ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส

     ขอนำท่านสู่ เมืองแห่งทูตสวรรค์ “นครลอสแอนเจลิส” สนุกสนานไปกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - สนุกสนานกับการช็อปที่เอ๊าท์เล็ทต่างๆ- เยือน “ลาส เวกัส” เที่ยวชมสนามเด็กเล่นของอเมริกา หรือที่รู้จักไปทั่วโลกในนาม “เมืองคนบาป” สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก “อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนย่อน” เดินสะพานกระจกใส รูปเกือกม้า หนากว่า5นิ้ว “สถานี สกาย วอล์ค (Sky walk)” พลาดไม่ได้กับความหรรษากับ “สวนสนุกดิสนีย์แลนด์” ขนาดใหญ่ พาท่านชมย่านต่าง ๆ ของ ฮอลลิวู้ด

วันแรก สนามบินฯ สุวรรณภูมิ

22:30พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q-R สายการบิน อีว่า แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้อำนวยความสะดวก
วันที่สอง สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป) – สนามบินฯ ทอม บรัด ลอส แองเจิลลีส- ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

01:45ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ เที่ยวบินที่ BR 206/006 (0145-0635/1010-0740) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป

07:40เดินทางถึง สนามบินฯ ทอม บรัดเล่ย์ (ลอสแอนเจลิส)(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ ไทยประมาณ 12 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ปรับอากาศ

นำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ Universal Studios ฮอลลลีวู้ดยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ 10 ประการ หรือสนุกสนานผจญภัยกับ เครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นแมน โชว์วอเตอร์เวิลด์ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้ ด้านใน Universal Studios นั้นแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ให้ท่านได้เลือกสนุกสนานไม่ว่าจะเป็น Despicable Me Minion Mayhem, Super Silly Fun Land, Transformers™:The Ride-3D, Studio Tour, King Kong 360 3-D, The Simpsons Ride™, Revenge of the Mummy℠ – The Ride, Shrek 4-D™, Jurassic Park ®The Ride, WaterWorld®, Special Effects Stage, Universal s Animal Actors และ The NBCUniversal Experience

(เพื่อให้ทุกท่านสนุกสนานได้เต็มที่ อิสระอาหารกลางวัน)

สมควรแก่เวลา คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม CROWN PLAZA หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ลอส แองเจลิส –แทงเกอร์ เอ้าท์เลท –เมือง ลาส เวกัส- พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ท-ถนน ลาส เวกัส บูเลอว์วาร์ด-ถนน แฟร์ม๊องท์

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมที่พัก
นำคณะท่านเดินทางสู่บริเวณ ทะเลทรายโมฮาวี่ เขตรอยต่อระหว่างรัฐเนวาด้า (Nevada State) แวะแทงเกอร์ เอ้าท์เลท มอลล์ เพื่อให้ท่านมีเวลาหาซื้อสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Coach, Polo, Lacoste และอีกหลายหลายประเภท

(อาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แทงเกอร์ เอ๊าท์เล็ท มอลล์)

บ่ายนำท่านเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป” (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้ง เมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลัก ให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก

เดินทางถึง เมืองลาสเวกัส นำท่านเข้าสู่พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ท อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอารหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านผ่าน ชม ถนนลาสเวกัส บูเลอว์วาร์ด ที่มีการแสดงแสง-สี ของโรงแรมต่าง ๆ ตระการตา เช่น ฉากภูเขาไฟระเบิด ที่โรงแรม มิราจ, ซีซาร์, เฟรมิงโก้ ฮิลตัน ฯล

จากนั้นนำท่านเดินชมการเล่นแสงเลเซอร์ ที่ ถนน แฟร์ม๊องท์ บันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่หลายฉากสมควรแก่เวลา

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MONTE CARLO หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เมือง ลาส เวกัส- รัฐ อริโซน่า – อุทยานแห่งชาติ แกรนด์ แคนย่อน - สถานี สกาย วอล์ค (Sky walk)-Guana Point-ลาส เวกัส

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมที่พัก
นำคณะเดินทางสู่ รัฐอริโซน่า รัฐขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ สหรัฐอเมริกา เพื่อเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนย่อน เป็นดินแดนหินผาและหุบเหว ซึ่งหน้าผามีความสูงถึง 1600 เมตร และหุบเหวยาวถึง450 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนา ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนับแสนๆคนในแต่ละปี และผู้ค้นพบคือพันตรี จอร์น เวสลีย์ เพาเวลล์ และคณะเมื่อปี ค.ศ. 1869

จากนั้น นำท่านเปลี่ยนรถ เป็นรถของทางอุทยาน (เดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ ) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เปลี่ยนรถอีกครั้ง เพื่อเดินทางสู่สถานี สกาย วอล์ค (Sky walk) นำท่านเดินรอบสะพานรูปเกือกม้า ซึ่งเป็นกระจกใส หนากว่า5นิ้ว ทำให้สามารถมองเห็นเหวลึกกว่า 4,000 ฟุต (ห้ามนำกล้องถ่ายรูป หรือกระเป๋าเป้ เดินบนSky walk ท่านสามารถ ฝากของไว้ที่ล็อคเกอร์ที่มีจัดเตรียมไว้ให้ )

เที่ยงรับประทานอาหารกลางเที่ยงแบบ ปิคนิค
จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิว แกรนด์ แคนย่อน ที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่ง Guana Point อิสระให้ท่าน เก็บภาพความประทับใจจนสมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางกลับสู่ Welcome Center โดยเปลี่ยนรถของทางอุทยานก่อนเพื่อมาที่รถโค้ช แล้วเดินทางกลับสู่ลาสเวกัส เข้าสู่ที่พัก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบบัฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของทาง โรงแรม MONTE CARLO หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ลาสเวกัส -ออนตาริโอ้ มิลส์ เอ้าท์เลท–ลอส แองเจลิส

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมที่พัก
นำคณะเดินทางกลับสู่ ลอสแอนเจลิส ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ง ที่ ออนตาริโอ้ มิลส์ เอ้าท์เลท อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าแบรด์นเนม ตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ เมืองลอสแองเจลิส เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก ใกล้ชายหาด ใกล้ภูเขา ทะเลทราย และ สถานที่ที่มี ชื่อเสียงระดับโลก อย่างดิสนีย์แลนด์ เป็นเมืองที่ไม่น่าเบื่อเลย ท่องเที่ยงไปตามธรรมชาติป่าเขา หรือ สนุกในเมือง กับดนตรี กิจกรรมทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้ง และ เชียร์กีฬา

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CROWN PLAZA หรือ เทียบเท่า
วันที่หก ลอส แองเจลิส – สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำคณะสู่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สวนหรรษาสำหรับทุกเพศวัย เจ้าหน้าที่แจกแผนที่ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้เพื่อสะดวกในการเลือกเที่ยวชม นำคณะนั่งรถโมโนเรล รถไฟโบราณจำลอง ชมสถานที่โดยรอบ

ต่อจากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศจำลองของการล่องเรือลุ่มน้ำอะเมซอน, บ้านผีสิง, อินเดียน่าโจนส์ และเขตฟอนเทียร์แลนด์ ดินแดนลูกทุ่งตะวันตก, โลกของหนูน้อย “สมอล เวิลด์” อันแสนน่ารักและเต็มไปด้วยสีสัน

ให้ท่านมีเวลาอิสระในการเลือกชมสินค้าและเที่ยวต่อโซน ทูมอร์โร่ว์ แลนด์ดินแดนและโลกอนาคต หรือ จะชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูนที่ท่านคุ้นเคยกันดี อาทิเช่น มิกกี้ เม้าส์, กูฟฟี่, เป็ดน้อย โดนัลดั๊ก ฯลฯ ขบวน พาเหรดจะออกมาที่ถนนสาย เมน สตรีท ยู เอส. เอ.

ในช่วงเย็น ๆ ในช่วงค่ำ ชมการแสดงดอกไม้ไฟภายในสวนสนุก การแสดงดอกไม้ไฟนี้ขึ้นอยู่กับทางสวนฯเป็นผู้กำหนดเวลาในการแสงและขึ้นอยู่กับฤดูกาล

(อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อให้ทุกท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่)
หมายเหตุ..... เครื่องเล่นหรือกิจกรรมบางอย่าง ไม่เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ ความดัน เป็นต้น

21:00คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม CROWN PLAZA หรือ เทียบเท่า
วันที่เจ็ด ลอส แองเจลิส – ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด - โรงอุปรากรจีน - โกดัก เซ็น - โรดิโอ ไดร์ฟ – ฮอลลีวู้ด วิลเลจ- เอล พลูโบ เดอ ลอส แองเจลิส –นั่งรถชมเมือง ผ่านชมชุมชนต่าง ๆ - Macy Department Store

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำท่านเดินทางสูเขตตัวเมืองรอบในเพื่อเที่ยวชม ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด ชมสัญญลักษณ์ชื่อดาราชื่อดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น จอนห์ เวน ไมเคิล แจ๊คสัน เป็นต้น ให้ท่านได้มีโอกาสถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแห่งการเยือน

ชม โรงอุปรากรจีน ที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว ถนนสายนี้จะมีเหล่าศิลปินนักแสดงแต่งกายหลากหลายรูปแบบ มาให้ท่านได้บันทึกภาพกับพวกเขา ต่อจากนั้นนำชม โกดัก เซ็นเตอร์ แล้วเลยต่อไปยังจุดชมวิวเพื่อบันทึก ภาพถ่ายที่ฉากหลังเป็นเทือกเขาและสัญลักษณ์ของ ฮอลลีวูด ได้เวลานัดหมายแล้วนำท่านผ่านชม โรดิโอ ไดร์ฟ แหล่งช็อปปิ้งหรูของเศรษฐีฮอลลีวูด “หมู่บ้าน ฮอลลีวูด วิลเลจ” ที่มีบ้านของ เดวิด และ วิกตอเรีย แบ็คแฮมใน ระแวกนี้

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเยือนย่านชุมชนชาวแม็กซิกัน เอล พลูโบ เดอ ลอส แองเจิลลีส ชมตลาดเปิดที่เต็มไปด้วยสีสันให้ท่าน เลือกซื้อสินค้า เช่น เสื้อผ้าสีฉูดฉาด, หมวกใบโต สัญลักษณ์ชาวแม็กฯ

จากนั้นนั่งรถผ่านชม ลิตเติ้ลโตเกียว และ ชุมชนคนจีนโพ้นทะเล, ย่าน โคเรียน ทาวน์ และ ไทย ทาวน์ต่อ

จากนั้นนำคณะแวะห้างสรรพสินค้า Macy Department Store ห้างดัง เชิญท่านจับจ่ายหาซื้อสินค้าเพิ่มเติมก่อนเดินทางกลับในตอนดึก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ ลอสแองเจลิส เพื่อทำการเช็คอินน์
วันที่แปด ลอสแอนเจลิส-สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป)

01:25ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส โดย เที่ยวบินที่ BR 015
วันที่เก้า สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป) –สนามบินฯ สวรรณภูมิ

05:45เดินทางถึง สนามบินฯ เถาหยวน เพื่อเปลี่ยนเครื่องฯ

08:25ออกเดินทางจากสนามบินฯ เถาหยวน โดย เที่ยวบินที่ BR 211 (บริการอาหารบนเครื่อง)

11:10เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

**เฉพาะกรุ๊ปวันที11-19สิงหาคม จะต้องเปลี่ยนไฟลท์บินกลับเป็น
08:30ออกเดินทางจากสนามบินฯ เถาหยวน โดย เที่ยวบินที่ BR 075 (บริการอาหารบนเครื่อง)

11:15เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
1 ธ.ค. 60 - 9 ธ.ค. 60 109,900 99,900 103,900 21,900 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินตามที่ระบุไว้ในรายการ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3.ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าเข้าชมทุกแห่งที่มีตามรายการ
5.ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
6.ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
7.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
8.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
5.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
7.ค่าวีซ่า อเมริกา บริษัทฯสามารถแนะนำให้ท่านดำเนินการด้วยตนเอง หรือ หากมีความประสงค์จะให้ทางบริษัทฯดำเนินการให้ คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมท่านละ 7,500-บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล)
8.ค่าทิปคนขับรถโค้ช 25 เหรียญยูเอสตลอดทริป
9.ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ชิ้นละ 3 เหรียญยูเอส/ครั้ง
10.ค่าทิปมัคคุเทศก์ 30 เหรียญยูเอสตลอดทริป

หมายเหตุ

1.ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
2.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
3.บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
5.รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
6.กำหนดการเวลาในรายการอาจคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยสถานที่ท่องเที่ยว อาจสลับสับเปลี่ยนได้บ้างตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร หรือ เหตุอื่น ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารูปภาพในรายการเป็นเพียงการนำเสนอเท่านั้น อาจแตกต่างไปจากความเป็นจริงบ้างบจก. โกลบอล ลิ้งค์ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ หรือ เหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ แต่มัคคุเทศก์ของเราจะให้การดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านั้นให้ลุล่วงไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของคณะฯเป็นสำคัญในการตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้น

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และมีหน้าเหลือไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
2.รูปถ่ายสีขนาด จำนวน 2 ใบ ฉากหลังสีขาว
3.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด และ สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า (ถ้ามี)
4.หลักฐานแสดงฐานะการทำงาน 1 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการท้างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง พนักงานบริษัทใช๎ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข๎าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหนํงงาน เป็นต๎น (เอกสารต้องออกไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซำ เช่น ยื่นวีซำ 22 ม.ค. เอกสารต๎องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป)
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช๎หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่นั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหนํวยงาน หรือ องค์กร สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป) ** สำเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้าหรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ่นสํวน
(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) ที่มีชื่อของผู้ที่จะยื่นวีซ่าอยูํในเอกสารด้วย
- เจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403 ที่มีชื่อของผู้ที่จะยื่นวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได๎จดทะเบียน
- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช๎จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให๎แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใก้ลชิด หรือญาติใก้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ทำนอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้) (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก
- กรณีเกษียณอายุ ใช๎สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี
** ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต**
5. ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝาก ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ทุกหน้า (สถานฑูตไม่พิจารณาบัญชีกระแสฯ) 1 ชุด และควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
ทางบริษัทฯต้องขอให้ลูกค้ามีการอัพเดทข้อมูลการเงินอีกครั้งก่อนการยื่นวีซ่าเพราะที่ท่านส่งมาก่อนหน้านี้คือการเตรียมความพร้อมในการยื่นวีซ่าซึ่ง การอัพเดทจะแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันก่อนการยื่นวีซ่า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
6.เด็ก สำเนาสูติบัตร 1 ชุด และหนังสือรับรองจากโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด* กรณีที่บิดาหรือ มารดาคนใดคนหนึ่งมิได้เดินทางพร้อมบุตร * โปรดเพิ่ม หนังสือยินยอม ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศโดยทางอำเภอเป็นผู้ออกให้ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ,หลักฐานการงานและการเงิน ของผู้ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมเด็ก
* การพิจารณาว่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของแต่ละสถานทูต การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
2.กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
3.กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการหรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
4. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าอเมริกาไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบินมิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน
1.กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
2.กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
3.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
4.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
5.หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกาตะวันตก ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อเมริกา ทัวร๋อเมริกาตะวันตก ทัวร์ลอสแอนเจลิส ทัวร์ลาสเวกัส
TOP