ทัวร์อิสราเอล 7 วัน 4 คืน เยือนดินแดน The Holy Land โดยสายการบินอิสราเอล (LY)

     ขอนำท่านร่วมสำรวจดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทัวร์อิสราเอล เดินทางเลียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังภูเขาคาเมล เยี่ยมชมโบสถ์คาเมลไลท์ สเตลล่า มาริส และชมวิวทิวทัศน์เหนืออ่าวไฮฟาซึ่งเมืองไฮฟา นำท่านชมที่ราบสูงโกลัน โดยที่ราบสูงโกลันนี้ เป็นพื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบของสงครามครูเสดนำท่านล่องเรือในทะเลสาบกาลิลี เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งทะเลแห่งนี้มีบทบาทที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ ชมวิวทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอิสราเอล และชมเมืองเยรูซาเล็มเก่า เยี่ยมชมกำแพงร้องไห้ (Wailing Wall หรือ Western Wall) ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดในโลก และพระเจ้าจะคอยฟังคำขอของผู้ที่มาสวดอ้อนวอน

วันแรก กรุงเทพฯ-เทลอาวีฟ

20:00 น. มาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน แอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ส (LY) ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ 19-22 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสายการบินและบริษัทฯ ร่วมอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
วันที่สอง เซซาเรีย-เมกิดโด-ภูเขาคาเมล-ไฮฟา-อัคโค

00:10 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน LY082 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชั่วโมง)

07:00 น. ถึงสนามบิน เบน กูเรี่ยน ณ กรุงเทล อาวีฟ รัฐอิสราเอล และมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือสู่ เซซาเรีย (Caesarea) ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สวยงามและมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของรัฐอิสราเอล เยี่ยมชมแหล่งขุดค้นใหม่ที่เพิ่งได้รับการสำรวจ ชมป้อม ปราการของเหล่านักรบครูเสดในอดีต เดินต่อไปยังถนนไบแซนไทน์ (Byzantine) และชมท่อส่งน้ำและระบบประปาที่ถูกสร้างโดยกษัตริย์เฮโรด (Caesarea Aqueduct) ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 กว่าปีมาแล้ว จากหุบเขาอาร์มาเกดดอน (Armageddon) สู่เมกิดโด (Megiddo) เป็นจุดที่มีการต่อสู้ของชาวคานาอัน โดยที่นี่ได้มี สงครามเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ว่า ณ หุบเขาเมกิดโดแห่งนี้ ได้มีการทับซ้อนของอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองต่างๆมากถึง 21 ชั้น

เที่ยง รับประทานอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย หลังนั้นเดินทางเลียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังภูเขาคาเมล (Mt. Camel) เยี่ยมชมโบสถ์คาเมลไลท์ (Camelite) และ
สเตลล่า มาริส (Stella Maris) และชมวิวทิวทัศน์เหนืออ่าวไฮฟาซึ่งเมืองไฮฟา (Haifa) นี้ จัดเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็น อันดับสามของอิสราเอล, ชมสวนบาไฮ (Bahai Garden)ที่เป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของศาสนาบาไฮ ศาสนานี้ มีคำสอน หลักๆคือ ทุกศาสนาของโลกคือศาสนาหนึ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงและคงอยู่นิรันดร์ เดินทางต่อสู่เมือง อัคโค (Akko) ซึ่ง เป็นที่ตั้งมั่นสุดท้ายของนักรบครูเสด ก่อนจะถูกล้อมในปี ค.ศ.1291และชมตัวเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 2001

ค่ำ เข้าพักที่ King Solomon Tiberius หรือ Gardenia Nazareth ระดับ 3.5*หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
วันที่สาม ที่ราบสูงโกลัน-ทะเลสาบกาลิลี-เบตซีอัน-เยรูซาเล็ม

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมที่ราบสูงโกลัน (Golan Heights) โดยที่ราบสูงโกลันนี้ เป็นพื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบของสงครามครูเสดที่กิน เวลายาวนานถึง 6 วัน จากนั้น เดินทางต่อไปยังโรงงานผลิตไวน์เพื่อชมการผลิตไวน์ และลัดเลาะไปตามแม่น้ำ จอร์แดนบนภูเขาบาเนียส จะแลเห็นต้นสายน้ำของแม่น้ำจอร์แดนที่ติดกับประเทศจอร์แดนและอิสราเอล

เที่ยง รับประทานอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย เราจะนำท่านล่องเรือในทะเลสาบกาลิลี (Sea of Galilee) เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งทะเลแห่งนี้ มีบทบาทที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ ชมวิวทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอิสราเอล จากนั้น เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เบตชีอัน (Beit Shean) นครโรมันที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นซากแห่งอารยธรรมเพราะภัยธรรมชาติ ซึ่งถูกค้นพบว่าเคยมีโรงละคร, ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือสนามแข่งม้าแบบกรีก, ศูนย์สุขภาพ และ คาร์โด (Cardo) ซึ่งหมายถึงถนนที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้ของนครโรมัน ซึ่งจะพาดผ่านกองทหาร และมีตลาดและร้านค้าเรียงรายอยู่สองข้างทาง โดยถนนคาร์โดสายหลักจะถูกเรียกว่า คาร์โด แม็กซิมัส (Cardo Maximus)

ค่ำ เข้าพักที่ Ramada Park Plaza Hotel ระดับ 3.5* หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
วันที่สี่ ยาด วาเชม-พิพิธภัณฑ์อิสราเอล-เยริโค-กุมราน-เดดซี

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางนำท่านชม เมโนราห์ซึ่งมีลักษณะเป็นเทียน 7 กิ่ง โดยชาวยิวใช้ในการบูชาในศาลาธรรม ถือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐอิสราเอล เดินทางต่อไปยังอนุสรณ์สถาน ยาด วาเชม (Yad Vashem) พิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงการเสียชีวิตของชาวยิวราวหกล้านคนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust) ของฮิตเลอร์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อิสราเอล ซึ่งมีสุสานหนังสือ (Shrine of Book) และบรรดาศิลปวัตถุที่ได้มาจากป้อมมาซาดะ (Masada)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย เดินทางต่อไปยังหุบเขาจอร์แดน เลียบแม่น้ำจอร์แดนไปยัง เยริโค (Jericho) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ โดยเมืองนี้ ถือเป็นเมืองแห่งต้นปาล์ม ซึ่งปัจจุบันได้มีการเพาะปลูกกันในพื้นที่อย่างแพร่หลาย และเยี่ยมชมพระราชวังฮิชามซึ่งมีความสำคัญมากในยุคต้นของศาสนาอิสลาม บริเวณรอบๆจะมีเจดีย์และน้ำพุ ที่มีผู้คนทั่วโลกหลั่งไหลมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย และเดินทางเลียบทะเลสาบเดดซีสู่กุมราน (Qumran) ถ้ำที่มีคัมภีร์ของชาวยิวโบราณที่มีมาก่อนคริสตศักราช ถูกค้นพบในปี 1947 จากนั้น ทุกท่านจะสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยที่ ทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโลก และยังเป็นทะเลที่มีความเค็มที่สุดในโลกอีกด้วย

ค่ำ เข้าพักที่ Ramada Park Plaza Hotel ระดับ 3.5* หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
วันที่ห้า เนินเขามะกอก-โกลเด้นเกท-สวนเกทเสมนี-โบสถ์นานาชาติ-กำแพงร้องไห้-โดมทอง-เวีย โดโลโรซา

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสำรวจเมืองศักดิ์สิทธิ์ โดยเริ่มต้นจากเนินเขามะกอก (Mount of Olives) ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยเมื่อมองลงไปยังด้านล่าง จะเห็นเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน ชมประตูโกลเด้น เกท อันเป็นความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนที่ว่า พระเยซูจะฟื้นคืนชีพ ณ ประตูแห่งนี้ จากนั้น เดินไปยังโบสถ์รัสเซีย ชมความงามของโบสถ์ของศาสนาคริสต์ นิการออร์ธอด็อกซ์ และเนินเขานี้ ยังเป็นที่ที่พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มอีกด้วย จากนั้น จะนำท่านชมสวนเกทเสมนี (Gethsemne) ซึ่งมีต้นมะกอกเก่าแก่ถึง 8 ต้นที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เชื่อกันว่าเป็นต้นมะกอกสมัยพระเยซู, สุสานของนางมารี และโบสถ์นานาชาติ (The All of Nations Church) ซึ่งได้ชื่อนี้มาจากการที่มีประเทศต่างๆถึง 16 ประเทศ ในการร่วมก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย เดินทางเข้าสู่เมืองเยรูซาเล็มเก่า เยี่ยมชมกำแพงร้องไห้ (Wailing Wall หรือ Western Wall) ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดในโลก และพระเจ้าจะคอยฟังคำขอของผู้ที่มาสวดอ้อนวอน ณ กำแพงแห่งนี้ และ โดมทอง (Dome of the Rock) ซึ่งเป็นมัสยิดที่สำคัญของชาวมุสลิม มีรูปทรงแปดเหลี่ยม และตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเยรูซาเล็ม จากนั้น นำท่านสู่เส้นทาง 14 จุด ในการตามรอยพระเยซูก่อนที่จะทรงถูกตรึงด้วยไม้กางเขน เดินต่อไปยังถนน เวีย โดโลโรซา (Via Dolorosa) จนถึง พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Holy Sepulcher) ซึ่งชาวคริสต์นิกายคาธอลิค เชื่อว่ามีอุโมงค์

ค่ำ เข้าพักที่ Ramada Park Plaza Hotel ระดับ 3.5* หรือเทียบเท่า พร้อมรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม
วันที่หก ตลาดสดเบนยาฮูดา-ตลาดคาเมล-จัฟฟ่า-เทล อาวีฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางนำท่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยิว เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรวมถึงผลไม้สดและแห้งและของที่ระลึกที่ ตลาดสดเบนยาฮูดา จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองจัฟฟ่า (Jaffa) ซึ่งเป็นเมืองท่าเก่าของอิสราเอล ซึ่งปัจจุบัน บรรดาศิลปินหลายแขนงนิยมมาทำงานศิลปะกันที่นี่ ชมหอนาฬิกาโบราณ ชมน้ำพุโชคดี นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ ตลาดคาเมล (Camel Market)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย จากนั้นเดินทางเที่ยวชม กรุงเทล อาวีฟ (Tel Aviv) เมืองสมัยใหม่ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจการค้า การเงิน อาหาร และที่พัก ซึ่งที่นี่มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันหลากหลายประเทศ และมีชีวิตที่ทันสมัยแบบตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ชมบรรยากาศอันสวยงามของชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หรือเดินเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมตามห้างดังๆในเมืองเทล อาวีฟ สามารถขอภาษีคืนได้ที่สนามบิน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

18:30 น. เดินทางไปยังสนามบิน เบน กูเรี่ยน

22:40 น.กลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน แอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ LY081
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

14:10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความทรงจำที่ประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริง


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
18 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60 86,900 86,900 86,900 13,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ส.ค.  สอบถาม
18 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60 86,900 86,900 86,900 13,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ส.ค.  สอบถาม
2 ธ.ค. 60 - 8 ธ.ค. 60 86,900 86,900 86,900 13,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 19 ส.ค.  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสายการบินอิสราเอล แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักโรงแรมระดับสี่ดาว และอาหารตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าวีซ่าหมู่ประเทศอิสราเอล
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. บริการน้ำดื่ม 1 ขวดต่อวันต่อท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 2 USD/วัน/ท่าน และไกด์ ท่านละ 3USD/วัน/ท่าน รวม 30 USD/ท่าน
5. ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 20 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารในการยื่นวีซ่าอิสราเอล แบบกรุ๊ป ใช้เวลา 1 เดือน ก่อนการเดินทาง
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กรุณาเขียนอาชีพ ลงในสำเนาบัตรประชาชน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน ** ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 100 % ของค่าทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อิสราเอล 7 วัน 4 คืน เยือนดินแดน The Holy Land โดยสายการบินอิสราเอล (LY)
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อิสราเอล อิสราเอล ท่องเที่ยวอิสราเอล เที่ยวอิสราเอล ทัวร์ประเทศอิสราเอล
TOP