโต้ - ฮ่องกง


01.50ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 829 ** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล

วันที่สิบสอง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

05.00เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.00ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 705

10.05เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินการบินคาเธย์แปซิฟิค และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่
ระบุในรายการ และสายการบินภายในประเทศ สายการบิน ชั้นประหยัด (Economy Class)
2. ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
(กรุ๊ป 15 – 19 ท่าน ใช้รถ 28 ที่นั่ง , กรุ๊ป 20 ท่านขึ้นไป ใช้รถ 56 ที่นั่ง)
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และน้ำดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน
5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa)
และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
7. หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)
11. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม (ท่านละ 1 ใบ)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท/วัน (รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่าแคนาดา
1.หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวัน เดินทางและมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
2. รูปถ่าย 2 ใบ พื้นหลังสีขาว ขนาด 35 mm x 45 mm
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4.จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร และบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ออมทรัพย์)
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาทะเบียนบ้าน
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ถ้ามี

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 40,000 บาท
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 25 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง
นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา น้ำตกไนแองการ่า 12 วัน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์แคนาดา แวนคูเวอร์ ทัวร์แคนาดาราคาถูก
TOP