ทัวร์อียิปต์ : ฮัลโหล อียิปต์ 6 วัน 3 คืน ไคโร เมมฟิส อเล็กซานเดรีย โดยสายการบินอียิปต์แอร์

     ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่งอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำไนล์ ชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่าซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย แห่งเมืองอเล็กซานเดรีย ชมเสาปอมเปย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ ผ่านชม สวนสาธารณะมอนตาซาร์ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ฟารุค ชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส ชม ปีรามิดขั้นบันได อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟาก ฝั่งแม่น้ำ และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง อันลือชื่อ

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21:30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เดินทางออกระหว่างประเทศแถว (ROW) Q
เคาน์เตอร์ 14-17 สายการบินอียิปต์แอร์ MS เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ไคโร – ปิรามิด – สฟิงซ์ – โรงงานน้ำหอม & กระดาษปาปิรุส

00.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศอียิปต์โดยเที่ยวบินที่ MS961 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.50 ชม.)
05.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านการตรวจ คนเข้าเมืองและศุลกากร เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ นำท่านออกเดินทางจากสนามบินสู่โรงแรมในเมืองไคโร ถึงโรงแรมฯ นำท่านเช็คอินท์ และรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ (กรณีที่ห้องพักของโรงแรมฯว่าง คณะจะได้เข้าห้องพักเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว)

นำท่านเดินทางไปชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่าซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่มีชื่อเสียง หมู่มหาปีรามิดนี้มี ทั้งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า4,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ 3 องค์ คือฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ถ้าท่านสนใจ เยี่ยมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็นการส่วนตัวก็สามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ต่างหาก (การเดินขึ้น-ลงเข้าไปข้างในนั้นควรระวังว่าอาจจะเมื่อยขาได้)

ทัวร์อียิปต์

นำท่านชมสฟิงค์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็น สิงโต นำท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆ โดยที่มีหมู่ปีรามิดแห่งเมือง กีซ่า เป็นฉากหลัง

ทัวร์อียิปต์


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย แวะชมศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่ ณ MOVENPICK CAIRO HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมระดับ 5ดาว ในเมืองไคโร
วันที่สาม ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดิน – ชมเสาปอมเปย์ – สวนมอนตาซ่าร์
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ

07:30 น. คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรมฯ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองอเล็กซานเดรีย นำเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อน คริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบจึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคทัวร์อียิปต์
เสาปอมเปย์ลีโอพัตราและนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

ทัวร์อียิปต์

ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมี กว่า50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่ เป็นครั้งแรกบนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

บ่าย ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้ ในอดีตยังเคยมีอาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัวภายนอกป้อมปราการซิทาเดล ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามาพร้อมชม ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม ผ่านชมสวนสาธารณะมอนตาซาร์ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ฟารุคเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง นานาชนิดของทวีปแอฟริกา เตรียมเดินทางกลับเมืองไคโร

ทัวร์อียิปต์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /
พักผ่อนค้างคืนในเมืองไคโร MOVENPICK CAIRO HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ซัคคาร่า – เมมฟิส – ซิตาเดล โมฮัมเหม็ดอาลี – ดินเนอร์แม่น้ำไนล์พร้อมชมโชว์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่งในบริเวณดอนสามเหลี่ยม ของแม่น้ำไนล์ มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวมอียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้ว

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สอง แห่งเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดมหึมาของฟาโรห์รามเซสที่ 2 เมื่อเห็นแล้วจะรู้สึกชมชาวอียิปต์แต่โบราณที่แกะสลักรูปปั้นได้อย่างเนียน และงดงามมาก โดยเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงามสง่าอย่างหาที่เปรียบมิได้ และรูปปั้นสฟิงค์ที่สร้างด้วยหินอลาบาสเตอร์ สีขาว

ทัวร์อียิปต์

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณซัคคาร่า อยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ซึ่งได้วิวัฒนาการไปเป็นปิรามิดที่ แท้จริงในสมัยต่อมา

ทัวร์อียิปต์


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นขึ้นชมป้อมปราการซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบันภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส พร้อมชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสูง

ทัวร์อียิปต์

ค่ำ บริการอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดงระบำหน้าท้อง อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี

ทัวร์อียิปต์

นำท่านเดินทางกลับโรงแรมฯ เพื่อพักผ่อนค้างคืนในเมืองไคโร MOVENPICK CAIRO HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ไคโร – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ – ตลาดข่านแอล คาลิลี่

08:00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ และเตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ

09:00 น. ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพ ทองคำแท้ พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดัง ก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้า แตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม สมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวน มากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี
(ค่าเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ไม่รวมอยู่ในรายการ)

ทัวร์อียิปต์


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย นำท่านช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ณ ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและ สินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมือง

ทัวร์อียิปต์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่น
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน MS960

23.40 น. เหิรฟ้ากลับ กรุงเทพฯ
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ

13.25 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและ ความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 45,900 45,900 45,900 7,500  เต็ม ปิดกรุ๊ป  สอบถาม
25 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
8 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
22 ก.พ. 61 - 27 ก.พ. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
1 มี.ค. 61 - 6 มี.ค. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
8 มี.ค. 61 - 13 มี.ค. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
15 มี.ค. 61 - 20 มี.ค. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
22 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
5 เม.ย. 61 - 10 เม.ย. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
12 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 43,900 43,900 43,900 7,500 สอบถาม
3 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
10 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
17 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
24 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 42,900 42,900 42,900 7,500 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอียิปต์แอร์
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าห้องพักโรงแรมในเมืองไคโร ระดับ 5*++รวมทั้งสิ้น 3 คืน
4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์
8. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทตามเงื่อนไขบริษัทประกัน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าขี่อูฐ 10 – 15 USD, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด 100 L.E และ 30 L.E, ค่าเข้าชมมัมมี่ 100 L.E.
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า ไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 USD และ 3 USD ต่อคนต่อวัน
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์อียิปต์ได้ถึง15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์อียิปต์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า
2. รูปถ่าย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หลักฐานการงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานบริษัทฯ ออกหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ที่ระบุตำแหน่งและวันที่ลาหยุดพร้อมมีตราประทับของบริษัทฯ ***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ ***** (ไม่รับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฯ) กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4. หลักฐานการเงิน จดหมายรับรองทางการเงิน จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับจากทางธนาคาร ( 1 ท่าน 1 ชุด กรณีของเด็กให้ใช้ของผู้ปกครองแยกชุดกัน โดยต้องระบุชื่อของเด็กว่าจะอยู่ในการรับผิดชอบของผู้ปกครอง)
5.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ หมายเหตุ การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์บางครั้งสถานทูตอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม
เช่นใบทะเบียนสมรส ,ใบหย่าร้างฯลฯ ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานทูต

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือน พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2.ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน ** ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
5.กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 25 วัน ** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 100 % ของค่าทัวร์
** เงื่อนไขการจองทัวร์ ไม่สามารถใช้ได้กับช่วง Peak Season (สงกรานต์ , ปีใหม่ )
โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองทัวร์สำหรับช่วง Peak Season กับทางบริษัทอีกครั้ง**


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อียิปต์ : ฮัลโหล อียิปต์ 6 วัน 3 คืน ไคโร เมมฟิส อเล็กซานเดรีย โดยสายการบินอียิปต์แอร์
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อียิปต์ ท่องเที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์ดีที่สุด
TOP