อเมซิ่งทัวร์สกลนคร นครพนม เที่ยวเมือง 3 ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม

     สกลนคร เมืองที่เป็นดินแดนแห่งธรรมะ แหล่งรวมพระเถระชื่อดัง มีสถานที่เที่ยวทางพุทธศาสนามากมาย อีกทั้งยังผสมผสานความ เป็นโลคอล วิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีความหลากหลายได้อย่างลงตัว ทั้งยังมีที่เที่ยวตามธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ จนได้ชื่อว่าเป็นเมือง 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม นครพนม เมืองที่มีพระธาตุพนมล้ำค่า และเส้นทางพญานาค เป็นจุดรวมของวัฒนธรรมท้องถิ่น มีชื่อเสียงทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีประเพณี และงานเทศกาลไหลเรือไฟซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เมืองสองนครที่มีความโดดเด่นครบรสไม่แพ้กัน ทั้งในด้านความเก่าแก่ วัฒนธรรม อารยธรรม มีความคลาสสิก จนกลายเป็นหนึ่งใน เมืองรองแต่โดดเด่นของภาคอีสาน ที่สายเที่ยว และสายบุญต้องปักหมุดไปเยือนด้วยตัวเองกันสักครั้ง


กรุ๊ปเล็ก สำหรับ 6 ท่าน ขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง..   กรุ๊ปส่วนตัว  เที่ยวสะดวก อิสระเลือกวันเดินทางได้.. 
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-สกลนคร-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-ชุมชนบ้านท่าแร่
05.30 น คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 9 แถว 9-10 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ  และอำนวยความสะดวก07.00 น ออกเดินทางสู่จังหวัดสกลนคร โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3510 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชั่วโมง)08.20 น ถึง สนามบินสกลนคร ออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง09.00 น รับประทานอาหารเช้าแบบชาวสกลนครเช้า นำชมวัดพระธาตุเชิงชุม พระอารามหลวง ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร มาแต่โบราณ ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ หนัก 247 บาทภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตั้งแต่พระกกุสันธะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคดม วัดพระธาตุแห่งนี้ นับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าว ที่ว่า “จะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่า การได้มาบูชา พระธาตุที่สร้างครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการ จะก่อให้ เกิดความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัว ให้ มีความสุข เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปราศจากอันตรายทัวร์สกลนครจากนั้นนมัสการหลวงพ่อพระองค์แสน ศูนย์รวม จิตใจของพุทธศาสนิกชนในสกลนครที่เชื่อกันว่าให้พรใน ด้านโชคลาภ ให้มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมี ศรีสุขในชีวิตเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบ่าย เดินทางสู่ วัดป่าสุทธาวาส ที่มีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ภายใน พิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อของพระอาจารย์มั่น ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพื้นปูด้วยหินอ่อน รวมถึงตู้แสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่าน ตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ สำหรับภายในวัดมีอุโบสถที่สวยงาม ซึ่งเคยเป็นกุฏิที่พระ อาจารย์มั่นได้มรณภาพ และเป็นที่ใช้ในการ ประชุมเพลิง และยังมีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร เป็นที่บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่หลุย พระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนา ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น สร้างขึ้นโดยพระกระแสรับสั่ง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อต้องการให้หลวงปุ่หลุยได้อยู่ ใกล้กับพระอาจารย์มั่น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่างแบบเจดีย์องค์นี้ด้วยพระองค์เอง และใกล้ ๆ กันยังมี กุฏิของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ไว้เป็นที่พำนักของ หลวงตามหาบัว ในคราวเดินทางมาที่วัดป่าสุทธาวาสจากนั้นเดินทางสู่ชุมชนบ้านท่าแร่ ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่ได้ชื่อว่ามีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุด ในประเทศไทย มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ผสมเวียดนามที่ยังหลงเหลือให้ได้ชมในปัจจุบัน อย่างคฤหาสน์อุดมเดชวัฒน์ หรือบ้านเศรษฐี เป็นบ้านร้างที่ยังมีร่องรอยของความสวย งามในอดีต แม้บ้านจะถูกปิดแต่ก็สามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้ นอกจากนี้บ้านท่าแร่ยังเป็นที่ตั้งของ “โบสถ์อาสนวิหาร อัครเทวดามีคาแอล” ซึ่งเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่รูปทรงคล้าย เรือ เพื่อระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนใน หมู่บ้านนี้อีกด้วย จากนั้นนำาชมวิวทะเลสาบหนองหาร อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดกับตำานานรักที่เล่าขาน กันมาช้านาน ผาแดง-นางไอ่ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเข้าที่พัก ... หรือเทียบเท่า รร. ระดับ 3 ดาว
วันที่สอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ-พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฟั่นอาจาโร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 


เช้า  เดินทางสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชดำาริ เกิดจากพระราชดำาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้จัดตั้งขึ้นหลังจากที่ได้ทรงออกเยี่ยมราษฎรพื้นที่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและทรงรับทราบปัญหา ของคนใน พื้นที่ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการ พัฒนาที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า การวางแผน ปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ ที่เปิดให้เกษตรกร รวมถึงผู้ที่ สนใจสามารถเข้าชมศึกษาค้นคว้า ฝึกอบรม และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ สามารถ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ มีงานพัฒนาและศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยว กับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้เลือกศึกษา ถึง 10 กลุ่ม งานด้วยกัน ถือเป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนอาชีพด้าน การเกษตร การปศุสัตว์ และวิชาชีพสำหรับครัวเรือน ช่วย แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวอีสานให้ดีขึ้น ตาม แนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ชาวไทยและประเทศชาติตลอดพระชนม์ชีพของท่าน เสมอมา

 


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางสู่ วัดป่าอุดมสมพร ชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์ เป็นรูปเจดีย์ฐานกลม กลีบบัวสามชั้น เกิดจากมีพระราชกระแสรับสั่งของในหลวง รัชกาลที่ 9 ภายหลังจากการสรงน้ำศพพระอาจารย์ฝั้น ว่า “ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ ขอให้ทุก คนได้สามัคคีกัน อย่าให้เกิดความแตกแยก และขอให้ยึด มั่นในคำสอนของท่านไว้ให้มั่นคง ขอให้เก็บอัฐิของท่าน พระอาจารย์ไว้แห่งเดียวกัน เครื่องอัฐบริขารของท่าน อาจารย์ ถ้าสามารถเก็บรวมรักษาไว้เป็นที่เดียวกันก็จะดี” โดยคณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิต และฆราวาสได้ร่วมสร้างสิ่ง ก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ตรงบริเวณที่พระราชทานเพลิง ศพของท่าน ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้นของพระอาจารย์ฝั้น มีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ใน มือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจน มรณภาพ
จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองสกลนคร ก่อนผ่อนคลาย อิริยาบถแบบสบาย ๆ กับกาแฟอร่อย ๆ สไตล์คาเฟ่ ที่ร้าน Sweet Cottage Bakery & Tea Room ตกแต่งสไตล์สวน สีเขียวร่มรื่นสะอาดตา (*ค่ากาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวรฺ์)


 


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ


เดินทางกลับสู่ที่พัก ... หรือเที่ยบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่สาม วัดถ้ำผาแด่น-ครามสกล-นครพนม


เช้าตรู่   คณะร่วมสืบสานวิถีไทยตักบาตรพระเพื่อสร้างบุญกุศล ในตอนเช้า
07.00น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


 


เช้า ออกเดินทางสู่ วัดถ้ำผาแด่น Unseen ของจังหวัดสกลนคร ที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานและภูผายล เชื่อกันว่าใน อดีตนั้นเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นฯ และคณะครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานเคยธุดงค์มาปักกลดบำเพ็ญเพียร เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483 ด้านในมีการตกแต่งรอบ บริเวณวัดได้อย่างสวยงาม รวมถึงภาพแกะสลักหน้าผาหิน บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา และด้านบน ประดิษฐานเจดีย์ก้อนหินสีทองจำลองคล้ายพระธาตุอินแขวน ขนาดใหญ่เป็นสื่อแทนถึงยอดเขาพระสุเมรุนั่นเอง อีกทั้งยังมีรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่ตรงกลางพื้นของวัดให้ ประชาชนได้มาสักการะบูชากันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีอีก จุดแลนด์มาร์กที่สำาคัญคือองค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ที่มีรูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ใต้เศียร พญานาค


ทัวร์สกลนคร


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

 


บ่าย ร่วมเรียนรู้ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงของชาวสกลนคร ณ ครามสกล รู้จักกันดี ในแวดวงของผ้าย้อมคราม ของสกลนคร ด้วยคุณภาพที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ


เป็นการย้อมครามคุณภาพสูง กรรมวิธีการผลิตเป็น ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยการย้อม ของที่นี่เป็นการย้อมเย็น ไม่ใช้เคมีไม่ใช้ความร้อน วัสดุที่ ใช้ล้วนเป็นของที่หาได้ในท้องถิ่น แต่ละชุมชนก็จะมีสูตร ในการย้อมที่แตกต่างกันไป แม้แต่ชนิด ของไม้ที่ใช้ในการ ทำขี้เถ้าเพื่อใส่ในการปรุงหม้อก็ล้วนแต่มีผลต่อสีย้อมที่ได้ แต่ละสูตรก็ให้คุณภาพของน้ำย้อมที่แตกต่างกันไป


 


จากนั้นร่วมกิจกรรม Work Shop การทำผ้าย้อมคราม และ ออกแบบการมัดหรือย้อมและทำด้วยแบบฉบับของตัวเอง ได้เวลาเดินทางสู่นครพนมเมืองเล็กริมฝั่งโขง เป็นบรรยากาศ เมืองที่สงบ แต่มากมาย ไปด้วยวัฒนธรรม


 


ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ


นำเข้าที่พัก....หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร-อนุสรณ์สถานประธาน - โฮจิมินห์-ลานพญาศรีสัตตนาคราช-กรุงเทพฯ


 07.00น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า เดินทางเพื่อสักการะพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ในเขตอำเภอธาตุพนม ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดี ลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.1200–1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหา กัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุ บรรจุพระอุรังคธาตุ (หน้าอก) ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมี แหล่งที่มาเดียวกันกับปราสาทของขอม ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร” พระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้ง ชาวนครพนม และเป็นที่เคารพของชาวไทยทั่วประเทศ รวมถึงชาวลาว ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบ พระ ธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิต ในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 19.38 น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนม และประจวบ กับระหว่างนั้นฝนตกพายุ พัดแรงติดต่อกันมาหลายวัน ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และรัฐบาล ได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิม การก่อสร้าง เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522 พระธาตุพนมถือเป็น พระธาตุปีเกิดของคนเกิดปีวอก และเป็นพระธาตุประจำ วันเกิดของผู้เกิดวันอาทิตย์


ทัวร์นครพนม


เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน


 


บ่าย นำชม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ นครพนมถือเป็น จังหวัดที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเวียดนาม รวมถึง เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เนื่องจาก ลุงโฮหรืออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยมาอยู่ในนครพนม เพื่อหาแนวร่วมกลับไปกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ช่วงปี พ.ศ. 2466-2474 ภายในอาคารมีการจัดแสดงรูป ปั้นเคารพของประธานโฮจิมินห์ ส่วนอีกอาคารหนึ่งจะมี หุ่นขี้ผึ้งจำลอง เมื่อตอนสมัยที่ท่านอพยพมาพำนักอยู่ที่ หมู่บ้านนาจอก เป็นหุ่นจำลองการนั่งประชุมกับชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็อพยพมาสร้างบ้านตั้งถิ่นฐานเช่นกัน มี บ้านจำลองที่ลุงโฮได้สร้างไว้เพื่ออยู่อาศัย อีกทั้งยังมีเรื่อง ราวประวัติศาสตร์สำคัญ ๆ ให้ชมภายในอาคาร พร้อมกับ ใส่ชุดประชาติเวียดนามถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
จากนั้นเดินทางสู่จุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของนครพนม ลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อสักการ บูชาพญาศรีสัตตนาคราชหนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์เดช เผ่าพันธุ์ของพญามุจรินท์นาคราช หรือพญานาค 7 เศียร ได้สืบสายพันธุ์มาจนถึงพญาศรีสัตตนาคราช เชื่อกันว่าเป็น กษัตริย์พญานาคฝั่งลาว หากใครให้ความเคารพกราบไหว้และตั้งจิต อธิษฐานขอพรอาจสัมฤทธิ์ผลสมดังปรารถนา ทุกประการ พญานาคองค์นี้หล่อด้วยทองเหลืองน้ำหนัก 9 ตัน เป็นรูปทรงประติมากรรมพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐาน 8 เหลี่ยม กว้างด้านละ 6 เมตร เฉพาะลำตัวองค์พญานาคสูง 10.90 เมตร กว้างรวมหาง 4.49 เมตร สูงรวมฐาน 16.29 เมตร สามารถพ่นน้ำได้


ทัวร์นครพนม


 


15.30 น. เดินทางสู่สนามบิน

 


16.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3397

 


18.05 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


 
** คณะ 6 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง


**ไกด์รับ-ส่ง ที่สนามบินสกลนคร นครพนม


** เดินทางโดยรถตู้ VIP 7 - 12 ที่นัง


** ราคาทัวร์ ยังไม่รวมตั๋วเครืองบิน ********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 9,900 7,900 9,000 3,000     สอบถาม
23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 9,900 7,900 9,000 3,000 สอบถาม
6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 9,900 7,900 9,000 3,000     สอบถาม
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 9,900 7,900 9,000 3,000 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

 

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามอเมซิ่งทัวร์สกลนคร นครพนม เที่ยวเมือง 3 ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อีสาน ทัวร์สกลนคร ทัวร์นครพนม
TOP