ทัวร์จีน : ต้าถง กำแพงเก้ามังกร อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 6 คืน CZ

     ชมถ้ำพุทธ์ศิลป์วัดหยุนกั่งสือคู 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน ได้รับจดทะเบียนจากองค์การ UNESCO อารามลอยฟ้า หรือวัดเสวียนคงมีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ชมเจดีย์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน เจดีย์วัดฝอกอง 900 กว่าปี ภูเขาอู่ไถซาน ซึ่งได้รับจดทะเบียนจากองค์การ UNESCO อารามจิ้นฉือ เป็นอารามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และถือว่าเป็นอารามที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน ชมเมืองโบราณผิงเหยา เมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต ชม ธนาคารแห่งแรกของจีน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักโรงแรมสไตล์บ้านเศรษฐีโบราณ ณ เมืองโบราณผิงเหยา

วันแรก กรุงเทพ – กวางเจา -ไท่หยวน

06.00พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 Row U 3 - 7 เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่า เซาท์เทริน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง(จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)

08.40ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทริน์ เที่ยวบินที่ CZ 362

12.25เดินทางถึงสนามบินกวางเจา ต่อเครื่องเดินทางสู่เมืองไท่หยวน

16.10ออกเดินทางสู่ เมืองไท่หยวน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิรน์ เที่ยวบินที่ CZ 3695

19.05ถึง เมืองไท่หยวน เมืองไท่หยวนเป็นเมืองอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศจีน ประกอบ ด้วยอุตสาหกรรมหลัก 4 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเทคนิคการทำโลหะผสม อุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องกล และอุตสาหกรรมเคมี นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลคโทนิค อุตสาหกรรมวัสดุสิ่งก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก เคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย นอกจากนี้ เมืองไท่หยวนยังเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีน

19.30รับประทาน อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

20:30เข้าพัก ณ โรงแรม ที่พัก นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก.... หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สอง ไท่หยวน – พิพิธภัณฑ์ถ่านหิน – พิพิธภัณฑ์ซานซี - ผิงเหยา

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ถ่านหิน ตั้งอยู่ที่ เมืองไท่หยวน มีพื้นที่ประมาณ 90,000 ตร.กม เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งเดียวในประเทศจีนที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านถ่านหินตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซานซี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเฟินเหอในตัวเมืองไท่หยวน ลงทุนสร้างด้วยเงิน 400 ล้านหยวน เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของจีน รวมรวมวัตถุโบราณหายากในสมัยราชวงศ์ซาง ราชวงศ์เหนือ ราชวงศ์จิ้น ราชวงศ์หยวน จนถึงหมิงและชิง มีพื้นที่ใช้สอย 51,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารกลางและอาคาร 4 มุม ซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารหอประชุม ศูนย์แสดงนิทรรศการ และศูนย์ศิลปะ


ทัวร์ต้าถง อู่ไถ่ซาน


เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำคณะเดินทางไปยัง เมืองโบราณผิงเหยา เป็นเมืองโบราณที่มีอายุ 2800 ปี ตั้งอยู่ที่ มณฑลซานซี ภาคเหนือของจีน ห่างจากกรุงปักกิ่ง 715 กิโลเมตร เมืองผิงหยาวได้อนุรักษ์กำแพงรอบเมือง บ้าน ถนนและสิ่งปลูกสร้างสาธารณะที่มีประวัติกว่า 600 ปีไว้อย่างสมบูรณ์ ชาวผิงเหยายังคงอาศัยอยู่ในสิ่งปลูกสร้างที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้อยู่ เมืองผิงเหยา ยังคงมีโครงสร้างของเมืองเช่นเดียวกับสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ภายในเมืองและบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของโบราณสถานมากกว่า 300 แห่ง มีอาคารบ้านเรือนสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเกือบ 4,000 หลังได้รับการอนุรักษ์ให้คงลักษณะเช่นเดิม ถนนต่างๆยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับสมัยโบราณ ใน ปี พ.ศ. 2529 รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เมืองผิงเหยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจำชาติ และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองผิงเหยาให้เป็นมรดกโลก

เย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก .................... (โรงแรมสไตล์โบราณเพื่อให้ท่านสัมผัสเมืองโบราณ)
วันที่สาม เมืองโบราณผิงเหยา - บ้านตระกูลเฉียว - ไท่หยวน

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณผิงเหยา ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก เก่าแก่อายุประมาณ 2,800 ปี ซึ่งเป็นเมืองโบราณในสมัยจักรพพรดิ์เซวียนหวังแห่งราชวงศ์โจวตะวันตก ซึ่งยังคงสภาพบ้านเรือนและกำแพงเมืองคงอยู่แบบเดิม ลักษณะบ้านโบราณก่อด้วยอิฐมีทั้งชั้นเดียวและสองชั้นภายในหมู่บ้านยังมีศาลเจ้าและวัดหลายแห่ง และบางบ้านก็เปิดเป็นร้านค้าต่างๆ ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกและวัตถุโบราณจนกระทั้งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองโบราณแห่งนี้ได้เป็นมรดกโลก

นำท่านชม ธนาคารแห่งแรกของจีน ซึ่งเป็นสถานที่ฝากเงิน ปล่อยเงินกู้ และแลกเปลี่ยนเงินตราในสมัยโบราณถือเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศจีน ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินของจีนแล้ว นำท่านเที่ยวชม ถนนสองสมัยหมิงชิงเจีย คือถนนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นร่องรอยและราก ฐานการดำเนินกิจการและราชวงศ์ชิง เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองจำนวนมาก ชมบ้านเรือนสองฝั่งถนนนี้ที่ยัง อนุรักษ์ไว้ซึ่งบรรยากาศในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

เทียงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย พาคณะเดินทางไปยัง บ้านตระกูลเฉียว ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
จากนั้นชม บ้านตระกูลเฉียวมณฑลซานซี ไม่เพียงแต่มีงิ้วจิ้นที่น่าสนใจเท่านั้น หากยังขึ้นชื่อ ลือชาด้วยบ้านตระกูลผู้ดีที่หรูหราใหญ่โตด้วย บ้านตระกูลเฉียวก็เป็นหนึ่งในนั้น จางอี้โหมว ผู้กำกับการแสดงที่มีชื่อเสียงของจีน เคยเลือกบ้านตระกูลเฉียวเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเรื่อง ”โคมไฟแดง”ตั้งแต่นั้นมาบ้านตระกูลเฉียวก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อไปซานซีจะพลาดไม่ได้แห่งหนึ่ง
ได้เวลาพอสมควร พาคณะเดินทางสู่เมืองไท่หยวน


ทัวร์ต้าถง อู่ไถ่ซาน


เย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / หลังจากนั้น พาทุกท่านเข้าพัก ณ โรงแรม ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ........ หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่สี่ ไท่หยวน – ต้าถง –วัดหยุนกั่งสือคู – กำแพงเก้ามังกร

07:00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00นำคณะเดินทางสู่ เมืองต้าถง ใช้เวลาประมาณ 3.5 - 4 ชม.
เมืองต้าถง เมืองประวัติศาสตร์และประติมากรรมโบราณ เมืองต้าถง อยู่ในมณฑลซานซี มีชื่อปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์หลังราชวงศ์เป่ยเว่ย ย้ายราชธานีมาอยู่ที่ต้าถงในปี คศ.386 เป็นเมืองวัฒนธรรมชื่อดังและเมืองประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,400 ปี รวบรวมวัฒนธรรมทั้งชนชาติส่วนน้อยและชนชาติฮั่น อีกทั้งเป็นสถานที่ตั้งป้อมปราการสำคัญทางทหาร มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ถ้ำผาหยุนกัง ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์จิตรกรรมจีน

เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเที่ยวชม ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู) เป็นสถานที่ 1 ใน 3 ของถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน 1.ถ้ำโมวเกาคู เมืองตุนหวงมณฑลกานซู 2. ถ้ำหลงเหมินสือคู เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอ หนาน 3. หยุนกั่งสือคู เมืองต้าถง มณฑลซันซี ณ สถานที่แห่งนี้นี่เอง ได้รับจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การ UNESCO


ทัวร์ต้าถง อู่ไถ่ซาน


ทัวร์ต้าถง อู่ไถ่ซาน


จากนั้นนำท่านชม จิ่วหลงปี้ (กำแพงเก้ามังกร) เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยราชวงศ์ หมิง กำแพงนี้ก่อด้วยอิฐเคลือบเงา ในอดีตเป็นทางเข้าสู่พระตำหนักของราชโอรสองค์ที่ 13 ของกษัตริย์ จูหยวนจาง ปฐมจักรพรรดิ แห่งราชวงศ์หมิง และเคยเป็นที่ประทับของฮ่องเต้ในสมัยจูหยวนจาง ความยาว 45.5 เมตร สูง 8 เมตร บนผนังมีสีสันสวยงามมาก เหมือนคำกล่าว คล้ายอยู่บนทะเลเมฆฝีมือการวาดและการแกะสลักนับเป็นงานที่ประณีตซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากมาก ทั่วแผ่นดินจีนคงเหลือกำแพงเก้ามังกรอยู่เพียง 4 แห่ง ซึ่ง 1 ใน 4 ก็อยู่ที่เมืองต้าถงนี่เอง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ................... หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ห้า ต้าถง – เจดีย์วัดฝอกง -วัดเสวียนคงซื่อ – ภูเขาอู่ไถ่ซาน

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิ้งเสี้ยน นำท่าน ชมเจดีย์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน เจดีย์วัดฝอกง (Wooden Pagoda) ผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของราชวงศ์เหลียว ซึ่งมีอายุ 900 กว่าปี หรือก่อนกรุงสุโขทัยของไทย ก่อสร้างโดยไม่ใช้ตะปู ทุกอย่างใช้ไม้หมด มี 5 ชั้น 8 เหลี่ยม สูงประมาณ 50 เมตร


ทัวร์ต้าถง อู่ไถ่ซาน


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายพาคณะเดินทางไปยัง เมืองต้าถง นำท่านชม วัดลอยฟ้า หรือ วัดเสวียนคง มีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี เป็นวัดเมื่อท่านมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซัน ท่านจะได้เห็นวัดนี้เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผา ก่อให้เกิดความทึ่งกับความประทับใจว่าเหตุไฉนวัดนี้จึงแขวนไว้บนหน้าผาแห่งนี้ได้ตัวอาคารวัดสร้างด้วยไม้ประกอบด้วยห้องใหญ่น้อย 40 ห้อง สร้างเลียบไปตามหน้าผาโดยใช้เสาไม้เล็กๆ ค้ำยันไว้ ภายในประกอบด้วยภาพแกะสลักพระพุทธรูปโดยใช้ผนังหินหน้าผานั้นเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตัวอาคารเครื่องไม้ที่แกะสลักลวดลายด้วยช่างที่มีฝีมืออันละเอียดอ่อนกับหินผาที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูปขนาดต่างๆ รวมทั้งสองเป็นผนังห้องด้วยความงดงามลงตัว แสดงถึงความชาญฉลาด และเป็นสถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชาวจีนโบราณ วิหารแขวนแห่งนี้ได้ยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก


ทัวร์ต้าถง อู่ไถ่ซาน


ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ภูเขาอู่ไถ่ซาน
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมืองอูไถ่ซาน
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก .................หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่หก ภูเขาอู่ไถซาน - ผู่ซาติ่ง–วัดเสี่ยนทงซื่อ–วัดถ่าหยวน –อารามจิ้นฉือ –ไท่หยวน

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม ภูเขาอู่ไถซาน ที่นี่มีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วกว่า 200 วัด และได้รับการกล่าวขานมาแต่ครั้งพุทธกาลว่า เป็นสถานที่ที่ประทับของพระโพธิสัตว์มัญชุศรีหรือ เทพเหวินซู ผู้เป็นเลิศทางปัญญา อัครสาวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าตามนิกายมหายาน ภูเขาอู่ไถซาน ที่ตั้งอยู่ใจกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นป่า ที่สงบเหมาะแก่การปฎิบัติธรรมอันหาชมโดย ทั่วไปได้ยาก อู่ไถซานแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งห้าลูก ทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี โดยยอดเขาทั้งห้านั้นจะมีพระโพธิสัตว์ประทับอยู่

นำท่านสู่ ผู่ซาติ่ง หรือยอดเขาพระโพธิสัตว์ ซึ่งเคยเป็นที่เสด็จเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลของจักรพรรดิ์คังซี และเฉียนหลงหลายครั้งต่อหลายครั้ง ชมวิหาร “ต้าเหวินซูเตี้ยน”ที่ประดิษฐานรูปเคารพของพระโพธิสัตว์ เหวินซู ประทับนั่งอยู่บนดอกบัว และชมตัวอักษรจีนลายฝีพระหัตถ์ของจักพรรดิ์คังซี ที่เขียนว่า “อู๋ไถเซิ่นจิ่ง ซึ่งแปลว่า อู่ไถซาน- ดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ ”

นำท่านชม วัดเสี่ยนทงซื่อ วัดพุทธมหายานแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดบนเขา เริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 58 ในสมัยราชวงศ์ตงฮั่นถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจีน รองจากวัดม้าขาว หรือ ไป๋หม่าซื่อในเมืองลั่วหยาง เพียง 1 ปีเท่านั้น ภายในวัดมีงานสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง เช่น วิหาร “อู๋เลี่ยงเตี้ยน” ที่ตัววิหารสร้างโดยวิธีการก่ออิฐถือปูนโดยไม่มีคานรองรับ ตำหนัก “ถงเตี้ยน” ที่สร้างด้วยแผ่นทองเหลืองฉาบ น้ำหนักรวมกว่า 5 ตัน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองเหลือง สูง 1 เมตร และพระพุทธรูปสีทององค์เล็กงามอร่ามอีก 10,000 องค์


ทัวร์ต้าถง อู่ไถ่ซาน


ชม ศาลเจ้าอูเอ๋อเมี่ยว หรือ ว่านฝอเก๋อ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิงบริเวณโดยรอบๆหอนั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนับหมื่นองค์ จากนั้นนำท่านชม วัดถ่าหยวน หรือวัดเจดีย์ขาวภายในมีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวสถูปแบบทิเบตที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของอู่ไถซาน


ทัวร์ต้าถง อู่ไถ่ซานทัวร์ต้าถง อู่ไถ่ซาน


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเจ อู่ไถซาน

บ่ายเดินทางสู่ เมืองท่าหยวน ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชม.
จากนั้นนำท่านเดินทาง ชม อารามจิ้นฉือ เป็นอารามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และถือว่าเป็นอารามที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว เพื่อรำลึกถึงโอรสองค์ที่สอง ของพระเจ้าโจวอู่หวาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจิ่น ในสมัยโจว ก่อนค.ศ.1048 ปี อารามจิ้นฉือมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต มีกลุ่มอาคารมากมาย เช่น ตำหนักพระมารดา “เสิ่นหมู่เตี้ยน” ภายในตำหนักนอกจากมีรูปปั้นของพระองค์แล้ว ยังมีรูปปั้นลงสีของบรรดาสาวใช้ในอิริยาบถ และสีหน้าต่างๆ นอกจากนี้ยังมีต้นไม้อายุกว่า 3,000 ปี/ ได้เวลาพอสมควร เดินทางเข้า เมืองไท่หยวน


ทัวร์ต้าถง อู่ไถ่ซาน


เย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น พาทุกท่านเข้าพัก ณ โรงแรม ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก............... หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่เจ็ด ไท่หยวน –กวางเจา – กรุงเทพ

07:00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

10.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไท่หยวน

13.20 ออกเดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ3530

16.10 ถึงท่าอากาศยานไป่หยุน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้านอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้

20.10ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ361

22.00ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
1 มี.ค. 61 - 7 มี.ค. 61 46,900 44,900 45,900 9,000 สอบถาม
22 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61 46,900 44,900 45,900 9,000 สอบถาม
10 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61 46,900 44,900 45,900 9,000 สอบถาม
13 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61 46,900 44,900 45,900 9,000 สอบถาม
8 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61 46,900 44,900 45,900 9,000 สอบถาม
12 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61 46,900 44,900 45,900 9,000 สอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ภาษีสนามบินไทย และจีน ค่าภาษีน้ำมันต่างๆ
2.ค่าโรงแรม 6 คืน(ตามที่ระบุในรายการ)
3.ค่าอาหาร (ตามที่ระบุในรายการ)
4.ค่ารถตามรายการที่ระบุ
5.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ตามที่ระบุในรายการ)
6.ค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 1,500.- บาท (ใช้ยื่น 4วันทำการสำหรับพาสปอร์ตไทย)
7.บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
8.ค่าน้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม สายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียงคนละ 1 ใบเท่านั้น
9.บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ได้มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย
10.มัคคุเทศก์คนไทยบริการตลอดการเดินทาง
11.ค่าทิปไกด์, คนขับรถ คนละ10 หยวนต่อ คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
2.ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
3.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
4.ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ ที่มีราคาแพงกว่าคนไทย
5.ค่าน้ำหนักเกินพิกัด

หมายเหตุ

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย//บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม....เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

กระเป๋าสูญหาย/ หรือล่าช้า
-ในการโหลดกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่องบิน ลูกค้าทุกท่านจะได้รับแท็กติดกระเป๋า ช่วงเวลาโหลดกระเป๋า กรุณาเก็บรักษาไว้อย่างดี เพราะต้องใช้ในกรณียืนยันกระเป๋าของตนเอง หรือติดตามกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย หากกระเป๋าของท่านเกิดล่าช้า หรือหาย ชำรุด กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์โดยด่วน เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สำหรับในกรณ๊กระเป๋าของลูกค้า เกิดล่าช้า หรือสูญหาย หรือชำรุด หลังจากที่โหลดจากเคาเอร์เช็คอินแล้ว เป็นความรับผิดชอบของสายการบิน หากกระเป๋าล่าช้า หรือไม่มา ทางบริษัทฯ จะรีบประสานงานให้อย่างเร่งด่วน ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น หรือข้อเรียกร้องต่างๆ จะขึ้นอยู่กับสายการบินนั้นๆ วึ่งเป็นไปตามกฏบังคับของ IATTA ทางบริษัทฯทัวร์ไม่สามารถรับผิดชอบส่วนนี้ได้ แต่จะดำเนินการติดตามให้เป็นที่เรียบร้อย

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง
2.รูปถ่าย
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.ระบุตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน
6.กรณีเด็ก อายุตำกว่า 20 ปี
-สำเนาใบเกิด
-ระบุชื่อสถานศึกษา

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์จีน : ต้าถง กำแพงเก้ามังกร อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน 7 วัน 6 คืน CZ
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์ต้าถง ทัวร์อู่ไถ่ซาน ทัวร์จีนต้าถง
TOP