ทัวร์เวียดนามเหนือ ซิ่น จ่าว ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

     XIN CHAO VIETNAM HALONG NINH BINH HANOI 4 DAYS ซิ่น จ่าว เวียนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยการบินไทย TG เที่ยวมรดกโลก ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ พิเศษ! พัก รร.ระดับ 4 ดาว รับประทานอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ ณ ภัตรคารเช็น

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ตลาดไนท์มาร์เก็ต ฮาลอง - ฮาลอง

05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ Dเคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)

07.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG560 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง )

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิกหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารท้องถิ่น

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมือง ฮาลอง (Halong) (มีระยะทางห่างจากเมืองฮานอยประมาณ 170 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) อันเป็นที่ตั้งของอ่าวฮาลองซึ่งจัดว่าเป็นเขตภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดในเวียดนามและได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2537 ความงามแบบสันโดษของอ่าวนี้กินเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ก้อนหินรูปร่างประหลาดเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาจากทะเล ถ้ำที่มีอยู่มากมายก่อให้เกิดโลกที่สวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลา เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องไปช้า ๆ บนท้องน้ำในอ่าวแห่งนี้ช่วงเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินี้มากขึ้น

เย็น ถึงฮาลอง... รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซาร์ ริมถนนชายหาดฮาลอง สินค้าประเภท กระเป๋า ไม้แกะสลัก เรือสำเภา ของที่ระลึก เป็นต้น เชิญท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เข้าสู่ที่พัก Royal Lotus Hotel Halong โรงแรมเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำสวรรค์เทียงกง – เมืองนิงห์บิงห์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นพาคณะไปยังท่าเรือ เพื่อล่องเรือฮาลอง ชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดของอ่าวฮาลอง (Vinh Halong) ชม อ่าวฮาลอง ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่จูบกัน ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของฮาลองเบย์ ฯลฯ

ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์

นำท่านชมถ้ำเทียนกุง ถ้ำนางฟ้าหรือถ้ำวิมานสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป ศิวลึงค์

ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์


ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์


เกาะไก่จูบกัน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ 2 เกาะ หันหน้าเข้าหากัน คล้าย ๆ กับ ไก่ หรือ นก แล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน

ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง

บ่าย นำท่านเดินทาง สู่เมืองนิงห์บิงห์ ใช้เวลา ประมาณ 4.30 ชม.เมืองนิงห์บิงห์ทเป็นเมืองชนบทเล็กอยู่ทางใต้ของกรุงฮานอย เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มชุ่มด้วยน้ำอันกว้างใหญ่ จนได้รับขนานนามว่า” อ่าวฮาลางบนแผ่นดินใหญ่” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ประกอบด้วย เทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ พื้นนาข้าว ที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาถึง 99 ยอด ด้วยกัน

ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์


ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์

ค่ำ ถึงนิงห์บิงห์... รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก NINHBINH LEGEND หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม นิงห์บิงห์ – นั่งพายเรือฮาลองบก (นิงห์บิงห์) – วัดไบ่ดินห์ – ฮานอย –ทะลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ซ๊อปปิ้งย่านถนน 36 สาย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านนั่งเรือพาย (นั่งลำละ 4 ท่าน) ไปตามลำน้ำที่ลัดเลี้ยวไปตามหุบเขา เป็นบรรยากาศที่ดีมาก ระหว่าง
ทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่มีภูเขารูปทรงต่างๆ ล้อมรอบอันตื่นตาตื่นใจ หลายท่านถึงกับเอ่ยปากว่าสวยไม่แพ้ “กุ้ยหลินเมืองจีน” เจ้าหน้าที่เรือจะนำเรือลอดไปตามถ้ำ และโผล่ไปอีกด้านหนึ่งเพื่อชมทัศนียภาพถึง 3 ถ้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ ตามก๊อก (Tam Coc) ซึ่งภาษาเวียดนามหมายถึง 3 ถ้ำ นั่นเอง แต่คนไทยเราเรียกว่า “ ฮาลองบก” การนั่งเรือชมฮาลองบกนี้ ทำให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ชาวนาเวียดนามว่ามีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องน้ำที่ถือว่าเป็นหัสใจหลักของอาชีพเกษตรกรรม

ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์


ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์

จากนั้นนำท่านนั่งรถกอล์ฟเพื่อมำสัการะที่ วัดไบ่ดินห์ BAI DINH วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่าที่มีประวัติศาตร์อันยาวานและมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นวัดที่ใหญ่สุดในประเทศเวียดนามด้วย มีความสวยแปลกตา สร้างถูกหลักฮวงจุ้ยแท้ๆ คือ ด้านหน้าเป็นน้ำ และด้านหลังเป็นภูเขา มีเทือกเขาตั้งอยู่มากมาย มีทุ่งนา ท้องน้ำ มีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมดประมาณ 2,000 องค์ นอกจากนี้ มีหอระฆัง วิหารเจ้าแม่กวนอิมพันกร เป็นวัดที่ศักด์สิทธ์มากแห่งหนึ่งชาวเวียดนามนับถือสืบทอดกันมาหลายอายุช่วงคน

ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ ฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ถึงฮานอย... พาคณะชมความงามรอบทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชมวัดหง็อก เซิน (วัดเนินหยก) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนย่านการค้า 36 สาย แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ฝ้า รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึก สมควรแก่เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hanoi Emerald Waters Hotel & Spa โรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ ฮานอย – สุสานลุงโฮ – บ้านลุงโฮ –เจดีย์เสาเดี่ยว –พิพิธภัณฑ์โฮจิมิทห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาคณะเที่ยวชมเมืองฮานอย ชมสุสานโฮจิมินทห์ ด้านนอก สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ) ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น มีสระน้ำ
สุสานโฮจิมินห์ ช่วงตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 1 พฤษจิกายน ของทุกปี ไม่สามารถเข้าชมภายในสุสานได้ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และศุกร์ของสัปดาห์ หากทัวร์ตรงกับวันดังกล่าว ขอปรับโปรแกรมเป็นผ่านชมแทน)

ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์

จากนั้นชมด้านนอก ตึกทำเนียบประธานาธิบดี ด้านนอก เป็นตึกสไตล์โคโลเนียล ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง(ด้านนอก) นำชม บ้านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและความสมถะของท่าน ชมเจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์

ชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมนห์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชของชาวเวียดนาม โดยการย้อนรอยชีวิตของท่านโฮจิมินห์ ในพิพิธภัณฑ์ก็มีการจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับกำเนิดแนวคิดคอมมิวนิสต์ มีการจำลองสภาพความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามในอดีต

เที่ยง รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคารเซน อาหารบุฟเฟ่

จากนั้นพาคณะเที่ยวชมวิหารวรรณกรรม หรือ วิหารวรรณคดี หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีไทโต อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในบริเวณวิหารแบ่งออกเป็นลาน มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่งด้วยกัน เมื่อรอดซุ้มประตูหลังประตูทางเข้าใหญ่เข้าไปข้างในเป็นทางเดินปูหิน สองข้างทางเดินเป็นบ่อน้ำ ผ่านลาน 2 แห่งแล้วจะเห็นประตูกำแพงใหญ่ชื่อว่า ได๋แถงห์โมน อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย

ทัวร์ฮาลอง นิงห์บิงห์

วิหารวรรณกรรมสร้างในปี ค.ศ. 1070 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง เพื่ออุทิศให้กับขงจื้อในปี 1076 วิหารวรรณกรรมถูกเชื่อมต่อกับกว็อกตื่อยาม ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ในสมัยราชวงศ์ตรันได้เปลี่ยนชื่อเป็น กว็อกฮ็อกเวียน หรือวิทยาลัยแห่งชาติในปี 1235 เมื่อสอบได้ในระดับท้องถิ่นแล้ว นักเรียนที่ปรารถนาจะเลื่อนชั้นขึ้นเป็นขุนนางระดับสูง ก็จะมาเล่าเรียนวรรณคดี ปรัชญา ภาษาจีนโบราณและประวัติศาสตร์ที่นี่ ซึ่งขงจื้อเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเป็นนักปกครองได้อย่างดียิ่ง ชื่อปัจจุบันได้มาเมื่อเมืองหลวงได้ย้ายไปอยู่ที่เว้ตอนต้นศตวรรษที่ 19

จากนั้นเที่ยวชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดในพุทธศาสนาสไตล์เวียดนาม ที่อยู่ติดกับทะเลสาบโฮไตเป็นวัดที่มีเจดีย์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม บริเวณวัดไม่ใหญ่โตหรือกว้างขวางมากนัก แต่ ร่มรื่น มีต้นไม้ดัดเป็นบอนไซแคระในกระถางมากมาย มีแผ่นหินอายุตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 มีเจดีย์สีชมพู ไล่ระดับเป็นชั้นๆขึ้นไปประมาณ 10 ชั้น และมีชายคายื่นออกมาคลุมเจดีย์แต่ละชั้น คล้ายๆกับเจดีย์ของญี่ปุ่น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในช่องรอบเจดีย์ แต่ละชั้นของเจดีย์เป็นที่บรรจุอัฐิของพระที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ เมื่อปีที่แล้วท่านเจ้าอาวาสเสียชีวิตลง แต่ตามประเพณีของเวียดนาม จะต้องเก็บอัฐิให้ครบ 3 ปีเสียก่อนจึงจะนำอัฐิของท่านไปไว้บนเจดีย์อย่างที่เคยปฏิบัติตามจารีตประเพณี วัดเฉินก๊วกเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 โดยกษัตริย์ Ly Nam De ครั้งเมื่อมีการสร้างเมืองขึ้นใหม่ ชื่อเดิมของวัดแห่งนี้ชื่อ คายก๊วกแปลว่าสร้างประเทศ ต่อมาทีหลังค่อยเปลี่ยนเป็นเฉินก๊วกแปลว่าพิทักษ์ประเทศวัดเฉินก๊วก โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงสูง และยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ที่เป็นของขวัญจากอินเดียปลูกไว้ด้วย อยู่ที่ ทะเลสายตะวันตกวางตัวอยู่ทางฝั่งเหนือและตะวันตกของใจกลางฮานอย

เย็น รับประทาน อาหาร ณ ภัตตาคาร

18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ

20.25 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG565 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง )

22.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
21 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60 22,900 20,900 21,900 5,000 สอบถาม
2 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60 22,900 20,900 21,900 5,000 สอบถาม
30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 23,900 21,900 22,900 5,500 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทริปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
3.ค่าทริปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
7.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
8.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

-

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์เวียดนามเหนือ ซิ่น จ่าว ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ฮาลอง ทัวร์นิงห์บิงห์
TOP